Buitenland. Burgerlijke Stand. Marktberichten. 500 Pond zwaar Da bekende Nymegenaar, de heer E. Selbach, behaalde [naar de Geld. meldt!] het respectabele gewicht van 500 pond Sedert het begin det vorige week is een vrouw te Heiligerlee [Groningen] spoorloos verdwenen en mee haar f 3000. Een waarzegster Onder Diever [Drente] is onlangs een jongeling spoorloos verdwenen, dat was na de Dievermarkt. De famielie, radeloos van smart, ging naar een waarzegster, die de verzekering gaf, dat de verdwenene in Holland op een flinke boerderij werkte, en na een paar dagen bericht zou zenden. Nu was de familie gerust en bleef wachten op een brief. Doch de afgeloopen week werd hun ver trouwen in de orakelspraak van de waar zegster op droeve wijze beschaamd, daar een schipper het lyk van den vermiste by Diever uit het kanaal vischte. Het feit-van de vermissing is treurig voor de nabestaanden, doch dat men in onzen tijd nog aan den poespas van een waarzegster geloofd, is bijna even bedroe vend. De president-kerkvoogd te Zweeloo komt op tegen 't bericht, dat daar de consistorie kamer voor een dansclub zou zijn beschik baar gesteld. Niet de consistoriekamer, maar een geheel op zichzelf staand gebouwtje, dat wel eens voor catechisatielokaal wordt ge bruikt, is aan de dansclub afgestaan en dan nog maar voor één avond omdat de club te elfder ure dien avond door een 1 jgementhou- der werd gedupeerd. Een royale gift! Op schriftelijk verzoek van Phoa Tjoen Hoaij, redacteur van het dagblad Warna Warta, te Semarang heeft de majoor-Chinees Oey Tiong Ham, door tusscheukomst van mr. Hartman, f 5000 geschonken en over handigd aan de administratie van De Loco motief als gift voor de slachtoffers van den watersnood in Nederland. Tot administrateur der waterleiding te Heinenoord is benoemd de heer P. v. Steen- sel, onderwijzer aan de Chr. school aldaar. Spiering I In de afgeloopen week hebben de spiering- visschers hun bedryf op de Oude Maas, met gunstig resultaat uitgeoefender werden belangrijk meer spieringen gevaogen dan in de voorafgaande week. - Deze visch, mooi van stuk en van goede qualiteit, is grootendeels bestemd voor export Daar Engeland. Per vyf ons wordt besteed voor de groote spieringen 8 a 12 cent, en voor de kleine of zoogenaamde „pinnen" 6 7 cent. In Friesland worden de mollenvelletjes thans opgekocht tegen 18 k 20 cent per stuk. Zij worden uitgevoerd naar Amerika, waar er dameshoeden van worden gemaakt. De Raad der gemeente Zaandijk besloot tot het instellen van een keuringsdienst voor melk en andere voedingsmiddelen. Het type van den Drentschen scheper ver dwijnt, zal weldra geheel uitgestorven zijn Voor en na worden de schapenhouderijen opgeheven. Weldra zal ook het dorpje Darp hierin volgen. Zoo ergens dan heeft men daar nog het echte oude herderstype. De leefwijze van den scheper is wel een zeer eigenaardige. Breiende trekt bij met gelijk- matigen tred met zijn kudde over de eenza me veldensteeds vergezeld van Sap, den hond. Zijn jaargeld bedraagt f 50, waarvan hij f 10 besteedt voor zijn slaapplaats. Bij de verschilende schapenhouders nuttigt hij bij toerbeurt zijn middagmaal. Voor elke vier schapen is men hem één dag kost ver schuldigd. De eerste personentrein van Roosendaal naar Vlissingen is Dinsdagmorgen op het station Kruiningen Ierseke in botsinggeko- mee met twee wagens van een rangeerenden goederentrein, met het gevolg dal deze ver nield werden, de locomotief kanlelde en het perron werd belangrijk beschadigd. Een van de reizigers beeft ernstige in wendige kneu zingen opgeloopen en er zijn drie koeien gedood. Het signaal stond op veilig. De weg was een t(jd lang versperd rei zigers en post werden met bet ongeschonden deel van den trein verder vervoerd; de beide mailtreinen en twee gewone treinen waren te half een nog niet te Middelburg aangekomen. Verdere ongelukken hadden niet plaats; men is druk bezig de lijn te herstellen. Later meldt men ons, dat het verkeer op de lijn hersteld is. Een goederentrein beeft Dinsdag tusschen Coevorden en Stadskanaal een 82-jarige vrouw overreden. Zü was terstond dood. Zondagmorgen is de veehouder S. Nanne, uit Schoorl (N. H.), van een melkwagen ge vallen en spoedig daarna gestorven. Een weduwe met zes jonge kinderen blijven achter. Omstreeks half een in den nacht van Maan dag op Dinsdag is er een uitslaande brand uitgebroken in den kantoor-boekhandel van den accountant P. J. Pourquié, aan de Lange Mare 22, te Leiden, Het benedenhuis is geheel uitgebrand. Verzekering dekt de schade Oorzaak onbekend. Te Grave heeft Maandag een hevige brand gewoed in de Ned. Herv. Kerk. Vooral het orgel heeft veel geleden. De kerk wordt des Zondags verwarmd, en men vermoedt, dat het vuur is onstaan dooreen uit de schoor steenpyp ontsnapte vonk. Dinsdagmorgen is te Utrecht de dienstbode van den concierge aan 's Rijksmunt uit het zolderraam op straat gevallen, terwijl zij kleedjes uitklopte. Z[) wasonmiddellyk dood. Bij den schilder J. Leen te Oudeschuld op Texel is Dinsdag door onbekende oorzaak bratffl ontstaan. Huis en inboedel zijn ver brand. Verzekering dekt de schade. Ontploffing. Bij een ontploffing in de Jammage-kolenmijn in Staffordshire werden zes man gedood en vijf gewond. lbjarige giftmengster. Te Geestemünde, Hannover, heeft een meisje van 15 jaar, kindermeid, gepoogd de familie te vergif tigen, door rattenkruid in het eten te wer pen. De keukenmeid had het gelukkig ge zien en kon haar meesters waarschuwen. Bij haar onderviaging bekende de kleine gifmengster, dat het de derde maal was dat zij de poging herhaalde. Zij waren tel kens mislukt door omstandigheden,onafhan kelijk van haar wil. Zij voegden er bi) dat het denkbeeld van die monsterachtige mis daad haar werd ingegeven door een cine- mafiim, getiteld: „Het vergiftigdmiddag- maal". Zy had geen enkele reden om kwaad te willen aan haar meesters, die zich altyd zeer goed voor haar hadden getoond. Zeeramp van het stoomschip Romana in de Adriatishe Zee. Omtrent deze ramp, waarby 62 menschen- levens verloren gingen, worden thans de volgende bijzonderheden meegedeeld: Het s.s. „Romana", dat wekelijks tus schen Ravenna en Triest vaart, was Don derdagavond van Ravenna vertrokken, koers zettende naar Triest Aan boord van het stoomschip bevonden zich een beman ning van 19 personen en 53 passagiers, dus in het geheel 72 man. Toen het stoom schip de overzijde bereikt had, werd het door hoogslaande golven heen en weer ge slingerd. Huizenhoogs golven stormden op het schip aan. Tengevolge daarvan is ook de scheepslading, die uit rijst bestond, naar een zijde overgeheld zoodat het schip zich niet meer in evenwicht kon houden. Tegen de vreeselyke kracht van den storm waren de machines machteloos en dikwijls stak da achtersteven van 't schip hoog boven het water uit, zoodat de schroef in de lucht rondwentelde. De „Romana" was een speel bal der golven geworden. De passagiers beleefden in de kajuiten ware tooneelen van verschrikking. De vrou wen weenden en baden. Iedereen sprong naar de reddingsboot, die losgemaakt werd en in zee neergelaten. Een gedeelte der passagiers bemachtigde de reddingsboeien en ontkleedde zich om zich doorzwemmen te redden. De toestand der „Romana" was dermate wanhopig dat ieder oogenblik de ondergang van het schip verwacht kon worden. Intusachen was het drie uur des morgens geworden. Toen de reddingsboot uitgezet was sprong de kapitein met zeven raatrozen er in. Een caféhouder te Triest en zyn zoon, die reddingsgordels aan hadden, sprongen in zee en bereikten aldus de boot. Ook andere passagiers sprongen in zee en probeerden de reddingsboot te bereiken. Deze werd echter door de golven wegge slagen en alle andere personen, die zich op het stoomschip bevonden, vonden na een langen stryd tegen de elementen de dood in de golven. De overlevenden, die in de reddingsboot zaten, kwamen met bovenmen- schelyke inspanning in do nabijheid van de haveo Rovigno, waar zij door het s.s. „Tirol" werden opgepikt. Het spoorwegongeluk bij Montreuil. Het aantal slachtoffers van het Spoorwegonge luk by Montreuil, waar zooals men wee' een brug, door de overstrooming onder mijnd, instortte en een trein in de diepte meesleepte, is nog niet vastgesteld. De re gen heeft opgehouden en de Thouet is bin nen zijn oevers teruggekeerd. Daardoor is nu de wagen, die elf menschen tot reddings boei diende, grootendeels boven water ge komen. De sappeurs der genie, die zoo krachtig deelgenomen hadden aan de redding, zijn naar hun garnizoen, Angers, teruggekeerd, terwijl thans 2 duikers uit Parijs zijn aangekomen, die de overblijfselen van den trein op den bodem der rivier onderzoeken. Zij hebben nog 2 lijken boven gebracht. Z(j verklaren verder, dat de tweede locomotief geheel verpletterd onder de eerste ligt. De stroom heeft den tender vol steenen geworpen. Onschuld erkend. De boer en de soldaat, die gearresteerd waren als verdacht den koster van Igornay bij Antun te hebben vermoord, hebben thans bekend, deze mis daad te zamen gepleegd te hebben. Zooals men zich zal herinneren, hadden zy eerst den pastoor als hun medeplichtige aange geven, maar nu erkennen zy, dat die aan gifte valsch was. Een duel om mevr. Curie. Om mevrouw Curie is geduelleerd... of althans byna en wel door prof. Langevin en Gustave Téry, welke laatste in zyn blad, de O e u v r e, een al of niet vervalschten brief van mevr. Curie aan dezen hoogleeraar had gepubli ceerd. Toen het echter op schieten aankwam, liet Téry uit achting voor de wetenschap zyn pistool zakken en Langevin deed het zelfde, omdat zijn tegenstander niet schoot. Waarvan zeer ernstig procesverbaal werd opgemaakt 1 Bloedige gevechten in Mexico. De opstand in Mexico van de aanhangers van den ver jaagden generaal Diaz, neemt ernstige ver houdingen aan. In een gevecht te Santaana, dat den ge- heelen dag duurde, versloegen 150 man van de fedrale troepen 800 Zapatisten. Van laatstgenoemden sneuvelden er 62. De federale troepen dooden iedereen, die zich schuldig maakt aan ophitsing tot open lijke rebellie. Een ontrouw Bankdirecteur. De directeur van de „Algemeene Duitsche commissie- bank", in Berlyn, Emil Siegel geheeten, is sedert Zaterdag voortvluchtig. Uit de kas der bank wordt 90.000 Mark vermist, terwijl Siegel ten nadeele van een fonds tot het bouwen van een synagoge 30.000 Mark heeft ontvreemd- Siegel stond algemeen als een zeer solied persoon bekend en genoot veel vertrouwen, Speculatie-zucht moet de ooizaak van zyn misdryf zijn. 's Mans voortvluchtigheid werd gisteren eerst ontdekt, toen men eens aan mevrouw ging vragen waar mijnheer toch bleef daar hy zich sinds Zaterdag niet meer op het kantoor had laten zien. Aan zyn vrouw had hy verteld, dat hij een dienstreis ging maken. By een dadelijk genomen onder zoek kwam de diefstal aan het iicht. Men vermoedt, dat hy over Engeland naar Amerika zal trachten te vluchten. Onlusten in Argentic. Telegrammen uit Pernambuco melden, dat een hevig oproer is uitgebroken. In de straten der stad hebben de politie aanhangers van generaal Barreto elkaar beschoten. De winkels zyn gesloten, het tramverkeer is gestremd. Het gerucht gaat, dat er 11 dooden zyn. Een electrocutie. Een Italiaan Pietro Falatta, die ter dood veroordeeld was, werd Donder dagmorgen in de gevangenis van Sing-Sing geëlectrocuteerddoch een half uur na de strafuitvoering kwam hij weer tot het leven, daar de electrische stroom niet sterk genoeg geweest was. De bewaker die hem hoorde kermen verwittigde de dokters en men vond den ongelukkige te midden der lijken zitten. Men bracht hem terug naar den electrischen stoel en deed hem een nieuwe felle stroom door het lichaam gaan. Ditmaal bezweek de veroordeelde binnen enkele oogenblikken. De fabrieksramp te Liverpool. Nog altijd is het niet met zekerheid te zeggen hoeveel werklieden bij de ontploffing en denbrand in de Bibby's lijnkoeken-fabriek, aan de King Edward-straat te Liverpool, zyn omge komen. Volgens de laatste berichten waren gisterenmorgen 21 lijken van onder de puinen gehaald, maar het is zoo goed als zeker, dat nog meer lichamen van ongelukkige slachtoffers, onder de verwoeste fabriek begraven liggen. De meeste werklieden wer den gewond, 114 hunner moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht, een van de 114 is de toestand zoo erustig, dat men het ergste vreest. In de fabriek speelden zich ontzettende tooneelen af. Iedereen trachtte zich uit het neerstortende puin en de vlammenzee te redden. Velen helaas mochten er niet in slagen. De ramp werd veroorzaakt door een de fect aan de machine, bestemd om de koe ken tot meel te breken. Omtrent den grooten diefstal van gelds waarde uit een postkar in de wereldstad Berlijn wordt nog gemeld Een postwagen, die bij verschillende post kantoren geld had opgehaald en 't laatst van het postkantoor by de Reichsbarrk in de Ja- gerstrasse naar het postkantoor in de Kur- strasse reed. werd door een valsche sleutel geopend en uit den wagen een groote zak met 5-1 brieven met <reldsinhoud, ter geza menlijke waarde van 300.000 mark, gestolen. Onmiddellijk na den diefstal werd de pos tillion van den wagen, onder verdenking van medeplichtigheid, gearresteerd. Vannacht werd te Rixdorf een man gearresteerd, die een postzak droeg. Het commissariaat van politie deelt mede, dat de man een 40 jaar oude caféhouder is, Een onderzoek in zyn woning leidde tot het resultaat, dat men tot de overtuiging kwam, den eigenlijken dief gearresteerd te hebben. Het grootste gedeelte van bet geld werd in zijn woning gevonden. Den postzak had de dief over een hek van een onbebouwd stuk grond geworpen. De zak werd daar vanmorgen gevonden en bevatte een gedeelte der gestolen waarde. De caféhouder beweert, dat hy de geldzak van een postbeambte kreeg. De diefstal had plaats in den korten tijd, die de postwagen noodig heeft, om van de Jagerstrasse naar de Kurstrasse te rijden. In de Kurstrasse reed de wagen niet onmiddel lyk in het kantoor, waar de inhoud wordt gecontroleerd. Daar gingen voortdurend postbeambten in en uit, zoodat daar de dief stal niet geschied kan zyn. De postillon werd gearresteerd, omdat hy, terwijl zyn wagen stilstond, met een ander had staan praten. Naar de middageditie van de „Lokal Anzeiger" mededeelt, blyftCavel- lo, de caféhouder, by zyn bewering, dat hy door een postbeambte, Schneider genaamd, geholpen werd. Cavello moet vroeger tijde lijk by den post aangesteld zyn geweest en zyn medeplichtige zou hij, in een café, dat veel door postbeambten bezocht werd, heb ben leeren kennen, waar zij elkander tickets voor wedrennen gaven. Ten slotte stelde Schneider Cavello voor eens een grooten slag te slaan en werd het plan op den postroof be raamd en uitgevoerd. Schneider zou de helft vau den buit medegenomen hebben. Is dit waar, dan is het vermiste bedrag noggrooter. Spoediger, dan verwacht werd is de ophel dering over dezen brutalen roof gekomen. De gearresteerde caféhouder Cavello heeft de bekentenis afgelegd, dat hy reeds verschei dene weken geleden met den postiljon Wendt den diefstal beraamd had en dat zij tezamen de daad hebben uitgevoerd. Na deze bekentenis van Cavello viel ook Wendt door de mand. Het verhoor van de huishoudster van Cavello bracht de eerste opheldering. Zij vertelde dat Cavello soms bezoek kreeg van een postbeambte, dien hij Max noemde. Zelfs meende zy, de naam Wendt gehoord te hebben, Verder vertelde de huishoudster, dat Cavello, na met den postzak thuis gekomen te zijn, in de badka mer en in de huiskamer twee vuren aanlegde, waarin hy een groole hoeveelheid papieren van waarde verbrandde. Doorhetverbranden ontstond zooveel rook, dat ze hem het huis uitzette. Toen Cavello hoorde, dat zijn huis houdster zich verpraat had, legde hy een volledige bekentenis af en apaaide Wendt niet langer. By een confrontatie Dekende ook deze en gaf toe, met eén gevonden sleutel den wagen geopend te hebben, terwyl hy voor den ingang van 't postkantoor moest wachten. Cavello snelde toe, greepden zak uit den geopende wagen, bracht die naar een huur-auto en reed naar zijn woning. Het is onbegrijpelijk, dat niemand den diefstal zag, daar 5 of 6 beambten by den wagen stonden. Het is nog altyd uiet met zekerheid te zeggen, hoe groot het door Cavello ont vreemde bedrag is. Het moet tenminste een '/2 millioen zyn. Aan baar geld vond men in zyn woning 152.000 mark. Uit zyn huis werd een geheele waschmand met effecten en aan- geteekeode brieven gehaald. Over hetbedrag, dat door Cavello verbrand is, konden geen juiste inlichtingen verkregen worden, daar des Zaterdags de banken zeer vroeg sluiten. Weer een vlieger doodgevallen. Op het manoeuvre-veld Döberitz, by Berlijn, is de militaire aviateur luitenant Von Freylag Loringhoven doodgevallen. Na een tocht van één uur wilde hij in glijvlucht landen uit een hoogte van 200 M. en stelde hij den motor af. Op 50 M. hoogte werd het ap paraat gegrepen door een windruk van opzij. De vlieger verloor de macht over zijn ma chine en deze viel. Onder het verbrijzelde toestel lag de jonge man dood. Nader meldt men nog: De vlieger had on geveer een uur lang boven het veld steeds op een hoogte van 200 M. gevlogen, toen hy ten slotte voor de loods wilde neerdalen. Op 180 M. hoogte begon hij een zweefva), die aanvankelijk goed verliep. Op 50 M. echter werd de vlieger door een windvlaag gegre pen, die het apparaat heen en weer deed schudden, zoodat hy zoo snel mogelijk moest dalen. Ongelukkigerwijze zette hij zijn hoog testuur geheel om, zoodat zyn machine byna loodrecht in de lucht stond. De tweedekker viel snel en de vlieger was niet meer in staat zyn toestel in horizontale richting te brengen, hoewel hy tot het laatste oogen- blik zyn hoogtestuur gehanteerd heeft. Ver scheidene officieren, die voor de loods ston den, zagen tot hun ontzetting, dat de twee dekker loodrecht op de aarde neersloeg waar by het voorhoogtestuur zich in het zand woelde. De zitplaats van-den vlieger werd tezamen gedrukt en de zware motor kwam op hem neer. Hy werd op de plaats zelf ge dood. De motor had hem den ruggegraat gebroken en den schedel verpletterd. DIRKSLAND. GeborenGijster en Sebastiaan zoons van Adrian us Johanni8 van Dongen en Jannetje Visser. Cornells z. v. Hugo Witvliet en Cornelia Hameete. Janna Cornelia d. v. Cornelis Keur en Antje Spek. Adrianus z. v. Adrianus van der Linden en Helena Henrica Josepha van den Broek. Jannetje d. v. Mariuus van 'tHof en Adriana Jacoba Blonk. Jobanna Jozina Anna d. v. Aren van Oostenbrugge en Agatha Mun ters. Elizabeth Wilhelmina d. v. Adrianus Baart en Cornelia Nagtegaal. Overleden Jannetje Lodder oud 72 jr. wed. van Adam Schaaff. DEN BOMMEL. GeborenCatbarina Jacoba, d. v. P. M. Hack en W. A. Hage. Beursnoteering; van Sommelsdyk. 90MMELSDIJK, 29 November 1911. Tarwe kwam meer voor hoewel er weinig koop lust voor was en de prijzen weer lager waren. Wilhelmina f 9,15 tot f 9. Essex Tarwe f 10,tot f 10,25. Rogge f 5,tot f 6, Haver f 8,30 tot f 8,50. Kleine Erwten f 14,75 tot f 15, Schokkers Erwten 17,— tot f 17,25. Aardappelen f 2,tot f 2,10. Poters f 1.15. Ajuin f 4,75 per 60 Kilo. Koepeen f 1,25 per 60 Kilo. Ajuinzaad bruin f 2,50 per pond. Rijnsburg f 3,50 per pond. Jaapjeszaad f 1,— per pond. Revelaar zaaizaad van de zoete grond f 17,p. H.L. Chicorei f 19,— per duizend Kilo. Jong vee aanvoer 43 stuks voor de stalling. Han del levendig. In tarwe ging weinig om, dooh naar andere lana- bouwartikelen was veel vraag met flinke handel.;

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 6