Dagmeisje Landbouw. Ingezonden Stukken. Verkoopingen. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Ylaardiagsche Stoomboot-Maatschappij, Zomeidieiist. NICO L. KRIJGER Lz. JOHANNA GORES Wd. HUIBERT VAN WEEL, 7 Chriatelyk-hiatonschen en eenige Katholie ken zullen hen heer Lohman steunen ter wijl zelfs dr. Kuyper op dit oogenblik ge neigd is de aanneming van de amendemen ten van een Goeschen afgevaardigde te bevorderen. In parlementaire kringen verwacht men nog deze week een beslissing. Een gevaar voor de uienteelt? In de laatste weken werd door verschil lende landbouwers myn aandacht gevestigd op een ziekte in de uien. De aangetaste planten zien er aldus uit: Één van de pijpjes vertoont ongeveer in 't midden een zwarte plek. Naar boven en ook naar onderen zet lieze zich voort en bij opening blijkt het blad van binnen een zwart poeder te bevat ten, zooals dat is by brand in tarwe. Het jonge uitje wordt ook aangetast en gaat te gronde. Wat is nu het merkwaardige? De één beweert, dat deze ziekte hier nog nooit is waargenomen; zelfs oude landbou wers hadden deze brandverschynselen nog nimmer kunnen constateeren. Een ander zegt, die ziekte wel eens meer waargenomen te'hebben, doch altijd bleef het verschijnsel tot enkele planten beperkt. Het wil my voorkomen, dat de uien dit jaar meer zijn aangetast dan vroeger wel het geval was, juist doordat verschillende land- bouweis mij zieke planten bezorgden. Tot heden komt deze uien-brand in ons land nog niet zoo erg veel voor. In Amerika veroorzaakt deze ziekte echter ernstige na- deelen aan de uien-cultuur. Da eenmaal be smette grond is daar voor uienteelt niet meer geschikt. Wel kan men daarop uien verbouwen, wanneer men ze op brandvrije kiembedden uitzaait en dan later op 't be smette land uitspoot. Hieruit volgt, dat eenigszins groote plan ten niet meer worden aangetast. Over eeni- gen tyd zullen we dus zeer zeker van den uienbrand niet veel meer bespeuren. Toch is het raadzaam de zieke planten, die men ontdekt, voorzichtig met de omgevende aarde te verwijderen, er zorg voor dragende, dat het zwarte poeder niet op den grond valt. Een bestrijding met kopervitriool of for maline op heet water op het zaad toegepast, baat niet tegen uienbrand omdat de ziekte kiem, de zwam Urocy3tiscepulae, niet op of in het zaad, doch in den bodem zetelt. 't Leek my van nnt, op een en ander de aandacht te vestigen in 't belang van onze niet onbelangrijke uienteelt. Wie de uienbrand nog niet kent, kan by mij steeds eenige geprepareerde plantjes ter bezichtiging krijgen. Sommelsdyk L. Pen. Landbou wonderwijzen De Landbouw Onderlinge. P. O. C. „Overflakkee." Wrakke zolders of tilten. In Friesland, ia den Zuid Oosthoek, is by een van onze aangesloten landbouwers een treurig ongeval gebeurd. De meid was aan het schoonmaken op den Zolder boven den koestal. Klaar zijnde met haar werk loopt zij den zolder over; zij valt er door en komt terecht in de gang achter de groep. Daar wordt zij gevonden, bewusteloos. De dokter constateerd herssenschudding; drie dagen later is de getroffene gestorven, zonder het bewustzijn te hebben herkregen. Het meisje was 24 jaar en stond op trouwen. Voorzoo- ver ons bekend, liet zy geen betrekkingen na die werden onderhouden om haar loon. Mocht dat wel 't geval zijn, dan hebben dezeD natuurlijk aanspraak op schadevergoeding. Wy kunnen dat punt hier laten rusten wat wij onder de aandacht willen brengen aan onze lezers is 't volgendeHad de zolder zich bevonden in goeden staat van onderhoud, dan was 't ongeval waarschijn lijk niet gebeurd. Een jong leven in zijn besten tyd was gespaard gebleven, voor haar zelf, voor haar ouders, voor haar aanstaan den man bovenal. Laat dit ongeval ons nu een les zyn. Laten wy bedenken, dat met wat zorg, wat toezicht, zulke ongevallen gemakkelijk kunnen worden voorkomen. Laat ieder lid der L. O. zyn hand in eigen boezem steken en vragen, zyn myn zolders en tilten in zoo deugdelijken staat dat een ongeval als hier geschiedde by mij niet zou kunnen plaats hebben Kan ik met een gerust hart mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ondergeschikten overal laten gaan waar hun plicht hun voorschrijft te komen zonder dat hun lijf of leven gevaar loopt? En kan die vraag niet met volle overtuiging toestem mend worden beantwoord, laat een ieder dan voor zich verrichten wat er gebeuren moet, verhelpen wat er ontbreekt. Met een gave bint hier een nieuwe plaat daar, of ook een rollende of wippende tilbalk naar den brand stapel te verhuizen kan veel onheil worden voorkomen. En is 't thans daarvoor niet den besten tyd De beesten zijn van stal, het hooi ia n0g niet binnen. De zolders kunnen thans dus terdege worden nagekeken. Laat ieder lid zyQ plicht doen, en zoowel de verzekerde werklieden als de organisatie zullen er wel by varen. En laten vooral de 0. C. leden als de voormannen der organisatie in hun ressort, de kwestie van de wrakke zolders ter harte nemen. Melissant 11 Juni 1912 A. W. Keijzer, Secretaris. (Buiteu verantwoordelijkheid der Redactie) Mijnheer de Redacteur! Wil u s. v. p. onderstaande plaatsen by voorbaat myn dank. Langs dezen weg wensch ik enkele vragen te stellen. Is het niet verboden volgens de bouwverordening, een schuur te bouwen langs den openbaren weg, zonder steenen gevel. Ik vertrouw dat hier toch niet met twee maten zal gemeten zal worden Dezer dagen zag ik dat de Burgemeester terug is van zijn ontdekkingstocht, of hij wat ontdekt heeft weet ik niet, ik hoop van gas, welk gas, 't doet er niets toe, als 't maar licht is 1 Dan komt er misschien wel licht in deze zaak ook, en misschien ook wel voor de varkenshokken. Deze schuur wordt door den Gemeente opzichter gebouwd. Indien ik van 't Gemeen tebestuur of den opzichter eens goed werd ingelicht, zou hij mij en meer anderen een grooten dienst bewijzen. Tot een volgende keer Een Stellendammen Op Woensdag 19 Juni 1912 des avonds om 7 uur in het Hotel Spee te Sommelsdijk ROODE KLAVERS in den polder het Nieu w- land te Sommelsdijk en ROODE met LU- SERNE KLAVERS in de z.g. Galgeweitjes te Middelliarnis ten verzoeke van Mej. de Wed. L van Driel te Sommelsdyk. Notaris VAN BUUREN. Op Woensdag 19 Juni 1912 des avonds om 7 uur in het Hotel Spee te Sommelsdijk ROODE en LUCERNE KLAVERS benevens KANTGRAS in den Polder OudKraayenstein te Sommelsdyk ten verzoeke van den heer Dimmen Joppelzaakszoonte Sommelsdyk. Notaris VAN BUUREN. Op Donderdag 20 Juni 1912 's avonds half zeven uur, te Dirksland,ter herberge van H.v. d. Doel (voorheen Brooshoofd) van het HOOI- GRAS, wassende op het Kraayesteinsehe Gors, nabij de Buitenhaven van Dirksland, in 10 perceelen, ten verzoeke van den heer E. v. d. Doel te Sommelsdijk. Notaris VAN DER SLUIJS Op Donderdag 27 Juni 1912, te Stellendam, ter herberge van f. Troost, veiling, en Op Donderdag 4 Juli d.a.v. aldaar,' ter herberge van J. G. Knöps, afslag, beide dagen 's avonds zeven uur van een HUIS, waarin een HER BERG, benevens het erfpachtsrecht tot 1950 van den grond, te Stellendam, aan den Langenweg, nabij het Tramstation, kad. sectie B. nommer 1594, groot 11 Aren 10 oontihrfltt Notaris' VAN DER SLUIJS. Op Woensdag 12 Juni 1912 's nam, 2 ure te Stad aan 't Haringvliet bij G'. Smits van LUCERNE KLAVERS en HOOIGRAS ia den Brienenpolder aldaar. Deurwaarder GROENENDIJK. Woensdag 12 Juni 1912 s'nam. 2 uur: Veiling van de BOUWMANSWONING ge naamd „Duimpje" met diverse perceelen BOUW- en WEILAND en WATER in de polders Dirksland en St. Elisabeth onder Dirksland, Melissant en Herkingen, groot 61 HA. 60 A. 82 cA. of 134 Gem. 45 R. V. M. bij H. van den Doel, vroeger Brooshoofd, te Dirksland. Notaris VAN XSPELEN. Op Woensdag 12 Juni 1912, des avonds 6,30 uur vóór den afslag van de onroerende goederen van Mej. de Wed. P. van den Doel in het Hotel Meyer te Middelharnis van 2.42.49 H.A. LUCERNE en ROODE KLA VERS (5 G. 208 R.) in 6 perceelen, ieder van 2 meeden in den polder Oostplaat ten verzoeke van den Heer D. Slis J.Az. te Middelharnis. Notaris VAN BUUREN. Op Woensdag 12 Juni 1912 des avonds 7 uur in het Hotel Meyer te Middelharnis by afslag van een HUIS met LANDBOUW- SCHUDR en ERF aan de Westzijde van den visschersdyk te Middelharnis ten verzoeke van Mej. de Wed. P. van den Doel te Me lissant. Notaris VAN BUUREN. Op Donderdag 13 Juui 1912's nam. 5 ure te Stellendam aan de Haven van een groote party SCHEEPSAFBRAAK, w.o. EIKEN en GRENEN PALEN, SCHOEIINGPLANKEN, ESSCHEN RIEMEN, enz. Deurwaarder GROENENDIJK. Vrijdijg 14 Juni 1912 's avonds 6 uur te Ouddorp in het Logement van Akershoek 63 perceelen KLAVER en GRASGEWAS onder de ge meenten Ouddorp en Goedereede. Notaris P. T. VAN DEN BERG. Op Zaterdag 15 Juni 1912 des nam. 2 ure ter herberge van de Wed. D. Roodzant te Mid delharnis, ROODE en LUCERNE KLAVERS in den Van Pallantspolder te Middelharnis. Notaris VAN BUUREN. Maandag 17 Juni 1912 nm. 2 uur, in het hotel „Hobbel" te Ooltgensplaat, KLAVERS, in de polders het Oudeland voor Ads. Jacobs en B. CrezeeGRASGEWAS en NAETTING, van kaden en weiden om en in den polder het Rietveld, aan den dyk van den Weipolder en kaden om het Weipoldersche gors alles onder Ootgenspaat en GRASGEWAS ten verzoeke van H. Schilperoord, in den polder Den Grootenblok onder den Bommel. Notaris Mr. VAN WEEL. Op Dinsdag 18 Juni 1912, 's avonds 6V2 uur, te Dirksland, ter herberge van H. van den Doel (voorheen Brooshoofd), van ver scheidene perceelen ROODE en LUCERNE KLAVERS, breeder by biljet omschreven. Notaris VAN DER SLUIJS. Op Dinsdag 18 Juni 1912, onmiddellijk na afloop der klaververkooping, van het HOOIGRAS, wasschende aan den dyk van polder Diederik in 13 afgepaalde perceelen, ten verzoeke van de beeren Buys te Melis sant. Notaris VAN DER SLUIJS. Op Woensdag 19 Juni 1912 des avonds 7 uur in Hotel Spee te Sommelsdyk ROODE en LUCERNE KLAVERS voor mej. de Wed. L. van Driel en de H.H. Dimmen JoppeJz., K. de Graaf en Gebr. van Schouwen, allen te Sommelsdyk in de polders Nieuwland, Galgeweitjes en Oud Kraayensteyn onder Sommelsdyk. Notaris VAN BUUREN. Woensdag 19 Juni 1912 's morgens 9 uur te Stellendam in het Logement van Troost 81 perceelen LUCERNE en BRUINE KLA VERS in den Adriana Eendracht en Hals polder onder Stellendam. Notaris P. T. VAN DEN BERG. Woensdag 19 Juni 1912 'snam. 2 uur: Afslag van de BOUWMANSWONING ge naamd „Duimpje" met diverse perceelen BOUW- en WEILAND en WATER in de polders Dirksland en St. Elisabeth onder Dirksland, Melissant en Herkingen, groot 61 HA. 60 A. 82 cA. of 134 Gem. 45R.V. M. by H. van den Doel, vroeger Brooshoofd, te Dirksland, Notaris VAN ISPELEN, ROTTERDAM 10 Juni 1912. Tarwe met minder aanbod prijshoudend verkocht. Essex per 100 KG. van f 11,— tot f 11,50, Roodkaf van f 11,— tot f 11,20. Wilhelmina van f 10,50 tot f 10,85. Haver met klein aanbod flauw gestemd per 100 K.G. van f 9,75 tot f 10, Marktberichten. Amsterdam, 11 Juni 1912. Ingezonden door Jao. Knoop, Commissio nair in aard-appelen, Amsterdam. Zeeuwsche Bonten f 3,— h f 3,25 Zeeuwsche Blauwen 3,— 3,25 Spuische Eigenheimers 2,— 2,10 Fiakkeesche Eigenh. 2,— 2,10 Brielsche Eigenh. O,— 0,— Drentsche Eigenh. „0,— 0,— Geldersche Blauwen 0,— 0,— Friesche Borgers 1,50 1,80 Friesche Blauwen 2,90 3,— Eigenheimer Pooters 0,— 0,— Blauwe Pooters „O,— 0,— Bont» Pooters O,— O,— Andyker Blauwen 0,— 0, Muizen „7,— 7,20 Kleine 3,50 4,— Beverwyker zand 0,— 0,— Bravo's „3,- 3,50 Westlandsche ronde 6,80 7, Oude Maltaper 100 Ko. 0,— 0,— Nieuwe Malta p. 100 Ko. 13,— 14,— MIDDELHARNIS. GeborenPeter Jacob Derk z. v. Johannes Hubertus Homburg en Maartje van der Slik. JohannaMagda- lena d. v. Marinus Driesse en Willempje Schol. Pieter, z. v. Jacob Schuurman en Aagje Beket. Arij z. v. Elizabeth Smith. Pieter z. v. Gornelis Tamboer en Adriaantje Breeman. Ondertrouwd: Jan Yroegindeweij 22j.enBastiaan- tje Grootenboer 19 jaar. GehuwdLeendert Kranse 26 j. te Sommelsdijk en Arendje Dubbeld 24 j. OverledenJacob Verolme 89 j. echtgenoot van Cornelia van der Velde. DEN BOMMEL. Overleden: Hugo Verkerke 75 jr. man van J. Raap. Huibert van Weel, jm. 26 jr. z. v. A. van Weel en M. van der Weel (overleden). STAD AAN 'T HARING VLIET. Geboren: Johanna, d. v. Willem Johannis Hoede- mans en van Johanna van Nooid. Johanna, d. van Pieter Bechtum en van Leentje van Zielst. Eeursnoteering van Sommelsdyk. SOMMELSDIJK, 12 Juni 1912. Essex Tarwe f 10,75 tot f 11,25 per 100 Kilo. Wilhelmina f 10,tot f 10,30. Haver f 11,tot f Schokker erwten f tot f per H.L. Kroonerwten f tot Eigenheimers geen handel, einde van 't seizoen. Bravo's f 0,tot f 2,75 per H.L. Poters f 0,tot f 0, Ajuin f 0,per 60 K.G. Koepeenzaad f 0,per 1/g kilo. Ajuin zaad f 0,per '/2 kilo. Rijnsbnrger f 0, Jaapjespeenzaad f 0,per '/i Kilo. Cichorei f per 1000 K.G. Koepeen per contract 0,60 per 60 kilo. Wegens de paardenmarkt te Numansdorp en het ten einde loopen van het seizoen was er weinig handel. ROTTERDAM, 11 Juni. Op de [veemarkt waren aangevoerd: 47 paarden, veulen, ezel, 1246 magere en 488 vette runderen, 185 vette, 646 nuch tere en graskalveren, 4 schapen of lammeren, varkens, 244 biggen, 3 bokken of geiten. Koeien en ossen 36 tot 44 46 c., stieren 32 tot 36 c., vette kalveren 45 tot 55 c., exportkalveren tot c., schapen tot c., (lammeren f tot a per stuk), varkens tot ac. en lichte varkens voor export a c., voor Frank rijk van tot c per half kilo. Melkkoeien f 140 f 310, kalfkoeien f 160 f305, stieren f 140 f 380, pinken f 75 f 115, graskal veren f f vaarzen f 120 f 185, alles mager vee; biggen I 8,k f 13,—, slachtpaarden f 60, f130, werkpaarden f 110 k f200, hitten f k f Nuchtere kalveren: fok- f 17,k f 27,slacht- f 9,k f 15,—. Biggen f 1,20 f 1,40 per week. Vette [rnnderen niet [bizonder ruim aangevoerd; de opkomst van koopers was tamelijk; handel sleepend voor alle soortende buitenlanders betrok ken niet meer uitsluitend de superieure qualiteiten; de omzet was stroef. De prijzen zijn moeielijk te handhaven, met den afloop der markt zelfs iets terugloopend. Stieren met grooten aanvoer, omzet redelijk, voor België werd flink gekocht. Vette kalveren beperkt aangevoerd, handel traag voor alle soorten. Melkkoeien met meer handel. Kalfkoeien minder ook voor 't buitenland. Jong vee minder aangevoerd, handel redely k goed. Magere ossen tamelijk vlug verkocht. Nuchtere kalveren ruim aangevoerd minder koop lust voor export; prijzen dalende; zeer puike slachtkalveren voor Belgle gekocht tegen hooge prijzen. Paarden met tamelijken handel. Biggen worden langzaam verkocht; prijzen terug loopend. Op de botermarkt werden heden aangevoerd 133/8, en 36/16 vn. en 196 stukken van */a kilo. Prijzen le kwal. f 65, 2e kwal. f 52, 3e kwal. f 49 per 40 kg. stukken van kg. 70 k 75 c. fllJDE TONGE, 7 Juni 1912. Tarwe f 10,60 4 f 10,60 per 100 kilo. Essex 10,75 11, Haver 10,— 10 25 Bruine boonen Ejg. aard. 1,50 1,75 per 70 kilo. Bravo's 2,60 2,75 Bonte aard. 0,— 0,— Eig. Poters 0, - 0,— Bravo poters 0,— 0,— Kriel „10,— 0,— Koepeeen 0,— 0,— Ajuin 0,— 0,— Eeieren 0 c. Boter c. HELLEVOETSLUIS p. Schroefstoombooten Vl aar dinges V en VII. BRIELLE per Schroefstoomboot Vlaardingen VI. Dagclyksche dienst. Van VLAARDINGEN. Na aankomst der treinen vm. 5.36 uur. 9.16 nm. 12.40 3.33 7.11 8.44 Van HELLEV0ETSLUI3 In aansluiting op de treinen van 5.30 uur vm. 7.55 uur 7.30 9.22 12.— nm. 1.53 2.45 4.35 6.40 8.35 8.50 11.21 Op Zon- en Feestdagen. le reis wordt vm. 6.27 uur. le reis wordt vm. 6.10 u. op trein 7.55 2e reis wordt 8.50 uur op trein 10.35 Dagelyksche dienst. Van BRIELLE. In aansluiting op de treinen van: vm. *6.20 uur 7.55 uur 8.- 9.22 nm. 12.25 1.53 3.05 4.35 7.— 8.35 8.50 „11.21 Van VLAARDINGEN. Na aankomst dsr treinen vm. 5.36 uur 9.16 nm. 12.40 4.39 7.11 8.44 Op Zon- en Feestdagen. 2e reis wordt 9.15 uur op trein 10.35.' Laatste reis vervalt. le reis wordt vm. 6.27 uur n.m. 7.11 vervalt. Correspondeert, zoo mogelijk, op trein 7.44 v.m. naar MAASSLUIS. N.B. Ais Feestdagen zyn te beschouwen Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag. Aanlegplaats te Vlaardingen nabij het station Aankomst te Nieuwesluis ongeveer 30 min. na het vertrek uit Vlaardingen45 min. na het vertrek uit Hellevoetsluis. 30 min. na het vertrek uit Brielle. Aankomst te Zwartemaal ongeveer 40 min. ua het vertrek uit Vlaardingen, 20 min. na het verlrek uit Brielle- Nadere inlichtingen geven de Agenten te Hellevoetsluis J. van der Wiele Jr., te Nieuwen- hoorn B. Kruik, te Brielle C. van der Poel Pz., te Nieuwesluis G. Kortleve, te Vlaardingen de directie, 6—6 ADVERTENTIE N. Getrouwd; EN die ook namens wederzijdsche familie hun nen hartelyken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling by hun huwelijk ondervonden. Den Bommel Dubbeldam 6 JuDi 1912. Tot onze diepe droefheid overleed heden, zacht en kalm, na een lang durige ziekte onze innig geliefde zoon en broeder in den jeugdigen leeftyd van 26 jaar en 3 maanden. Uit aller naam, A. VAN WEEL. Den Bommel, 9 Juni 1912. gevraagd bij G. EIJSBERG, Westdijk '250 Middelharnis, a—2

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1912 | | pagina 7