te Middelburg en weldra tot secretaris der gemeente Vlissingen. .^ijn streven echter zijnde in, het notariaat werkzaam te zijn, slaagde hij hierin aanvankelijk door zijne benoeming,tot notaris te Zierikzee en spoedig daarop, 2 jaar later, mogt hij zijne stand plaats binnen deze gemeente overbrengen. .De beer Uyttenhoo- ven kweet zich van alle deze betrekkingen met ijver en verwierf .picli spoedig het onbepaaldste vertrouwen. Wehjra.tot raadslid en daarna tot wethouder der gemeente gekozen, vervulde hij deze betrekking tot op den laatsten dag zijns levens, en was het steeds zijn onophoudelijk streven zoowel in deze hoedanigheid als in die van het lid der provinciale staten en buitengewoon lid van gedeputeerde staten van Zeeland den vooruitgang en den bloei van Zeeland krachtig te bevorderen. De lieer D. Uyttenhobven was mede eenigen tijd president der Godshuizen binnen deze stad en bragt gedurende dien tijd daarin vele nuttige veranderingen en verbeteringen. Als president van de Maatschappij tot nut van t algemeen ontwierp hij liet plan tot oprigtiug van het standbeeld voor Michiel Adriaanszoon de Ruiter, en heeft de stad liet voor een groot gedeelte aan zijne benioeijingen te danken dat dit monu ment vooreen van Vlissing's telgen binnen hare vesten prijkt. Zijne majesteit Willem II bij de ontliuldiging tegenwoordig, versierde hem met liet ridderkruis der orde van den Nederland- schen leeuw en van de nazaten van den admiraal ontving hij een prachtig souvenir als blijk van erkentelijkheid voor de hulde aan den grooten zeeheld betoond. De heer Uyttenliooven was mede consul van Pruissen, en als zoodanig ridder van den Pruissischen Adelaar, agent van Loylds en sinds 2 jaar waarnemend consul van Oostenrijk. 'Welke ook iemands persoonlijke gevoelens mogen zijn, ieder, die den lieer D. Uyttenliooven gekend heeft, zal zijn helder driorzigt, grondige kennis, zijne groote gevatheid en scherpzin nigheid en voortdurenden ijver gaarne erkennen. De gemeente van Vlissingen zal als zoodanig veel aan lieni verliezen en met het oog op de toekomst, die deze stad door de uitvoering van spoor als anderzints welligt te gernoet gaat, kon door zijne talen ten en vermogenden invloed nog veel goeds en nuttigs voor haar door hem tot stand gehragt worden. Vlissing's ingezetenen zullen derhalve dit voor deze stad zoo treffend verlies diep betreuren. Met ultimo Junij e. k. wordt de vice-ndmiraal adjudant des Konings in buitengewone dienst H. Wipff ontheven van de betrekking van directeur en kommandant der marine te Vlissin gen en wordt met 1 Julij a. s. die betrekking opgedragen aan den schout bij nacht A. A. de Vries. Door Z. M. is met ingang van 1 April dezes jaars, ter zake van langdurigen diensttijd, pensioen verleend aan den gewezen commissaris der loodsen te Vlissingen J. Engelse, ten bedrage van f 1138, en aan dien te Brouwershaven C. P. van Dieren- donck, ten bedrage van 800. Woensdag is aan 's Rijks marinewerf alhier in het open baar aanbesteedHet uitbaggeren van 10,000 kub. ellen gronds uit de Voorhaven en het Dok der marine te Vlissingen. Dit werk is aangenomen door den heer Pli. de Leef voor 13 cent uit de Voorhaven en 14 cent uit liet Binnendok per kub. el. Tot dirigerend officier van gezondheid in liet aanstaande kamp bij Millingen zal, naar wij vernemen, bestemd worden de eerste officier van gezondheid 2de klasse A. Mathijsen alhier. Men verneemt dat Zr. Ms. schroefstooinschip le klasse Leeuwarden in gereedheid wordt gebragt om binnen kort in dienst te worden gesteld. De matroos le klasse Langbeen, op liet wachtschip de Sainbre alhier, werd dingsdag morgen gelast een waterwipper naar boven te brengen, hij is van boven uit de groote ra op liet aek van het. schip gevallen en naar bet hospitaal vervoerd. De minister van marine heeft ter kennis van de daarbij belanghebbenden gebragt, dat op 1 October a. s. als kadet bij liet korps mariniers kunnen worden toegelaten vier jongelingen, na behoorlijk afgelegd examen. De voorwaarden ter toelating tot dat examen, alsmede alle verdere inlichtingen vindt men in de Staat8-Courant van Woensdag, <i April. Bij besluit van den 31 Maart, no. 52, heeft Z. M. goed gevonden op verzoek eervol ontslag te verleenen aan den kapi tein bij liet bataitlon no. 5 der rustende schutterij in Zeeland M. J. Sistermans, en bij gemeld bataillon te benoemen: Tot kapitein, de 1ste luitenant J. A. Duwooz; tot lsten luitenant, de de 2de luitenant J. J. Sistermans, en tot 2den luitenant, de ser- geant-inajoor V. J. d' Ilaens. Middelburg 4 April. In de vorige week zijn alhier geëxa mineerd 2 persuneu als hoofdonderwijzer, 12 als hulponderwij zer, 2 als onderwijzer in de Fransche en 2 in de Iloogduitsclie taal, 2 in de wiskunde en 1 in de landbouwkunde, en voorts nog.l als onderwijzeres in de.Eransche taal en, 1 in de handwer ken voor meisjes; waarvan.zijn toegelaten 1 als hoofdonder wijzer, 8 als hulponderwijzer, Lals onderwijzer in de.lfransche en 2 in defHoogduitsche taal, 1 in de landbouwkundeen .1 als onderwijzeres in de Fransche taal. Leiden 4 April. Een dur werklieden in de lakenfabriek van de hh. J. J. Krantz en Zoon, zekere Koenen, gehuwd en huisvader, geraakte lieden namiddag, door onvoorzigtigheid, met zijne regterhand in eene wolmachine, terwijl zij in werking was. Hoezeer de machine, bij de ontdekking, onverwijld tot stil staan werd gebragt, was de hand van den ongelukkige dermate gekneusd, dat zij, ondanks spoedig aangebragtegenees-en heel kundige hulp, reeds kort daarna moest worden geamputeerd, zoodat de lijder, wanneer hij hersteld, toch, bij gemis van zijne regterhand, voor allen verderen arbeid ongeschikt, zal zijn. Nieuwediep 4 April. Heden middag kwam hier van Ant werpen ter reede het Frausche oorlogstooinjngt Jerome Napoleon, gezagvoerder Du Buisson, komende van Antwerpen. Aan boord bevindt zich prins Napoleon, die hier het bezienswaardige van deze belangrijke vesting en havenplaats in oogenschouw zal nemen. Bij liet binnenkomen werd er door de batterij van het fort Kaaphoofd gesalueerd. Alle hoofd- en andere officieren hadden zich naar liet havenhoofd begeven om den prins op te wachten. Het stoomjagt komt lieden avond in de haven. Helder 2 April. Naar wij vernemen zullen, tengevolge van de opheffing van de belasting op de brandstoffen, eerlang tot den aanvoer van steenkolen uit Engeland ook stoomschepen gebezigd worden. Binnen enkele dagen wordt reeds een met steenkolen geladen stoomboot alhier verwacht. 3 April. De vischvangst gaat tegenwoordig zeer voordee- lig. Een der visschers heeft in 10 uren tijds 150 manden schril gevangen, te zamen gemiddeld wegende 90 wigtjes of 900 pond, hetwelk hem een som opleverde van ƒ500. Hontenisse 4 April. Men verneemt, dat tegen eenige vletschippers, die bij Hansweert werkzaam waren, en een com plot hadden gemaakt, of overeengekomen waren, om nictanders dan tegen verhoogd loon te werken, door de justitie proces verbaal is opgemaakt. Zaamslag 31 Maart. Op den 29 dezer had alhier liet uit geschreven muziekfeest plaats, waaraan, behalve dat van deze gemeente, ook de gezelschappen van Neuzen, Rapenburg en Koewacht deelnamen. Aan ieder der van de van elders opgekomen sociëteiten is een gedenkpenning ter herinnering aan dit feest uitgereikt ge worden Pranlcrij li. Het Memorial diplomatique weerspreekt het berigt, dat Frankrijk eenigen otticiëlen stap bij liet Britsche kabinet heeft gedaan, met het doel rle verwijdering van Mazzini te bewerken. De naam Mazzini is zelfs in geen der dépêches van den heer Drouyn de Lliuys genoemd, en te Parijs is in de gesprekken van dien minister met lord Cowley geen woord over hein gerept. Even zoo weinig bekommert zich de Frausche regering over de reis van Garibaldi, dien zij overigens volstrekt niet op ééne lijn stelt niet Mazzini. ,/Het is voor Frankrijk zeer onverschillig, of de generaal door Engeland reist en daar huldeblijken ontvangt," verklaart genoemd blad. z/IIet is alleen Engelands zaak, te zor gen dat liet onthaal, daar den gekwetste van Aspromonte bereid, hem niet aanspore tot nieuwe ondernemingen en den koning van Italië niet in groote verlegenheid brenge. Over hetgeen Garibaldi, met de min of meer ijverige ondersteuning der be volking, in Engeland of elders gelieft te doen, heeft Frankrijk zich te hekommeren noch te verontrusten." Maandag zijn te Parijs in het hotel Drouot de kostbaarste verzameling schilderijen verkocht, die men sint- lang ter dezer stede heeft gezien. Zij behoort tot de nalatenschap van wijlen dr. van Cleef van Utrecht, en omvat 109 schilderstukken van Rembrandt, Hobbema, Ostade, Paul Potter, Ruisdael, Wouwer man en andere beroemde meesters. DePatrie deelt den volgenden brief van zijn correspondent mede: Even als ik in een vorigen heb gescliroven, heb ik mij naar Fredericia hegeven oin er getuige te zijn van de militaire operatien, die aldaar zouden geschieden. Het toeval heeft mij uitmuntend gediend. Ik ben den 19 Maart in de stad gekomen, derhalve den vooravond van liet bombardement. Even als it zulks met de verdedigingswerken Sonderburg ep de zeeëngte van Alsdikki werk van D Indien de zen ware, zou ml Het voorbast| vervaardigd grachten en straatwegen i De bastiorl de drie eersti de Denen om wegen doors I welke dorpen der Oostenri, vesting is ee wegen doors: f meters door laiit der stad liet laatste toji De stad z| gewoonlijk s den elkanderl bevolkte eenJ rookende pufl Het zwaks: ste regterzijil ting bevindeil dijk zouden Ibestoken en j eiland FianieJ •hoogten mo| ^dezelve met i ;stuk geschut 'der verdedig jfboven. Ged (slechts .10,0 vermeerderd, gerde Denen De Denen begraven, en Duitscliers b zeldzame gee eenmaal tot o strijd een dei 'Tegenwoo in de gewe wegens den eerste behoe I eene hooge l eene hoeveel van de Veree lars. (De wa zijn slechts i is 188,375,8 voud voor de getracht doo Amerikaanse laatste is zo' dat zoodra al steld zijn, bij van Amerika verdwijnen. Op eei| had zijn de i tooneelstukkj gedrukt in Johnson M voor de derch De on geweest, wat vangst te Mi woners zeer weest, ten ei: die zijde uitg dreigden te k ten te houdt generaal wild afstaan. Te geestdrift alg

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1864 | | pagina 2