waarsc: Binnenland. Advertentiën. 1MOZES DE HAAS, 2 een vervroegde ouderdom of alseenblijvende ziektetoestand, en dan op grond van het antwoord de indeeiing in de een of ander wet bepleiten. De hoofdzaak ligt voor my niet in de indeeling by de eene of andere organisatie, maar waarom ik de combinatie met de ouderdomsvoorziening betreur is, omdat daardoor noodwendig de ouderdoms voorziening gemaakt wordt tot een arbei dersverzekering en in beginsel heb ik tegen arbeidersverzekering groot bezwaarwant ik wensch ten aanzien van al die voorzie ningen èn ter zake van invaliditeit te komen tot maatregelen, die niet alleen aan bepaalde klassen van de maatschappij, maar zooveel mogelyk aan allen ten goede komen, die er behoefte aan hebben. Ik ben alléén voor arbeidersverzekering te vinden, indien er niets beter is. Doch juist in zake ouderdomsverzekering is er beter, en dat is de Staatspensienneering. Ik wensch Staatspensionneering, kan het naarEngelsch model, of moet het zijn, voorhands in den geest van de Deensche wetgeving. Ook een Staatspensionneerng op Deensche leest ge schoeid, zou my veel liever zyn dan een ouderdomsverzekering. De argumenten, die wel vernomen zyn, dat de Deensche wet voor ons land onbruikbaar is, omdat het armwezen in ons land een andere geschie denis achter zich heeft dan in Denemarken, hebben tot dusverre op my nooit eenigen indruk gemaakt. Het staat by my vast, dat een wet, zooals men in Denemarken heeft, zoo men slechts wilde, ook in ons land zeer goed uitvoerbaar zou zyn. Liever ware my ik herhaal het een regeling in den Engelschen geest, maar mocht die om ü- nancieele of andere redenen voor ons land onbereikbaar zyn, dan zou ik aan Staats pensionneering volgens Deensch model verre de voorkeur geven boven een ouderdoms. verzekering. Het grootste bezwaar tegen een arbeidersverzekering voor den ouden dag is, gelyk reeds is gezegd, dat zy slechts ten goed9 komt aan een klein deel van hen die er behoefte aan hebben. Men moet niet vergeten, dat men in het woord arbeiders verzekering het begrip „arbeider" moet nemen in juridische beteekenis niet in economischen zin. Er zyn toch talloozen die economisch volstrekt niet beter af zyn dan arbeiders in loondienst, en die niettemin buiten deze voorziening van Staatswege worden gesteld. De staat zal zich het lot van de ouden van dagen gaan aantrekkende Staat zal daarvoor, millioenen en millioenen uit de schatkist beschikbaar stellende Staat zal honderdduizenden, die nooit eenig profyt van de verzekering kunnen trekken, daaraan doen mede betalen. En de wyze, waarop deze Regeering de middelen daar voor zal willen vinden, zal ten gevolge heb ben, dat juist de mindergegoeden naar even redigheid daarin zullen bijdragen, dan de meergegoeden. Ik sluit my dienaangaande geheel aan by hetgeen de geachte afgevaar digde uit Assen heeft gezegd. En niettegen staande die mindergegoeden in de lasten zullen mede moeten betalen, krijgen zeer velen hunner toch niets. Een dergelijke regeling zou ik voor geen land willen accep teeren, maar het allermist voor Nederland. En waarom niet? Omdat wy hier zyn in het land van het kleinbedrijf by uitne mendheid. Er is misschien geen land, waar, op welk gebied ook, zoo tallooze kleine bedrijven worden gevonden, als juist in Nederland. Ik zeg niet, dat dit in alle opzichten economisch een voordeel is, maar wanneer men een sociale wet maakt als de Ouderdomswet, moet men toch waarlijk met de toestanden in het land en met eigenaardigheden van het volk rekening houden. Wjj hebben hier te land veel meer kleine ondernemers dan misschien waar ook; en dan vindt ik het een groote hardheid en onbillijkheid om al deze menschen buiten deze regeling te stel len. Men moet niet vergeten, dat het hiei betreft menschen die voor een goed deel uit de arbeiderskringen zyn opgekomen, en dat het niet de minst energieken uit dearbeiders- wereld zyn. Integendeel, het ligt nu eenmaal in den Hollandschen aard liever een klein eigen bedrijf, zij bet met meer moeite en veel meer slechte kansen, te hebben, zelfstandig te zijn, dan zijn leven lang in loondienst van anderen te zyn. En nu zegt de wet: gij zult levenslang althans van uw 35ste jaar af in loondienst van anderen moeten zijn, of al de voordeelen worden u ontzegd. Gij zult jarenlang de premie moeten betalen om van de ouderdomsverzekering te mogen ge nieten, maar indien gij het hart hebt iets voor eigen rekening te beginnen, dan zult gij er niets van trekken. Gaat het den lieden, over wie wij nu spreken, goed in de wereld, dan is het wel te dragen maar hebben zy tegenspoed, dan worden zij voor hun ondernemihgsgeest en hun energie gestraft. Nederland zal het land zijn, waar straf gesteld wordt op onderne mingsgeest en tegenspoed. Voorts lijkt deze wet mij ook schromelijk onbillijk voor de vrouwen van Nederland. Byna alle arbeidersvrouwen zullen van de ouderdomsverzekering worden uitgesloten. Jaren en jaren zal uit het inkomen van het gezin de premie worden betaald, maar dit zal alleen den man ten goede komen. De practisch weinig beduidende weezenrente laat ik buiten beschouwing. Komt de man te sterven vóér de vrouw, wat als ik mij niet bedrieg meer voorkomt dan het omge keerde, alle weduwen uit de volksklasse zullen aan zich zelf worden overlaten en geen ander heenkomen hebben dan het arm bestuur. Er wordt wel eens gezegd, dat onz9 wetten het kenmerk dragen van te zyn ge maakt door de mannen, en uitsluitend het belang der mannen behartigen in tegenstel ling van dat der vrouwen. Daar schuilt veel overdrijving in die bewering maar in deze wet zouden wij een voorbeeld kunnen zien van #en wetgeving, die inderdaad het ken merk draagt door de mannen te zijn ge maakt, en wel in de eerste plaats met het oog op hun eigen voordeel. Al die bezwaren gelden, schoon niet in dezelfde mate, ook voor de arbeidersverze kering, in zake ziekte en invaliditeit, maar ziehier het verschil. Voor die andere takken van verzekering, voor de voorziening tegen de schadelijke gevolgen van ziekte en inva liditeit zijn nu eenmaal tot dusver nog geen bruikbare regelingen gevonden dan de ar beiders-ziekteverzekering en de arbeiders invaliditeitsverzekering. Wil men op dit gebied iets doen, dan moet men wel daar mede beginnen. Anders staat het met de ouderdoms-verzekering. Sinds Engeland en Denemarken ons het voorbeeld hebben ge geven, weten wij, dat er een andere wyze van ouderdomsvoorziening bestaat, n. 1. de Staatspensionneering, die aan deze groote hardheid en onbillijkheid te gemoet komt, en die van een veel ruimer beginsel uitgaat dan de arbeidersverzekering met haar groote hardheid jegens honderdduizenden. En dan ben ik voor ouderdomsverzekering voor ar beiders alléén ook niet meer te vinden. In beginsel staat ook voor mij het ver zekeringsbeginsel boven dat der Staatspen sionneering en indien het mogelijk ware een regeling te maken in den geest als blij kens zyn Nota door den heer van Idsinga gewenscht, nl. het stelsel van Canon Black- ley, waarby het geheele volk zich gedwongen zou moeten verzekeren, zou ik aan dit stelsel de voorkeur geven boven het stelsel van Staatspensionneering Maar een dergelijke regeling is nu eenmaal nog niet uit het gebied van de meest grauwe theorie neer gedaald in dat der practyk en daarom huiver ik om de practische uitvoerbare Staatspen sionneering op te geven voor een dergelijk vaag en in de lucht hangend denkbeeld. Hoewel ik mij dus schaar aan de zijde van den heer van Idsinga, kan ik toch mijn voorliefde voor Staatspensionneering niet opgeven. Het ontwerp-Ziektewet. Het belangrijkste der twee wetsont werpen, waarmede de Kamer thans bezig is, is de eigenlijke Ziektewet, ile naam is niet juist, beter ware het dit ontwerp den naam te geven van Ziektegeldwet. Im mers, de heele regeling van den minister komt hierop neer, dat hij zich bepaalt tot een geldelijke uitkeering in geval van ziekte. Daaronder zal ook verstaan wor den zwangerschap en bevalling Men mee- ne nu niet, dat elk arbeider uitkeering ontvangt, als zijn vrouw een kleine krijgt, de uitkeering wordt alleen gegeven aan vrouwelijke arbeiders, die onder de wet vallen. Het allervoornaamste aan dit ziektegeldontwerp ontbreekt: het voor zien in de geneeskundige hulp. Bij de behandeling der vraagpunten heeft de Kamer zich tegen een regeling der ge neeskundige hulp in dit ontwerp vei zet. De linkerzijde was er voor, de clericale coalitie eenstemmig tegen. Niet, omdat er onder deze leden geene waren, welke deze regeling niet noodzakelijk achtten, doch de minister had een dergelijke regeling nu eenmaal „onaannemelijk" verklaard en dus stemden de broe ders om het coalitiebelang tegen. Dat wil niet zeggen, dat de kwestie thans voor goed van de baan is. Mr. Patijn heeft een amendement ingediend om alsnog de regeling der geneeskundige hulp in de wet op te nemen en daarover zal in de Kamer nog wel een uitvoerig debat plaats vinden. Wij achten een ziektewet, die de ge neeskundige hulp uitschakeld, een on ding. De regeling van deze materie is o. het eerst noodige, waar in groote gedeelten van ons land, zooals het rap port van de enquêtecommissie naar den economischen toestand der landarbei ders aantoont, deze hulp geheel onvol doende is geregeld. De uitkeering, die de verzekerde in geval van ziekte zal ontvangen, zal 70% van het loon bedragen. Oorspronkelijk had de minister 50 pCt. voorgesteld, doch de oppositie, die dit voorstel allerwege vond, heeft hem tot verhooging van dit minimum gebracht. De Raad van Arbeid krijgt bovendien het recht de uitkeering tot 90pCt. te verhoogen. Wanneer die verhooging slechts eenmaal door een raad van Arbeid heeft plaats gehad, zullen de andere raden niet achter kunnen blijven. Zonder overdrijving meenen wij te kun nen voorspellen, dat betrekkelijk korten tijd na het in-werking-treden dezer wet de uitkeering als regel 90 pCt. zal be dragen. En dit zal noodig zijn ook. Im mers juist in Ziektedagen, als de behoef ten het grootst zijn, wil de minister den arbeider terugbrengen op 70 pCt. van zijn loon, waarvan de dokter en de apothe ker nog betaald zullen moeten worden. De sociaaldemocraten willen de uitkee ring stellen op het gemiddelde der loon- klasse, waartoe de verzekerde behoort. Voor dit voorstel is zeker veel te zeggen. Het nadeel er van is, dat minder nauw gezette en gemakzuchtige verzekerden er licht toe zullen komen zich ziek te houden (simulatie) of hun ongesteldheid erger voor te stellen, dan ze in werke lijkheid is (aggravatie). De vrees daarvoor zal waarschijnlijk velen weerhouden aan dit voorstel hun steun te verleenen. De minister wil de uitkeering van het ziektegeld doen ingaan met den derden dag, dat de ongesteldheid is ingetreden. De sociaaldemocraten zijn daarmede niet tevreden. Zij wenschen uitkeering van af den eersten dag, doch alleen, als de ongesteldheid langer dan 2 dagen duurt. In dit voorstel schuilt hetzelfde ge vaar, als in de uitkeering van het volle loon als ziektegeld. Iemand die een dag verzuimen moet wegens een lichte on gesteldheid, zal er zeer gemakkelijk toe komen er een dag aan te knoopen, omdat hij anders zijn uitkeering mist. Zoo'n handelwijze is volkomen begrijpelijk, al is ze niet in den haak. Wij zouden om die reden in het voor stel om de uitkeering van den derden dag af te doen geschieden, geen veran dering willen zien gebracht. Bovendien heeft de raad van arbeid het recht de uitkeering in bepaalde gevallen reeds vanaf den lsten dag te doen beginnen. O. i. zal de bepaling, dat de raad de uitkeering van den 3den naar den 5den dag kan verschuiven, uit de wet moeten verdwijnen. Evenmin moet aan den Raad van Arbeid de bevoegdheid worden ge geven om de uitkeering van 70 pCt tot 50 pCt. te verlagen. De mogelijkheid, dat het minimum van 70 pCt. verlaagd zou kunnen worden, lijkt ons door niets gerechtvaardigd en het ontwerp zal zeker winnen door het schrappen van dergelij ke minderwaardige bepalingen. Hoe ongewenscht het is de geneeskun dige hulp uit te schakelen, willen wij in een volgend artikel uiteenzetten. Een lasterend scribent. Toen de heer Duijs zijn redevoering bij de Algemeene beschouwingen over de Ziektewet hield, haalde hij verschil lende passages aan uit een werk van Dr. Kuyper„de Gemeene Gratie" Deze citaten wekten in hooge mate den lach lust van de Kamer op. De clericale pers met name een scribent in het christelijk historisch orgaan, de Nederlander, tracht het nu voor te stellen, alsof die lach lust, met name van de leden der linker zijde (de scribent noemt de H.H. Patijn, de Jong, Borgesius, Hubrecht),zijn oor sprong vond in de zucbt om te spotten met bijbelteksten. De man begrijpt blijkbaar niet, dat hij zich zelve verlaagt door zoo'n valsche voorstelling van zaken. De oorzaak van den lachlust kwam hieruit voort, dat men weer eens herinnerd werd aan de dier bare onbenulligheden, waarmede dr. Kuyper bij de broederen durftaankomen. Was de scribent eerlijk geweest dan had hij ook moeten vermelden ie) dal minister Talma even hartelijk lachte als alle anderen. 2e) dat vele clericale Kamerleden zich om de Kuyperiaansche citaten even zeer vermaakten. Dit tot aanvulling der christelijk- historische mekedeeling 1 Ondernemers in den automobielhandel. Dezer dagen had te 's Gravenhage weder om een bijeenkomst plaats van ondernemers in den automobielhandel, onder leiding van mr. J. A. Veraart, Directeur van het Ne- derlandsch Kartelbureau. Met algemeene stemmen werd besloten tot de oprichting van den Nederlandschen bond van Ondernemers in den automobiel handel. Aan het voorloopig bestuur werd een ruim crediet toegestaan om in samen werking met het Nederlandsch Kartelbureau kracbtig ^verder te arbeiden. Zedenmisdrijf. Door de politie te 's Gravenhage is aan gehouden en naar het huis van bewaring overgebracht, een vrouw, die in een woning aan de Naaldwijksche straat aldaar,ondanks voorafgegane waarschuwing, doorging met gelegenheid te geven tot het plegen van ontucht. Laster. Men meldt aan de N. Ct. In het artisten-wereldje wordt sinds eenige weken een verwoeden strijd gevoerd, waar van aan de buitenwereld tot nog toe weinig of niets bekend is geraakt. De aanleiding tot den strijd waren eenige artikelen, verschenen in een weekblad, waar in nog al scherpe critiek werd gevoerd over het huidige genre revues en de pro- gramma's der bioscooptheaters. Op zekeren dag verscheen 'n ongeteekende circulaire uit Tilburg, waarin met verwijzing naar de J genoemde artikelen en een verslag in eer dagblad, dat vernietigden was voor een cou pietzanger D., op persoonlijke wy'ze over verschillende personen de staf gebroken werd. Deze circulaire gaf aanleiding tot hel wisselen van beleedigende correspondentie i tusschen personen, die elkaar verdachten de hand gehad te hebben in de Tilburgsche 1 circulaire. Doch het ernstigste was, dat op zekeren dag vele varieté-directies een getypte anony men brief ontvingen, waarin een aantal in artistenkringen welbekende dames en heeren op ergerlijke wijze in hun privé leven wer den aangetast. Al spoedig viel verdenking op een bekend j Rotterdamsch coupletzanger, en diens schrijfmachine werd op last der jnstitie in beslag genomen. Een voorloopig onderzoek schynt zooveel resultaat te hebben opgele- I verd dat de verdachte voor den rechter- commissaris moet verschijnen. Ongelukken. Te Wageningen is Zaterdagavond de 13- jarige leerling der H. B. S., A. v. d. Ruit, die een eindje met de Oosterstoomtram wilde meerijden bij het afspringen er onder i geraakt, waarby hem beide beenen boven de knie werden afgereden. De „N.R.,Ct." maakt melding van drie gevallen van verdrinking te Rotterdam. Het eerste had plaats Vrijdag, toen juffrouw M. K. 'n vrouw van 55 jaar, in de Tocht, loopende langs den Veenweg aldaar, te 1 water geraakte. Verder geraakte in den i nacht van Vrijdag op Zaterdag de schippers knecht J. K., uit Wildervank van het in de Maashaven aldaar liggende Rynschip „Con- fidentia", by het verhalen van dat schip, te -1 water, zoodat hij verdronk. En het derde geval, dat in dienzelfden nacht voorviel,* kostte 't leven aan den stoker A. J., van j het Zweedsche stoomschip „Vollrath Tham", liggende in de Rijnhaven aldaar. Deze verliet in den afgeloopen nacht in half beschonken i toestand in een roeiboot dat stoomschip om zich naar den wal te begeven. Tengevolge van den toestand, waarin hij verkeerde, is de man uit de roeiboot geslagen, en ver dronken. Een schipper heeft een half uur later zyn lyk opgehaald. Branden. Huis en inboedel behoorende aan Dan. van der Linden, te Zuilichem, zijn gistermorgen verbrand. Een defect aan den schoorsteen is de aanleiding. De schuur bleef behouden. :a Het gebouw, dat met riet gedekt was, benevens de inboedel, was verzekerd by de Brandw. Maatschappij .Zwolle". Toppunt van brutaliteit. Eenige maanden geleden verhuurde zich by een bakker een dienstmeisje, onderden naam Anna Koonen, uit Weert. Zy streek den huurpenning op, maar nooit zag de bakker het meisje terug. Hetzelfde gebeurde by een gemeenteraadslid; daar gaf hetmeisje op Maria Engels te heeten, afkomstig uit Weert. Door het raadslid werd aangifte gedaan bij den brigade-commandant, die een onderzoek instelde, doch zonder gevolg. Woensdagavond kwam een meisje by den brigade-commandant, dat beweerde een I beurs, inhoudende 6 mark, verloren te heb-S ben; zij verzocht den commandant beleefd, V haar reisgeld .te leenen. Op een vraag van 1 den commandant zeide zij Maria Tulmau te heeten, wonende te Roggeldaar was haar T vader veldwachter. Later vertelde ze weer, dat ze van Weert afkomstig was, en haar grootvader veldwachter was te Roggel. Alsnu kreeg de commandant vage vermoe dens en hy vermoedde met het dienstmeisje doen te hebben, dat bovengenoemde bedrie gerijen gepleegd had en nog in het politieblad gesignaleerd stond voor twee maanden ge vangenisstraf wegens diefstal. De onbe schaamde werd nog eenigen tijd aan den praat gehouden en inmiddels werd de bakker gehaald, die haar op het eerste gezicht her kende. Ook het beetgenomen raadslid her kende haar dadelijk. By fouilleering kwamen bescheiden voor den dag, waaruit bleek, dat ze zich weer verhuurd had by een slager alhier, onder den naam G. Ebeling, terwijl volledige papieren en getuigschriften op dien naam in haar bezit waren. Op haar werden tevens bevonden 66n gouden lorgnet en een zilveren dames-horlogeketting; men ver moedt, dat deze voorwerpen van diefstal afkomstig zyn. (L. K.) Brutale gasten. Zaterdagmorgen, terwijl de bejaarde viscli handelaarster D. de Z. in haar bank aan de' Zeevischraarkt, te Rotterdam, zat te ontbij ten, kwamen geheel onverwacht twee reus achtige ratten nevens haar zitten, en namen' baar als 't ware het broodje uit de hand. De reeds bejaarde vrouw schrikte zoo geweldig dat zy meende te bezwijken, doch kon geluk kig spoedig worden bijgebracht. „Bruno" - was spoedig aanwezig, maar hoe hij ook snuffelde, de ongure gasten waren door het j riool verdwenen. (Rott.) Drankbestrijding. De Federatie West-Friesland van de Ned. Vereen, tot afschaffing van alcoholhouden de dranken hield Zondag een goed geslaagde1 openluchtmeeting te Hoorn. Hieraan namen1 deel de afdeelingen Hoorn, Alkmaar, Enk huizen, Andijk, Medemblik, Aartswou Edam, benevens de Hoornsche G. O eeniging „Jong Leven" De meeting werd opgelusterd door mi van de arbeidersmuziekvereeniging „K na Arbeid" en dezangvereeniging „de 1 we Vaan", beide onder leiding van den F. Felkers. Als sprekers traden op de he W. van der Sluis, van Amsterdam „Waarom geheelonthouder" en Dr. Klein van Edam met „hoe krijgen wi, drank vrije samenleving". Een optocht de meeting vooraf- Postkantoordirecteur gearresteerd Omtrent de arrestatie van den postd teur te Zutphen, den heer F. v. H., n de Zutph. Ct." nog, dat zy geschiedd( een onderzoek, ingesteld door den inspec der posterijen uit Zwolle en na verhoor den rechtercommissaris. Naar het blad verneemt, betreft de duistering een som van circa f 2500, di directeur bekend heeft voor zich ze hebben gebruikt en welk te kort hij dadelijk kon aanzuiveren. Herrie in een tram. Zondagmorgen weigerden aan het Be plein te Rotterdam twee Schiedammers, in een tramwagen van lijn 8 hadden pk genomen, te betalen. Het personeel w hen uit de wagen verwijderen, doch ging niet zoo gemakkelijk. Eindelijk g een hunner den bestuurder en de ander conducteur te lijf. Terwijl het trampersor hen vastgreep, werd politiehulp gere< reerd, met gevolg, dat zy beiden gebo naar het politiebureau aan dePauwenst werden getransporteerd. Onweder. Bij een hevig onweder, dat Zondagnan dag boven Harderwijk woedde, is een zek vrouw Smit, weduwe en moeder verscheidene kinderen, bij het koemeiken de weide door den bliksem getroffen gedood. Werkstaking. Inzake de ophanden zynde staking op fabriek „Richtersbleek" te Enschedé, k worden gemeld, dat in een Vrydagavo gehouden vergadering der ongeorganiseei arbeiders in deze staking betrokken, e commissie werd benoemd, die de steun zameling zal regelen. De vergadering was bezocht door ru 200 personen, meest hulpen en vrouwt Het voornemen bestaat collectes te houdt Aanhoudingen. Op aanwijzing is gistermiddag een mi aangehouden, die eenige dagen geleden zi onder valsche voorgevens een parapluis h; toegeeigend, welke in de 2e Constantijn Hu gensstraat te Amsterdam op een fruitk lag en toebehoorde aan een bewoner Camperstraat. Sloopersongeval. Een ongeluk, dat ernstige gevolgen - kunnen hebben, had hedenmorgen plaats de slooping der perceelen Paleisstraat, Amsterdam naast de Groote Club. Terw; drie sloopers aan 't werk waren tussche de schutting en de voorpui, kwam de nc overeind slaande gevel van den vroegere boekwinkel aldaar, plotseling omlaag, drie werklieden werden onder het p, bedolven. Wonder boven wonder kwam onderliggende sloper, die als 't ware doo zyn kameraden werdt gedekt, met de schri vrij. De andere twee kregen kneuzingen aa gelaat en beenen. Toch waren zij in staa zonder hulp naar bet Binnengasthuis te gaa teneinde zich te doen verbinden. Het instorten van de voorpui wordt 0. weten aan het feit, dat een wigpui achte den gevel een al te hevige drukking op muur uitoefende. De nog staande puien zijn nu gesteun tegen de schutting, pui Ylecsclihouwerij VAN fco a 1 u St. JorisDoelstraat, Soinmelsdyk INTERCOMMUNAAL TELEFOON No. 8. a lederen dag prima kwaliteit versch t, 0 rundvleeseh verkrijgbaar. Neemt proef van onovertrefbaar Saucisse de Bon- u o logne en spiertjes rookvleesch N a SI jjg P.S. Verzendingen geschieden o luchtvrije verpakking. P Seleefca. aanloevoleii. lederen Donderdag versch Kalfsvleescli. Om zich voor teleurstelling t op den naam MERINOS SAJET en Een knaap, gezeten tegen een em den kep van een Schaap terzijde tegen den boom ee hoed hangt. Verkrijgbaar bjj de Heeren B.E Q. BUIJSSE, Middelharnia.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1912 | | pagina 2