I 4 I Goede Hoop. O, Hemel, meneer Morgan, gisteren is Hij bü ml) geweest en ik ben er gelukkig weer niet ingeloopen. Je kunt toch looi* voorzichtig genoeg zyn inde wereld I Gemengd Nieuws. Het ongeveer 4-jarig zoontje van den sluis wachter v. O. te Tiel, dat zich al spelende met een geladen revolver door het hoofd schoot, is aan de gevolgen overleden, zonder het bewustzijn te hebben teruggekregen. Te Kapel Avezaath by Tiel heeft een zeug van den heer C. D. K. niet minder dan 21 biggen geworpen. Voorzeker een buitenkans je"^ dezen duren varkenstgd. Het Steuncomité te Felsen. Alle leden van het Plaatselijk Steuncomité ie Velsen, woonachtig te Velseroord, hebben als zoodanig ontslag genomen. Voor eenige weken haddeu reeds twee leden, beiden Hoofd eener school, als zoodanig bedankt sn nu zijn de anderen gevolgd. De oorzaak is oneenigheid over de uitkeering en het eigenaardig optreden van den voorzitter en eenige leden. De vorige week hadden de Velseroordsche leden nog een motie van afkeuring tegen dit optreden aangenomen. EISDEN. Te Fouron St. Martin (bij Visé) werden door de Duitschers een 60-tal Belgen gevangen genomen, terwijl zy op het punt stonden de grens over te gaan. Na 's avonds 6 uur en 's morgens 7 uur mag men de Belgische grens niet meer over schrijden. Op personen, die na dezen tijd de grens trachten over te komen, wordt ge schoten. Te Luik passeerde van Zeebrugge een trein met vernield geschut. Ook passeerden er van het front in Noord-Frankrgk twee treinen met ongeveer 800 zwaargewonden, benevens een trein met ongeveer 300 krijgs gevangen Franschen, waaronder 4 officieren die by Reims door de Duitschers waren vangen genomen. Geescorteerd door de Duitsche soldaten kwamen 200dienstplich tige Belgen te Luik aan. Zij waren op de grens gevangen genomen. BUDEL. Over Bree, in Belgisch Limburg passeerden Vrijdagnacht twee Zeppelins in Noord-Westelijke richting. De luchtschepen voeren zeer laag en gaven lichtseinen met ■de troepen, die de Zeppelins blijkbaar ver wachtten en tegenseinen gaven met rood, groen en blauw licht. HAMONT. Iemand uit Opglabbeek weet mede te deelen, dat uit die gemeente, uit Genck, Diepenbeek, Lummen en de dorpen in den omtrek meer dan drie honderd jonge Belgische mannen zgn gearresteerd en als krijgsgevangenen naar Aken vervoerd. In geheel Bolgisch Limburg treden de militairen streng tegen de ouders van vluchtelingen op. Hooge veeen vleeschprijzen. Men meldt onsDat de Nederlandsche veestapel nog gedund zou zijn door den uitvoer naar het buitenland, dat deze daar door voorloopig niet te herstellen schade zou hebben geleden, zooals sommigen be weren, afgaande op de hooge vee- en vleesch prijzen, is volstrekt nietwaar. Wie bij ver schillende veehouders een kijkje gaat nemen zal zeker tot andere gedachten komen. Geon plaatsje ziet men vaak in de stallen onbezet. Eerst dan, wanneer de jongere dieren in de stallen nieuwe ruimte eischen worden de ouderen verkocht. Er moet mest zijn voor de landerijen en weiden. Wat het verkrijgen van voldoende kunstmeststoffen betreft, daaromtrent verkeert men nog altijd in het onzekere. De behoefte aan geld is minder groot; weeldeartikelen werden zoo niet ge kocht, eten voor zich persoonlijk hebben de boeren in den regel wel voldoende, zoo dat ze daarvoor geen geld behoeven uit te geven, boter en eieren en andere landbouw producten zijn hoog in prijs, zoodat men al gauw over het noodigegeld kan beschikken. Bovendien eischt elke boerderij voor den goeden gang van de zaken een vasten vee stapel, die niet te zeer mag worden inge krompen. Het een is van hetandero afhan kelijk. Op andere wijze zou men er zeker schade bij hebben. Daar komt nog bij, dat door den aanvoer van mais in de behoefte aan meel voor de dieren is voorzien. Alles te samen genomen moet eerder als de oor zaak van de dure vee- en vleeschprijzen worden aangemerkt de steeds belangrijke export naar het buitenland. Het zeelieden-conflict. - Vrees voor onderzeeërs. Onze Am8terdamsche corresp. schrijft: Bij informatie naar het gebeurde met de Amstelstroom" deelde de Directie van de Hollansche Stoomboot Maatschappij ons mede, dat de „Amstelstroom" reeds Donder dagmorgen is binnengekomen en dat op de reis van Schotland naar Amsterdam, be houdens het in dit jaargetijde somtijds voor komende slechte weer, niets bijzonders is voorgevallen. Toen het schip Zaterdagavond 20 dezer op vertrek stond, weigerden de matrozen en de stokers te vertrekken, eischende dub bele gage op grond van het vermeende meerdere gevaar. De „Amstelstroom" is voorzien van een loopbrug, waardoor men onafhankelijk van de deklading van het voorschip (bak) naar de brug kan komen. De Directie deelde hen mede, dat zij be reid was de premie te verhoogen tot vijf gulden per week, bij afloop van elke reis te betalen. Wat de eisch betreft om 's nachts niet te varen, gaf zij te kennen dat dit aan het beleid van den gezagvoerder behoort te wor den overgelatener zijn trajecten, die onder geen omstandigheden des nachts bevaren worden. Wanneer gevaren wordt is altijd een uitkijk op het voorschip aanwezig. Ze bleven daarop weigeren te vertrekken en verlieten het schip, waarop een nieuwe equipage werd aangenomen en het schip vertrok. Van het feit werd aan den water schout kennis gegeven. Het stoomschip „Zaanstroom" was bestemd om Dinsdag avond te vertrekken, of de equipage zal weigeren mede te gaan, staat nog niet vast. Nog wees de Directie ons et op, dat de equipage op haar schepen telkens voor drie maanden monstert, en dat de menschen tusschentijds met veertien dagen het dienst verband kunnen opzeggen. Indien dus wer kelijk de Duitsche bedreiging aanleiding heeft gegeven tot de weigering om voort te gaan met varen, zoo hebben de menschen ruimschoots gelegenheid gehad tijdig op te zeggen en is er geen aanleiding onverwacht op 20 Febrauri te weigeren te vertrekken. Hoe onlogisch de redeneering der zee lieden is, springt in het oog wanneer men bevreesd is „in verband met de Duitsche verklaring langer zijn leven te wagen" kan dat niet ter zijde gesteld worden, door een eenigzins hooger loon; eischt men niettegen staande hooger loon, dan is het duidelijk dat de opgegeven grond niet de ware is, en dat men eenvoudig met overigens strafbare verbreking van de monsterrol tracht hoogere gage af te dwingen, meent de Directie. Goedkoop brood. Te Valkenburg (Z. H.) is een broodsoort verkrijgbaar gesteld, bestaande voor de helft uit rogge en voor de andere helft uit tarwe meel. De prijs bedraagt veertien cent per 8Va d 9 ons gebakken. Dit brood beoogt eene goedkoopere volksvoedingen aangezien de marktprijzen van tarwe en rogge de laatste weken iets gedaald zijn, is het ook goedkooper. Het is tevens zeer smakelijk en voedzaam. De bakkers krijgen de rogge tegen f 8 de 70 KG. van de gemeente, waardoor zij deze goedkoope broodsoort kunnen bakken. DEN HAAG, 22 Febr. Blijkens deStaats courant van hedenavond is van het verbod van uitvoer van vleesch, niet voorzien van een of meer merken, als bewijs dat het bij een v.in Rijkswege ingestelde keuring voor uitvoer geschikt is bevonden is ontheffing verleend. a. voor vleesch hetwelk zich bevindt het z\j in spoorwegrijtuigen, hetzij <>P schepen of vlotten en bestemd is voor verbruik van door daariu of daarop verblijvende personen. b. tot 1 Maart 1916 voor verduurzaamd vleesch. TILBURG. Te Alfen-en-Riel (N. Br.) is gisteren een landweerman, vader van vijf kinderen, die uit de provoost ontvluchtte, door een schildwacht doodgeschoten. Gasver stikking. ENSCHEDE. In het vroegere R. K. Zie kenhuis aan de Markt alhier, waar verschil lende Belgische vluchtelingen zjn onderge bracht ontbraken gistermorgen de echtelie den J. F. Michiels oud 74 jaar en zijn vrouw oud 72 jaar, aan de ontbijttafel. Bg onder zoek naar de reden werden beiden bewus teloos in hun kamertje gevonden, terwijl de gaskraan openstond. Onmiddellijk werd de hulp van Dr. Smits ingoroepen aan wien bet gelukte bij de vrouw de levensgeesten weder op te wekken. De man echter over leed zonder tot het bewustzijn te zijn ge komen. Het ongeluk is veroorzaakt doordat de vrouw 's nachts het licht had ontstoken en de gaskraan niet voldoende weer had dichtgedraaid. Dienstweigering. Wegens mijnen en oorlogsgevaar weige ren de opvarenden van de loggers Minister Kuyper, Margaretha Cornelia en Gijsbert Karei van Hogendorp allen uit Katwijk, thans zeilklaar te IJmuiden, voor de nacht vaart bestemd, met de schepen naar zee te gaan. Groote en kleine eters. In deze B. T. O (benarde tijdsomstandig heden) komt herhaaldelijk ter sprake be zuiniging, ook op levensmiddelen en in ver band daarmee wordt ook besproken het veel of weinig eten. Met één flink maal per dag zou men toekunnen, zegt de een. De ander wenscht weinig maar dikwijls te eten. Een derde heeft zich, met succes, aan gewend zijn koffleuurtje 's raiddag9 op te offeren. Men beroept zich op deze of gene, ook op beroemde personen, groote denkers en schrijvers. Fielding, Thackeray, Macauly, Dickens, Browning waren allen stevigeeters. Goethe, Lesling Huys, Flaubert en Zola konden ook veel en smakelijk eten. Balzac nam steeds in café Very te Parijs 's middags acht dozijn oesters vóór zijn diner, dat dan bestond uit 12 coteletten, een wildgebraad, twee groote visschen en eenige flinke hoeveelheden machtige gebak ken met room. Eu Balzac's werkkracht werd alleen ge ëvenaard door Napoleon. Onze landsverdediging en buitenlandsche aannemers. De Directie van het Persbureau M.S. Vaz Dias te Amsterdam heeft zich naar aanlei ding van het bericht in de „Fakkel" om trent de spoorwegwerken uitgevoerd onder leiding van Duitsche ingenieurs en werk meesters, welke werken tegen een bijzonder lagen prijs zouden zijn aangenomen en ge legen waren in de nabijheid van voor de landsverdediging belangrijke punten in de Utrechtsche waterlinie gewend tot de firma Aug. Klönne te Dortmund, den aannemer dezer werken. De heer Aug. Klönne deelde daarop het volgende mede: De opmerking in de „Fakkel" schijnt het gevolg te zgn van de thans overal heerschen- de spionnenvrees of is wellicht afkomstig van een mijner concurrenten op het gebied van bruggenbouw. De in het artikel uitge sproken veronderstellingen zijn alle onge grond. Ik heb het werk voor een prijs aan genomen, welke my nu wel niet een bijzon der groote, doch toch in elk geval aanne melijke winst heeft opgeleverd. En wanneer ik bij eiken bruggebouw een zelfde winst kon behalen, zou ik zeer tevreden zijn. Zooals bekend mag worden verondersteld, is de concurrentie op het gebied van brugge bouw een zoo scherpe, dat in de meeste gevallen de te verkrijgen prijzen zeer te wenschen overlaten. Ik ben ten allen tijde bereid nadere toelichtingen te geven omtrent het bedrag, hetwelk ik aan de bruggen voor het tweede spoor op het baanvak Leerdam- Wadenoyen verdiend heb. Dat dus de op dracht door mij tegen zulk een lagen prijs zou zijn aangenomen, dat naar ieders over tuiging een groot bedrag op dit werk door my zou zijn verloren, is onwaar en de daar aan vastgeknoopte gevolgtrekking een ern stige beleediging voor het Hollandsche spoorwegbestuur. De montage ving den 23en November 1913 aan, dus niet in bet midden van het jaar 1913. De montage werd eindigd op den 29en April 1914, dus niet kort voor den oorlog. Slechts aan de draai brug, gelegen in de nabijheid van het ter sprake gebrachte fort, moest aan de tand raderen iets veranderd worden en deze ver andering had plaats onmiddellijk voor het uitbreken van den oorlog. Toen het werk in het jaar 1912 door mij werd aangenomen en op het oogenblik dat de montage werd uitgevoerd, dacht toch nóch in Holland nóch in Duitschland een leek aan den oorlog. Wanneer dus het eerste gedeelte van dit artikel zich reeds als on waar karakteriseert, zoo mag het tweede gedeelte grotesk worden genoemd. Niet een jaar lang, maar gedurende 5 maanden heb ben Duitsche ingenieurs en werkmeesters en arbeiders aan de bruggen gearbeid, die zich overigens over een zeer grooten afstand verdeelden.Het ging namelijk om 31 bruggen. De ingenieur, welke het werk leidde, was de hoofdingenieur der firma, de heer Rickelt, een man, die reeds sedert 30 jaar in dienst der firma staat en die nooit als militair ge diend heeft. Niets staat hem verder dan iets te doen, dat op spionnage lijkt. Hij is eenige keeren ter plaatse geweest om de montage in te richten en te controleeren. Zgn mede werker, de hoofdingenieur Schumacher is ook eenmaal ter plaatse geweest. Ook deze ingenieur is reeds sedert meer dan 20jaar in dienst der firma en heeft evenmin in het leger gediend. Ditzelfde kan gezegd worden van den monteur, die het werk leidde, Geis- mann genaamd. Deze drie heeren waren dus volstrekt niet in staat welke militaire geheimen ook uit te vorschen, geheel al zien daarvan, dat er niets uit te vorschen viel, daar de eenige gelegenheid voor zulk een poging zich voordeed by den bouw van de draaibrug. Het betreffende fort is echter niets meer dan een groote molshoop (de heer Klönne drukte zich woordelijk als volgt uit: Des betreffende fort ist abe nichts wie ein gros ser Maulwurfhaufen). De werklieden waren slechts voor een zeer gering deel Duitschers. Mgn monteur had ter plaatse meest Nederlanders aar_ nomen. Ten slotte voegde de heer Klönne nog het volgende aan zijne mededeelingen toe: Ik heb nu sedert weldra 34 jaren in Holland gewerkt en wel hoofdzakelijk voor Rijk en gemeente en ik geloof niet dat ooit eenige autoriteit over mijn firma zich zou hebben kunnen beklagen, omdat ik ooit iets anders zou hebben willen weten, dan slechts datgene, wat tot mijn werk behoorde. De schrijver van het artikel heeft in ieder geval geheel uit het oog verloren, dat een oude firma als de mijne, welke zulke goede zakenverbiudingen in Holland bezit, reeds alleen op deze gronden alles vermijden zou, wat aanleiding zou kunnen geven wantrou wen tegen haar te verwekken. De schrijver heeft verder buiten beschou wing gelaten, dat toch geen mensch in Duitschland ook maar in de verste verte er aan denkt Holland als vijand te beschou wen en dus te bespionneeren. De gedachte hieraan is reeds belachelijk en het geheele artikel moet dan ook worden beschouwd als het product van een ziekelijke fantasie wanneer het althans niet, zooals reeds ver der werd opgemerkt, het werk is van een concurrent op het gebied van bruggenbouw, die indertijd het werk gaarne had uitgevoerd, dochte hoog had ingeschreven. De Diamantindustrie te Scheveningen. In verband met de berichten, die in de pers de ronde doen over een te Scheveningen opbloeiende diamantindustrie en over een aldaar opgerichte diamanthandelclub „Ant- werpia" had een redacteur van het Persbur. Vaz. Dias een persgesprek met den heer Henri Polak, die hoogstwelwillend hem daar over nadere inlichtingen vertrekte. Eenig gevaar voor de Amsterd. industrie was in die Scheveningsche plannen hoegenaamd niet te zoeken. Integendeel zeidedeheer H. Polak ze zullen ons hier hun diamant wel laten bewerken. Er is een zeer vriend schappelijke houding tusschen Amsterdam en die heeren daar, voor 't meerendeel Oostenrijksche of Duitsche lieden. „Z(j heb ben m(j zelfs direct een Lidmaatschapskaart van hun club gestuurd" zoo verklaarde de heer Polak. En waarom ze zich juist te Scheveningen hadden gevestigd? Wel,dood eenvoudig. In Scheveningen zijn in dit seizoen reeksen woningen, gemeubileerde villa's enz. te huur. Groote en kleine beurzen vinden er allerlei keuze. Dus zijn de heeren daar neergestreken. Dat de geheele Ant- werpsche diamanthandel, zooals uit den ig aan een der bladen was bericht, te Scheveningen of te Den Haag zou blijven, daar was geen sprake van. Die menschen weten immers niet hoe 't met Antwerpen zal gaan na den oorlog. Niemand kon op het oogenblik vaste plannen hebben en over een zoogenaamde verplaatsing van een han delsbranche, vooral van den eigenaardigen diamanthandel, moet men niet licht denken. Daarvoor is enorm veel geld noodig en dan richt men nog niets uit zonder goede krachten. En die zijn te AmsterdamOver 't algemeen ziet 't er niet, volgens den heer Polak, zoo somber hier uit. Er is werk. In Augustus werkten er 60 menschennu circa 12 1500. Vergeet TJ Amerika niet, waarschuwde de heer Polak. De Amerikaansche handelaars zouden al lang hier te Amsterdam gekomen zijn met orders, want, zoo gek kan 'tniet loopen of er worden in Amerika nog wel bewerkte diamanten gevraagd en verkocht. Maar die heeren durven niet op zee. Wij hebben reeds berichten daarover gekregen en wachten die groote handelaars met smart. En in Engeland, wat denkt U over de plannen destijds door een zekeren heer S. in de „Daily Expres" geuit om met de te Londen vertoevende Antwerpsche werklie- len daar een industrie te vestigen en een fabriek op te richten? De heer Polak lachte. Daar komt Diets vanTen eerste is dat heerschap welbekend in den diamanthan del, zoowel te Antwerpen als hier. Een fabriek kan men wel te Londen bouwen als er geld beschikbaar voor is. Maar de loonen 1 De Engelscheloonstandaard is zeer hoog. De onkosten zouden reusachtig zijn en niet evenredig met de opbrengst. Neen, voor Londen zijn wij hier niet bang en wat Scheveningen betreft, dat wordt met belang stelling gadegeslagen en vriendschappelijk behandeld. Het doodsche Monaco. Monte Carlo is thans de vervelendste en stilste plaats in Europa. De „Hermitage", anders het grootste, drukste en vroolijkste winter rendez-vous van uitgaand Europa, is gesloten. De grootste hotels, anders over- vuld, tellen niet meer dan zes gasten ieder. In het Casino wordt nog wel gespeeld, maar het gezelschap, dat zich om de drie speel tafels, die slechts beschikbaar zgn, beweegt is van het 3e rangs soort en verschilt he melsbreed van de élite in bet galaseizoen. De winkels zijn gesloten en deeenigste drukte geven de auto's van een der hospitalen. Op den weg naar Mentone, anders een brillant schouwspel opleverende, marsheeren thans regimenten Fransch-Afrikaansche troepen. Het café „Austria" heeft zijn naam over schilderd. Alles en alles is even kleur- en lustloos in dezen tijd. AARDENBURG, 22 Febr. Heden bereikte mij het bericht, dat weer een groot troepen transport naar het Westen van België heeft plaats gehad. Alle omstreken van Rouse- laere zijn als het ware een versterking ge worden. De geheele omtrek is één loopgraaf. Handelaren uit Rouselaere, die nog eenigen handel dreven met de naastbijgelegen plaat sen als Hoogleeden, kunnen thans die plaats met paard en kar niet meer bereiken daar alle wegen zgn opgegraven. De enkele we gen, die voor troepenverplaatsing gebruikt worden, mogen niet door de Belgen gebruikt worden. InBelgisch Middelburg ligt op het oogenblik een bezetting van 250 kurassiers,alle groote stevige kerels, die men het niet zou aan zien, dat ze al zoo lang aan het front zijn Woensdag a. s. vertrekken z(j weer naar de gevechtslinie en komt aldaar weer een nieuwe afdeeling soldaten uitrusten. Het zeeliedenconflict. Van de zijde der Directie van de Holland sche Stoomboot Maatschappij vernemen wij, dat met de bemanning van de „Zaanstroom" deze bereid werd gevonden aan boord te gaan, zoodat de „Zaanstroom" hedenmiddag te 2 uur is vertrokken. Door den rook gestikt. Maandagavond is aan een dronken zwer ver onder den toren te Leerdam onderdak verleend. Een landweerman, die op schildwacht stond hoorde te ongeveer negen uur ge rucht en zag licht in den toren. Bü onder zoek bleek, dat het stroo was in brand ge raakt en de zwerver gestikt door den rook.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1915 | | pagina 7