Kruidenierszaak, PAARDEIÜLOTERiJ yUEGEMGERS LIEGEIPAPIER. Uitello Hulp- of Voorschotbank HEEREN Landbouwwerktuigen. Beteren en Kapok. Yoor Bruiloften en Partijen J. L. VINK te Middelharnis. Flakkeesche Boekhandel, en nette Dienstbode. ^|f| Oirksland. F. SIIEUWLAÜD, D. SLAGER. I. ÖE WINTER, OPENING ZOMERSEIZOEN J. C. PRINS, Wanneer de longen niet werken, verkeert gij in een slechten toestand. 8 4 pCts. Pandbrieven a 99 41/4 pCts. Pandbrieven a 100 41/2 pCts. Pandbrieven a 101 STRAATDIJK DIRKSLAND. Wielploegen steeds voorradig. Heining- en Prikkeldraad enz. RUIM VOORHANDEN Flakkeesche Boekhandel, Flakkeesche Stoomwasch-, Strijk- en Badinrichting' Wanneer Gij Uwe keuze op een FONGERS hebt bepaald, laat U dan niet van Uw besluit afbrengen door den handelaar, die U een buitenlandsch merk aanbeveelt. Hij heeft daarbij belang. Gij niet. DE GRONINGER RIJWIELENFABRIEK A. FONGERS Filiaal te Rotterdam: West-Nieuwland 16. Paito kwaliteit. Prachtige collectie Bedtijkess Scherp concgrreereade prflsta. Het Kantoor van de opgericht door het Departement Middelharnis-Som- melsdijk der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, is gevestigd ten huize van den Secretaris-Penning meester T. C. NIPIUS, Kaai B n° 301 te Middelharnis, tot wien men aanvragen ter verkrijging van een voorschot kan richten. sclieeren of" haarsnijden, G EIJSBERG, BRANDEWIJN, per Liter f 1,10 per flesch f 0,95 JENEVER, per Liter f 1,00 per flesch f 0,90 Westdjjk, B 280 Middelharnis. I «u u ii6D andere Leesboeken op elk gebied voor Jon gens en Meisjes. DRUK- en BINDWERK. en Mevrouw STEUN, Voorstraat, Den Bommel, vraagt voor direct eene Over te nemen een goed beklante van Mej. Wed. M. M. BORGDORFF, tegen inventariswaarde. Het huis is billijk te huur, met Augus tus a.s. te aanvaarden. Voorwaarden enz. te bekomen bij W. M. DE WACHTER, Voorstraat te Stad aan 't Haringvliet. 3—1 Bij de op 2 Juni 1911 plaats gehad hebbende trekking zijn gevallende Hoofdprijs, twee Schimmel Merries, op nummer 9279, de 5 overige paarden op de nummers 3367, 2143, 2285, 8783 en 5066 en de overige prijzen op de num mers: 3802, 5638, 1720, 2621, 6184, 3511, 1725, 5716, 7711, 2321, 9082, 5729, 10T12, 6009, 9971, 2373, 2342, 1673, 10729, 10331, 8862, 8908.10047, 3784, 5513, 9170, 2846, 2412, 4032, 9815, 9559, 10236, 10380, 8475, 7895, 4828, 1Q45, 3774, 4436, 7643, 9826, 6356, 4337, 1894, 1396, 4819, 3728, -10211,3061,10778, 2235, 6082,10296, 10159, 9532, 10264, 3698, 1775,10842, 3792, 6251, 3502, 1646, 5618, 5412, 4118, 10326, 1535 en 9713. Namens de Commissie: C. VIS, Voorzitter. JOH. HOLLEMAN, Secretaris. gevestigd te ZIERIKZEE, geeft uit: in stukken van f 1000.-, f 500.-, f 100.- en f 50.-. De Insulaire geeft aan hare wijze van werken de grootst mogelijke openbaarheid. De jaarverslagen der Insulaire behooren tot de meest volledige. Bij de Insulaire Accountants-controle, saldo-biljetten enz. PANDBRIEVEN in omloop op 30 Juni 1905 f 15300 31 December 1905 - 313550 30 Juni 1906 - 582300 31 December 1906 - 788550 30 Juni 1907 - 885150 31 December 1907 - 984250 30 Juni 1908 - 1.293250 31 December 1908 - 1.706250 30 Juni 1909 - 1.987100 31 December 1909 - 2.162750 30 Juni 1910 - 2.332050 31 December 1910 - 2.700350 Op 3 Juni 1911 Pandbrieven 2.931600. Hypotheken 2.985655. De Pandbrieven zijn verkrijgbaar te Goe dereede bij den Heer A. van Schouwen te Oude Touge bij den heer J. van Ispelen, te Nieuwe Tonge bij den heer J.P. de Wilde, te Dirksland bij den beer J. Rooy, teOolt- gensplaat bij den heer M. Breur, te Oud- Beierland bij den heer A Koopman, te Stad aan 't Haringvliet bij den heer E. H. de Ruiter, te Middelharnis bij den Heer L. F. de Ruiter en voorts bij alle Heeren Com missionairs in Effecten. Do T\ivpoDo Mr. D. VAN DER VLIET, Directeur. ff. J. KORLVINKE, Adjunct-Directeur. DRAINEEREN. De ondergeteekende bericht bij deze heeren Landeigenaren en Landbouwers, dat hij zich een Egault, Waterpasinstrument heeft aangeschaft, ten einde landerijen welke men wenscht te draineeren zuiver uit te waterpassen. Tevens lever ik Draineerbuizen met of zonder kragen. Ten einde van tijdige levering verzekert te zijn is spoedige bestelling gewenscht. Steeds bereid tot alle gewenschte inlichtingen. Aanbevelend, D. JOJPJPE Oz., Sommelsdijk. Smederij, Agentuur van Brinkmart's en Niemeijer's Concurreerende prijzen. EX Westdjjk B '280 Middelharnis. DORPSWEG SOMMELSDIJK S-A. DTA.EIET -voor fec-u.c3.e eii ■warme Ic-u-ip- exx cLo"u.oïre--loo.clei^. 1 bad Ie klasse0,25 by abonnement (1 kaart van 20 stuks) 4, 1 bad 2e klasse 0,15 by abonnement (1 kaart van 20 stuks) 2,50 1 stortbad0,10 bij abonnement (1 kaart van 20 stuks) 1,75 en alle. andere soorten MARGARINE zijn voor particulieren alleen bij de win keliers verkrijgbaar. O iade Tong-e, bwicht de ontvangst van eene groot e part| VAN HET Z ANTIPA IT MI'O DELHAR NIS. 3-2 HET BESTUUR. die zich gaarne aan huis laten kunnen dit op zeer billijke voorwaarden gedaan krijgen. Beleefd aanbevelende, KAPPER. MIDDELHARNIS, ZANDPAD 250 B. levert de ondergeteekende de bekende goede zuivere wijnen der firma Ferwerda Tiernan te Amsterdam, met recht tot teruggave der ongeopende flesschen. Ook goede BRANDEWIJN en JENEVER tegen zeer Concurreerende prijs: COGNAC in verschillende soort en prijs. Beleefd aanbevelend, Heeft voorradig een groote partij met en zonder overslag. Prentenboeken, Kinderspelen, Portret- Poëzie-, Ansicht-, Zwartjesalbums en Portretlijsten, in verschillende soorten en prijzen. Verder alle soorten als Rekeningpapier, Kasboeken, Mu- ziekpapier, doozen Luxe post, alio inktsoorten enz. Alle benoodigdheden voor de Am bacht- en Avondteekenschool. Ver schillende soorten Bordpapier. Levering van alle soorten Tijdschriften, Mode-, Dag- Week-, Maandbladen en Leerboeken. Plaatsing van Advertentien in alle binnen- en buitenlandsche bladen, zonder verhooging van prijs. Goedkoopste adres van alle soorten VerderAnsicht-, Fantasie Felicitatiekaarten, enz. enz. Hebt gij het op de borst, hebt gij benauwdheden, hoest gij, kucht gij, hebt ge kriebeling in de keel, zyn Uwe fluimen grijs of geelachtig, haalt gij moeilijk adem, voelt ge stekingen in de zijden, zijt ge lusteloos, zijt ge zwaar in 't hoofd, zyt ge koortsachtig, lijdt ge aan malaria, is Uw keel ontstoken, hebt ge een drogen mond en zeer dikwijls hevige dorst, hebt. ge veel last van hoestbuien, hebt ge pijn tusschen de schouderbladen, zjjtge zweetachtig, slapeloos, onrustig en slecht op Uw gemak, zijt ge droef geestig, slecht geluimd en verveelt gii U overal? JA? dan zijn Uwe longen niet in orde, Uwe borst- en slijmvliezen zijn aangedaan. Het is noodig een goed en ernstig ge neesmiddel te nemen. Neemt de Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, en gij zult ver baasd staan over haar goede werking, verstomd over haar wondervolle genezing. In Uw eigen belang, lijdt niet meer. De heer H. Drenth, turf- maker te Vroomshoop,schrijft ons, da' zijne vrouw gerui- men tijd lijdende was aan hevige benauwdheden, zoodat zij 's nachts niet kon slapen. Zij werd zoo zwak, dat zy zich bijna niet staande kon houden en dan dacht ik dat de dood nabij was. Van waken, wat zoo hoog noodig by ons was, kon bijna niets komen. Vele geneesmiddelen hadden wij gebruikt, doch niets mocht baten. Door de Abdijsiroop, Klooster Sancta Pa.ulo, die wij kochten bij den winkelier L. Ensing te Vroomshoop, zyn de benauwdheden ver dwenen en kan zy weer bezig zijn in ons bedrijf." (volgens portret). (volgens portret). ALLEEN ECHT met ROODEN BAND mot de handteekening v/d Generaal-Agent: Prijs per flacon van 230 gram ƒ1,van 550 gram 2, en van lÖOOgra-m ƒ3,50. Bestellingen op boeken worden spoedig en tegen Uitgeversprijzen geleverd. Aanbevelend, W der Schenk. Centraal-Depót: L. I. AKKER, van Alkemadestraat, Rotterdam. Verkrijgbaar by: .V van Rcijcn te AeMliui*en. Il'cill' v. ei. Sluis te Hen Bommel. Ij. W. Xnaijer te Dirksland. Wed. A. v. «I. Tak. Schaddeele te Üoedereede. Witvliet te llerklngen. l.v.d.lprian Tzn. te HclissanfB. STiiehteren te Aieuwe Tonge. A. Ij. Hobbel te Ooltgensplaat. Kiirt fnk te Ouddorp. UI. Kanters Ahmzn. en L. Hos ten te Oude Tonge. Dljkcnta <f' Doornbos te Sommelsdijk. Wed. A. Kraber te Stad aan 'I Haringvliet. J. Bakker en M. Aoordlioek te Stellendam, en bij alle Drogisten en de meeste Apothekers.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 8