.0 PhRlODlt: K VOOP ZEELAND I Losse nummers 5 cent. REDACTIo en ADiiL-KIoTRATIE te ElDDCLEURG Dam 6, Ingezondsn stiikvon te zenden aan de Ge stapte Middelburg Molenwater. Telegram adres: "tMagniethinderen" Bij de eerste ver- .i schijning van ons j blad. Met Let verschijnen van het eerste nr. I van "De Vrijheid" willen wij de lezers' van dit blad ons doel uiteen zetten. Het is zeer eenvou dig en bestaat uit drie punten, t.w. 1De geest van ver zet tegen de in- j dringers en de 'nsb vaardig houden. 2. Het publiek de v/are feiten uit de Binnenlandsche en Buitenlandsche po litiek ;nder oogen brengen. Algemeen© voor schriften geven ten aanzien van onze houding tijdens de bezetting en bij een eventueel terug trekken van de Duit;- sche weermacht. Het is dus van het grootste belang dat; dit blad wordt door! gegeven aan kennis-' sen en vrienden Een nieuw liedje, verbo- den te verspreiden. Zangwijze: Toen onze mop een moppie was Toen onze Seijs -.^n seijsi was Toen woonde, hij in Wien Nu woont hij in hot Haagje En gapt nog bovendien. Krik-krak-krik-krak Krik-krak-krik-krak. Zoo doet zijn 'eene poot Als Nederland weer vrij zal zijn Dan slaan we ze allemaal dood KOOPT NIET N.S.B.ers ll De man die de klap pen krijgt. Geeuwend van de hon ger trok de Duitsch weermacht een vreed zaam land binnen. Hoe de EngeIsohen het "Engeland lied" zingen. We are the Eritish Royal Air Eorce We fight for a free and happy land We bomb the soldiers in the country And we help the. Germans to their end Now look in the sky .diere our air-plaines fly Good bye, good bye, dear Germany good bye We are flyingwe am bom bing We are bombing Germany again, ai the day. Draai doao tookening om <~n ge 'ziet hoe de Duitschors er thans mit zi:n. Engelsche vliegers gooien altijd hun bom men op weiland, koeien of roode-kruis-ziekon- huizen. Het is daarom wel zeer eigenaardig'dat de^ 'Engelschen die ZEELAND bezoeken zoo dikwijls objecten raken die van militair belang zijn b.v.s vormerij, ketel makerij, duikbootwerf van de Mij.DE SCHELDE, e.d. enfin, een Vlissin ger weet daarover mee t praten. Laat U niet mis leiden door de Duitsche leugenpers en trek Uw conduce ui'- de feiten die ge zJf kunt const a toeren. I \/r 11neic. V j I N..._ J

Krantenbank Zeeland

de Vrijheid. Periodiek voor Zeeland | 1944 | | pagina 1