T1ISSINGSCH WEEEBLAD. No. 39. 1863. Zaturdag 24 October. BUREAU: F. H. SCHIFFER. Dit Dla3 wordt wekelijks, des Zatnrdags uitgegeven, .\bonncmentsprijs, per drie maandcu, SO Cents, franco per post 95 Cents. Afzonderlijke nomraers 10 Cent. Men abonrJeerf. zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Nienwendijk H no. 101. VLISSINGEN. Adrertenticn gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Don derdag avond ten 8 ure, de prijs van 14 regels 40 Cents, vi>or eiken regel meer 10 Cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsiDg. INGEZONDEN. NOVEMBER 1813. Het is nu bijna vijftig jaren geleden, dat. wij ophielden fran- schen te zijn en ons onafhankelijk volksbestaan heroverden. Het is bier de plaats niet een tafereel te geven van hetgeen wij geleden hebben, terwijl wij onder het fransche despotisme ge kromd gingen; wij kunnen volstaan met te zeggen, dat onze toestand toen betreurenswaardig was. November 1813 brak aan; het vreemde juk werd afgeworpen en Nederland ontving weldra met uitbundige vreugde den nazaat van prins W' illeva l. De gedachtenis aan dit feit willen wij vieren, willen wij feeste lijk vieren. Men zal liet opperwezen zijnen dank brengen voor den gelukkigen keer, dien de zaken m November 1813 namen, men zal vlaggen en wimpelen, men zal illumineren, men zal eere poorten oprigten, men zal volksvermakelijkhcdcn doen plaats hebben, men zal eene gedenknaald te Sclicveningen oprigten in den omtrek der plaats waar Willem I het eerst den voet aan land zette, een momumentin het Willemspark stichten en, zoo God wil, ook eene ambachtschool te Amsterdam in het leven roepen. Uit alles keuren wij goed, maar, terwijl vele der wijzen, waarop het nederlandsche volk van zijne vreugde zal doen blij ken, vergankelijk zijn en daarvan op I 8 November niets zal overblijven dan eene herinnering aan hetgeen op de voorafge gane dagen heeft plaats gehad, zullen de gedeukteekenen, die men uit vrijwillige bijdragen des volks in Scheveningen, 's Ilage en Amsterdam wil oprigten, niet uitdrukken, wat vooral behoort te worden uitgedrukt, dat namelijk met koning Willem I het konstitutionele koningschap is gegrondvest. En dat ook Zeeland, het zoo zeer lijdende Zeeland regt heeft op haar aandeel in die zegeningen welke elders, uit het konstitutioiieel koningschap en milde beginselen tot ondersteuning van bandelen nijverheid voortvloeijen, dat Zeeland, moge het dan ook met gecne nieuwe monumenten worden begiftigd, die aan het jaar 1813 herinne ren, rijk is aan gedeukteekenen van vrijheid, trouw en vader landsliefde met het bloed barer edelste burgers betaald. Dat Oranje en Zeeland van af 1572, vermaagschapt, zijn, en de tijd der regtvaardiglieid en der nationale dankbaarheid daar is, om ook Zeeland in de weldaden der regering van "Willem III te doen deelen, daar ieder zeeuw zich de treilende woorden herin nert, door zijn koninklijke mond, ruim een jaar geleden te Middelburg gesproken en te Vlissingen meer nadrukkelijk her haald: «ik kom hier niet om eene pro incie te bezoeken, maar om de middelen te beramen tot opbeuring van het schoone ge west, dat houw en trouw met mijn stamhuis, mij zoo lief en waard is, ik kom hier om Zeeland, is het in mijn magt, gelukkig te maken." God geve dat 's konings woorden worden vervuld, en met die hoop in 't hart, zullen wij 1813 gedenken. HERINNERING AAN HET JAAR 1813- De nederlandsche natie mag zich thans verheugen in fle herinnering van het 50jarig eeuwfeest der verlossing van het fransche juk. Menige» droeven traan, menige bange zucht heeft het den Nederlander gekost om gebukt te moeten gaan onder het juk tier fransche overheersching, waaronder de vrijheid voor hem verdween, die zoo lang in Nederland bewaard, met. roem verdedigd en gehandhaafd was. Blijde en dankbaar behoort elke Nederlander aan het tijdsverloop van 50 jaar te denken, dat in vrede en toenemende welvaart is voorbijgegaan. Neder land mag trotsch zijn op den vrede en welvaart., die het geniet. Nederland mag juichen, dubbel juichen in deze tijden van onrust en spanning in andere landen Terwijl bijna elke koning of keizer bevende den scepter draagt., mag Neêrlands vorst met zijn volk den Algoede danken voor den zegen, die rust op vorsten vaderland! Terwijl Italic aan de omwenteling is prijs gegeven, die daar duizende slagt- offers vraagt; terwijl Rusland met Nero's wreedheid zijne folte ringen den Polen doet ondergaanterwijl de eerste mogendhe den van Europa niet bij magte zijn handelingen tegen te gaan, die tegen alle gevoel van regt en meuschelijkheid aandruischen; terwijl in het naburige Frankrijk de centralisatie alle persoon lijke vrijheid doodt, geniet men in Nederland onder de wijze regering van het huis van Oranje eene ongestoorde rust; vrede en eendragt heerschen aller zijds; aan ieder is gepaste vrijheid toegekend; onvermoeid zijn de pogingen van het koninklijk huis voor de welvaart van het vaderland. Ja, het verloste en vrije Nederland kan groot gaan op zijne voorregten. Te zeer toch hebben wij de rampen gevoeld, die voortspruiten uit ijdele en valsche denkbeelden van vrijheid, die helaas gedurende 18 jaren, oris de bitterste vruchten hebben opgeleverd. Voor Vlis singen vooral is het eene droevige herinnering, na een bombar dement waarbij baar schoon raadhuis en eene menigte andere gebouwen vernield werden zich aan de Engelschen te hebben moeten overgeven. Te meer moeten hare inwoners zich nu ver heugen en zich dankbaar toonen jegens het regerende huis van Oranje, dat de geledene rampen deed vergeten en aan Vlissingen bloei en luister schenkt. Moge Vlissingen dan ook bewijzen van vreugde en dank geven en de pogingen ondersteunen van het hooggeachte stads-bestuur, dat bij andere steden niet wil achter blijven in dankbetuiging voor dc verlossing van ons dierbaar vaderland. POLITIEK OVERZIGT. De staatkundige toestand verkeert nog altijd in het zelfde statusquo. Een brief uit Frankfort door M. de Rolland, eertijds redacteur van de Progres de Lyon, en die gepoogd had om Polen met eene bende opstandelingen door te dringen, deelt ons mede dat de benoeming van Muroslawski geene democrati sche beteekening heeft. Muroslawski, zegt hij, zal Luik niet verlaten, hij zal niet den minsten invloed uitoefenen op de krijgsverrigtingen van dc troe pen der bende, hij zal benden ontvangen van de comités van Parijs en Krakau, kortom, het is hem volstrekt verboden het poolsche grondgebied te betreden. Het doet ons genoegen ten voordcelc van de poolsche zaak te vernemen, dat de benoeming van Muroslawski zoo zeer gewaar deerd wordt door zijne aanhangers. De Armonica van Turijn bevestigd dat de roovcrij bestaat op de geheele linie. De Nation, keizerlijk gouvernementsblad, prijst „het leven van Jesus" door Renan. Uit Bologne meldt men dat de beroemde generaal Cialdini die aanvoerder bij Castiltilaardo, door de tijphus aangetast is, die ernstige teekenen heeft. Men leest in de Epoea van Madrid: Wij meenen te kunnen medcdeelen, dat eenige europesche gouvernementen, bij welke onlangs vcreenigingen plaats gehad hebben van omwentelings vergaderingen uit Europa, waar tevens vertegenwoordigers waren van de meest gevorderde partijen van Spanje, aan liet spaansche gouvernement de krachtigste protesten hebben inge leverd aangaande hun vast besluit om de minste daad tegen te gaan die iets zou kunnen toebrengen aan den gelukkigen uitsla; van de plannen der europesche omwenteling. Het schijnt dat de stad New-York nog voortdurend feesten geeft aan het Russisch eskader. Men spreekt van een groot feestmaal dat aangeboden zal wor den door de notabelen tot den handelstand behoorende De offi cieren van het fransch en engclsch eskader zullen uitgenoodigd worden op het feestmaal. Men heeft tijdingen uit Mexico ontvangen gedateerd 12 Sep tember, waaronder vooral liet programma van generaal Doblado, nieuw opperhoofd van het kabinet van Juarez, belangrijk is. Deze programma bevat drie voorname punten: 1. Den oorlog met de Mexicanen tot.de bergen bepalen. 2. De onafhankelijke personen van alle partijen vereenigen. 3. Toestemmen tot eene tussclienkonist, zoo als die voorgesteld is in liet verdrag van Lon den, door de Vereenigdc Staten bij de andere mogendheden te voegen, en alle staatkundige daden ontkennen welke tot nu toe in Mexico verrigt zijn. a. Het onderhouden van 's rijks zeeweringen en spuisluis te Vlissingen en zeeweringen te Yeere, gedurende het jaar 1S64-; b. Het driejarig onderhoud van den grindweg tusschen dc stad Axel en de losplaats aan de Axelsche sassing, van 1 Januarij 1864 tot en met 31 December 1S66; c. Het driejarig onderhoud der aanleg- en losplaats voor vissclxers in den Brakman, bij de Isabellasluis, van 1 Januarij 1864 tot en met 31 December 1866. Door den kommandant van Zr. Ms. zeemagt in Oost- Indië is aan de Indische regering het voorstel gedaan, om, indien de politieke toestand in Japan zulks mogt vorderen, zich met Zr. Ms. stoomschepen Djambi, Vice-Admiraal Koopman, Citadel van Antwerpen en Amsterdam derwaarts te begeven. Met 1 December a. s. zullen vermoedelijk Zr. Ms. stoomsche pen Prinses Amelia en Metalen kruis, ter versterking van het eskader, naar Oost-Indié vertrekken, terwijl uit Suriname de schroefstoomschepen 4e klasse Stavoren en Delfzijl hunne be stemming naar Oost-Indië reeds opvolgen. (Staats Ct.) llellevoetsluis 17 October. Voor eenige dagen werd ge last Zr. Ms. stoomschepen 4e klasse Soestdijk en Koehoorn, voor eene spoedige indienststelling in gereedheid te brengen. Thans verneemt men, dat die schepen niet in dienst zullen wor den gesteld, maar aan 's rijks werf in conservatie zullen blijven. Te Gorinchem heeft, de raad besloten dat op 17 Novem ber zal gevlagd worden, maar dat op 20 Pebruarij 1S64 de stad feest zal vieren, omdat 20 Februarij de dag is, waarop de Fran- scben die stad ontruimden. Enschedé 19 October. Heden morgen bijna half zeven ure werden de boeren in deze omstreken zeer verschrikt door een gezigt van een verschijnsel in de lucht, hetwelk na eenige oogcnblikken is gebleken een luchtballon met reizigers te zijn, komende van Parijs. De reizigers hadden deu nacht in een Pruisisch grensstadje doorgebragt. Roermond 17 October. Wij vernemen dat de officier van justitie, de regter-commissaris en de beëedigde klerk ter griffie zich zoo even weder en wel voor de derde maal, naar de gemeente Echt hebben begeven, om onderzoek te doen naar den aldaar gepleegden kindermoord. Indien de geruchten waarheid bevat ten, moet de grootvader, een onbezoldigd rijksveldwachter, het kind, waarvan zijne ongehuwde SOjarige dochter was bevallen, met behulp der zuster van den vader van het kind, en nadat dit gedurende eenige uren onverzorgd was gebleven, des nachts toen het nog schreeuwde, naar zijn tuin hebben gedragen en onder eenen noteboom vermoord en begraven; de moeder van het kind zoude dit alles hebben toegelaten en goedgevonden. (N. R. Ct.) In den Courier du Havre leest men, dat een vreemdsoor tige slag in dc lucht, aan eene ontploffing gelijk, jl. woensdag avond ten 10 ure, de talrijke wandelaars, die zich op straat be vonden, het hoofd deed opwaarts heffen, en zij toen in de noor delijke streek een soort van vuurstreep zagen, diesnel van het oosten naar het westen schoot. Dadelijk werd die streep door golvingen verbroken; zij breidde zich uit iu de breedte, en baar groen schijnsel, vrij wel overeenkomende met den staart eener komeet, loste zich teu laatste als ware bet in een witten Took op. Behalve te Havre is dit verschijnsel ook te Rouaan waargenomen. MIITENLANDSCBE TIJDINGEN. BINNENLANDSGBE TIJDINGEN. Vlis6ingon 23 October. De alhier aanwezige oesterput, welke dezer dagen geheel vernieuwd en zeer doelmatig is ingcrigt, werd gisteren voor de eerste maal voorzien van versche engelsche oesters. De heer J. J. vanïoorenenbergen, predikant bij de neder- duitsche hervormde gemeente alhier, heeft de benoeming als director van het Utreohtsche zendelinggenootschap aangenomen. Volgens particulier berigt uit Vlissingen, aan de Amsterd. courant, verzekert men, dat de equipage van Zr. Ms. stoomfregat Zeeland, bij bevonden ongeschikt beid van dien bodem voor eene groote zeereis, zou overgaan op Zr. Ms. transpoitsehip Prins Maurits, om daarmede naar Oost-Indië te vertrekken. Volgens gedane aankondiging, zal op vrijdag 30 October a. s. te Middelburg worden aanbesteed: Fi*aakrijk. Parijs 20 October. Kardinaal do Bonald, aartsbisschop van Lyon, heeft thans mede het bekende boekwerk van den heer Renan kerkelijk veroordeeld en den geloovige» verboden, dat boek, hetwelk zoo vele //goddelooze, heiligschennende, godslas terlijke, schandelijke, roekelooze en verkeerde stellingen bevat, te koopen, te verkoopen, te leenen, te lezen, of te behouden." Men heeft opgemerkt dat van de 70 senatoren, die zich in de hoofdstad bevonden, slechts 22 de begrafenisplegtigheid van den heer Billault bijwoonden, terwijl, tijdens de stoet zich naar het kerkhof begaf, van die 22 zich nog 13 verwijderden, zoodat van al de leden van den senaat slechts 9 op het kerkhof tegen woordig waren. Het is ook niet onopgemerkt gebleven, dat de hoogc geestelijkheid zich eveneeus aan de begrafenisplegtigheid heeft onttrokken. Op het eiland Mauritius liceft onlangs eene zonderlinge gebeurtenis plaats gehad. Ongeveer een half jaar geleden ver spreidde zich namenlijk tot veler schrik het nieuws, dat een aldaar gevestigd Franschman Cladomir Frénois genaamd, die als een zeer geauriditeerd handelaar bekend stond zich door een

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1863 | | pagina 1