Binnenland. Buitenland. de .blazeischuit GO 18, is by de zandbank Hinder gevischt en aan't havenhoofd alhier aangebracht eene sloep, gemerkt F. 1504. In den laatsten tyd is tengevolge van de hoogere prijzen in deze streek de mossel handel in vollen gang. In de afgeloopen week werden uit de naburige gemeente Ouddorp een 80 tal balen naar Loudeu verzonden en één vracht mosselen naar Antwerpen tegen f 2,50 de 100 Kilo. Één scheepsvracht werd naar Tholen verhandeld tegen f2 de 100 K.G. In Engeland en België is veel vraag naar mosselen. OUÖDOUP- Verleden week is aan het strand alhier een grootte mast aangespoeld en door de strandvonderij opgeborgen, Door het vervallen van het Ijzeren vuurbaken aan het strand alhier wordt recht over de zoo genaamde Middelweg een nieuwe vuurtoren gebouwd. NIEUWE ÏUXGË- De Raad dezer gemeente benoemde in zijne vergadering van den llden dezer, den heer J. P. de Wilde tot lid van de Gascommissie, en tot plaatsver vangend lid, den heer L. Nelisse Lz. De rekening der Gemeente over het dienstjaar 1910 is van H. H. Gedeputeerde Staten goedgekeurd terug ontvangen. Men zegt wel eens dat 11 een ongeluks getal is. Als dat waar is dan zal ons haantje op den toren niet gelukkig zijn, want dat is 's morgens om 11 uur, op den llden dag, van den llden maand, in het jaar 1911 door den timmerman Robër weder op den toren geplaatst. OlIDE TOXGË. Van den Lanbouwer J. Banrat kreeg een paard de klem en was hy genoodzaakt het dier op te ruimen voor de som van f 30.— Zooals ons 13 medegedeeld is door ingezetenen de som van f 1500 opgezameld om de stormschade aan de Ned. Herv, Kerk te herstellen. Verslag van het verhandelde in de Open bare vergadering van den Raad der G-emeente Oude Tonge op Zaterdag 4 November 1911v. m. 10 uur. Tegenwoordig alle leden, Voorzitter de Burgemeester. Na opening der vergadering door den Voorzitter werden de notulen der beide vori ge vergaderingen gelezen en onveranderd goedgekeurd. Ten eerste worden gelezen de navolgende ingekomen stukken a. besluit van Ged. St. waarby de Gemeen te-rekening dienst 1910 is vastgesteld; b. missive van Ged. St. waarbij goedge keurd wordt teruggezonden het besluit rege lende de jaarwedden van de onderwijzers de Groot, Leenhouts en Steketee. c. missive'als voren, daarbij goedgekeurd terugzendende de stukken betreflende de te stichten gasfabriek; d. missive als voren, daarbij goedgekeurd terugzendende de verordening regelende de jaarwedden der onderwijzers een schrijven van het Hoofd der p. L. School, waarbij hij dank betuigt voor zijne verbooging van jaarwedde. Al dezestukken werden voor kennisgeving aangenomen. Ten tweede wordt na herhaalde stemming tot lid van de gascommissie benoemd de Heer Z. Vreeswijk en tot diens plaatsver vanger de heer P. van Schouwen. Ten derde wordt bij loting uitgemaakt in welke volgorde in deze vergadering de stemmen zullen worden uitgebracht. Ten vierde wordt vasgesteld de verorde ning regelende de heffing op het Haven-, Baken- en Kaaigeld alsmede de verordening op de invordering dier belasting. Beide verordeningen zijn overeenkomstig de thans geldende, alleen is aan de veror dening op de heffing deze bepaling toege voegd, dat schippers, die vanaf 15 Decem ber tot en met 15 Maart van het recht van doorvaart door de Haven gebruik maken, met het deel in deze Gemeente te overwin teren, alzoo niet te laden of te losten, vrij zijn van havengeld. Ten vijfde wordt vastgesteld de verorde ning op de heffing en invordering van weeg loon, welke onveranderd worden vastgesteld. Na nog eenige besprekingen van huishou- delyken aard sluit de Voorzitter de verga dering. OOLTGENSPLAAT DeRaaddezergemeente heeft in zijne vergadering van Woensdag 4 November j.l., de salarissen van de hoofden der openbare scholen met f 75, die van de onderwijzers, met inbegrip der tegemoet Vomfng in de huishuur met f60,— verhoogd. In dezelfde vergadering werd tot lid der gascommissie benoemd de heer J. A. Slis en tot plaatsvervangend lid de heer J. Jacobs Jz. In het gezin van den landbouwer J. A. van Nieuwenhuizen onder deze gemeente komt een geval van roodvonk voor. DEi\ BOMMEL- Het wonderjaar 1911. In den tuin van M. V. alhier, zijn 15 volwassen kooien op één stam gegroeid Nadat het kerkorgel der Ned. Herv. Gemeente eenigen tijd in reparatie geweest is, werd het Zondag j.l. weder in gebruik genomen. Het is thans een keurig en zeer klankvol instrument geworden. Heden avond viel hierop den dijk een rijtuig omver. Zonder persoonlijke ongeluk ken en met eenige materieele schade liep dit ongeval af. STAD AAX "f HARINGVLIET- Het is van algemeene bekendheid, dat de suikerbieten dit j ar buitengewoon goed zijn en peeën van 27 k 28 duizend per gemet komen veel voor. Toch mag het zeker wel als een zeld zaamheid vermeld worden, dat C. Magielsen in de Brienenspolder een stuk suikerbieten heeft gehad, dat 36 duizend kilo per gemet heeft opgebracht. Het polderbestuur der polders loozende door „Oude Stad" maakt bekend, dat de schouw over slooten, dammen, zijlen enz. zal gehouden worden op 14 Nov. a, s. In den polder „Nieuwe Stad" zal die schouw gedreven worden op 16 Nov. a. s. Dinsdagnamiddag had een meisje van zes jaar van een peeschipper alhier het ongeluk overboord in de kaai te vallen. Daar het laag water was, bestond er weinig ge vaar van te verdrinken, maar wel om in de modder te stikken. De schipper, het ge vaar ziende, was er spoedig bij en bracht zijn dochtertje geheel bemodderd, op het schip. Haagsche liefdadigheid 1 Een van de philantropische vormen van werkverschaffing te 's Gravenhage is de zoogen. schrijfkamer, een inrichting om aan werkeloozen schrijfwerk te geven, vroeger een particuliere onderneming van enkele weidenkenden, tegenwoordig een vereeni- ging „Werkloozenzorg". Het bestuur daarvan hield een vergadering, waartoe, tengevolge van een verzuim,31eden niet waren geconvoceerd. Wie schetst de verbazing dezer drie hee- ren toen zij, uit de in 'n volgende vergade ring voorgelezen notulen, ontwaarden, dat er een directeur was benoemd op f 1500 salaris en een administrateur op f500 jaar geld, welke titularissen broeders zijn van twee der andere bestuursleden. De benoeming was te dwazer, omdat men over ongeveer f 800 jaarlyksche bijdragen kon beschikken en de ambtenaarssalarissen dus zouden betaald moeten worden uit de ontvangsten... die voor de werkloozen zijn bestemd. Men heeft gepoogd de benoemingen on gedaan te maken en de benoemden hebben daar vrede mee, mits men hen een jaar salaris uitkeere. Zij vinden dat charity be gins at home. En nu is de voorzitter der vereeniging op zoek naar f 2000, die zich niet gemak kelijk vinden laten I P r. G r. C t. Ketel-ontploffing Te Groningen ontplofte een stoomketel in de vetsmelterij van den heer E. De Maar Jr. in de Werfstraat. De heer De Maar was in het gebouw en stond met den rug naar den ketel, toen deze op eens met een geweldigen plof uiteen- sprong. Door den geweldigen luchtdruk werden de beide deuren van de smeltery weggesmakt, ze kwamen versplinterd in 't plantsoen terecht. De vensters barstten aan stukken, de gordijnen werden verscheurd. De achtermuren van het huis scheurden. Andere voorwerpen in het benedengebouw bekwamen groote schade. De heer De Maar Jr. werd onderzocht door dr. Van Dam, die ernstige kwetsuren- constateerde. Da heer De Maar zou 6 rib ben gebroken en een bloeduitstorting in de longen gekregen hebben. Gouvernante af! Een familie, die in het Amstelhotel te Amsterdam logeert, had een Zwitsersche gouvernante aangenomen. Die verbintenis is echter van korten duur geweest, want de recherche heeft zich aan het hotel vervoegd en de Zwitsersche meegenomen. Zij had zich in haar vaderland schuldig gemaakt aan diefstal en haar uitlevering was door de Zwitsersche justitie gevraagd. Toch had zij mooie getuigschriften mis schien valsche De onderwijzer W. van de Chr. school te Balk heeft een dienstplichtig nummer getrokken en moet het volgend jaar zijn militieplichten vervullen. Zonder W. tehoo- ren is hfj nu door het Schoolbestuur met 1 Maart ontslagen. Dat is christelijk W. is daarmede niet tevreden en heeft zich gewend tot den Raan van Beroep in onderwijszaken. Te Goudswaard komen nogal ernstige gevallen van roodvonk voor. Een vrouw, pas moeder geworden, viel als slachtoffer dier ziekte. Binnen een paar dagen stier ven er twee zusters van 15 en 16 jaar aan die ziekte. Stroopersbond Door een aantal landbouwers te Heeze (Noord Brabant) zou een stroopersbond zijn opgericht, welke zich ten doel stelt, zich van het veelvuldige vraatzuchtige wild te ontdoen, dat den landbouwets zooveel scha de berokkend in die streken. Alle gerechtelijke vervolgingen komen op kosten van den bond, uitgenomen het af handig maken van schietgeluig. De statuten van dezen bond zullen door H. M. de Koningin niet goedgekeurd worden, dat geven we den Heezer boertjes op een briefje! De reizigers van Rotterdam naar Helle- voetssluis hebben reeds geheel den zomer lang een gezin bemerkt, dat gekampeerd is aan den Ruigen Dijk, gemeente Ouden hoorn. Het ongelukkige gezin bestaat uit man en zeven kinderen, waarvan de moeder gestorven is. De gemeente aldaar schijnt zich het lot der kinderen, die als eenige dekking hebben een zeil aan vier stokken opgehangen, niet aan te trekken, onder voorwendsel, dat de vader voor het gezin zorgen moet. Deze heeft echter voor zichzelf veelnoodig, daar hy van een glaasje houdt en men kan zich dus voorstellen hoe de kinderen daar verwaarloosd en hongerig voortleven van de liefdegaven van barmhartigen, zonder eenigen steun of leiding. Kunnen die kleinen niet in een gesticht ondergebracht worden Zaterdagmiddag zjjn te Vlijmen 3 boer derijen en 4 landbouwschuren in asch gelegd. Van de landbouwers P. v. d. Wiel en G. v. Udenhout is alles verbrand12 koeien, 4 balveren, 3 varkens en 36 kippen zijn in de vlammen omgekomen. De brand schijnt te ontstaan door het omvallen van een petroleumstel. De schade Is zeer groot. De moord te Budel 1 De dader van den op 9 November in het gehucht Schoot, gemeente Budel, (Noord- Brabant) gepleeden moord op zekeren Jansen is Zaterdag van het bed gelicht en naar Roermond vervoerd. Hij heet F. De Gr. en was in de buurt schap woonachtig. De verslagene, wien een stoot van 8 c.M. diep in het hart werd toegebracht, was dadelijk dood. Aanleiding voor deze misdaad moet ge weest zijn, dat Jansen bij een proces over een vechtpartij tegen De Gr, getuigd had. In het bijzijn van den rechter zou De Gr. reeds de bedreiging geuit hebben, dat hij Jansen zou „kapot" maken als zijn straf tijd om was. De verslagene was een oppassend jong- mensch, die met zijn moeder samenwoonde De" directie der posterijen en telegrafie zal waarschijnlijk met ingang van 1 Januari a. s. zegels verkrijgbaar stellen, waarop „Niet bestellen op Zondag." Deze zegels zijn niet, zooajs in België, aan de postzegels verbonken, maar geheel afzonderlijk. N. Haarl. Ct. Toen einde September het huisraad van dr. H. C. B. per motorboot van Putters- hoek naar Culemborg vertrok, maakte met die gelegenheid de poes de reis mede, in een mand. Dezer dagen ontdekten de nieuwe bewo ners van bet gebouw een kat in de woning. By onderzoek bleek dit de poes le zijn van Dr. B.hoe zij die lange reis vanCu- lenborg naar Puttershoek heeft gemaakt zal wel onopgehelderd blijven, maar een feit is, dat ze daar is geweest en nu in Put tershoek op haar ouden stal weer verblijft St. Nicolaas voor de armen Door de harmonie „Orpheus," te Tilburg, zal evenals vorige jaren, een rondgang door de stad gemaakt worden, waarbij tevens een collecte gehouden zal worden, waarvan de opbrengst benut zal worden om aan ar me kinderen een prettig St. Nicolaasfeest te bereiden. Dat allen met dit goede streven sympathiseeren moge blijken uit het feit dat reeds nu door veel fabrikanten en gros siers goederen zijn toegezegd om daarvan passende kleedingstukken te maken. Zeker v. W., te Papekop, werd dezer dagen verblijd met een bericht dat hem een erfenis van 3000 francs (f 1500) ten deel gevallen was. De man kan zich echter niet voorstellen wie hem zoo -mildelijk kan be dacht hebben en daai de mededeeling in druk is ontvangen wordt hier aan de Spaanse e schatgraver gedacht. Nergens dienstplichtig. Een byzondergeval heeft zich te Rotter dam voorgedaan. Een persoon, Duitscher van afkomst, wilde zich in het huwelijk begeven, en moest dus zyn papieren, in orde maken, waaronder ook het bewijs, dat hy had voldaan aan zijn militie-plichten, het z(j hier te lande dan wel elders. Gebleken is nu, dat hij reeds op vijftienjarigen leef tijd zyn Duitsche nationaliteit had verloren, zoodat men hem in Duitschland niet by het leger wilde inlijven terwijl hier in Nederland een persoon geboren uit Duitsche ouders ook niet als Nederlander werd aangemerkt dan na een verblijf zoolang in dit land, dat hy niet meer aan zyn plichten elders behoeft te voldoen. Hierby heeft men dus het merk waardig geval van iemand, die nergens zijn dienstplichten heeft te vervulleu. De heer M. Anemaat, te Rotterdam heeft, dit merkwaardig geval voor zijn cliënt tot een bevredigend einde gebracht, daar er anders voor den trouwlustigen niets aan te doen geweest was dan acht jaar bi) de militie en zeven jaar by de landweer te worden ingelijfd. Als men oud en arm is! Door de marechaussée uit Hulst is te Middelburg binnengebracht een 85-jarige man, wiens eenig misdrijf hierin bestond, dat hy door armoede gedreven zonder mid delen van bestaan rondzwierf. Deze bekla genswaardige grijsaard zit nu dank zij onze heerlijke Nederlandsche wetgeving, die voor zulke stakkers geen betere plaats aanwijst, in het Huis van Bewaring opgeborgen. En waar moet deze man dan heen Naar een rijkswerkinrichting? Maar daarvoor zullen hem de krachten wei ontbreken. Voor philantropen wellicht een mooie gelegenheid om in samenwerking met den officier van justitie dezen man zoo spoedig mogelijk uit de hechtenis te ontslaan en hem in een gesticht onder te brengen, waar hij zijn laatste levensjaren rustig zal kunnen slijten. Een droevig ongeluk had Maandagmiddag plaats bij den spoorovergang te Amersfoort, aan den Grooten Koppel, langs de Eem Daar werd het paard van een wagen der American Petroleum Cy. gegrepen door den uit Zwolle binnenkomenden sneltrein, Het dier werd met den wagen in de rivier geslingerd en vermorzeld. Beide opzittenden werden van den bok geslingerd. Van den voerman, N. v. Groenesteijn, 54 jaar oud, werden de hersenen verbrijzeld. 2 Uur later overleed hy in 't St. Elisabeth- gasthuis. De tweede persoon kwam er af meteen voetkwetsuur. Toen v. B. met zwaarbeladen wagen door de kom der gemeente Willemstad reed, had hij het ongeluk tegen een lantaarnpaal te rijden, tengevolge waarvan hij met zijn lichaam tusschen wagen en paal bekneld geraakte en zich dadelijk onder geneeskun dige behandeling moest stellen. Zondagmorgen werd door den heer W. De Zwaan, groentehandelaar te Gronin gen, in de retirade van een derde klasse rijtuig van den sneltrein, di6 om 7.20 naar Holland vertrekt, een portemonnaie met een aanzienlijk bedrag in Duitsch bankpapier en goud gevonden. Door genoemden heer werd het gevondene bij den stationchef te Hoogeveen gedepo neerd, waar reeds een telegram was ontvan gen van den verliezer, die te Assen was uitgestapt. Te Grootebroek is Zondag de dienstbode van den pastoor, die eerst sedert een paar dagen van Heinkenszand naar die plaats was verhuisd, in den kelder gevallen en bewusteloos opgenomen. Maandag is zij aan de gevolgen van den val overleden. Na afloop van de jongst gehouden paardenmarkt te Tiel vertrokkeq een aantal passagiers en paarden met de veerstoomboot „Gijsbert Stout". Even na het vertrek gelukkig nog in het z.g. "Paardewater" vóór de stad begon een der paarden plotseling te steigeren en te dringen, waardoor twee personen, zekere Van Doesburg en zijn zoon, uit Wamel, benevens een paard, te water geraakten. De zoon werd onmiddellijk gegrepen; de vader hield zich zwemmende boven water totdat de veerboot was bijgedraaid en ook hy, met behulp van twee inmiddels met een roeibootje toegeschoten schippers, gered werd. Het paard zwom naar den wal en redde zichzelf. Door het opdringen der paarden naar één kant helde de pont zoo sterk over, dat zy byna water schepte en kantelde. Brandstichting door een kindermeisje. In een hotel te Cleef ontstond gedurende de laatste dagen vier maal brand, zonder dat men de oorzaak ontdekken kon. Verleden week echter kwam aan het licht, dat een 16-jarig kindermeisje de brandsticht ster was. Zij had het gedaan, omdat het haar daar niet beviel en zij ontslagen wilde worden. Een Duitsch pantserschip van stapel geloopen. Zaterdag is te Kiel een pantserschip in te genwoordigheid var. de keizerlijke familie van stapel geloopen. Daarbij hield de admi raal Von Köster een toespraak, waarin hij o.m. zeide, dat het schip den eervollen vrede van het Duitsche volk. dat den oorlog niet vreest, zal hebben te handhaven. Koningin Alexandra, als mandolinespeelster. Eerst nu is bekend geworden aan het Engelsche hof dat de koninginmoeder Alexandra, toen zij nog nrinses van Wales was, meermalen voor een publiek is opge treden als mandoliniste. Een gewezen leer meester der vorstin heeft dat verklapt. Zy was als voortreffelijk mandoliniste, lid geworden van een dames-muziekvereeni- ging, waar zy zich gravin Gaye deed noe men. Onder dien naam werkte zij aan alle concerten mee, die de vereeniging gaf. Nooit heeft een der leden vermoed, dat zij een mede-lid van koninklijken bloede had De koning en koningin van Engeland naar Indië. De koning en koningin van Engeland zijn Zaterdagochtend om halfelf voor de kronings-durbar op reis gegaan naar En- gelscb-Indië. In staatsie reden zy naar het Victoria Station, vanwaar zij naar Ports mouth gaan Daar schepen zy zich in op de Medina. Een talrijke menigte langs hun weg te Londen juichte hen toe. Het koninklijk echtpaar verliet Portsmouth aan boord van de Medina te minden van het gebulder van het geschut, onder een zwaren stortregen.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 6