Elias Hartogs, Westdijk, Middelharnis V I A. DIJKERS „VOORUIT!' TWEEDE BLAD Gasverlichting GOUDEN EN BRONZEN KRUI8 utrecht IS76.' ARNHEM 1868. EERVOLLE VERMELDING. Jachtwater No. I en 2, NAAR ROTTERDAM P Voorde Schoonmaak ASTRANDEN ASTPAPIER TT" LIEGENVANGERS LIEGENPAPIER. Gouden- en Zilverwerken D. Hartog-s Jac.z. HET ZOO DROESPOEDER VAN STEIJN Co., KASSIERS, C VIS Jz, SOMMELSDIJK. ZIEKEN, Internationale Hypotheekbank M. DE GAST Zn., Sommelsdijk. onschadelijk tot reiniging der kinderhoofden. Alleen verkrijgbaar bij den Heer A. TEEPE, Apotheker te Middelharnis. Reparatiën billijk en vlug. Tramkosten worden vergoed. BINDERIJ EN ADVERTENTIE-BUREAU WESTDIJK B 280 - MIDDELHARNIS GLASPAPIER enz. enz. GOUD-.ZILVER-ENKOPEPBRONS W. VAN DER SCHENK. SPAARBANK C Kolif A.Cz. te Middelharnis. Credieton, Hypotheken, Effecten, Assurantiën en Administration. Verstrekken Bedrijfskapitaal. PLAATSEN GELDEN a DEPOSITO. BETONFABRIEK MIDDELHARNIS Buizen, regenwater-, wel-, beer- en gierputten Dirksland H. Polder. AGENTEN Ouddorp en omstreken T. de Ronde. Ooltgensplaat A. de Vos Johs.zn. Lampen, kralen randen branders, kousjes, glazen enz. A. TEEPE, Apotheker, Middelharnis. Flakkeesche Stoomwasch-, Strijk- en Badinrichting te Apeldoorn, M. DE GAST ZOON BOERENLEENBANK Effecten-, Kassiers-, Assurantie- en Administratie kantoor. sclxa,d.e liet "best -trexgroed.? IDoox ziclx te veizekexen bij een. soliede l^fa,a.tscbLa.ppij Inlichtingen geeft F. C. ARMSTRONG - Sommelsdijk. No. 30 12 Juni 191 Officieele Mededeelingen Plaatselijk Nieuws. Door vele Doctoren aanbevolen. Door duizenden al 40 jaar gebruikt No. 1. Het beste dat bestaat 50 Cent per flacon. No. 2. Het goedkoopste dat bestaat 30 Gent per flacon. r A DACrU FABRIEK VAN PARFUMERIEN EN J. A. JJADICJ, HAARWATEREN TE ALKMAAR. P.S. Huismoeders, vergiftiging met en zonder doodeljjken afloop is voorgekomen met namaaksels, dus denk om uwe kinderen. behoeft men niet te gaan om Goud- en Zilverwerken, Horloges, Klokken, Pendules, Wekkers, Barometers enz. enz. te koopen, WANT: ik verkoop boven staande goedkooper dan in de stad, terwyl voor de soliditeit van elk artikel wordt ingestaan en bovendien schriftelijke garantie gegeven. Heeft wederom ontvangen een enorme TfT?TT71T Vraagt Stalenboek. Lage prijzen. Benevens onovertroffen kwaliteit RUIME SORTEERING. Voor het verdelgen van VLIEGEN ontvangen een Zending EN Aanbevelend, Agent der N.V. Onderl. Nederl. Verzek. Bank 3 Ideaal Polis, Witte Huis. Het beste adre. voor alle is van ouds bekend bij Wwtdjjfe B 292, Middelharnis. OEVESTIGII SEDERT 1840. N.B. Ondanks de lage prijzen worden tramkosten vergoed vanaf ƒ5,aankoop naar verhouding, bij 10,— geheel. van het Departement 3K&ld.d.eT >i «.raaJ.» an Somznelsdljlt dor Majiltrhrtppij tot It/ut van T Mtgemeen De bank neemt gelden op tegen 3 rente 'sjaarn. Gelegenheid tot inbreng en terugbetaling van Selden op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don- erdag van 9—12, benevens Maandagavond vas 8—7 uur, ten kantore van den Thesaurier-Boek- houder. geroemde onschadelijk en van ouds bekende JACHTWATER van J. A. Basie te Alkmaar is o. m. ver krijgbaar te Dirksland by A. van Oosten- brugge en te Middelharnis bfj de Wed. P. Roou 50 cent per flesehje, voor school gaande kinderen onmisbaar. voor Paarden in pakken van 21 /2,1 en i/2ICilo Goede uitwerking verzekerd. Dijkema Sc Doornbos, SOMMEES»» K. MIDDELHARNIS, RING A 121-124. - TEL. INTER'!. 19. Telegr.-adxes: STEITLT. 1NGASSEERING op Binnen- en Buitenland. Belasten zich met den aan- en verkoop van effecten op BINNEN- en BUITENLANDSCHE beurzen. SLUITEN PROLONGATIEN en BELEENINGEN op BINNEN- en BUITEN LANDSCHE EFFECTEN. Verzilveren COUPONS tegen de meest concurreerende prijzen. VERSTREKKEN gelden onder hypothecair verband op huizen en landerijen tegen billijke rente en voorwaarden. KOOPEN en VERKOOPEN alle Cbèques en vreemde banknoten tegen concurreerende koersen. ADMINISTREEREN GELDEN en onroerende goederen van derden tegen zeer billijke conditiën. ASSUREEREN op inboedel, goederen, casco, gebouwen enz. enz. VERZEKEREN op het leven, tegen ongelukken. Alle soorten bakken. Enorme voorraad eindstukken voor draineering. Het beste adres voor cementen heiningen. Verder alle werken in beton en gewapend beton. Speciaal ingericht voor het vervoeren en stellen der putten. Handel in aarden grepbuizen en oventegels. CONCURREERENDE PRIJZEN OP AANVRAAG. Door ondervinding weet ik wat U op het gebied van noodig heeft. Een flinke sorteering wordt door mij steeds in voorraad gehouden. Aanbevelend, die in Holland docteren, worden ook in hun belang uitgenoodigd de recep ten te doen gereedmaken bij Voor herhalingen gemakkelijk. De recepten worden zoo laag mo gelijk berekend en de geneesmiddelen zijn van eerste kwaliteit. Ook worden op verzoek van eenige klanten voortaan de pakjes en fieschjes door boden gehaald, v oorzien van mijn naametiket of naamstempel. DORPSWEG SOMMELSDIJK BADTAEIEP ■voor IsoTAcle en -warme kuip en <a.on.cli.e-"toaia.en. 1 bad le klasse0.25 by abonnement (1 kaart van 20 stuks) 4, 1 bad 2e klasse0,15 by abonnement (1 kaart van 20 stuks) 2,50 1 stortbad.0,10 bij abonnement (1 kaart van 20 stuks) 1,75 De Bank geeft 5 °/0 Pandbrieven uit tegen den koers van ÏOI1/^ °/0, plus loopende rente in stukken van ƒ2501), ƒ1000,—, ƒ500,—, 250,— en ƒ100,—. Verkrijgbaar ten kantore der Bank en bij de heeren TE SOMMELSDIJK. MIDDELHAKNIS—SOMMELSDIJK. De bank leent gelden aan leden tegen 41/2 °/o 's jaars. Zjj neemt gelden op tegen 3,36 's jaars, ook van niet-leden. Voorschotten kunnen dage lijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maandagavond enVrijdagavond van 6—8 uur ten huize van den kassier D. JOPPE Cz., te Sommelsdyk. DRAINE EREN. De ondergeteekende bericht bij deze heeren Landeigenaren en Landbouwers, dat hy zich een Egault, Waterpasinstrument heeft aangeschaft, ten einde landerijen welke men wenscht te draineeren zuiver uit te waterpassen. Tevens lever ik Draineerbuizen met of zonder kragen. Ten einde van tijdige levering verzekert te zyn is spoedige bestelling gewensebt. Steeds bereid tot alle gewenschte inlichtingen. Aanbevelend, D. JOPPE Cz., Sommelsdijk. Telegr»-Adres: »BflAIT-l«mU>Ml. BEZORGEN den In- en Verkoop van Effecten op alle Binnen- en Buitan- landsche Beurzen. KOOPEN en Verkoopen alle Coupons, ChAouee en vreemde Banknoten. SLUITEN Prolongatien en Beleeningen op Effecten. NEMEN gelden* i deposito. INCASSEERING op Binnen- en Buitenland. BEZORGEN gelden onder Hypothecair verband op Landerijen en Gebouwen. CORRESPONDENTEN van diverse in Nederland gevestigde Hy AGENTSCHAP der Nederlandsche Brand-Assurantie Maatschappij mander" te Amsterdam, tegen Brandschade van Gebouwen en Roerende Goe deren, met vaste zeer billjjke premien. SLUITEN Verzekeringen per post op: Geldswaardige Papieren en Bank biljetten en per stoomboot of schip op alle Roerende Goederen. SLUITEN verschillende Levensversekerinca-cootracWn. HOE KRIJGT MEN BRAND KOHIER VAN DEN HOOFDELIJKEN OMSLAG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der G« meente MIDDELHARNIS maken bekend, dat ee afschrift yan het primitief kohier van den Hooi] delijken Omslag voor het dienstjaar 1912, gedurend vijf maanden, van den 11 Juni 1912 tot en metdeij 10 Nov. 1912, ter Gemeentesecretarie voor een iede| ter lezing ligt. Middelharnis, den 10 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. ULBO J. M1JS. BEDENDMAKING. DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Middelharnis brengen ter openbare kennis dat op 10 Juni 1912 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Cornelis Schuurman van beroep landbouwer, wonende te Middelharnis, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in het Zuidelijkste lokaal van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Middelharnis, Sectie C, No 734, plaatselijk gemerkt E no. 68, en gelegen aan den Lieve Vrouwenpolderschendijk aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen bet verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burge meester en Wethouders inbrengen. Middelharnis, den 10 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. ULBO J. MIJS. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Middel- liarnis maken bekend, dat heden is aangeplakt en gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd de herziene lijst be vattende de namen der inwoners, die yoor het ver leenen van inkwartiering en onderhoud van krijgs volk in aanmerking komen, met aanduiding van de mate, waarin ieder hunner naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning en de gebouwen en getimmerten, voor stalling bruikbaar geacht wordt daarin te kunnen vooizien. Middelharuis 10 Juni 1912. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH, ULBO J. MIJS. MIÜDELHAIliVIS. Verschillende eigenaars van varkens lieten deze inenten tot voor komen van de vlekziekte. In verband met de veelvuldig voor komende branden is dezer dagen het politie toezicht verscherpt. Naar men verneemt is door verschillende assurantie Maatschappijen bezwaar gemaakt tegen de verzekering van alleen staande bouwschuren. Twee leerlingen der Ambachtschool kregen Zaterdag twist, waarbij zy elkander met een beitel ernstig aan de hand ver wondden. Het huis van den heer A. C. Buth aan den Westdijk, voorheen bewoond door W. van Es is onderhands aangekocht door den heer S. Wielhouwer, om ook daarin het broodbakkersbedyf uit te oefenen. Zonder verdacht te zyn op de dreigende onweerslucht die Maandagmiddag over deze gemeente hing, ging de heer H. een rytoertje maken, terwyl by vergenoegd door den Molendyk kwam ryden, werd hy op eens door een stortregen overvallen, waarom hij besloot wat harder te gaan ryden; maaro wee, op den Steenweg liep een wiel van zyn wagen en moest hij zich getroosten ondanks I den hevigen regen het buitje daar maar af te wachten. Hy moest zelf zeggen, dat een mensch nooit te oud is om te leeren. j - Dinsdag maakten de katholieken uit het eiland een Bedevaartreis naar den Briel, ruim 7 uur des morgens vertrok den tram i met vier volle tramwagens vaa het station alhier naar het sas, om vandaar per extra gelegenheid verder te worden vervoerd. De vorige week had M. van Delft het ongeluk bij het opbergen van een zware plank daarbij achter over te vallen, en zich j ernstig te bezeeren, Zondag jl. werd namens de k6ikeraad der Geref. Kerk alhier bekend gemaakt dat het beroep naar Ds. Staal te Oosterland was verzonden en dat zyn Eerw. aanstaanden F Zondag hoopt op te treden. I - Dinsdagmorgen wisten twee ossen die naar de stoomboot Middelharnis werden gebracht, aan het zandpad hun geleiders te ontsnappen, zij renden de Wei over en het hofland aan den lynbaan in en brachten daar aan verschillende te velde staande i vruchten veel schade aan. Woensdagmorgen om 6>/2 ure vertrok I p ®toomb°ot Minister v. d. Sleyden van de I a van buitenhaven met 60 paar- den en veel passagiers bestemd voor de "aardenmarkt te Nuniansdorp. Zondag geraakte een hit, die aan den af So Co de eei

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1912 | | pagina 4