m A. G. PENNING, DIRKSLAND Vleeschhouwerij ri Onderlinge Credietvereeniging BLINDMERK i J. W. JANSEN A Co. MEUBELEN, T. SCHILPEROORD, O. BUIJSSE, Middelharnis Firma YAN OUDGAARDEN Koopt de wettige, volgestorte met premie op Staatsloterij D. Bijleveld, Middelharnis, WAARSCHUWING. van P. KASTELEIN, Sommelsdijk Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding Advertentiën. MOZES DE HAAS, E GIJ ALLEN di0 ,jJdt a:m JICHT 611 AKKER PAIN-EXPELLER LET OP HET MERK ANKER. Dordrechtsche te Dordrecht. Agent: P. A. van Buuren, Notaris te Middelharnis. Amstel 9 Amsterdam Telef. 7749 Vraagt prospectus. Solide agenten gevraagd. Geen nieten in de 5e klasse!! Westelijk B 261. - Middelharnis, LtteriBg franco i contant. Taste prljiss. W. V. d. HEIJDEN, Dirksland, nabij Tramstation. JOH. V. L>. HEIJDEN, MACHINALE BREIERIJ. ZAAD- EN BLOEMENHANDEL. Groenten en Bloemenkweekerij. Assurantiën, Effecten en Coupons. Sluit prolongatie en beleening op effecten. JE beste adres voor DAMES- EN KINDERMANTELS. KINDERARTIKELEN B RIELLE—MI DDELH A IINIS 3 [en weekblad, waar- ek werd gevoerd revues en de pro- |eaters. Op zekeren ekende eirculaire verwijzing naar de en verslag in een was voor een cou- niyke wijze over e staf gebroken aanleiding tot het |e correspondentie ilkaar verdachten in de Tilburgsche Is, dat op zekeren Isen getypte anony- irin een aantal in Jedamesenheeren privé leven wer- ling op een bekend nger, en diens ast der justitie in irloopig onderzoek te hebben opgele- voor den rechter- lijnen. -rdagavond de 13- S., A. v. d. Ruit, Oosterstoomtram t'springen er onder ide beenen boven aelding van drie 5 Rotterdam. Het toen juffrouw H. ir, in de Tocht, |nweg aldaar, te geraakte in den •dag deschippers- ank van het in de Je Rijnschip „Con- van dat schip, te rk. En het derde nacht voorviel, ^toker A, J., van „Vollrath Tham", daar. Deze verliet halfbeschonken at stoomschip om bven. Tengevolge hij verkeerde, is jeslagen, en ver- ;eft een half uur ,nde aan Dan. van rijn gistermorgen den schoorsteen r bleef behouden. |iet gedekt was, verzekerd bij de ^olle". verhuurde zich aeisje, onderden ■Veert. Zij streek ar nooit zag de ffzelfde gebeurde lar gaf het meisje i, afkomstig uit werd aangifte nandant, die een onder gevolg, en meisje bij den beweerde een verloren te heb- pandant beleefd, een vraag van Slaria Tulmau te I; daar was haar [ertelde ze weer, g was, en haar Is te Roggel. \nt vage vermoe- het dienstmeisje .enoemde bedrie- n hetpolitieblad ee maanden ge- Ifstal. De onbe- en tijd aan den werd de bakker rste gezicht her- n raadslid her- leeringkwamen jiaruit bleek, dat bij een slager Ebeling, terwijl chriften op dien Dp haar werden lorgnet en een |ing; men ver en van diefstal (L. K.) bejaarde visch- J par bank aan de zatteontbij- ■acht twee reus- fitten, en namen uit de hand. De te zoo geweldig Joch kon geluk- racht. „Bruno" ar hoe hij ook waren door het (Rott.) nd van de Ned. alcoholhouden- goed geslaagde hieraan namen Ukmaar, Enk- huizen, Andijk, Medemblik, Aartswoud en Edam,'benevens de Hoornsche G. O.-ver- eeniging „Jong Reven" De meeting werd opgelusterd door muziek van de arbeidersmuziekvereeniging „Kunst na Arbeid" en de zangvereeniging „de Blau we Vaan", beide onder leiding van den heer F. Felkers! Als sprekers traden op de heeren W. van der Sluis, van Amsterdam met Waarom geheelonthouder" en Dr. J. L. Klein van Edam met „hoe krijgen wij een drankvriie samenleving". Een optocht ging de meeting vooraf- Postkantoordirecteur gearresteerd. Omtrent de arrestatie van den postdirec teur te Zutphen, den heer F. v. H., meldt de Zutph. Cl." nog, dat zij geschiedde na oan onderzoek, ingesteld door den inspecteur der posterijen uit Zwolle en na verhoor dooi den rechtercommissaris. Naar het blad verneemt, betreft de ver duistering een som van circa f 2500, die de directeur bekend heeft voor zich zelf te hebben gebruikt en welk te kort hij niet dadelijk kon aanzuiveren. Herrie in een tram. Zondagmorgen weigerden aan het Beurs plein te Rotterdam twee Schiedammers, die in een tramwagen van lijn 8 hadden plaats genomen, te betalen. Het personeel wilde hen uit de wagen verwijderen, doch dat ging niet zoo gemakkelijk. Eindelijk ging een hunner den bestuurder en de ander den conducteur te lijf. Terwijl het trampersoneel hen vastgreep, werd politiehulp gerequi- reerd, met gevolg, dat zij beiden geboeid naar het politiebureau aan de Pauwensteeg werden getransporteerd. Onweder. Bij een hevig onweder, dat Zondagnamid dag boven Harderwijk woedde, is een zekere vrouw Smit, weduwe en moeder van verscheidene kinderen, bij het koemeiken in de weide door den bliksem getroffen en gedood. Werkstaking. Inzake de ophanden zijnde staking op de fabriek „Richtersbleek" te Enschedé, kan worden gemeld, dat in een Vrijdagavond gehouden vergadering der ongeorganiseerde arbeiders in deze staking betrokken, een commissie werd benoemd, die de steunin- zameling zal regelen. De vergadering was bezocht door ruim 200 personen, meest hulpen en vrouwen. Het voornemen bestaat collectes te houden. Aanhoudingen. Op aanwijzing is gistermiddag een man aangehouden, die eenige dagen geleden zich onder valsche voorgevens een parapluie had toegeeigend, welke in de 2e Constantijn Huü- gensstraat te Amsterdam op een fruitkar lag en toebehoorde aan een bewoner der Camperstraat. Sloopersongeval. Een ongeluk, dat ernstige gevolgen had kunnen hebben, had hedenmorgen plaats bij de slooping der perceelen Paleisstraat, te Amsterdam naast de Groote Club. Terwijl drie sloopers aan 't werk waren tusschen de schutting en de voorpui, kwam de nog overeind staande gevel van den vroegeren boekwinkel aldaar, plotseling omlaag. De drie werklieden werden onder het puin bedolven. Wonder boven wonder kwam de onderliggende sloper, die als 't ware door zijn kameraden werdt gedekt, met de schrik vrij. De andere twee kregen kneuzingen aan gelaat en beenen. Toch waren zij in staat zonder hulp naar bet Binnengasthuis te gaan teneinde zich te doen verbinden. Het instorten van de voorpui wordt ge weten aan het feit, dat een wigpui achter den gevel een al te hevige drukking op den muur uitoefende. De nog staande puien zijn nu gesteund tegen de schutting, 3D a '3 VAN St. Joris Doelstraat, Sommelsdyk H IÏTERCOM1UJSAAI. TUI,WOON So. 8. a lederen dag prima kwaliteit versch *-0 q wndvleesch verkrijgbaar. Neemt proef fö van onovertrefbaar Saucisse de Bou- C o iogne en spiertjes rookvleesch, {S Jg P.S. Verzendingen geschieden in 5 •3 luchtvrije verpakking. Beleefa. aantoevolea. lederen Donderdag versch Kalfsvleesch. VJTJ.C» ülijjuis RHEUMATIEK koopt niet anders dan een flesch het eenigste middel dat dadelijk helpt. Een middel zonder weerga bij Zenuwpijnen, Verstuikingen en Verlammingen, Brandwonden, Kneuzingen, Steken van Muggen en Muskieten. Verkrijgbaar in flesschen a 55,80 en 130 cents bij H.H. Apothekers en Drogisten. Weigert beslist Paln-Expeller in Duitsche verpakking! F. Ad. RICHTER Co. ROTTERDAM. Te Middelharnis bij A. TEEPE, te Sommels- dijk bij DIJKEMA DOORNBOS, to Dirks land bij L. W. ZAAIJER, te Ooltgensplaat bij A.L. HOBBEL, te Ouddorp bjj J. KURVINK, Drogist. OpgrerlcÏLt 1 OctoToer 1871. Maatschappelijk kapitaalf 1.500.000. Geheel geplaatst. Reservef Extra Reserve 212.589.46 51.344.81 CommissarissenA. J. LEBRET, A. J. A. DE BOSSON, J. M. P. DE JONCHEERE, Mr. J. SALOMONSON en C. J. J. VERBROEK VAN NIEUW- BEIERLAND. Directeuren: Mr. F. N. SICKENGA en C. VRIESENDORP Jz. Geeft VOORSCHOTTEN (zonder verplichte deelneming) op Hypotheek, onder borgstelling- of andere zekerheid, tegen zeer billijke rente, zonder bijbe rekening van provisie of administratiekosten. Neemt gelden in bewaring (a deposito) en vergoedt daarvoor rente van: met een dag opzegging 3 pCt., een maand 3!/4 pCt., twee maanden 3l/2 pCt., drie maanden 33/4 pCt. Is een lichte, geurige, goedbrandende 2 cents sigaar. Neemt proef en ge zift tevreden. n VAN KOMT en ZIET de ruime keuce in het Meubelmagazijn van Prima Mahonie- en Noten- Duitsche Stijl- kasten met plintlade en modern beslag. Kurkdrooge Eiken Kabinetten vanaf f48,—, dito geschilderde Kabinetten, Kasten en Tafels, in verschillende grootten en prijzen, Fransche, Duitsche en Weener Biet- en Stroomatstoelen, Salon- en Schuiftafels, Kosscnstoelen met leerdoek en tryp naar keuze, fauteuils en Vouwstoelen, Voltaires van f 7,50. Prins Uendrikstoel, zeldzaam gemakkelijk. Groote voorraad Spiegels, SehilderjjeH en Huiszegens. Verder alles wat tot eeD complete Meubelzaak behoord. Te^veel om op te noemen. VAN NELLE's KOFFIE en THEE, TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN, GALANTERIEN, LEDERWAREN, SCHILDERIJEN en LIJSTEN in alle soorten, Boldoot's Eau de Cologne en Toiletzeep, KORFF's CACAO en CHOCOLAAD. Geheel nieuwe sorteering KASTRANDEN, Wit KASTPAPIER zeer zwaar per boek 35 ct. SCHRIJFBOEKEN en PAPIER, prima soorten en lage prijzen. BIEDT AAN: GERANIUMS enkel rood en alle kleuren. HANG-GERANIUMS, MARGARIETEN enkel endubbel. FUCHSI'AS in soorten. COLENS in kleuren. CALCELARIA bruin en geel. CANNA'S, CROZIJ, BOL- BEGONIA en BEGONIA, ERFORDIA, ANJELIEREN, SALVIA'S, HELIAN- TROOP, CHRYSANTHEN, VERBENA'S PENTUNIA'S, VIOLIEREN, LEEU WENBEKKEN, VIOLEN, TAGETES bruin en geel. MADELIEFJES, FLOX DRUMONDE, RIDDERSPOREN, AS TERS, ZINIA'S, LOBELIA'S, MELOE NEN, TOMATEN en KOMKOMMER- PLANTEN, KAMERPLANTEN enz. enz. Mooie waar en billijke prijzen. Om zich voor teleurstelling te vrijwaren, lette men nauwkeurig op den naam MERINOS SAJET en op het fabrieksmerk, voorstellende Een knaap, gezeten tegen een boom, den linkerarm •m den kep van een Schaap geslagen, aan de rech terzijde tegen den boom een stok, waaraan oen hoed hangt Verkrijgbaar bij de Heeren B. HAAGENS, Mlddelharnia—Dirksland «Q G. BUIJSSE, Middelbarnia. fELESR AH-ADRES „PERSING". IRTEBOOMUSAAL TELWROOI a Een ruime sorteering in Verder een groote keus in als HOEDJES, KAPJES, JURKJES, enz. (K.tLtTTOOK SEVESTIGD SE3DEST 1831). Telegr.-adres OUDGAARDEN. ZANDPAD B 193. Teleph. Interc. No. 9 Correspondentschap le klasse van de Nederlandsche Bank. BELAST zich met den aan- en verkoop van EFFECTEN op binnen- en buiten- landsche beurzen; VERZILVERT Coupons tot de meest concurreerende prijzen; GEEFT VOORSCHOT en sluit Prolongaties en Beleeningen op binnen- en buitenlandsche Effecten BEZORGT polissen van brand-, glas-, transport-, levensverzekering enz.; INKASSEERT wissels op binnen- en buitenland; BEWAART effecten, goud, zilver, enz. in haar BRANDVRIJE KLUIS volgens bepalingen, die gratis verkrijgbaar zijn. Plaatst gelden k Deposito met drie dagen opzeggen 3 pCt. 's jaars 1!^^^ met een maand opzeggen 3!/4 pCt. 's jaars; met drie maanden opzeggen 3'/2 pCt. 's jaars; met zes maanden opzeggen 3'/2 pCt. 's jaars; met twaalf maanden opzeggen 4 pCt. 's jaars. lederen werkdag van 2—4 uur gratis verwisseling van: groot bankpapier tegen klein bankpapier of omgekeerd, bankpapier tegen specie of omgekeerd.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1912 | | pagina 3