PAAROENLOTERIJ WAARSCHUWING. JOH. KERN, Flakkeesche Bank Sommelsdijk. 99 Officiéél 1 T Eerste Ned. Veeziekte-yeraekering WAARSCHUWT WED. P. ROOIJ, EERSTE BLAD. Tandarts REGERSBURG, Bestuur der Domeiueu. Joh. van den Tol, Oude Tonge VITELLO-MARGARIRE Wijnhandel. VAR ZETTEN Zn. i DE MOOIJ, Sommelsdijk. KASTRANDEN Het laatste geluk. L. VROEGIHDEWEIJ Vz. Dirkslancf. keuvel hoede n L. J. PRINS, F. Nieuwland, Smederij, WIJNEN. Zenith Machinaal Stouw van Beien. BOEKHANDEL De kosten van het wielrijden bestaan uit onderhoud en afschrijving. Een rijwiel, dat weinig herstelling behoeft en waarop weinig behoeft te worden afgeschreven, is dus voordeelig in het gebruik. Wij denken hierbij aan het Fongersrijwiel. Filiaal met rijschool te Rotterdam, West-Nieuwland 16, telefoon 2278. flinke dienstbode. Heeren Landbouwers en Veehouders Verzekert uw vee tegen MOND- en KLAUWZEER HET ANTI-TAEIEFWET COMITÉ ten 21/a ure ter herberge van Frans Troost te Stellendam ten overstaan van den Notaris L. VANDERSLUIJS te Dirksland in het openbaar bij opbod en afslag 2—1 verkoopen A. de eerste snede hoeigras, Kavels 10 tot en met 17 der Staatsgronden in den Kroningspolder onder Stel lendam in zestien perceelen, op het terrein aangegeven. B. de eerste en tweede snede hooi- gras wassende op den weg in dien polder in één perceel; en verpachten C. de naweide van I Augustus tot I November 1912 der onder A ver melde acht Kavels in acht per ceelen. C. VAN DER JAGT Gas- en Petroleumlampen. De Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij te Middelharnis, OPRUIMING VAN Gegarneerde en ongegarneerde Dames-, kinder en Zandpad, Middelharnis. I. DB WINTER ZONEN, P. BROOSHOOFT. Waltlam KaiserstMüe SPECIALITEIT IN UURWERKEN. Amerik. en Zwitsersche Horloges Goud en Zilverwerken. Klokken, Pendules en Barometers Halffflaanster WESTDIJK, MIDDELHARNIS. VEEREN EN KAPOKBEDDEN, MATRASSEN, DEKENS, SPREIEN enz. Manufacturen en Wollen Ondergoederen. Voorstraat 233 en Oost-Krakeelstraat. Telefoon No. 6 UITVOERING VAN EFFECTEN ORDERS. Coupons - Prolongatiën - Wissels - Vreemd Geld. Rekening-Courant met rente vergoeding, enz. TUINLIEDEN, MIDDELHARNIS BIEDEN AAN: OVERAL TE ONTBIEDEN I2de Jaargang. VC Berichten van cerrespendente SCHOOLBOEKEN. TIJDSCHRIFTEN. MODE-, DAG- en WEEKBLADEN. De vermoorde amendementen. KASTPAPIER, BEHANGSELPAPIER EN RANDEN MUUKTEKSTEN DRUKWERK BOEKBINDERIJ - BOEKHANDEL WESTDIJK B 272 MIDDELHARNIS. lk D De nieuwe geïllustreerde prijscourant wordt op aanvrage toegezonden. In klein gezin te Rotterdam wordt gevraagd Loon f 10,'s maands. Wasch bui tenshuis. Adres: A. HAAXMA, Rotterdam. Lange Warande 78. Laan van Meerdervoort 157, Den Haag. TELL. 3943. zal voortaan de EERSTE DONDERDAG van iedere maand in het Hotel MEIJER te consulteeren zijn voor alle mond- ziekten en kunsttanden enz. van '12 tot 5 uur. Bij de op :8 Juni 1912 plaats gehad hebbende trekking zijn gevallen: de Hoofdprijs, een 2-jarig merriepaard en een 2-jarig ruinpaard, op nummer 6379; de 7 overige paarden op de nummers 4108, 67-13, 3220, 7830, 6125, 6890 en 6835; en de overige prijzen op de num mers: 6312, 6854, 2178, 7273, 3741, 4930, 6365, 7880, 7312,2684,7088,5414, 3682, 6886, 2606, 5542,7541,6089,1165, 5182, 6121, 5981,6371,6344,5431,5593, 1609, 3246, 5258,2732,2980,1237,2976, 2950, 3811, 4046,5476,3951,3236,1418, 7119, 7470, 6949, 2236,2832, 2527,1812, 7337. 7052, 6142, 7769,5030,2359,6292, 6594, 3245, 2477, 5612,7715,5390,3021, 1319, 6078, 2938, 3101,3744,4382,2873, 4738, 7666, 5854, 4649, 7994, 2812 en 4374. Namens de Commissie: C. VIS, Voorzitter. JOH. HOLLEMAN, Secretaris. Gevestigd te 's-Gravenhage. Tarief zeer billijk. Inlichtingen bij den Agent C. VAN SCHELVEN Pz., Oude Tonge. 3-3 tegen de TARIEFWET INLICHTINGENbureau Prinsengracht 721, AMSTERDAM. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Sommelsdijk zal op Donderdag 27 iuni 1912 des namiddags Onder borgtocht. Geen onkosten behalve trekgeld a 1 °/o- Nadere inlichtingen bij gemelden ontvanger en K. D. PRINCE onder Melissant, opzichter der Staatsgron den in den Kroningspolder. HORLOGEK. Gevestigd sedert I860 ia het van outls bekende en soliedste adres voor HORLOGES, KLOKKEN, WEKKERS, REGULATEURS, NAAIMACHINES enz. Reparatiën spoedig en billijk. Concurreerende prijzen. Ruime sorteering. VOORSTRAAT OUDE TONGE RUIME SORTEERING IN Gas- en Petroleumkookstellen, Branders, Kousjes Glazen, Katoen, Beeldjes enz. Uitgebreide collectie fijn Glas- en Aardewerk, Galanteriën, Leder- en Nikkelwaren, Geêm. Ijzerwaren, Schrijf-, Teeken-enSchoolbehoeften. Tabak, Sigaren, Kruidenierswaren enz. Beleefd aanbevolen. levert alle DRUKWERKEN tegen matige prijzen. Straatdljk, Dirksland. Agentuur van Brinkman en Niemeyer's Landbouwwerktuigen tegen zeer concurreerende prijzen. PRIMA WAGENSMEER. HEINING- EN PRIKKELDRAAD. Geëmail. Huishoudelijke artikelen. Machinale zuivering en bereiding van BEDVEEREN en KAPOK. GROOTE VOORRAAD Bedveeren, Kapok, Zeegras, Bedtijken, Matrassen, enz. Dagelijks te ontbieden door het geheele eiland. Bedden des morgens ontvangen, worden nog denzelfden dag bezorgd. SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN. Halve tramkosten worden vergoed. Aanbevelend, Oude Tonge Holendjjk A 895-298. wordt nooit onder andere namen verkocht. Geen ander merk kan VITELL0 vervangen. Bij deze bericht ondergeteekende dat hij blijft voortgaan met den verkoop van Prijscourant wordt op aanvraag gaarne toegezonden. Aanbevelend, Winterstraat, DIRKSLAND. Vraagt de bekende PORT STEUR voor zieken en herstellenden zeer aan te be velen INVALID PORT. 3-1 HORLOGER EN GOUDSMID. RUIME KEUZE ALLER SOORTEN LAAGSTE PRIJSNOTEERING. Levert tegen concurreerende prijzen: Alles a contant, franco door geheel FJakkee. Beveelt zich beleefd aan voor het Tevens ruim gesorteerd in AGENTSCHAP DER Koninklijke Stoomververij en Cliem. Wasseherij „DB LBLIE" te Dordrecht. (Directeur A. LOKKER). Verkrijgbaar 41/2 pCt. Deposito-obligation, met. een jaar looptijd, in stukken van 100,— 250,— 500,— en 1000,waarvan de rente verschijnt 1 Mei en 1 November. VELE SOORTEN VAN HERFST- APPELEN en PEEREN. Hooge en lage LEIBOOMEN, PYRAMIDEN in vele soorten. FRAMBOZEN: :- HORNET EN SUPERLATIEF -: ROODE EN ZWARTE BESSEN. HAAGPLANTSOEN HEESTER GEWAS, STRUIK-, STAM- EN KLIMROZEN. Vele VASTE PLAN TEN VOOR DEN BLOEMENTUIN, BOLGEWASSEN enz. VERDER DEK-, DEN-, en SIER HEESTERS en wat meer tot het vak behoort. HOUDEN ZICH AANBEVOLEN tot den AANLEG en ONDERHOUD van TUINEN Dit blad verschijnt eiken WOENSDA Prijs per kwartaal, franco per post Afzonderlijke nummers VAN Vlugge levering van Plaatsing van Advertentiën worden aan genomen voor alle Couranten en tijdschriften, zonder verhooging van pry's. Vraagt de Catalogus van Buitenlandsche Tijdschriften. Verder ruim voorzien van SCHRIJF- EN KANTOORBOEKEN, KERKBOEKEN EN BIJBELS, SWAN VULPENHOUDERS, enz. enz. NAAMBORDEN EN STEMPELS. Steeds ter inzage het Maandregister van nieuwe pas verschenen boeken. Vrijdag voor acht dagen verraste de heer Lohman de Tweede Kamer met een stel van 25 amendementen op de Ziektewet. Deze amendementen vormden te zamen een géheel ander stelsel dan minister Talma voorstelde. Daarom werd door de Kamer besloten het advies in te winnen van de commissie van voorberei ding bij de Ziektewet. Dit advies, dat Don derdag jl. inkwam, strekte om de amende menten naar de afdeelingen te verwijzen. Daar kwam mr. Lohman voor den dag en trok ze in. De heer Roodhuyzen diende ze weer in. Weer werd besloten het advies der commissie in te winnen. Deze adviseerde Vrijdag natuurlijk om de amendementen naar de afdeelin gen te verzenden Wel neen, nu stond er immers de naam, Roodhuyzen onder en de clericale meerderheid adviseerde nu om niet te verzenden naar de afdee lingen. Geen wonder, dat hierover bij de linkerzijde in de Kamer groote ver ontwaardiging heerschte. Mr. Lohman verspeelde bet laatste restje, dat hem nog van zijn politieke reputatie is over gebleven, voor redevoeringen, die hem volkomen onwaardig waren. Even droe vig was de houding van den roomschen leider, dr. Nolens, die Vrijdag, zwart noemde, wat Donderdag wit was. De clericale meerderheid verwierp ten slotte het voorstel van den lieer Van Karnebeek om tot verzending naar de afdeelingen te besluiten. Onder de tegen stemmers was dr. Ruyper die in zijn Standaard de verzending naar de afdeelingen krachtig had bepleit en ze een eisch van wellevendheid noemde In de Kamer stemde meneer tegen. Dat dit spelletje den clericalen zal op breken, zal bij de behandeling van de "ontwerpen-Talma telkens blijken. Want bij nagenoeg elk punt van aanbelang zullen de amendementen van mr. Lohman, ter sprake komen. Wat toch wilde hij er mee? De Raden van Arbeid, waarvan velen, ook aan de rechterzijde, niets willen FEUILLETON". wit en gekleurd in ruim 40 patronen, prachtige punten. in voorraad en op staal, uitsluitend nieuwe collectie, tegen lage prijzen. hangend en staand, in bol glas enz. vlugge en nette levering tegen de laagste prijzen. NAAR FELIX HOLLAENDER. SM De lente maakt me mat en traag. Het liefste tv een beetJe slaPen- Ik open voor haar de deur die naar de andere heeft^ leic^' ik zie bet baar aan boe ze rue* no°dig me nog eenmaal, draait dan den sleutel in Ik 1 -°m en ik zit al,een- v ,IUlgter een oogenblik ik hoor het ruisclien j, ~.aa.r kleeren en daarop wordt bet stil. h- ,e kamer en zet me voor m\jn schrijftafel. 'Ik Kit na te denken L 7~ ^or(3t buiten steeds donkerder en in mijn UiTq8 18 Jzo° rustig en stil als in den nacht, ineen ^^kfldigbeden lossen zich op, alles smelt en^ ^enk V0°Ttdurend aan haar, die slechts door ppi j~unn® deur van m\j gescheiden is. Ik zon die open kunnen breken, als ik het wilde. niet IK zal haar slaap niet storen. IV i? °P©en8 op "Wat. is dat? ü°or een zacht kloppen w bil bi E1 val zu zie in: de| ga zie ins ric ins ve: be: me Nal I zor. heil we eerH ver kasH zek de I De I kas alle gelll de pB maal ver\B masl bliji maa alle zoo I kan fl slag! of cl Krij: gehe vera V< sel i liet I voor| Del Neei I En H klopt M Ik sM Wie I make I wil nifl Er I Dorotll gedacl I iM Haa I herkei I Ik hl Het I Ik: si I Weg I Mari| Ik P schen I Ill me hefl je wor tot je jl ik wee voort. I Daar spannii langzas bij Ik mag ikl wilt? Ze s spreekt Ni;

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1912 | | pagina 8