pistoolschot van het- leven had beroofd. Uit de nadere bijzon derheden bleek tevens, dat men op de tafel naast het lijk een door hem ondeiteekenden brief had gevonden, waarin hij ver klaarde tot een zelfmoord te zijn overgegaan, omdat hij dien dag voor eene aanzienlijke som bi-stolen en dien ten gevolge niet in staat was zijne schulden te betalen. Het voorval bragt eene algemeenc sensatie te weeg, terwijl zijne weduwe terstond in een klooster ging en aan een bloedverwant de zorg opdroeg om de nagelatene goederen ten behoeve der schuldeischers te erhoo- pen. Intusschen bleef liet niet onopgemerkt dat een beambte van zijn huis, John Moon genaamd, juist op den zelfden dag verdwenen was, zonder dat iemand wist waar hij gebleven kon zijn. Eenigen tijd later op het eiland teruggekomen zijnde, ver klaarde deze, dat hij op den bedoelden morgen op last van zijn chef naar Frankrijk onder zeil was gegaan, tot het invorderen van een paar belangrijke pretentiën. Hij had, zeide hij, er niets van gemerkt dat Frénois het heillooze voornemen koesterde zich van kant te maken en had dit noodlottig incident dan ook eerst in Frankrijk vernomen, terwijl hij, wat overigens de zaak der pretention betrof, in het doel zijner reis niet geslaagd was, daar inen hem eenvoudig had afgewezen met de opmerking dat de schuldvorderingen reeds lang verjaard waren. Een paar weken bleef het daarbij en het scheen reeds dat de geheele zaak even als zoo vele andere voorvallen van dien aard, langzamerhand in het vergeetboek zou geraken, toen eensklaps Jolin Moor gear resteerd en voor de criminele regtbank gebragt werd, onder be schuldiging dat hij de dader was van den diefstal bij zijnen mees ter. Bij het openbaar verhoor bleef hij het hem ten laste gelegde ten stelligste ontkennen, totdat hij zich eindelijk liet ontvallen: „Ik heb gezegd, dat ik aan dat feit. onschuldig ben en dat zal ik volhouden al kwam zelfs mijn overleden chef uit zijn graf te voorschijn, om mij hier voor een dief uit te maken." De voor zitter gaf daarop met eene ontroerde stem ernstig ten antwoord: //Welnu, John Moor, dat zullen wij dan eens zien!" Op zijn wenk werd te gelijkertijd eenezijdeur geopend en tot niet genn- gen schrik van al de toeschouwers, verscheen daar werkelijk de doodgewaande Frénois. Als door een donderslag getroffen viel de beschuldigde te midden van het gegil en het gedrang der wegvlugtende vrouwen, voor hem op de knieën en bekende zijne misdaad. Bij de daarop gevolgde voortzetting van het verhoor bleek het, dat Frénois bij de ontdekking van den diefstal werkelijk uit wanhoop gereed stond een einde aan zijn leven te makendoch door eene toevallige omstandigheid was hij in liet bezit gekomen van een lijk, door tusschenkomst van een' doodgraver, die meer malen aan eenen bij Frénois inwonenden ncetj geneesheer van beroep, lijken ter ontlediging bezorgde. „Alstoen, zoo vervolgde hij, ontdeed ik mij van mijne kleederen en trok ze den doode aan, ik zette hem het pistool voor het gezigt en brandde los, ten gevolge waarvan het gelaat zoodanig werd misvormd, dat het totaal onkenbaar was. Daarna schoor ik mijn baard en bokke- baarden weg en gelakte het mij verkleed en onkenbaar op een schip te komen, waarmede ik naar Frankrijk vertrok. Wat ik toen vooruitzag, is gebeurd. Mijn voortvlugtige boekhouder ontving het berigt van mijn dood en meende nu veilig op Mau ritius terug te kunnen komen. Zoodra hij nu de terugreis had aangenomen, ging ik in Frankrijk onderzoek doen naar hetgeen hij daar inmiddels had verrigt en zoo kwam ik te weten, dat hij daar te lande mijn geld op goed verzekerde wijze voor zich zelnev op interest had gezet. Daarop ging ik hem vermomd naar Mau ritius achterna en zorgde, door tusschenkomst van den heer William Burnet, mijn voornaamste schuhleiscber, dat alles ter kennis kwam van den president der regtbank. Het gevolg van dat een en ander was, dat John Moor tot levenslange opsluiting veroordeeld werd, terwijl mevrouw Frénois natuurlijk het kloos ter verliet en met haren echtgenoot weder hare woning betrok. Een voornaam heer uit Konstantinopel, evenmin bekend met de gewone gebruiken als met de fransche taal kwam voor eenige dagen te Parijs, met een der spoortreinen. In eene der groote steden waar de trein 10 minuten stil hield, nam hij aan het buffet eenige ververschingen. Daar de bel luidt voor het vertrek haast zich de Turk den bediende een napoleon te geven, daar hij niet weet wat hij moet betalen. De jongen, verbaasd op het gezigt van het goud, in plaats van geld terug te geven be schouwt den edelmoedigen vreemdeling van hoofd tot teenen. Deze verbeeldt zich dat hij nog meer moet betalen, trektzijne beurs en geeft den jongen een tweede napoleon, die hij ontvangt met eene verdubbelde verwondering. De voortrellélijkeTurk zegt in zich zeiven: ,/Ik geef bepaald niet genoeg" en voegt er een derde stuk bij. De houding van den jongen drukt toen eene uiterste verwondering uit, welke de andere verklaart door de woorden: «nog meer! nog meer!" hij geeft zijn vierde stuk maar haast zich tegelijk weg te komen, uit vrees dat zijne ge heele beurs er aan zal moeten. In den wagen stappende verhaalt hij zijne geschiedenis aan een zijner vrienden, die na hartelijk over het avontuur te hebben gelagchen, zich haastte toen hij te Parijs kwam, de 80 francs terug te eischen, daar de goede Turk slechts voor 1 franc 25 cent verteerd had. Engeland. Londen 16 October. In de helft der volgende maand wordt de koning der Belgen hier te lande verwacht. Men zegt dat Z. M. twee maanden in de hoofdstad zal doorbrengen. Het heeft hier algemeen verwondering gewekt, dat koning George van Griekenland naar Frankrijk vertrok, zonder II. M. onze koningin gezien te hebben. Die verbazing steeg evenwel ten top, toen men in de dagbladen een brief las van den secre taris der koningin, waarin zij hein in beleefde, doch niettemin zeer bepaalde termen schreef, dat ghij zich de moeite niet moest geven om haar in Schotland te komen bezoeken." Bij het departement \Bn marine is in overweging een plan tot aanbouw van eene nieuwe soort ijzeren en gepantserde kanonneerbooten ter vervanging van het eskader houten vaar tuigen, welke onlangs zijn afgekeurd. De haven van New-York levert, thans een prachtig gezigt op, door de menigte oorlogschepen, die op stroom voor anker liggen. M ij hebben vijf russische bezoekers, drie fransche en drie engelsche. Er worden nog drie russische schepen verwacht, zoodat wij spoedig een geheel eskader hebben. De New-Yorkers, verzot op nieuwtjes en beweging, hebben de russische zce-offi- eieren een diner aangeboden en hen uiet alle staatsie de stad rondgereden, te midden van eene onafzienbare menigte, die hen aangaapte en met zakdoeken wuifde, juist als voor een paar jaar bij het bezoek der Japannezen. Men zal hun tevens een bal aan bieden, en er bestaat nog slechts verschil of men daarop ook de engelsche en fransche officieren zal verzoeken. De russische matrozen kruisen dagelijks bij hoopen door de stad en brengen vrij wat nieuwigheid te weeg, niet met hunne blaauwe buizen en witte broeken en petten, maar met hunne kleine stukken zilver geld, die zij aan appelen en persiken verkwisten. De verbaasde appelkoopinan staart op liet geld, neemt het cn weegt het in de hand, en daar hij nog eenige herinnering heeft van den tijd toen ook New-York klein zilver bezat, geeft hij papier terug „op de gis." De eerlijke pikbroek neemt zulk een papieren noot met een weinig verwondering aan, maar steekt het daarna toch met vertrouwen in zijn diepen broekzak. Sommige geldwisselaars hebben reeds russische opschriften en doen voorzeker goede zaken met de vrolijke Russen, die New-York van roebels trach ten te voorzien. Belgie- De heer Altmeyer, de nieuwe rek tor der vrije universiteit te Brussel, heeft in zijne rede ter opening van de lessen met veel lof gewaagd van Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland, dien hij boven zijnen tijdgenoot Lodewijk XI\ stelde In die zelfde rede wordt ook hulde gebragt aan de nederland- sche beschaving en aan de nederlandsch-belgische verbroede ring. Zijne woorden maakten zulk een diepen indruk, dat ver scheidene kiezersverecnigingen dadelijk den heer Altmeijcr tot kandidaat stelden voor het lidmaatschap van derf gemeenteraad, maar de geleerde professor nam de kandidatuur niet aau. Gerit of choon dringend gevraagd, was hijna niet ter veil. "VValcheracbe "Witte en Biuiueliooncn hadden wede) genegen koopers aau ruim vorige wcekprijs, Jarige Paardenboeken werden 25 cents hoogei geveild, doch hieven daardoor zonder handel. Nieuwe Paardeuhoonen met eenegen koopers. Grocue erwten waren weder gevraagd en hieven alzoo goed prijshoudend Koolzaad nagenoeg zonder vraag noch handel. Puike nieuwe Zceuwsche Tarwe f 8.50, mindere uaar rato. Puike jarige Walchersche Tarwe werd ann f 8.50 verlaten. Puike nieuwe Walchersche Tarw e f 8,75, mindere f 8,50 f8,25 en voor puike voor de zaai geschikt, is f 9,25 en f9 betaald. Nieuwe Zeeuw-M-he Kogge f 5,75 a f C. Puike Wiutergerst niet aan, aan f 5,00 zou die koopera gehad hebben. Puike Walchersche Zomergurst nagenoeg niet getoond, f 5,30 zou die hebben opgebragt. Puike Walchersche Wittebooneu f 9,50 n f 9,25. Puike Walchersche Bruineboonen f 10, f9.75 f9,50, wakke niet begeerd. Ja ripe Paardeitb"oncn in de tourweek f 5,50 bij partij verkocht, heden hiel hield i niet geveild. op 6 weken, op msn STA ATS-LOTERIJ. P R IJ Z E H. Op Maandag 12 October. 10799 1' 200 No. 18618- 17852 - 400 15121- Op Ding dag 13 October, i. 14251 200." No. 4008 - 292 1,000. 11341- 8732 2.000 Op Woensdag 14 October. 4G75 f 2 iO. No. 6310- 15234 - 1,000 18022 - Op Donderdag 15 October. 17154 f 400" f 200 - 1,000 15071 Tweede trekking 200. No. 3201 1,000. 10G72 Derde tukkxing. 400. No. 18595 f 1,600. 18467 l.bue ek laatste tkekkim die op f 5,75 de mud. Puike nieuw e Walchersche Paavdcnbooncn f 6 a f5,70. Puike Walchersche Groene erwten f7, mindere soorten ware Koolzaad was aan f 13 te koop. Kaap-olie f 40,25. Patent-olie f 42,25. Lijn-olief48 per v: contant f 1 lager. GOES 20 October. Met weinig uitzondering noteerde men lieden de prijzen van vorige weck de nieuwe Tarwe werd voor con.-u/nptic meei gevraagd en enkele paiiijtjés iets duur der betaald. Rogge eu Pnordenbooncn konden daarentegen inocijclijk de vorige prijzen bedingen. De jarige Tarwe f 8 ii f 8,25. Nieuw e dito f 8 8,40. Kogge f 5,00 h f 6. Wintergerst f5 a f5,25. Zomer dito f 4.75 ii f 5. Maverf 2,75 a f3,10. Groene erwten f 6 50 a f 0.90 Paardcnhoonen f 5,-40 a f 5,60 Kool/aad f 12,50. Meekrap. Voortdurend zeer slap en met weinig omzet. Boter I 1,25 a f 1,30 het Ncd. pond. Eijeren (kippen) f 3,20 h f 3,30 de 100 stuks. OOSTBUKG, 21 October. Nieuwe Tarwe f8,5 f8,50, Jarige dito f 7.25 a f 8,Rogge f5,SO a f 0.15, Wintergerat f 5,af 5,50 Zoniergertt f 5,— af 5,20, Boekwut f i'i f Haver f 2 50 ii f 3,10, Bruineboonen f a 1"—,—, raardenbooucn f5,25 A f 5,75. Duivebooncn fa fWitte Erwten fa f Groene Erwten f6,5 f jiGraamvc dito f a f Prijzen van efficcten. Amsterdam 22 October. Nederland. Certifikatcn werkelijke schuld2'/5 pet. dito Nationale dito3 dito dito dito4 Aand. Handelmaatschappij 4' Oblig. 1798/1810 5 Certitikaten Hope cn co4 dito dito 1855, 6de serie. 5 dito 6 Aand. Spoorweg Lcening 1860 4'/2 Schatkistobligaticn4 Obligatien2'/t dito binnciilandsch 3 Amortisablc schuld Oostenrijk. Obligation Wecncr metalliek 5 dito Am-terdainsehe 5 dito Nationale.5 dito 1847/18522'/: Bank actiën3 Certifikatcn bij Rothschild2'/» Rusland. Polen Spanje. België 101»/- 74-,: 80 '/s 48% 51 12% 31-/, 400 10,000. I 33u.rgerlijlte Stand. Van 10 tot 17 October 1803. Vlissinokn. Bevallen: M. J. \nudcr Hooft, geb. Hofman, d. J. van Biemen. geb Nobels, z. P A den Baas, geb Potvliet, z 11 Fritz, geb. i au Alphen, 2. 3 Sap, geb. Robcis. d C'. 1'. van der Slui-, geb W illcmse, z. K. Dobbelaar, geb. Ok- kerse, z. 51. C' l iegen, gib. de Vries, z. J. van Veen, geb Hnge,/.. levenl. P. Warren, geb. Muller, z Overleden: M. J A. Streefkerk, d 3j. P. Hagcman, z. 9 m. J. A. de Jonge, z. 10 j. L J ten Haake, weduwn van C. de Hond, 78 j. F. Swcnne, man van A. Lutjes, 40 j. C C van Boven, d. 4 j. J de Bruijn, wed. van D. Poortvliet, 78 j. J. Sluijs, jm. 07 j- Hoogwater te Ylissingen. 24 Oct. U 9. 28 Oct. 1 32. 27 12 53. Ilandelsberigten. ROTTERDAM, 19 October 1863. Koolzaad 20 cent lager, overigens onveranderd. Puike Zecuvvschc TarWC (1802)f n f (1863)- 8,00 a - 8,90. Nieuwe Rogge- 5.70 - 6,25. Nieuwe winter Gorst4,— 5,—. zomer dito- 4,- 5,—. Nieuwe Inlaud^he lange Haver- 2,75 - 3.25. Zceuwsche Paardenboonen- 5,85 - 6,35. Noord-hvab. Boekweit-197. Puike blaauwe Erwten (18C3)- 0,50 - 7,25. g.oote 8,— -10,75. Bruine "Boonen (1863)- 7,— - 8,—. Witte - 7,75 - 8,75. Kanariezaad- 7,— -10,50. Nieuw Zceuwich Koolzaad, 65a/,. Meekrap veel aangeboden, iets lager met redelijken omzet. AMSTERDAM, 19 October. Granen onveranderd. KoolzaadOctober 68. Raap-olie vliegend f 393/t op 6 w. f 39'/,. Lijn-olie -44- 433/,. Metallieken 5 eu dito 2'/t 63'/l6 32. zilveren cn uatioualcu 5 85r'/., 68'/e. LONDEN 21 October. Granen lusteloos. MIDDELBURG 22 October. Dc nog blijvende drukte van den landman was oorzaak, dat de aanvoer heden zeer onbeduidend was, zoo van een als ander Puike javige Walchersche T: blecf boden zooder bande). Nieuwe WalrJiersrhe Tarwe bleef in een doen, echter met weiDÏg omgaug. Rogge was niet dan inct moeite hij uitslijting te plaatsen. ARVERTEATIEA'. IIcclcn overleed, tot mijne en mijinr kinderen diepe droefheid, na een kortstondig lijden, mijn veelgeliefde Echtgenoot JEAN BAPTIST Al DIBEIIT,' in den'ouder dom van ruim 66 jaar. Zij die hem gekend hebben kunnen beseffen welk een slag ons is ten deel gevallen. Uit aller naam, "VVed. W. AU Dl BERT. Vlissingcn, den 20 October 1863. De ondergeteekende maakt zijne geëerde begunstigers bekend, dat bij bem van heden zijn te bekomen, beste gespeende Eng-elsclie Oesters telkens versch uit de put, terwijl in de volgende weck ook beste Zeeu^v- sclie Oesters zullen te verkrijgen zijn tegen een civiele prijs. II. PILLAULT. Vlissingen 23 October 1863. Bij C. POTIIAST, te Nijmegen, is verschenen de navol- geilde serie schoolboeken, vervaardigd door J. M. TI. Bosman. Ie Leesb. Eén letter gr. woorden 4e druk 10 cent. 2e Twee10 3e Meer10 Spel en Leesboek2e 12'/j 4e Leesb. Wat kinderen denken te worden 4e v 12'/j 5e Ons vaderland15 w 6e Het heelalu 17*f# 7e Verhalen, Fabels, enz3e u 22'/j 8e n 2e verzamelingu n Z7llt 9e ,t Nederland, zijne bewoners, enz. 45 De brieflezer. Allerlei brieven in verschil lende schrijfhanden2e 65 Verder POTHAST leesboekje: le Stukje le, 2e en 3e Leesb. van Prinsen 5e druk 5 cent. 2e 4e, 5e en 6e7"/t 3e 7e, 8e en Pe4e n Vit le ,i Aanvankelijk Rekenboek. 6e 10 2e 4e u 10 8e 2e u 22 Antwoorden op het le, 2e of 3e stukje 5 Worden door den Boekhandel voor Scholen, per dozijn tegen verminderde prijzen afgeleverd. DRUKKERIJ VAN' V. U. SCHIFFER TE VLISSINGEN.

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1863 | | pagina 2