FRANCINA TIQCBELHAN, TIMMERLIEDEN TMIERMARSKNECHTS AANBESTEDING Coiffeurszaak Burgerlijke Stand. Verkoopingen. Marktberichten. Gevraagd twee bekwame aanbesteed Het uitbreken van een woonhuis en het inrichten daarvan tot logement en Koffiehuis. 7 vergezeld van geweldigen donder. Onbe schrijfelijke tooneelen speelden zich af te Epsem, waar het onweder terstond na de wedrennen uitbrak. De straten die naar het station voerden, werden overstroomd en men moest door het water waden, om de treinen te kunnen bereiken. Onder de be zoekers van de wedrennen maakte het on weer 5 slachtoffers, die door den bliksem werden gedood, waaronder een bereden politieagent, wiens paard ook werd dood geslagen. Het 6e slachtoffer was de vrupw van den doodgraver te Acton, die bedolven werd ouder een instortenden muur, die door het regenwater was ondermijnd. Een mijn werker werd in Durham door den bliksem gedood en op Willesdeu Road werd een vrouw verpletterd onder een schoorsteen, die van het dak viel. Vele kelders te Londen liepen onder. De bliksem veroorzaakte ook tal van kleine branden, meestal te Londen. De Trinity en de St. Paulskerk op BunhiU Row werden door den bliksem getroffen. In de Trinity kerk ging de bliksem langs den toren, vernielde gedeeltelijk het dak en stak de galerij in brand. In de St Paulskerk trof de bliksem den toren en sloeg er een gat in van 8 voet breed, terwijl de steenen met donderend geraas in de kerk vielen. De toren dreigt in te storten en daarom zijn de omliggende straten afgezet, terwijl de vi caris en zyn gezin de pastorie moesten ont ruimen. De bliksem sloeg ook in de Pen- tonvllle-gevangenis en rukte er een schoor steen af. WaaghalzerijEen 17-jarige knaap, die reeds als zwemmer naam gemaakt had, zou met toestemming der politie van de Elisabethbrug te Boedapest in den Donau springen. Een groote menigte had zich ver zameld om dit waagstuk bij te wonen. De zwemmer, Michael Csigesala genaamd, sprong van een hoogte van 30 meter, maar tot ontzetting van de toeschouwers kwam hij niet meer boven. Pogingen tot redding, j die terstond werden aangewend, faalden. Eerst later spoelde zijn lijk aan. Kanibalisme uit bijgeloof. Te Gaffa, in Tunis, woont een oude marabout, die in den reuk van heiligheid staat en 't beroep van .medicijnman" uitoefent. Aan een teringlij der aldaar had hij het gebruik van men- schenvleesch voorgeschreven. De ouders van den lyder stalen bij een naburigen stam 2 kleine kinderen, dien zij doodden en wier vieesch door den lijder werd gegeten. Deze daad van kanibalisme kwam echter ter oore van de politie en 200wel de medicijnman als de zieke en zijn ouders zijn ingere kend. Branden in Rusland. Te Schoemicka bij Tscheljabinsk, aan den rand van het Oeral- gebergte, zijn 40 huizen afgebrand, waarbij verscheidene winkels vol koopwaren ver loren gingen. De schade wordt op een half millioen roebels geschat. Te Karaulowska, bij Oefa, verbrandden 300 jwoonhuizen en korenschuren, ook 264 stuks rundvee gingen yerloren. Ingesloten. In een steengroeve by Quareg- non zijn 7 arbeiders door een aardstorting van de buitenwereld afgesloten. Men stelt ijverige pogingen in het werk om hen te redden. Door een bij gedood. Te Steinach in Tirol werd een boer door een bij in hetlinker- oog'id gestoken. De man is aan bloedver giftiging kort daarop overleden. Instorting. In het Italiaansche stadje Polignano bij Bari stortte een in aanbouw zijnd watterreservoir in, waarin 14 arbeiders aan het werk waren. Van dezen werden er 8 dood van onder 't puin te voorschij n gehaald. De bevolking gaf den burgemeester schuld aan het ongeluk en belegerde hem in zijn huis om hem te lynchen. De karabiniers moesten hem ten slotte gewapenderhand ontzetten en hebben hem een schuilplaats in hun kazerne verleend, Gevaarlijke bron. Tengevolge van de be smetting door het water eener bron te Cross- Solt bij Flensburg een familie van tien personen levensgevaarlijk ziek geworden. Drie kinderen zyn reeds overleden. De va der, de moeder en nog vjjf kinderen zyn naar het gasthuis gebracht. Men hoopt ze te redden. De ziekteverschijnselen traden plotseling op. Het gevaar der hoedenspelden. Onlangs kreeg te Altona een jongeling op een dans feest de hoedenspeld van een jong meisje zoo erg in het oog, dat de ongelukkige jongeling dit gezichtsorgaan verloor. Thans echter heeft men hem ingevolge dit ongeluk ook aan het tweede oog moeten opereeren en men heeft, bijna geen hoop meer dit oog te redden, zoodat die hoedenspeld den armen jongeling zeer waarschijnlijk voor altijd van het gezicht beroofd heeft. Een schijnverkoop. Het Waldorf-Astoria hotel te New York is een der bekendste der werelden de eigenaar, William W. Wal dorf, trekt groote inkomsten uitdie bezitting. Volgens schatting der taxateurs vertegen woordigt het hotel een zit van 5.374.000 dollar. Maar de werkelijke waarde is veel aanzienlijker. De eigenaar heeft nu het halve eigendomsrecht op het hotel en z(jn inkom sten verkocht voor anderhalven dollar. Maar het is feitelijk een schijnverkoop, want de kooper is W. W. Astors zoon. De bedoeling van de transactie is enkel, een deel van het successierecht le ontduiken, dat betaald zou worden zoodra bij het overlijden van Astor Sr. het hotel in eigendom overging aan Astor Jr. Overstrooming in Klein-Asie. Het villajet Hudavendigiar met de hoofdstad Brussa wordt door overstrooming geteisterd. Gedu rende 48 uren heeft 't met stralen gere gend, waardoor de vlakte van de Ufertschai onder water is gezet. Bij Brussa zyn 2 brug gen weggeslagen. Een geheele straat is ingestort. Duizenden menseden zijn dakloos en een meisje van 13 jaar verdronk. De materieels schade is zeer groot. Noodweer in Duitschland. Naar de Tauber- zeiting meldt, wordt de schade, door onweer en overstrooming in het Taubergebied ver oorzaakt, op 8 millioen mark geschat. MIDDELHARNIS. Geboren: Geerit z. v. Mattheus van Delft en Hester Martina Oosterling. Maarten z.v. Arij Jeroen Dijkers en Maria Boers. Gerritje d. v. Johannis Langbroek en Jannetje Knops. Barend en Marinus zoons van Barend Faasse en Jannetje Koster. Aren Jaques z, v. Marinus Braber en Dina Braber. Teunis en Johan nis zoons van Aren Hollaar en Maria Verwey. Arendje d. v. Jan de Jong en Maria van Sprang. Geliuwd: Marinus Palingdood 25j. teSommelsdijk en Dirksje Kroos 24 j. Overleden: Pieternella Cornelia Moll 78 j. weduwe van Arie van Trierum. Francina Tiggelman 74 jaar weduwe van Marinus van Eek. SOMMELSDÏJK. GebPieter Jacob z. v. Joliannis Aren Slis en Adriana Lena Fonkert. Jacob z. v. Adrianus Razenberg en Elizabeth Berkhof. Kaatje d. v. Cornelia Kievit en Jacoba v. d. Veer. Jan z. v. Jacob Vroegindeweij en YVillempje Hoogzand. Maria d. v. Jan Lodder en Elizabeth v. d. Berg. Gerritje d. v. Marinus Vos en Maatje v. d. Berg. Johanna Catharina d. v. Jodocus Dirk Johannes Spaan en Maartje Bol, Francina Johanna d. v. Jacob Leendert Auperlé en Maria Christiana de Keijzer. Anna Adriaantje d. v. Abram v. d. Baan en Johanna Volwerk. Gehuwd: Johannes de Korte oud 23 jr, met Leentje Kamerling 21 j. Bart Verweij 20 jr. met Willemijntje Trommel 22 jr. Teunis van Heemst oud 30 jr. met Wilhelmina Nieuwland oud 27 jr. Robbrecht van Antwerpen oud 25 jr. met Maria Vroegindeweij 21 j. Overleden: Jan Joppe oud 6 jaren, Leonardus Buïjs oud 88 jr. weduwnaar van Antkonette Delwarel. Leendert v. d. Meide oud 84 jr. weduwnaar van l.eentje Essenbaggers, Adrianus de Vogel oud 73 j. echtgenoot van Catolijntje de Man. Brielsche Eigeuh. f 0,— h f 0,— Geldersche Blauwen „0,— 0,— Friesche Borgers 1,50 2,— Friesche Blauwen 2,50 2,75 Friesche Bonten „0,— 1,50 Eigenheimer Footers 0,75 1,50 Blauwe Footers 0,75 1,50 Bonte Pouters 0,75 0, Andyker Blauwen 0,— 0,— Beverwyker zand 0,— 0,— Duitsche rooden 2,— 2,50 Zeeuw Bravos 3, 4,85 Duitsche Bravos 0,— 0,— Blauwen 0,— 0,— Waltmans roode O,— 0,— Nieuwe Malta per 100 kilo,, 11,50 12,- Andyker Muizen per mud 12,50 13,- ADV E It T E N T 1 E N. DIRKSLAND. Geb.Pieternella Cornelia d. v. Nicolaas Hermanus van der Groef en Jacoba Hokke. Gerard z. v. Jan Keur en Elizabeth Cornelia van Oostenbrugge. Abraham z. v. Daniël Vijfhuizen en Sara Magdalen a Ghysels. Neeltje d. v. Pieter Dirk Knops en Lijntje van Prooijen. Ondertrouwd Jan Leendert Visser jm. 26 jr. en Cornelia Zorge Jd. 23 j. Johannis Roodzant jm. 35 j. en Jacoba Buth jd. 24 jr. Getr.Huibrecht Guldemeester. jm. 28 jaar eu Geertje Bogert Jd. 18 j., Sacharias Poortvliet jm. 25 j. en Jacoba Josioa Pape jd. 22 j. Overleden; Teunis YVesdijk 81 jr. eebtg. v. Pietertje Vervloet. Jan Los jm. 12 jr. DEN BOMMEL. Ondertr.D. G. van Es jm. 32 j. en W. G. C. Luijendijk jd. 32 jr. Getr.: D. Broeders jm. 25 j. en J. Legierse jd. 20 j. Overleden: Nicolaas Vervloet jm. 14 j. z. van J. Vervloet en L. v. d. Tonnekreek- Maatje v. Kempen 46 jaar vrouw van J. Kardux. STAD AAN 'T HARINGVLIET. Geboren Elisabeth Cornelia d. v. Jan Adriaan Vermeulen van Schiedam en Pieternella de Wachter Elisabeth Joziena d. v. Marines van der Valk en Christina YVesdijk. ROTTERDAM, G Juni. Op de veemarkt waren aangevoerd: 48 paarden, venlen, ezel, 723 magere en 693 vette runderen, 332 vette, 450 nuch tere en - graskalvereu, 339 schapen of lammeren, 516 varkens, 95 biggen, bokken of geiten. Koeien en ossen 35 tot 40 4 c., stieren 31 tot 35 u c., vette kalveren 45 tot 55 ac., exportkalveren tot c, schapen 20 tot 28 c, varkens 22 tot 23 c. en lichte varkens voor export a c. per 7a kilo. Melkkoeien f 160 4 f 270, kalfkoeien f J70 4 f290 stieren f 140 J f 400, pinken f k f graskal veren f k f vaarzen f k falles mager v ee biggen f 6,k f 13,slachtpaarden f 40, k f 170, werkpaarden f 50 k f 325, hitten f 60 k f 276. Nuchtere kalveren: fok- f 14,-- k f 20,slacht* f 8,— k f 13,—. Biggen f 1.30 k f 1.60 per week. De aanvoer van vette koeien en ossen was zeer ruim, de veehouders ruimen op uit vrees voor tong- blaar het zal zeer moeilijk zijn alles op te ruimen Ondanks het vasthouden aan de gevraagde prijzen, liep de markt terug. Stieren ruim aangevoerd, met geringen handel. Vette kalveren behoorlijk aange voerd. De zware soorten waren beter gewild dan die voor exportwegens de feestdagen eenigszins onregel- matigen handel. De uitkomst was minder bevredigend VV'olvee beperkt aangevoerd, handel zeer traag, ook lammeren minder goed te plaatsen. Varkens veel minder aangevoerd dan gewoonlijk, handel zeer slepend tot sterk terugloopende prijzen. Voorexport door zeer gertnge aanvoer geen noteering. De aan voer ter magere markt was voor alles ongekend gering. De handel was in overeenstemming met den aanvoer van weinig beteekenis. Voor jong vee is geen noteering op te geven. Zeer vele gemeenten zijn voor in en uitvoer wegens tongblaar geïsoleerd. Nuchtere fok en slachtkal veren met tragen handel. Handel in hitten vlug, in werkpaarden goed en in slachtpaarden behoorlijk. Biggen met zeer weinig handei. waren bijna onverkoopbaar. OUDE TONGE, 2 Juni 1911. Tarwe f 10,— tot f 10,50 per 100 kilo, Exek f 11,25 tot f 11,60. Per 100 kilo, Haver f7,75 tot f8,per 100 kilo, Erwten f 0. tot f0,per roud, Bruine boonen f0,tot fö. per Mud, Eigenheimer Aardappelen f2,75 tot f3, per mud, Eigenh. poters f0tot f0,per mud. Koepeëen f0,tot f0,per 60 Kilo, Ajuin f 0, tot f0,per 60 Kilo, Kleine f 0,per 60 kilo. Bravo Aardappelen f.3.tot f3,25 per mud, Kriel f 0,tot f 0,per mud. Amsterdam, 6 Juni 1911. Ingezonden door Jac. Knoop, Commissio nair in aardappelen, Amsterdam. Zeeuwsche Bonten f 1,90 f 4,20 Zeeuwsche Blauwen 1,90 3,50 Spuische Eigenheimers 1,90 4 Flakkeesche Eigenh. 1,90 4,10 Drentsche Eigenh. •0,- 0,- Vrydag 9 Juni 's avonds 6 uur te Ouddorp in het Logement van Akershoek van 50 perceelen KLAVER en GRASGEWAS onder Ouddorp en Goedereede. Notaris VAN SCHOUWEN. Vrijjdag 9 Juni 1911 's avonds 7 uur ver koop van 6 meeden grasgewas om 1 X te maaien i/d Molenpolder en 3 meeden roode klavers om 2 X te maaien a/d Touisseveg in het Oudeland te Oude Tonge, voor dhr. A. Slis aldaar, by Wed. G. Kantors Zn. aldaar. Notaris VAN ISPELEN. Op Zaterdag 10 Juni 1911, des nam. 2 uur, ter herberge van Wed. D. Roodzant te Middelharnis. ROODE en LUCERNE KLA VERS in den Van Pailandtspolder te Middel harnis. Notaris VAN BUUREN. Op Woensdag 14 Juni 1911 des namiddags 3 uur, in het Hotel Meyer te Middelharnis inzet van: a. De BOUWHOEVE met LAN DERIJEN aan den Oudelandschen dijk in den polder het Oudeland te Middelharnis, groot 32.30.70 heet. (70 gem. 105 roeden Voorn sche maat) verhuurd tot blootschoof 1912 aan den Heer J. L. Jacobsb. 6.47.00 hectaren BOUWLAND nabij den Tilschen dijk in den polder de Tille te Den Bommel, verhuurd tot blootschoof 1912 aan den Heei C. den Braberten verzoeke van de familie Kolkman te Dordrecht. Notaris VAN BUUREN. Op Donderdag 15 Juni, des avonds 7 uur in de zaal van den heer K. J. Meyer te Middelharnis: ROODE en LUCERNE KLA VERS ten verzoeke van Mej. de Wed. H van den Tol in het Oudeland van Middelharnis den heer Adrianus Verbiest in den Weipol der te Sominelsdijk en Mej. de Wed. L. van Drie) in het Nieuwland te Sommelsdyk benevens KANTHOOI in den Aanwas, Be- zomerkadeweide en het verdere BOUW LAND bij de Hofstede ten verzoeke van genoemde Wed. H. van den Tol. Notaris VAN BUUREN. Vrijdag 16 Juni 's voorm. 9 uur te Stellen dam in het Logement van Troost van 83 perceelen KLAVER en GRASGEWAS in de Adriana-, Hals-, Eendracht- en Scharrezee- polders onder Stellendam. Notaris VAN SCHOUWEN. Op Vrijdag 16 Juni 1911 's nam. 2 uur, te Dirksland, ter herberge van P. Brooshooft veiling en onmiddellijk daarna afslag van eene LANDBOUWSCHUUR (vroeger mees- stoof) te Dirksland, aan den GelderschenDijk ten verzoeke van den Heer J. Overdorp te Nieuwe Tonge. Nataris Van DER SLUYS. Op Vrijdag 16 Juni 1911 's nam. lialf 3 uur. te Dirksland ter herberge van P. Brooshooft van verscheidene perceelen ROODE en LUCERNE KLAVERS. Breeder by biljet omschreven. Notaris VAN DER SLUYS. Op Woensdag 21 Juni 1911 des namiddags 3 uur, in het Hotel Meijer te Middelharnis: afslag van: a. De BOUWHOEVE met LAN DERIJEN aan den Oudelandschen dijk in den polder het Oudeland te Middelharnis, groot 32.30.70 heet. (70 gem. 105 roeden Voornsche maat) verhuurd tot blootschoof 1912 aan den Heer J. L. Jacobs; b. 6.47.00 hectaren BOUWLAND nabij den Tilschen dijk in den polder de Tille te Den Bommel, verhuurd tot blootschoof 1912 aan den Heer C. den Braber; ten verzoeke van de familie Kolkman te Dordrecht. Notaris VAN BUUREN. Op nader te bepalen datums in de maand Juni 1911 te Ooltgensplaat: inzet en afslag van 16.33.20 hectaren BOUWLAND gelegen tusschen den Altekleinschen dijk en den Zeedijk in den Mariapolder te Ooltgensplaat, verhuurd aan den Heer Wittekoek tot bloot schoof 1913, in diverse perceelen en com binatiën ten verzoeke van den Heer G. van der Koogh te Alblasserdam. Notarissen Mk. VAN WEEL en VAN BUUREN. Op nader te bepalen datums in Juni 1911 van 8.37.60 HA. (20 Gem. 202 Roeden S. Maat) BOUWLAND, te Sommelsdijk, in den polder de Oude Plaat, nabij de Hofstede van den heer A. J. Kastelein, kad. Sectie D. nommers 533, 534, 535 en 541 in per ceelen en in combinatie. Blootschoof 1912 uit de pacht. Notaris VAN DER SLUYS. Op nader te bepalen dagen in do maand Aug. Ongeveer 7 hectaren BOUW- en WEI LAND onder Ouddorp, in de polders West Nieuwland, Oude Oostdijk en Oudeland. Ruim 5% hectaren BOUWLAND onder Goe dereede, in den grooten Zuiderpolder. Ruim 51/2 hectaren BOUWLAND onder Stellendam in kavel 8 van den Adrianapolder. Nota rissen C. W. F. C. VAN LIDTH DE JEUDE te 's Gravenhage en A. VAN SCHOUWEN te Goedereede. Heden overleed, ria een langdu rig en zeer smartelijk lijden, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw Weduwe van den heer M. van Eck, in den ouderdom van ruim 74 jaren. Dat zij ingegaan is in de rust die er overblijft voor het volk van God, lenigt eenigszins onze smart. Uit aller naam J. VAN ECK. Middelharnis, 1 Juni 1911. Voor de vele blijken van belangstelling, on dervonden op 2 Juni, betuigen wij, ook namens onze kinderen, onzen hartelijken dank. DK. BUTH en Echtgenoote. Dirksland, 2 Juni 1911. Voor de vele bewijzen van deel neming', ontvangen bij het plotseling overlijden van onze geliefde Echt genoote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, JANNA KOSTEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam1 H. J. C. VAN DER SNOEK. Oude Tonge, 7 Juni 1911. IDE: -B- ZFUTIEIIST CATE Speciaal arts voor spysverterings-, stofwisselings en zenuwziekten is VRIJDAG 9 JUNI niet te consulteeren. ROTTERUAin, EENDRACHT.®WEG 66 De ondergeteekende J. A. Knape,deelthierby aan zy'n geachte clientèle mede, dat hjj zyn heeft overgedaan aan den Heer J. VAN DER VOORDE, die op denzelfden voet door hem zal worden voortgezet. Dankzeggend voor het genoten vertrouwen en zijn opvolger beleefd aanbevelend. Hoogachtend, Uw dienstw. dnr. J. A. KNAPE, Coiffeur. Mij refereerende aan bovenstaande mede- deeling, beveel ik mij beleefd in ieders gunst aan. Hoogachtend, Uw dienstw. dnr. J. VAN DER VOORDE, Coiffeur. De Abonnementskaarten door myn voor ganger, den Heer J. A. Knape afgegeven, blijven geldig. Er kunnen te OUDDORP (Z.-H.) Timmerlieden geplaatst worden. Men rich te zich schriftelijk tot den uitvoer der der in aanbouw zijnde vuurtoren in Gewapend Beton te Ouddorp. 3_2 W. AKERSHOEK. bij D. ROODZAND te Dirksland. 3—1 Door den Architect H. M. ROOD ZAND te Dirksland zal namens den heer J. G. KNÖPS te Dirksland worden De besteding zal plaats hebben den 14 Juni 1911 des namiddags 4 ure. Het bestek ligt. ter overname in het hotel BROOSHOOFT, terwijl de teekening te verkrijgen is a i 0,75 bij den architect voornoemd. 2—1

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 7