ADVERTENTIE! No. 34 Engeland.. Uit Portsmouth schrijft men dat het wachtschip vrijdag jl de Hollandschc vlag in top heeft geheschen, terwijl ten 12 ure een koninklijk salvo weid gelost, 0111 den geboortedag van den prins van Oranje te vieren. Men verdiept zich in gissingen die tot deze buitengewone handelwijze aanleiding gaven. Men schrijft uit New-YorkDe forten Sumter en Wag ner, de twee voornaamste' bolwerken van Charleston zijn door ee.11 hevig bombardement schier geheel vernield, door de.Zuide lijken ontruimd en den 24 Augustus door de Noordelijken be zet.. De aanval zou nu tegen Charleston worden gerigt: maar alvorens dezelve van nabij te kunnen aantasten, zouden de land en zeemagt der Unie nog vele hinderpalen hebben weg te ruimen. Intusschen waren de Noordelijken ook aan de landzijde bezig tot het hart der confederatie door te dringen; zij hadden den 21sten het beleg geslagen voor Chattanoga, eene stad in het zuid-oosten van Tennessee, aan de grenzen van Alabama en Georgia gelegen. - Zuidelijke dagbladen verzekeren dat de president. Datis heeft besloten 500,000 negerslaven bij zijn leger in te lijven, onder belofte van vrijheid en van den eigendom van 50 acres land, bij het eind des oorlogs. Eene bejaarde dame in Ierland had, eenigen tijd geleden, bij haar overlijden haar neef, een regtsgeleerde, bij uitersten wil al wat zij bezat vermaakt. Bij geval had zij ook eene kat, daar zij bijzonder veel van hield, die altoos bij haar was en haar zelfs na haren dood niet wilde verlaten. Nadat nu het testament in eene aangrenzende kamer voorgelezen was, sprong de kat, bij het openen der deur, op den advokaat aan en sloeg hare kJaau,wen zoo vinnig in zijn keel, dat men alle mogelijke moeite had om te beletten dat zij hem niet verworgde. Eenigen tijd na dit voorval stierf de ongelukkige, en beleed op zijn sterf bed, dat hij zijne tante vermoord had, ten einde in het bezit van haar geld te geraken. Op eene stoomboot op den Mississippi verdreven cenige rijke planters den tijd met de roulette. Een hunner deed de bank springen. De bankier zette al de negers zijner plantage tegen het verlorene, de gelukkige speler hield zich stil en de bankier, zich houdende aan het spreekwoord: //wie zwijgt, stemt toe," liet de roulette draaijen en verloor nogmaals. De winner bleef dood bedaard zitten en was onbewegelijk; men zag niet de minste blijdschap op zijn gelaat over eene winst, die ruim 800,000 dollars bedroeg. Daar de bankier niets meer te verliezen had, werd het spel opgebroken, doch de gelukkige planter bleef zitten. Men tikte hem toen op den schouder en bemerkte dat hij dood was. De bankier verklaarde toen het spel voor nietig, daar eene doode niet spelen en dus ook niet winnen kan. De overige passagiers waren dit niet met hem eens en stelden het geld in handen van den kapitein der boot. Er zal nu een proces tusseheu de erfgenamen van den planter en den bankier worden gevoerd. De erfgenamen beweren, dat, aange zien men den juisten oogenblik van den dood des erflaters niet kan opgeven, de geheele winst aan hen behoort. iOuitsehlancl. Berlijn 4 September. Wat voorzien werd is gebeurd: de Staats-Anzeiger inaakt een koninklijk besluit bekend, waarbij het huis der afgevaardigden ontboden wordt. Weenen 4 September. Met geestdrift werd de keizer bij zijne terugkomst uit Er ankfort hier begroet. In de aanspraak, door den burgemeester tot hem gerigt, luidde het: dit algemeen gejubel zal aan Duitschiand, ja aan Europa verkondigen, dat de volkeren van Oostenrijk altijddurende dankbaarheid aan U. M. verpligt zijn. Want U. M. heeft het grootsch besluit genomen om de historisch rigtige grondstelling te doen gelden dat, gelijk Duitschlands eenheid den bloei van Oostenrijk bevordert, even zoo Oostenrijks kracht noodig is om Duitschiand voor alle ge vaar te beschutten. Maar deze kracht van Oostenrijk wortelt in de door U. M. verleende vrije instellingen, in den heldenmoed van het Oostenrijks leger, en boven alles in de liefde en trouw van al uwe volken, die met trots op hunnen keizer blikken. God behoede onzen goeden keizer! Hij leve!" Het antwoord des keizers was kort. Van het groote doel zijner afwezigheid zeide hij alleen dit: «Het was mijn streven de belangen van Oostenrijk te Frankfort, op het warmste, te ver tegenwoordigen, en het ver heugt mij te kunnen verzekeren dat ik overal in Duitschiand de warmste symphatie voor ons vader land ontmoet heb." De keizer reed vervolgens, door eene lange reeks der prach tige rijtuigen gevolgd, naar het paleis, waar de keizerin, door haren hofstoet omringd, hem ontving. Terstond daarop had de groote receptie plaats, waarna prins Karei van Pruissen den keizer een bezoek bragt, hetwelk deze spoedig beantwoordde. De hongaarsche magnaten hadden hunne paleizen met de nationale, maar ook met de duitsche vlag versierd. Het féést op den Prater, bij gelegenheid van 's keizers verjaardag, is door 240,000 personen bezocht, cn naardien de inkomsten 60,000, de uitgaven 80,000 florijnen bedragen heb ben, komt de zuivere winst van 80,000 florijnenten behoeve der noodlijdenden, in wier belang het feest was verordend. Keulen 3 September. Den 15 cn 16 October word^de voltooijing van de Domkerk, met uitzondering van de torens, plegtig -geVierd, hoogst waarschijnlijk do or den koning en de koningin bijgewoond. Tot deelneming aan den fecstelijken optogt worden de autoriteiten, de geestelijken eu leeraars van alle kerkgenootschappen, de consuls, de besturen der kunst- en zangvereenigingen, enz. uitgenoodigd. Des morgens ten 9 ure rekt de trein, door de versierde ettaten, naar den Dom, aan het westportaal waarvan de vorstelijke personen en aanzienlijke ge- noodigden, door eene deputatie uit het bestuur van den Pom- bouw, onder gezang ontvangen"1 worden. Op het plein houdt de Dorubouwïneester eene toespraak, waarna de oorkonde der pleg- tigheid in den slotsteen van het gewelf besloten en ter bestemde plaats gebragt wordt. Vervolgens trekt de stoet den Dom binnen, cn worden IIH. MM door den aartsbisschop en het Domkapittel verwelkomd. Daarop volgen orgel- en orkestmuziek, de pon tificale inis en ten slotte een Té Deum, na afloop waarvan de stoet, oen Dom verlaat, en de deputatie .IITI. MM. naar bet regeringsgebouw begeleidt. Des namiddags is er een feestmaal op de Gürzcnich en des avonds een galabal. Den lfidcn is des morgens eene godsdienstoefening in den Dom, ter "herinnering aan de afgestorvene voorstanders van den bouw. Daarna trekken de leden der bouwvereeniging, met het bestuur, de banier en. een muziekkoor aan liet hoofd, naar het plein van het raadhuis, waar een toepasselijk lied aangeheven wordt. Bij de ook daar gewenschte aanwezig heid van IIH. MM. worden zij en de kardinaal aartsbisschop door den eersten burgemeester begroet, die van het bordes van het raadhuis, de oorkonden voorleest, waarbij eenige gebouwen, welke den ruimen toegang tot den Dom belemmerden, ten eeuwigen dage worden afgestaan. Na aanspraak van den voor zitter, zoo tot dank als tot aansporing om de voltooijing der torens door bijdragen te bespoedigen, houdt het bestuur eene zitting. De Dom, de daarin bewaarde schatten, het. museum, enz., worden ter bezigtiging opengesteld. Ten slotte is er des avonds een concert in de groote zaal van hot G'ürzenich. Polen. Aan eene korrespondentie uit Wilna, dato 23 Augustus, wordt het volgende ontleend. De arrestaties duren voort eii de j policie kiest hare slagtoffers thans onder den werkenden stand; j inhechtenisnemingen vinden ook plaats onder dè boeven, perso-1 nen uit den handelsstand of geëmployeerden aan fabrieken. Vele zijn in de gevangenis geworpen, wijl zij hunne tranen niet kon den bedwingen, bij de teregtstelling van de slagtoffers der woede van Muravieff. De abt Lepnicki, inspekteur van bet katholiek seminarie van Wilna, is gedeporteerd naar Siberië, wijl hij weigerde een adres te onderteekenen aan den czaar, opgesteld quasi in naam van het kapittel der-hoofdkerk. De vervolgingen wegens het drageu van rouw houden aan deportaties en executies zijn aan de orde van den dag. De lijst van gedeporteerden in de eerste week van Augustus, hoe onvol-1 ledig ook, wederlegt de beweringen van het. Russisch goeverne-1 ment, dat aan Europa wil doen gelooven dat de insurrektie geene nationale zaak is, maar slechts de adel aan den czaar vijandig is. I Van de 213 personen, welke op deze lijst voorkomen, behoortde helft slechts tot den adel, een vierde bestaat uit grondbezitters, en de overige zijn boeren. De insurgenten in Polen maken groote toebereidselen voor den winterveldtogt, en dit niet alleen in Polen zelf, maar ook in bet buitenland. Overal worden wapenen, ammunitie en warme kleedingstukkcn enz. aangekocht; eene telling geschiedt thans van alle weerbare mannen van 18 tot 40 jaar, ten einde hen beschikbaar tc hebben bij de de ee rste oproeping der natio nale regering. Al deze maatregelen kosten aanzienlijke geldsom men. Reeds nu heeft de opstand toten met Juli j, eene uitgave van ongeveer veertig millioen gulden noodig gemaakt. De hellingen en belastingen worden roet de grootste stiptheid geïnd. Ge noemde regering kan thans rekenen op 37 millioen roebels jaarlijks. De rijke Polen, die zich niet in hun land bevinden, betalen eene zoogenaamde afwezigheids-schatting, berekend naar hunne inkomsten, b. v. die in Polen een inkomen van 800,000 poolsche gulden heeft ep zich buitenslands ophoudt moet 8 pet. voldoen; 400,000 p. g., 6 pet.; 4000 p. g. 1 pet. Italië. Rome 4 September. In den.herderlijken brief ter opwekking tot deelname aan de processie, op zondag te houden, heeft de H. Vader eigenhandig eenige zinsneden bijgevoegd om gebeden te verzoeken, ten gunste der Polen. Het rapport over de //rooverijen" in bet Napolitaansche en de wetten door het parlement onlangs goedgekeurd, doen den eigenlijken toestand van het. Zuiden van Italië kennen. Vooral komt in het rapport uit: de algemeenheid van de roove rijen. Die roovers zijn overal, zij weerstaan aan alles, aan de hulpbronnen eener policie die geene middelen ontzietaan het verraad, aan de verleiding, aan alle pogingen der piemontezen, die alles aanwenden om die hinderpaal van hun droombeeld, „Italie's eenheid" weg te ruimen. Wat is onverklaarbaarder dan: dat een handvol roovers policie en leger tegen houdt? Tegen die weinige, de kommissie erkent zulks, baat het zwaard niet. Waarom? Omdat gelijk de heer Massari het moet bekennen, omdat de rooverij is eene groote zaraenzwering van personen en zaken. Ja die rooverij is geene rooverij maar eene zamenzwering die geheel het koning rijk Napels omvat, de zaraenzwering cener natie die men wil vertreden, maar die zich verzet om leven cn vrijheid tebre- houden. De «fusillades zonder proces" hcbbcii niet gebaat, en tot schande der beschaving vraagt Massari: of dit systeem moet ophouden? Men zoekt het te vervangen door een voordurende in staat van beleg verklaring der steden, ter naauwernood be manteld onder den naam van, kennisneming der krijgsraden van de misdaad van rooverij. Daar waar de krijgswet is afgekondigd is vrijheid noch vrede. Volgens het-Journal des débats zal het middel de kwaal verergeren'. De staat van beleg en de krijgsraden zullen dus even onver mogend zijn, als de fusillades zonder proces. Belgie. Doornik 10 September. De uitslag der verkiezingen alhier is, dat de minister Charles Rogier is gekozen, met eene meer derheid van 500 stemmen. Zeetydingen. Vlissingen 11 September. Heden morgen is alhier in de Pokhavei) binnengekomen; het Ned. schóonerschip Johanna Maria, kapt. van der Kooy, met spoorij2ers geladen van Ant werpen naar Oivita Vechia besterad; genoemde lading was in zee overgeschoven en zal hier op nieuw gestuwd worden. Burgerlijke Stuud. Van 29 Augustus tot 5 September. Gehuwd; A. de Vries, jin, 83 j en M S. Lcendertscn, jd. 28 j. C. Hendriksc, weduwn. van J. Yianen, 29 j en M C Vinnen, id, 29. Bevallen: T. de Panter, «eb. de WulfT, Af. E. Kom, greb. Cor-init, d Overleden: P L Kcsteloo. z 8 m. S. Mna-, d 2 jJS ilc Boei-, 2 i. L. Wolff, d. 19 d. J. van Boven, d. 19 d. A I,. Meijer, d. 2 in. C J. Piet-rscn d. 10 w. A. J. Krics. d 17 m R. J. Nustclijo, d. 2 in. F. G Schalt/, wed van A. van der G riendt, 78 j- Handelsberigten. ROTTERDAM, 7 September 1S63. Puike Zeeuwsche Tarwe (1862) jl863) Nieuwe Rogge Nienne winter Gerst zomer dito Nieuwe JnlamUclie lange Haver korte Zecawschc Paardenboonen Noord-brab, Boekweit Puike blaauwe Erwten (18C3) .1 groote f 8,75 u 9,50. 8.50 h 9,40. - 5,70 6,30. - 4, 5,—. - 4,— 5,—. - 2,75 3,25. 6,'50. - 7,— 7,50. - 9,— 10,50. 10,—. 8/50 - 9,50. - 7,— 10,50. Witte Kanariezaad Nieuw- Koolzaad, Zecnwsch cn Ovcrmaasch i Meekrap omzet redelijk, prijzen vaster, AMSTERDAM 9 September. Granen onveranderd. Koolzaad 71 72. Raap-olie, cmtaut f 41% op 6'/w f43. Lljn-olie onveranderd, vlieg.- 48'/., op 6/W. - 493|<. LONDEN 7 September. Haver 1 a 2 fl hoogcr MIDDELBURG 10 September. Even als voorgaande week, was de aanvoer uit ouzc naburige eilanden weder klein, doch uit Walcheren hadden wij eenen vrij goeden aanvoer. Jarige Wal chersche Tarwe die met aandrang «erd gereild, had geene koopers, Nieuwe 'f'arwè in de puik-te soorten voor dc zaai gev raagd. De Bak-Tarwe bleef llunuw prijshou dend, weinig ging daarin om. Rogge met zeer weinig handel. Gerst, puike ,oort had koopers. Nieuwe Wittebooucn waarvan enkele klna-en ter veil, vonden oni het nieuwtje koopers. B uineboonen waren nogal begeerd Jarige Paardenhoonvn zonder handel. Nieuwe die puik en droog waren, gingen vrij wel van de hand. Erwten had Jen weder genegen koopers Koolzaad nagenoeg zonder handel. Men kocht heden: Puike nieuwe Zeeuwsche Tarwe f9, mindere f8,75 a f8,25. Puike con-jangc Walchersche Tarwe werd nnn f9,25 verlaten. Puike nieuwe Walchcr.-chc Zaai-Tarwe f 9,ü0 a f 9,30, voorts f 9,40 A f 8,75 naar deugd en kwaliteit Puike nieuwe Zeeuwsche Rogge f 6,25, voor de zaal hiehl men op f7. Puike nieuwe W nitcrgersL f 5,60, mindere f 30 f 5 Puike nieuwe Zr,mei-gerst, Walchersche f 5,30. Zeeuwsche f 5 A f 4,30 Nieuwe Walchersche Wittehoonen f 10, dito Bruineboonen f 10 af 9,75. Puike Walchersche groene Erwten f7,25 A f7, voor niet kokende werd f 6 geboden. Puike jarige Paardenboonen van de zolder verliet men f 6,50 zonder koopers. Puike nieuwe Paardenboonen J"6 A f5.75 de mud. Koolzaad zonder handel, doch benedon de f 13 u f 13,10 kou mén niet koopen. Raap-olie f 42,50. Patent-olie f 44,50. Lijn-olie f 50 per vat op C weken, op contant f 1 lager. Harde Lijnkoeken f 10,50 per 104 stuks. GOES 8 September. Er was heden ruimer aanvoer dan de vorige weck, terwijl over het alcemcen eene daling in de prij/.en merkbaar was. Men noteerde dé jarige Tarwe f 8J"/«a h f9. Nieuwe dito f 810/jS u f 8,90 Jarige Rogge f 5.75 A I 6 Niecwe dito f5,75 n 6,15. Wintergerst f 475 af 5. Zomer dito f 4sn/;s. TIaver f S!i/;s Groene Erwten f6,75 Af 7,20. Nieuwe Paardedbooncn f 5sn/-s. Koolzaad f 13 Af 13,20. Meekrap. Als vroeger. Puike kwaliteit blijft gevraagd. Boter f 1,20 af 1,25 het Ned. u' Eijercn (kippen) f 2,30 a f 2.40 de 100 stuks OOSTBURG 9 September. Nieuwe Tarwe f8,50 5 (8,90, Jarige dito f 7.50 A f 8,50, Rogge f6, a f6.30, Wintergcr.-t f5,a 15,40. Zomcrgeist f4,50 A f5,Boekweit f ivf Havci f 2.50 a f 3,25, Bruineboonen f a f Paardenboonen fö,a f 6,50. Dnivcbonncn fa f Witte Erwteta fifGroene Erwten f C,— 3 f7,50, Koolzaad f Brij zen van effecten. Amsterdam 10 September. Nederland. Cerfifïkaten werkelijke schuld2'/, pet. dito Nationale dito3 dito dito dito4 'Aand. Handelmaatschappij4"/.. Rusland. pblig- 1798/1816 5 Certifikaten Hope cn co4 dito dito 1855, 6de serie. 5 dito Aand Spoorweg Leaning I860 4'/, Schatki-tobligatien4 Obligation dito biiineiilandsch8 Araortisablc schuld Odvtenrijk. Obligatieu Wecncr mefalliuk - 5 dito AmsterdamsclnS5 dito Nationale5 dito 1847/18522 Bauk actiën3 Certitïfcattfu bij Rrrthscliï'td -2'/, Polen. Spanje. Belgie i f l42»/„ 102'/. 903/< 48V, '64% 95% 70 33' I* 8 35 '6Pti Ondertrouwd J. F. DEKKER C. J. BUIJTENDIJK. Vlissingen lb September 186S. DRUKKER!J~VAN 'V. HTSÓÏSTER TE 'VLISSINGEN. m Dit Blad wordt drie maanden, 80 10 Cent. Men al PO Het antwoord v zou het uiets beli den minister Drc verklaard, dat Ri dat de opstandeli Men behoeft ook maken, men kan Muravieff en de zi Maar de pools czaar zal liet opg wanneer het een neer de weer bar Siberië zijn gedep tenrijk belaagd cl plannen van een wat meer voordee uitrusting ten oor De keizer is v de natie is het gele je trok ken, het vo i'olen. Maar well met hem ten strijc js^'irijk bestaall Onia'tjkltalianej i Che eenè pa rij sela- i%' tfansche vlag, die du turijnsche rege lieid te behandelt-] ambassadeur op ei eenige kogels uitk Pruissens reger om de keuze naa wordt steeds meer opgewekt., het vol die den koning b blind voor den toe Gelukt het aan reigd voor zijnen schritts partij het vorst en volk nog tegenover het buit meer verlamd. M' het ministerie dim sies moeten doen keurig absolutisme In Italië werker taak, van Rome romeinsch koraité, korrespondeert me en tegen het tweec drukkerij van het pidoglto, en heeft laten omsingelen e .de volgende dépe iomitéhet lokaal d< hebbende, beveelt 1 I stand is overwonnc Jonregt voor de p, Welke treffende eeq ontdekt in het Nap hebben cr plaats. li De Piemontezen n mind zijn. De romeinsclic 1 aan bourbonsche z. is het exequatur trokken. De nieuwe griel trokken, om den c van Griekenland te te beschermen, in i hebben als de Pole Nog altijd blijft 1 den keizerstroon va

Krantenbank Zeeland

Vlissings Weekblad | 1863 | | pagina 2