„VOORUIT!" TWEEDE BLAD Behoudt uw on af hankelij kheid. No. 30 12 Juni 1912 Officieele Mededeelingen. Plaatselijk Nieuws. Buitenland. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Onze voorvaderen streden niet voor niets. 5 KOHIER VAN DEN HOOFDELIJKEN OMSLAU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente MIDDELHARNIS maken bekend, dat een afschrift van het primitief kohier van den Hoof- delijken Omslag voor het dienstjaar 1912, gedurende vijf maanden, van den 11 Juni 1912 tot en met den 10 Nov. 1912, ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt. Middelharnis, den 10 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. ULBO J. M1JS. BEDENDMAKING. DRANKWET BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente lllddelharnis brengen ter openbare kennis dat op 10 Juni 1912 bij ben is ingekomen een verzoekschrift van Cornells Schuurman van beroep landbouwer, wonende te Middelharnis, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in het Zuidelijkste lokaal van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Middelharnis, Sectie C, No 734, plaatselijk gemerkt E no. 68, en gelegen aan den Lieve Vrouwenpolderschendyk aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren by Burge meester en Wethouders inbrengen. Middelharnis, den 10 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. ULBO J. MIJS. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Middel harnis maken bekend, dat heden is aangeplakt en gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is neder gelegd de herziene lijst be vattende de namen der inwoners, die yoor het ver leenen van inkwartiering en onderhoud van krijgs volk in aanmerking komen, mei aanduiding van de mate, waarin ieder hunner naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning en de gebouwen en getimmerten, voor stalling bruikbaar geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Middelharuis 10 Juni 1912. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH, ULBO J. MIJS. MIDDELHARNIS- Verschillende eigenaars van varkens lieten deze inenten tot voor komen van de vlekziekte. - In verband met de veelvuldig voor komende branden is dezer dagen het politie toezicht verscherpt. - Naar men verneemt is door verschil lende assurantie Maatschappijen bezwaar gemaakt iegen de verzekering van alleen staande bouwschuren. - Twee leerlingen der Ambachtschool kregen Zaterdag twist, waarbij zij elkander met een beitel ernstig aan de hand ver wondden. - Het huis van den heer A. C. Buth aan den Westdijk, voorheen bewoond door W. van Es is onderhands aangekocht door den heer S. Wielhouwer, om ook daarin het broodbakkersbedijf uit te oefenen. - Zonder verdacht te zijn op de dreigende onweerslucht die Maandagmiddag over deze gemeente hing, ging de heer H. een rijtoertje maken, terwijl hij vergenoegd door den Molendijk kwam rijden, werd hij op eens door een stortregen overvallen, waarom hij besloot wat harder te gaan rijden maar o wee, op den Steenweg liep een wiel van zijn wagen en moest hij zich getroosten ondanks den bevigen regen het buitje daar maar af te wachten. Hij moest zelf zeggen, dat een mensch nooit te oud is om te leeren. - Dinsdag maakten de katholieken uit het eiland een Bedevaartreis naar den Briel, ruim 7 uur des morgens vertrok den tram met vier volle tramwagens Yan het station alhier naar het sas, om vandaar per extra gelegenheid verder te worden vervoerd. - De vorige week had M. van Delft het ongeluk bij het opbergen van eeD zware plank daarbij achter over te vallen, en zich ernstig te bezeeren. - Zondag jl. werd namens de kerkeraad der Geref. Kerk alhier bekend gemaakt dat het beroep naar Ds. Staal te Oosterland was verzonden en dat zijn Eerw. aanstaanden Zondag hoopt op te treden. - Dinsdagmorgen wisten twee ossen die naar de stoomboot Middelharnis werden sabracht, aan het zandpad hun geleiders te ontsnappen, zij renden de Wei over en het hofland aan den lijnbaan in en brachten daar aan verschillende te velde staande vruchten veel schade aan. - Woensdagmorgen om 6'/2 ure vertrok oe stoomboot Minister v. d. Sleyden van de T. M. van de buitenhaven met 60 paar den en veel passagiers bestemd voor de Paardenmarkt te Numansdorp. - Zondag geraakte een hit, die aan den havendijk liep te grazen, in de haven, door toegeschoten hulp werd het dier met moeite op het droge gebracht. Door den aannemer van het postkan toor wordt het werk onderhands aan de verschillende ambachtslieden uitbesteed. Maandag had do landbouwer J. T. liet ongeluk van een boerenwagen af te vallen. De wagen reed hem met het achterwiel over het lichaam. Zijn been en arm werden vrij ernstig bezeerd. SOMMELSDIJK- Op bevel van den officier van Justitie heeft de politie gearresteerd en naar het huis van bewaring te Botter dam overgebracht S. F. K. verdacht van brandstichting. Procesverbaal is opgemaakt tegen de Gebr. de H. wegens het laten grazen van vee aan den Langenweg, zonder daartoe gerechtigd te zijn. De metselaar P. Ie Comte sloeg zich zoodanig op den duim, dat hij zich ondei geneeskundige behandeling moest stellen. Als verdacht van heling van gestolen goederen ten nadeele van de wed J. Spee, wier winkelhuis, door het afbranden van de z.g.n. roode schuur, door brand werd aangetast, werd Zaterdag alhier gearresteerd Jb. T., die na een scherp verhoor door den burgemeester weder op vrije voeten werd gesteld. De eerste prijs van de Dirkslandsche verloting, zijnde twee jonge paarden, is ten deel gevallen aan den heer J. C. de Gast alhier. In het gezin van D. Joppe aan den Binnenweg, komt een geval van diphtheritis voor. DIRKSLAND- Op de Vrijdag 11. gehouden paardenmarkt waren aangevoerd 148 paar den, 11 hitten en 4 veulens. De handel was slap, misschien wel ten gevolge van de hooge prijzen. Door J. van Gulik alhier is een post duif gevangen, die aan den linkerpoot een rood ringetje droeg met het nummer No. 602 en aan de rechterpoot een waarop stond 220 N, U R. p, 11 T. B, Onze straten zijn voorzien van geëmail leerde naamborden. De Hooge Weg bestaat niet meer, maar is Stationsweg geworden en de Paardenmarkstraat heeft weer haar ouden naam van Achterdorp gekregen. De Palingstraat (slop van de Graaff) en de Gast huissteeg (slop van de Gevel) voeren naar de Tuinstraat, terwijl men door den Trechter, Onderlangs naar den Poepentuin (slop van van Esje) en Tusschendoor (slop einde Straat- dijk) weer op den Straatdijk te komen. De Secretarieweg is geworden de Achter weg achter den Molendijk. STELLENDAM- Een kleinejongen,dieaan de haven speelde en dit na veel waarschu wen niet wilde laten, eindigde met in de haven te vallen. De vader, die niet ver weg was, wist den jongen nog tijdig te grijpen, zoodat deze er met den schrik en een nat pak afkwam. De vorige week zijn door P. Human alhier reeds nieuwe aardappelen gedolven. Naar men ons mededeelt, waren ze best van smaak. Na de regens van deze en de vorige week zullen de aardappelen echter weer wel achteruit gaan. Aan den heer P. Jansen te Rotterdam is vergunning verleend om in het perceel, Kad. bekend in Sectie B. No. 1094, een petroleummotor van 6 P. K. te plaatsen. Gisteren had een tweejarig jongetje het ongeluk van een trap te vallen. Zijn hoofd werd daarby zoodanig verwond, dat direct geneeskundige hulp moest worden ingeroe pen. GOEDEREEDE- Tot onweerwaarnemer voor het Meteorologisch Instituut te De Bilt is voor de gemeente Ouddorp aangesteld de heer P. van Eük. Van het viertal op te ruimen wrakken in het Goereesche Zeegat zyn een tweetal gelicht en aan 't Oosthavenhoofd op het strand gezet. 31 Mei j.l. is door schipper J. van Dam, bevarende de blazerschuit G.O. 18, naby het vuurschip Maas gevischt eene flesch, waarin een briefje, waarop geschre ven Ostende, le 4 Mai 1912 Souvenir de notre le garidie k Ia poudriére après le (onleesbaar woord) Le chef de postie, (Get.) GEORGES RIDIGAK. Le caporal de pose, Soldats(Get.) ALBRECHT. Marchand, Arnoys. Allemeerscb. Coridy. OUDDORP. Door Joh. Kastelein is weder een postduif gevangen, gemerkt D 385 met 2 verschillende ringetjes aaD de pooten. Die hebben geen gebruik gemaakt van de Wandelkaart. Zaterdagavond waren een paar heeren een wandeling gaan doen door de duinen langs den Springerpolder en met de duis ternis verdwaald geraakt. Ze zyn Zondag morgen by het aanbreken van den dag eerst in hun kosthuis gekomen. Mej. A Sperling had Zaterdag het ge luk een l'/j jarig paard te loten en voor 300 gulden te verkoopen terwyl 8 arbeiders in den Oostdijk gezamelijk op 8 loten een paard en een Damhek trokken. NIEUWE TONGE- De heer G. T. Kohier hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school alhier, staat naar men verneemt als No. 1 op de voordracht ingelijke betrekking te Ter Neuzen. Tot tijdelijke onderwijzeres aan de Openbare Lagere school alhier is benoemd Mej. C. Schellevis van Sommelsdyk Vrydag jl. geraakte de arbeider I. v. Z. op het werk aan den zeedyk van den polder Battenoord, zoodanig met zijn rechterhand tusschen een kipkar bekneld dat genees kundige hulp moest worden ingeroepen. Zaterdagmorgen werd de alleen wonen de 74-jarige wed. J. H. alhier, door haar buurvrouw die haar een bakje koffie wilde brengen, dood in haar bed gevonden, het mensch was al langen tijd sukkelende ge weest. Maandag 11. is in de groote zaal van het Weeshuis alhier, geopend eene groote tentoonstelling van gaslampen etc. en is deze week eiken dag voor een ieder toegan kelijk des nammiddags van 3—5 uur. OUDE TONGE- Donderdag, 13 Juni a.s. zal de installatie plaats hebben van den Edel Achtb. heer J. G. Baumann als Burgemeester dezer gemeente. DEN BOMMEL- Wegens vertrek van den heer C. Hoevenagel wordt voor Fairbank No 1 alhier een weger gevraagd. Op 24 Mei jl. werd, even buiten de gemeente een zwart lederen dames hand- taschje gevonden.Daar de inhoudgeen enkele aanwijzing gaf wie de rechtmatige eigenaar was, werd het ter secretarie gedeponeerd. Ty'dens het onwedor, dat gisterenavond boven deze gemeente woedde, viel er weder veel hagel. STAD AAN 'T HARINGVLIET- Deze ge meente werd de vorige week bezocht door niet minder dan vijf woonwagens. Eenige bewoners daarvan brachten een druk be zoek aan de huizen der ingezetenen. De bewoners van twee wagens hielden zich bezig met het vervaardigen van papieren mandjes, bloemvaasjes, enz. welke zy ver ruilden voor oude kousen. Hiermede schijnen zy goede zaken gedaan te hebben, want de kinderen, die op zulk een voorwerp belust waren, hebben alle oude kousen en soms nog wel goede opgeruimd. De collecte voor de zending heeft in de Ned. Herv. gemeente alhier opgebracht de som 8,50. Hoe kan er brand ontstaan Schipper S. v. 't H. de W. van hier lag Zondag j.l, met zijn vaartuig op stroom onder het bosje bij Oud- Beierland. Toen hy 's middags uit de roef kwam, zag hy het achterop hard rooken en bemerkte de man tot zijn groote verwondering, dat de helmstok van het roer van achteren in brand stond. In een oogenblik had hy den brand gebluscht, maar nog kan hy maar niet begrijpen, hoe het kon aangenomen zijn; temeer daarhy geen kachel aan boord had. Een nieuw zedenschandaal. Te Beziers hadden acht arrestaties plaats van lieden, voor het meerendeel uit den gegoeden stand, In verband met een nieuw zedenschandaal van het soort als beruchte Montmartre-zaak. Minderjarige meisjes be zochten met mede weten van hun ouders een landhuis, waar de meest schaamtelooze baclianalen plaats hadden. De politio kwam het geval op het spoor, door de bekentenis van een zeventienjarig meisje, dat beschul digd van haar moeder geslagen te hebben, terecht stond en voor den rechter uitriep „Liever word Ik gestraft, dan dat ik mij tot prostituée zie verlagen." Ondervraagd over de beteekenis dezer woorden, verhaalde zy door haar ouders naar het landhuis te zyn gezonden en beschreef zij de tooneelen, die zich daar afspeelden. De presidentsverkiezing in de Vereenigde Staten. Volgens de „New-York Herald" beginnen de aanhangers van Roosevelt bevreesd te worden, dat hun plannen mislukken zullen. Tot nog toe heeft het republikeinsch nati onaal comité in 72 gevallen uitspraak gedaan over zetels, waarop zoowel Taft als Roose velt aanspraak maakten en deze alle toege wezen aan den president. Naar aanleiding hiervan beschuldigt Rooseveld het nationaal comité van een oneerlijk optreden, wat na tuurlijk door de aanhangers van Taft be streden wordt. Uit Oyster Bay komt het bericht, dat de oud-president maatregelen neemt om een persoonlijken inval in de republikeinsche conventie te doen. Uwe onafhankelijkheid kunt ge slechts behouden, wanneer ge zorgt in gezonden toestand te blyven. Wanneer ge ziek zijt, aan asthma, borst- of longaandoeningen lijdt, zijt ge hulpbehoevend en niet onaf hankelijk. Gij zyt dan niet meer in staat Uwe werkzaamheden te verrichten zooals ge wilt en ge hangt van anderen af. Wordt niet afhankelijk en zorgt, dat ge de baas bluft over uw eigen gezondheid. Ge zyt dan in staat Uw eigen wil door te dry ven. Reeds in de vroegste tijden zeide men, dat een ziek mensch geiyk stond met een doode, want zieken hebben geen krachten kunnen niet van het leven genieten, zooals een gezond mensch. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo, heeft kracht en gezondheid gegeven aan millioenen menscben die wanhoopten ooit meer te genezen. Beproef ze en er zal weldra een weldadige ommekeer in Uw gestel plaats vinden. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo, geneest onvoorwaardeiyk asthma, den hard- nekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, keelpijn, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza, pleuris en alle borst- en longaan doeningen. Voorkomt de tering. Prys per flacon van 230 gram f 1,per flacon van 550 gram f2,— en per flacon van 1000 gram f 3,50. Eischt den rood^n band met handteekening van den Generaal- Agent: L. I. AKKER, Rotterdam. Verkryg- baar by de bekende wederverkoopers, alle drogisten en de meeste apothekers. Naar verluidt zijn alle voorbereidselen getroffen om de convencie te „zuiveren," indien Roosevelt niet gekozen wordt, hetgeen zeggen wil, dat de afgevaardigden voor Roosevelt het gebouw der conventie verlaten en in een andere zaal vergaderen zullen, waar zij Roosevelt zullen kiezen, zonder verder eenige rekening te houden met het partijverband. Het meest eigenaardige van den tegen- woordigen strijd is, dat Taft en Roosevelt elkander wederzijds beschuldigen van scheu ring in de republikeinsche paity te brengen. Taft's aanhangers verzekeren, dat Roosevelt aan de illusie lijdt, dat hy de republikeinsche party is, en als koning Lodewijk beweert: „L'état. c'est moi." Verder verwijten zy hem, dat hij zich niet wil neerleggen by de beslissing van zijn party, wanneer deze in ongunstigen zin voor hem uitvalt. Zaterdag werd er te New-York en Chicago drie tegen een gewed, dat Roo sevelt niet benoemd zal wouden. De bandieten van Montgéron. De drie bandieten, die 1.1. Donderdag te Montgéron Madame Tremblay trachtten te worgen, zijn thans in handen der justitie. Het blijkt een goede vangst te zyn, want alle drie staan in verbinding met de sinistre bende der auto-bandieten en een van hen heeft reeds bekend, verschillende misdaden met Gamier, Vallet en Bonnet te hebben bedreven. Te Chaumont-de-Vexin werden de drie misdadigers gearresteerd. De gendarmen, die gelezen hadden van den aanslag te Montgéron, waren op hun hoede, want een der bandieten, Liévin, heeft vroeger te Chaumont gewerkt, terwyl zijn moeder en zyn maltresse daar wonen. Vrijdag, tegen het vallen van den nacht, bemerkteD de gendarmen 3 mannen, die de kerk van Chaumont trachtten binnen te dringen. Zij wisten de bandieten in te sluiten en zich van hen meester te maken, daar zy slechts zwakken tegenstand konden bieden. Naai de gendarmerie gebracht, deden zy volstrekt geen moeite te verbergen, dat zy de daders waren van den aanslag te Montgéron. Zy verklaarden te heeten Jean Féjard, 20 jaar; Maurice Liévin, 21 jaarFernand Prémilat, 24 jaar. Liévin had iu zijn zak een geladen revolver en onder meer ook een bebloedde zakdoek. Zijn medeplichtigen hadden geen wapenen bij zich. Den volgenden dag werden zij naar

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1912 | | pagina 5