Tandarts REGERSBDRG, FLAKKEESCHE BANK SOMMELSDIJK. GOUDEN EN BRONZEN KRUIS vmm¥Tm. abnhem 1868. EERVOLLE VERMELDING. Jachterates» No. I en 2, BOERENLEENBANK zwarte bessenstruiken, spaarbank Behandelt alle bankzaken. Neemt gelden a deposito, tegen nader overeen te komen rente. onschadelijk tot reiniging der kinderhoofden. Alleen verkrijgbaar bij den Heer A. TEEPE, Apotheker te Middolharnia. Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank. GORIlNCHEM, 51/2 5 PANDBRIEVEN MET WINSTAANDEEL en doorbraken ontstonden op die plaatsen, welke voor den golfslag beschut of onder den wind lagen, terwjjl daarentegen die streken, waar de zee onverhinderd haar woede kon botvieren, in evenredigheid weinig, soms in 't geheel geen schade leden. Zoo ontstonden de drie ergste doorbraken op plaatsen, waar men die niet verwacht had: de eene in Noord-Holland in den noordelijken IJ djjfc tegenover Amsterdam, de tweede in de bocht bij Emden, de derde aan den linker Elbe-oever bij Stade. Bjj dien watervloed werden ook de djjken van Friesland en Overijsel aan de Zuiderzee doorbroken, en waren in deze provinciën de verliezen buitengewoon groot. In Neder land begon het water reeds des avonds van 3 Febr. tusschen 8 9 uur over de djjken te loopen, in oostelijker gewesten later, aan de Elbe ongeveer te middernacht. Een tweede vloed, die in eerstgenoemde streken te ure in den morgen over de djjken stortte was even hoog of nog hooger dan de vorige de storm, die tot den middag van den 4den uit het N.W. bleef woeden, joeg het water in de kom van de Zuiderzee en verergerde de overstrooming. Het zeewater overdekte het geheele westen van Overysel, ging in Drente nog tot Havelte en een uur voorbij Meppel landwaarts. In Overijsel werden door den watervloed 574 huizen weggespoeld 728 huizen werden onbewoonbaar, 1556 huizen sterk beschadigd. Er kwamen in Overijsel bij om 13,073 stuks rundvee, 625 paarden, 1058 varkens en 1571 schapen terwijl 305 menschen het leven verloren Het bedrag der schade in Overijsel alleen geleden werd op 2.2 millioen gulden berekend. In Friesland kwamen bij dezen vloed 17 menschen om het leven, en verdronken 2112 runderen, 42 paarden, 1447 schapen, 128 varkens, 594 huizen werden onbewoonbaar. De materieele schade werd hier op 910,734 gulden berekend. Diezelfde vloed veroorzaakte in Zeeland een materiëele schade van f 52,426, in Zuid Holland van f 28,625, in Noord-Holland van f 620,299, in Utrecht van f 23,028, in Gel derland van f 257,368 en in Groningen van f 431,260 terwjjl in de tot do Nederlanden behoorende provinciën Antwerpen een scha de van f 173,883 en in Oost-Vlaanderen van f 14,333 werd toegebracht, d. i. totaal in de Nederlanden f 4,888,585. Volgens gemaakte berekeningen strekte de overstrooming zich uit over 68 vierkante mijlen cultuurland, waarvan 40 vierk. mijlen zwaar beschadigd werden. Wanneer wij nu verder teruggaan, dan was 1808 ook een jaar met zware over stroomingen in Nederland. De vloed van den 15den Januari van dit jaar deed op Walcheren onderscheidene dijken doorbre ken en had zware overstroomingen op dit eiland ten gevolge, waardoor Vlissingen, Middelburg en Arnemuiden geteisterd wer den. Ook op andere Zeeuwsche eilanden hadden dijkbreuken plaats, en overal in Vlaanderen werd zware schade toegebracht. De provincie Holland bleef wel niet ver schoond, maar de schade was er toch niet te vergelijken met die in Zeeland en Vlaan deren. De duinen by Terheide en Loosduinen namen er drie roeden in breedte af; te Amsterdam liep de geheele buitenstad onder water. Een Noordwesterstorm, van onweders vergezeld, die op 1, 2 en 3 Februari 1791 woedde in onze gewesten, deed overal het water aan de kust tot groote hoogte stijgen en veroorzaakte groote nadeelen. Te Zaan dam stortte het water met groot geweld over de sluisdeuren. Overysel had zware overstroomingen. Tusschen Elburg en Kam pen bezweek de dijk, en het zeewater kwam tot Hattem. Wjj zullen niet by alle bekende over- stroomiagen der zee in de Nederlanden stilstaanhet verhaal daarvan zou een boek deel vullen; tal van boeken zijn hierover reeds geschreven. Alleen zij hier er op ge wezen dat Noord-Holland door overstroo mingen en doorbraken vooral geteisterd werd in 1576 op Merceilusdag, in 1464,1502, 1508, 1509, 1514, 1632, in 1570 op Aller heiligen, in 1572, 1610, 1626, 1654, 1665, in 1675 tweemaal, in 1775, 1776, 1809 en in 1825. kwam, zat zij op den grond voor het vuur met vijf katjes op haar schoot, terwjjl de oude kat rondom en over haar en de.jongen liep. Zjj keek hem nu blijmoediger aan, dan hjj ooit van haar gezien had, en zeide tegen hem, dat zjj hem,o zoo dankbaar was, daar hij zulk eeue verre wan deling om harentwil gedaan had en Van Brund gevoelde, evenals zjjne ossen, dat hjj met ge noegen nog veel meer zou hebben kunnen doen. HOOFDSTUK XIII. Uitgestelde boop. Den volgenden morgen vóór het opgaan der zon kwam vrouw Van Brund in Ellens kamer en wekte haar. Ik ben er waarlijk mee verlegen, dat ik u moet wakker maken, zeide zjj, terwijl ge zoo gerust sliept; maar Bram verlangt aan zijn werk te gaan en wil niet tot het ontbijt wachten. Ge hebt goed geslapen, niet wnar? O ja, ik heb geslapen als een roos, zeide Ellen, terwjjl zjj zich de oogen uitwreef; ikben nog maar half wakker. Ik moet zeggen, dat het ook jammer is, zeide vrouw Van Brund, maar er is niets aan te doen. Gevoelt ge geen hoofdpijn ofpijninde beenen? Neen, hoegenaamd niets; ik gevoel mij heel pleizierig. Waterland, dat thans zoo zwaar getroffen wordt, heeft meermalen watervloeden gehad. Een ware stormvloed was die van 14 15 November 1776, die in de geheele Neder landen groote schade aanrichtte, waardoor in vele steden het water door de straten liep, in Amsterdam het water 76 duim boven het peil steeg, bij Haarlem en Spaarndam al het land onder liep en veel vee op het land en in de stallen omkwam. Bij dien storm werd de geheele westkust van den Helder tot den Hoek van Holland zwaar geteisterd; te Petten werden tweederde der zeewerken vernield,Scheveuingen werd voor de helft door de zee bedekt en de duinen verloren hier 30 voet breedte. Te Rotterdam werd de geheele buitenstad overstroomd en alleen aan den suikeropslag een nadeel van f 120,000 toegebracht. By den stormvloed ontstonden in den dyk by Buiksloot vier gaten, die nog, zoo goed dit ging, gestopt werden door het laten zin ken'van schuiten. Doch de geheele Water landsche dijk werd zwaar beschadigd, en aan den oostkant van Durgendam ontston den doorbraken ter lengte van 126 en ter diepte van 30 el, waardoor 800 H.A. land onder water liep. De dorpen Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, Nieuwendam, Schel- lingwoude, Broek, Ilpendam en Landsmeer liepen alle tot aanmerkelijke diepte onder. Bij die ramp verloren slechts vier menschen het leven, doch kwamen 28 paarden, 1036 stuks hoornvee, 2316 schapen en 37 var kens om. Ook de Zeevang leed toen buitengewone schade, de inwoners moesten naar Edam vluchten; ongeveer 6000 schapen en veel ander vee verdronk hier. Langs den geheelen kring der Zuiderzee hadden verscheidene overstroomingen plaats. Te Harderwijk spoelde de zee gaten in den stadsmuur en golfde door de stad, te Doornspijk werd de kerkmuur in puin gestort. Vooralin westelijk Overysel was de verwoesting door overstroo mingen groot; de dijk vandenMastenbroeker polder werd by'na geheel vernield. De rampen van 1775 werden nog herhaald door den hoogen stormvloed van 21 Nov. 1776, die langs de kust zware verliezen aanrichtte, en geheel westelijk Overijsel weer overstroomde. Het water drong hier zelfs door tot den Havelterberg in Drente; huizen en turfschuren werden door het water ver nield, veel turf, de hoofdbron van bestaan, dreef weg; zelfs aanzienlijke stukken van het drassige veenland raakten los en dreven naar elders. Zoo o.a. een stuk land van '/z morgen groot met drie schapen, dat op l'/j uur afstands bij den Zomerdijk tusschen Zwartsluis en Meppel twee dagen na den storm met de grazende dieren terug werd gevonden. Ook Friesland werd bij den vloed van 1776 zwaar geteisterd in de Lemmer stond het water 4i/a voet hoog in de straten. Friesland's geschiedenis is rijk aan water vloeden. De watervloed van 584 zou aan leiding geweest zijn, volgens enkele geschied schrijvers, dat koning Adgillus in 590 ter pen liet opwerpen. Het feit kan waar zijn, maar terpen bestonden er reeds vroeger. Zware overstroomingen van Friesland wor den opgeteekend voor 755, 792, 830 (toen de Rijnstroom by Katwijk verstopt zou zyn en het Huis te Britten omstortte) 1003,1014, 1016, 1017,1020,1041,1042,1086,1100 1164. De eerste Allerheiligenvloed van 1 Nov. 1170 wierp in dit gewest vele huizen en kasteelen omver. Verder noemen wij de overstroomin gen van 1222, 1230, 1237 en 1248. In 1279 had de watervloed plaats, die den Dollart opende, welke voltooid werd door den vloed van 1287, toen 43 schoone dorpen version den werden. Verderfelijk waren ook in Fries land de watervloeden van 1312,1337,1380 1387, 1399, 1421, 1428, 1429, 1430, 1474 en 1480. De watervloed van 4 Nov. 1516 dreef het water een el hoog over enkele dijken van Friesland. De tweede Allerheiligenvloed in 1572 zou meer dan 20,000 menschen tus schen het Vlie en de Lauwers het leven hebben gekost; te Makkumwerd een schip van 70 last over den dijk gezet en dreef tegen een boerenhuis waar de matrozen op het dak uitstapten. Het zoo dikwijls door de zee geteisterde Komaan, dat is goed, zeide .vrouw Van Brund, dan heeft uw val in de beek u geen kwaad gedaanik was er bezorgd voor, arme kleine I Ik ben heel bljj, dat ik er in gevallen ben, zeide Ellen; want als dat niet gebeurd was, zou ik niet hier gekomen zjjn. Toen zjj gereed was om heen te gaan, wendde zy zich tot de oude vrouw, sloeg hare armen om haar hals en drukte zwijgend hare dankbaar heid uit in een hartelijke omhelzingen een kus. Vaarwel! zeide zjj; ik mag immers van ty'd tot tijd wel eens terugkomen, om de katjes te zien, en u ook, niet waar? Ja zeker, dat moogt ge, zei de oude vrouw, zoo dikwijls als gc maar kunt wegkomen. Ik zal Bram zeggen, dat hjj u tusschenbeide mee moet brengen. Wilt go dat doen, Bram? Ge weet, dat ik hier niet alleen te spre ken heb, moeder; maar als ik het nieldoc, dan is het mjjne schuld niet. Daarop gingen zij weg. In het eerst slaakte Ellen een paar zuchten; haars ondanks werd zjj echter weldra vroolijker. Het was vroeg, de zon was nog niet op; de frissche morgenkoelte was voldoende om iemand nieuw loven en vroo- Ijjkheid te geven; do lucht was fraai en helder, en Van Brund stapte met zachte schred jn voor waarts. Vcrfrischt door de beweging, vergat Ellen spoedig eiken onaangcnamen indruken haar hoofdje was met aangename dingen vervuld. Kijk, zcido zij, nu schijnt do zon over de haag, den weg, en over alles. Ik wilde wel eens land moest wel dankbaar zyn aan den krach- tigen stadhouder van Alva, Gaspar di Ro bles, die met zyn machtigen wil de ver betering der bedijking in Friesland doorzette, zoodat het sedert niet zulke zware over stroomingen gehad heeft, al bleven zy niet geheel uit. Het bovenstaande dient enkel, om bij de tegenwoordige rampen, eens te herinneren aan het verleden, aan den zwa- ren worstelstrijd, dien onze voorvaderen te strjjden hadden, zoowel om hun plekjen gronds tegen de zee als tegen vreemde vijanden te verdedigen. Tegen de zee, onze economische vriend aan den eenen kant, moet toch aan den anderen kaDt ons land zich wapenen, om pal te staan bij den ou- verwachten aanval, die 't elk oogenblik kan komen. N. R. C. ADVERTENTIE N. Laan van Meerder voort 180, Den Haag, TELL. 3943, zal voortaan den EERSTEN DONDER DAG van iedere maand in het Hotel MEIJER te consulteeren zijn voor alle mondziekten en kunsttanden enz. van 12 tot 5 uur. MIDDELHAIINIS—SOMMELSDIJK. De bank leent gelden aan leden tegen 4Va °/o 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3,00 o/0's jaars, ook van niet-leden. Voorschotten kunuen dage lijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maandagavond en Vrijdagavond van 68 uur ten buize van den kassier D. JOPPE Cz., te Sommel8dük. Zware 2-jarige eigen teelt, a 10 ct. per stuk, franco tram. L. NELISSE Az., Nieuwe Tonge. van bet Departement JHDUELHARIYI» en SOMHEL.9DIJK der SluutschappiJ tot Jï'ul van 't Algemeen. De bank neemt gelden op tegen 3,6 "/o rente 's jaars. Gelegenheid tot inbreng en terugbetaling van gelden op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don derdag van 912, benevens Maandagavond van 67 uur, ten kantore van den Thesaurier-Boek houder. C. KOLFF A.Cz. te MIDDELHARNIS. Aan- en verkoop van fondsen, inwisseling van coupons, vreemd geld, enz. ^H5H5ESH5H5H5H5H5H5E5E5H5H5E5H5ESE5HSE5H5E5HSE5ESH5H525E5^ 6] Alles heeft zijn oorzaak. Ook het bizonder groot succes der }3 zuivere BERTELS' Murwe Lijnzaadkoekjes. nl Ze worden koud geslagen van zuiver Lijnzaad en zyn in smakelljkbeld, duur- h] zaamheld, voedingswaarde en in groote Melk-, Boter- en Kaasopbrengst jjj ongeëvenaard. De levering geschiedt des verlangd onder A.H.V., (Algemeene Handels-Voorwaarden). n) ALLEEN-VERKOOP voor Goeree en Overflakkee de firma VAN DEN BROEK Co. ly 3 Bekroond met 22 hoogste onderscheidingen (Eere-Diploma's en Gouden Me- Cj [[J dailies) op de Landbouw-Tentoonstelllngen van 1907 tot 1913. [}j jjj - Bertels' Olieslagerij en Meelfabriek, Amsterdam. [jj V^Ha5HSH5H5HSH5HSHSaHH5aSH5H5H5H5H5BSHHHHS5H5H5BSHSBSH5HSH^/ Poor rel» Doctoren aanbevolen. Door duizenden «1 40 Jaar gebruikt No. 1. Het beste dat bestaat 50 Gent per flacon. No. 2. Het goedkoopste dat bestaat 30 Cent per flacon. I A T> A CTU FABRIEK VAN PARFUMERIEN EN d. A. DAOlPi, HAASWATEREN TE ALKMAAR. F-S. Huismoeders, vergiftiging met en zondsr doodeljjken afloop ia voorgekomen mei namaaksel», due denk om uwe kinderen. OOK VERKRIJGBAAR JACHTWATER VOOR HET VEE. a 98 a 101 Aflosbaar a pari na 10 jaar. 6 jaar. Verkrijgbaar bij alle effecten kantoren. Agent voor Goeree en Overflakkee: de firma VAN OUDGAARDEN, Middelbands, alwaar tevens de coupons betaalbaar zijn. Terugkoop 1/2 beneden loopende afgiftekoers. weten, hoe het toch komt, dat zjj eerst den top van den berg beschijnt, en hem dan langzamer hand lager verlicht. Waarom schijnt zij niet overal te geljjk? Van Brund schudde met liet hoofd ten teekeu dat hjj het niet wist. Hjj geloofde, dat het alt jjd zoo ging, zeide hjj. Ja, zeide Éllen, dat geloof ik ook; maar juist daarom wilde ik wel eens weten, wat er de reden van is. En nog op het oogenblik merkte ik op, dat. zjj eerst mjjn gezicht bescheen, als- vorens mjjne handen te raken. Is dat niet zon derling? Och, lieve tjjdl Er zjjn zoovele zonderlinge dingen, ais ge daarover wilt beginnen, zeide Van Brund op een toon, zooals geen wjjsgeer hem dien zou verbeterd hebben. Maar Ellens gedachten liepen van bet eene op liet andere, en hare volgende vraag stond in nauwer verband met het onderwerp, dan baar metgezel wel dacht. Zjjn hier ergens ook scholen, Van Brund,? Scholen? zeide hjj, ja er zjjn hier ver scheidene scholen. En ook goede? vroeg Ellen. Ja, dat weet ik juist niet. Hoe ver is uw huis van dat van tante Fortuna Ruim een halfuur, maar wjj zuilen er weldra zjjn. Gc zjjt immers niet vermoeid? Neen, zeide Ellen. Maar deze herinnering gaf een nieuwe wending aan hare gedachten, en hare opgeruimdheid verdween eensklaps, tiaar vroegere vlugge en huppelende tred werd nu zoo langzaam en traag, dat Van Brund meer dan eens zjjne aanmerking herhaalde, dat hij zag, dat zjj vermoeid was. Was dat waar, dan begon zjj waarljjk al zeer spoedig moede te worden Hoe meer zjj bet huis naderden, hoe trager hare schreden werden, en eindelijk kwam zij geheel achteraan, en verzocht Van Brond eerst binnen te gaan- Juffrouw Fortuna was bezig met het onlbjjt klaar te maken, en keek, zooals Van Brund later beschreef, alsof zjj een spijker den kop afgebeten had. In hot eerst sloeg zjj geen acht op henen liep met groote drukte heen en weer, maar plot seling kwam zjj regelrecht naar Ellen toe en zeide; Waarom zjjt ge gisteravond niet thuisge komen? Do woorden werden meer uifgestooten dan uil gesproken. ik was nat geworden in de beek, zeide Ellen en vrouw Van Brund was zoo vriendeljjk mjj te houden, Langs welken weg gingt ge gisteren hel huis uit? Door do voordeur. De voordeur was gesloten. Ik maakte haar open. Waarom gingt ge die deur uit? Ik had er geen lust in, deze deur uit te gaan. Waarom niet. Ellen aarzelde. Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1916 | | pagina 2