Binnenland. Buitenland. vloedig alles scheuken wat dienen kan, 0111 Uw geluk en dat uwer onderdanen te ver- grooten. Moge zijn zegen nederdalen op U, en de gemeente, nog vele jaren van uw bestuur. We zullen ons steeds gelukkig achteu te behooren tot het getal dergenen die in U een Burgervader begroeten. Ontvang dan heden deze kindelijke wen- schen, voor welker vervulling wij God zullen bidden, waarna wfj niet de meeste hoog achting ons noemen van U, Ëdelachtb. heer de onderdanige leer'ingen der school te Achthuizen. Nadat nog eenigeliederen waren gezongen richtte de Burgemeester ook hier een woord van dank tot de kinderen. Thans zette de stoet zich wederom in beweging en kwam ten één uur binnen de gemeente aan, waar voor het Raadhuis halt werd gehouden. Op het raadhuis werd zijn E. A. door den raad en de feestcommissie ontvangen. De Voorzitter dier commissie, de heer Dr. Van der Meer, sprak den Burgemeester aldus toe „Mijnheer de Burgemeester, als voorzitter van de feestcommissie roep ik U een harte lijk welkom toe bij Uwe aankomst als in woner van den Bommel. Toen ik deze taak op mij nam, was dat niet zonder een gevoel van weemoed. Het is toch slechts 4 jaren geleden, dat Uw voorganger, vol illusies en lust tot werken op deze zelfde plaats begroet werd. En, helaas, door langdurig lyden, dat eindigde met den dood, heeft hy zich niet kunnen geven aan de gemeente, zooals hy zich dat voorgesteld had. Mogen deze woor den niet recht passen bij een feest als dit, toch is het begrijpelijk, dat deze gedachte zich opdringt, en tegelijk den hartgrondigen wensch, dat U en Uwe echtgenoot een langer leven gegund moge worden, tot heil van deze gemeente. U wacht hier een werkkring, die, al naar zy opgevat wordt, zeer gemak kelijk of uiterst moeilijk kan zijn. Moge het U gegeven zijn, den juisten weg te vinden, om deze gemeente in bloei en welvaart te doen toenemen, opdat wij allen ten allen tijde eensgezind kunnen instemmen met den roepLeve de Burgemeester." Hierna verliet de Burgemeester gevolgd door het bestuur der feestcommissie even de raadzaal, om den ruiterstoet, die zich inmiddels op de Kaai rond den zegewagen had opgesteld, een woord van dank te bren gen voor hun geleide. Van de gelegenheid die thans der burgerij geboden werd, den functionaris op het raad huis geluk te wenschen werd slechts een matig gebruik gemaakt. Door een 12 talstrooistertjes voorafgegaan, begaf de Burgemeester zich naar zyne wo ning, om daar de ovatie der kinderen van de le openbare en van de bijzondere school in ontvangst te nemen. Eerst zongen de leerlingen der openbare school hem eenige liederen toe, en werd hem een bouquet aangeboden door de jonge juffrouw Van Vliet. Het hoofd der school, de heer Breers, begroette den Burgemeester met de vol gende woorden „Weledelachtbare heer Burgemeester, in aansluiting aan de wenschen, die U daar even door de leerlingen mijner school zijn toegezongen, heb ik, als hoofd der le Open bare school de eer en het genoegen, U, mede namens het personeel, beleefdelijk geluk te wenschen met de onderscheiding, U van wege H.M. onze geerbiedigde Koningin ten deel gevallen, en U een hartelijk welkom toe te roepen. Wij hopen van ganscher harte dat Uwe komst den Bommel tot zegen moge zijn, den Bommel onder Uw bestuur in bloei moge toenemen en dat uw geluk onafschei delijk met dat van den Bommel moge ver bonden zijn. Dan zult u, na een lange reeks van gelukkige jaren met welgevallen op den door U afgelegden weg kunnen terugzien. God sterke U daartoe en geleide Uwe schre den. Ik eindig met den uitroepLeve de Burgemeester, Leve Mevrouw Stem!" Daarna zongen de leerlingen der bijzon dere school hunne welkomstliederen, en sprak de heer Veenatra„Ziedaar, geachte Heer Burgemeester het welkom van de kinderen der Bijzondere School te den Bom mel, U toegezongen. En bij dien zang zy het mij vergund, namens personeel, voor zooverre Ik van personeel mag spreken, en namens schoolkinderen nog enkele woorden van welkom toe te voegen. De kinderen van de Christelijke school begroeten U als hun Burgemeester als den vertegenwoor diger van H.M. de Koningin, ja, wat meer zegt, als den drager van het Goddelijk ge zag, U verleend. Als zoodanig kunt ge U verzekerd houden van der kinderen liefde en trouw. We verwachten niet anders van U, dan dat het uw ijverig streven zal zijn, alles goeds voor den Bommel te zoeken. De adel van Uw naam zij ons daarvoor een waarborg. Die adel zii een weerspiegeling van den rechten zielenadel, waardoor ge als Burgemeester boven de partijen staande, voor alle burgers van den Bommel het goede zult zoeken. Komt kinderen, roepen we allen luid: Lang leve de Burgemeester." Door de jongejuffrouw Veenstra was in middels een bouquet aangeboden. Na eene pauze verplaatste de feestdrukte zich naar de Kerkdreef, het terrein voor de ringrijderij. De heer Van Prooijen had zijne weide, langs de baan gelegen bereidwillig gesteld voor de kijklustige menigte. De ver sierde tilbury's waren even te voren door de jury gekeurd en de volgende pryzen toe gekend voor de fraaiste versiering: le prijs Mej. J. Mast met den heer H. v. Rossum, (zilveren lepel en vork). 2e pry's Mej. A. Vermaas met den heer J. P. Mast, (schemerlamp). 3e Mej. N. de Wachter met dor. heer W. Lokker, (servies.) Aan de ringrijderij namen 20 liefhebbers deel en vielen de prijzen als volgt: le prijs de heer en Mejuffr. Koert-Koert, (pendule met candalabres). 2e Mej. v. Prooijen met den heer G. v. Es, (Standerd met bloem pot en plant). 3e Mej. Van Schouwen met den heer N. Nieuwenhuizen, (Inktstel). Dat zulke fraaie prijzen beschikbaar waren dankt de commissie aan een harer leden van het bestuur, die het beschikbaar bedrag met 50 pOt. had verhoogd. 's Avonds hadden we nog de zangvereen. „Excelsior", die eenige liederen ten gehoore bracht, en een lampionoptocht der kinde ren, terwijl het muziekgezelschap van Melis sant dat voor dien dag geëngageerd was, van tijd tot tijd eenige stukken ten gehoore bracht. Ten slotte eene illuminatie. Tot laat in den avond duurde de feest vreugde voort, en geen enkele wanklank werd gehoord. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om de feestcommissie met haar bestuur een woord van dank en hulde te brengen voor de wijze, waarop zij zich hebben gekweten van hare moeilijke en veel omvattende taak, en meenec dit te mogen doen uit naam van de geheele burgerij van Den Bommel. STAD AAN 'T flARIiVGVLIET- Burg. en Weth. dezer gemeente herinneren de inge zetenen aan den dankdag of de godsdien stige viering van den overwinning bij Water loo op Zondag 18 Juni a. s. Tot voorzitter van de zangvereeniging „Concordia" alhier is gekozen de heer K. Huizer Johz. in plaats van H. de Wachter, die naar Noord-Amerika is vertrokken. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer A. Smits, ambtenaar ter Secretarie te Alblas- serdam, behaalde de vorige week het diplo ma als gemeente-Secretaris. Had men in deze gemeente in de laatste weken groot gebrek aan drinkwater. Zaterdagmiddag jl. ontlastte zich boven het dorp een onweersbui, vergezeld van stort regen, hagel en wind. Het regende zoo hard, dat in sommige woningen de matten op den vloer dreven. Gelukkig werd door den hagel weinig schade aan de veldvruchten toegebracht. Op den 8sten Juni a. s. des namid dags te 2 uren, zal door den Raad dezer gemeente eene openbare vergadering wor den gehouden. Onweer. Zondagavond is te Koegras de bliksem geslagen in een, door M. Jimmink bewoon de, boerdery, die geheel afbrandde. Alles was verzekerd. Zondag is de bliksem geslagen in den korenmolen van H. Mulder, te Walderveen, by Barneveld. Behalve de molen, is ook ongeveer 300 mud koren geheel verbrand. Het verbrande was deels laag, deels in het geheel niet verzekerd. Te Noordwyk is Zaterdagmiddag een 18- jarige Katwijksche boer, die bezig was een koe te melken, door den bliksem gedood. Zondag is in de buurtschap Haart onder Aalten door het inslaan van den Bliksem een korenmolen afgebrand. Bij een hevig onweer, dat Zondagmiddag over Werkendam woedde, is de bliksem geslagen in de boerdery van Geleerum in de Biesbosch te Werkendam. Alles is. tot den grond toe afgebrand. Tijdens het onweer van Zondagavond is omstreeks 6 uur de 32 jarige E. v. d. K., wonende aan den Rozendaalschen weg te Arnhem, terwijl hy alleen thuis, was, door den bliksem getroffen en gedood. De bliksem had zijn weg genomen door den schoorsteen, die stukgeslagen werd, terwijl ook eenig huisraad is vernield. Een hevig onweer heeft zich Zondagmiddag ontlast boven de OverBeruwe. In Bemmel is de bliksem geslagen in de hofstede bewoond door D. T. De geheele woning brandde af. Het vee werd gered. Een en ander was verzekerd. By de Ostade-woningen, uaby de Jacob Catssraat te 's-Gravenhage, zaten Zaterdag avond laat eenige jongrns op straat met een klein kaliber flobert-pistool te spelen. Een van hen, een 14-jarige knaap, liet het pistooltje, dat geladen was, vallen, met het gevolg dat het wapen afging en een andere jongen eveneens 14 jaar oud - een kogeltje in het aangezicht kreeg, en dit tol de hersenen doordrong. In bewustelozen toestand is de gewonde knaap naar het gemeente-ziekenhuis vervoerd. Tegen den anderen jongen, die het pistool had laten vallen, is proces-verbaal opge maakt, al kan uit de omstandigheden wor den afgeleid, dat er geen opzet in het spel was. Tusschen Werkendam en Hardinxveld is Zondagmiddag opgehaald het lyk van de schippersvrouw J. S. v. W., die Dinsdag, bij het spoelen van wachgoed b(j Zaltbom- mel, was overboord geslagen en verdronken. Te Bolnes is Zondag de 32-jarige P. B., matroos op de Leemans, van de rederij Fop Smit en Co., van de boot in de Maas gevallen en verdronken. Twee uur later is zyn lijk opgehaald. De verdronkene was ongehuwd. Zaterdagavond is het 5-jarig zoontje van H. Oskam te Polsbroek te water geraakt en eenige oogenblikken later levenloos opgehaald. Een sjouwer te Nijmegen, een goed zwem mer, wedde Zondagmorgen in min of meer beschonken toestand, om een paar borrels, dat hij van de kade in de Waal zou sprin gen. Hy deed het en verdronk. Te Gennep is Zondag de 21-jarige F. H. bij het zwemmen in de Maas verdronken. Te Hengelo wordt vermist de gepension- neerde fabrieksarbeider Horstink. Men ver onderstelt dat hem een ongeval overkomen is. De handel in aardappelen bepaalt zich in de Beneden Langstraat meer en meer tot kleine partijtjes aan dalende prijzen.. Men besteedt thans nog van f2 tot f4 per mud, naar qualiteit. Het nieuwe gewas staat er zeer gunstig by, al zijn hier en daar eenige achterblij vers tengevolge van minder goede pooters. Dat viel tegen Twee jongens van 11 en 12 jaar uit „De Krim", te Enschedé waarvan de een pas van de tuchtschool terug was wilden de wijde wereld in. Nummer één hield geld achter dat hij voor zijn vader had geïnd, nummer twee zou trachten wat te krijgen. Op den Hengeloschenweg was de kans voor den laatste reeds gunstigdaar stond een onbeheerde fiets, die werd' meegepakt. De avonturiers zouden de fiets verkopen, van de opbrengst de reiskosten betalen naar Rotterdam en dan door insluiping op eene stoomboot eene reis over zee maken. 't Plan was vlugger in orde dan de uit voering, want de jongens waren nog niet te Hengelo of de jachtopziener Bronsvoort had ze reeds te pakken I Een schat in bed Te Kessel (Limburg) is by het restauree- ren van een huis, welks bewoners voor korten tijd waren overleden, in het bed een zakje gevonden, inhoudende bankbil jetten, goud- en zilverwerk, ter waarde van f 900. Donderdagmiddag om 4 uur droeg P., werkman van de bierbrouwerij „De Vijf hoek", te Middelburg, een fust bier op den schouder, bij het afdalen van de keldertrap van den heer Seymour. Hij kwam hierbij voorover te vallen, het fust viel achter hem en rolde over hem heen. De man verwondde een zijner beenen, verkreeg eenige wonden aan den schedel en een bloeduitstorting door den neus. Op advies van den geneesheer werd hy naar het gasthuis overgebracht. Dure melk Voor de Amsterdamsche melkboeren is het tegenwoordig een zware tijd. Tengevolge van het overal in de provincie heerschende mond- en klauwzeer onder het vee is de melk zeer schaars en daardoor natuurlijk duur. Per kan moet 12 a 13 cent betaald wor den, terwijl de verkoopsprijs tot nu toe gehandhaafd bleef op 9 a 10 cent. Weliswaar hebben verreweg de meeste melkleveranciers in Amsterdam jaarcontrac ten met buitenboeren, waardoor deze ver plicht zyn de melk voor 8 ct. te blijven leveren, maar door de groote warmte van de laatste weken is het melkverbruik veel grooter dan het by die contracten te leveren kwantum. De leveranciers moeten dus bijkoopen, wat beteekent hooge kosten, veel moeite en een verlies van 2 a 3 ct. per kan. Aardbeving. Maandagavond om 8,45 uur is te Aken een tamelijk hevige, korte aard beving waargenomen. De huizen trilden en aan de muren bewogen zich de schilderijen. Des nachts om 3,10 uur volgde een langere, doch zwakkere aardbeving. Een derde schok die 10 sec. aanhield, werd Dinsdagmorgen om 8,8 gevoeld. Ook in Eupen, bij Hagen, moet terzelfdertyd als de eerste maal te Aken, een aardbeving zijn waargenomen. Vrijdag is er een felle brand ontstaan bij den heer Rosier, te Werkendam, die met zijn vrouw afwezig was. De ledikanten, waarin 6 kleine kinderen sliepen, waren al aan 't branden, toen er op 't angstgeschrei van de kleinen, hulp kwam opdagen. Alles is uitgebrand. De brand schijnt, ontstaan te zijn door't 'omvallen van een lamp. Verzekering dekt de schade. Dat is óók iets voor een Minister Door een 62 tal inwoners van Kruinin- gen (Zeeland) landbouwers en andere be langhebbenden is een request gezonden aan den Minister van Justitie, waarin verzocht wordt een onderzoek te doen instellen naar de oorzaak van het verdwijnen van veel honden en katten in de laatste jaren. Een hoogst ernstig ongeluk beeft Vrydag- I i ochtend op de Lijnbaan te 's Graveuhage plaats gehad bij het rangeeren van de West- landsche stoomtram. Een ongeveer lü-jarige knaapje, dat, naar men zegt, aan een tramrijtuigen was gaan hangen, geraakte met het hoofd tusschen de buffers van twee tegen elkander komende wagens. In bewusteloozen toestand werd de jongen in het politieposthuis aan de Loosduinscne- brug binnengebracht en daarna vervoerd naar het R.-K. Ziekenhuis aan het West einde. Da&r bleek het kind reeds te zijn overleden. Te Berlikum (Noord-Br.) heeft een- treurig ongeval plaats gehad Terwijl de stoomtram, die te 5.08 uit 's Bosch vertrekt, in volle vaart de gemeente kwam binnen rijden, stond het jongste kind van den heer G., een knaapje van 20 maan den, tuschen de rails even voorbij bet raad huis. De machine wierp het wicht op den grond en alle wagens, behalve de laatste, waren reeds gepasseerd, toen het kind zijn rechterarm uitsloeg en daarmee onder de wielen van den laatsten wagen kwam. Deerlijk gekneusd werd het naar den dokter gebracht, die direct geneeskundige hulp verleende, waarna het kind naar het klooster der Zusters gebracht werd. De rechterarm zal gedeeltelijk moeten geamputeerd worden. Een autobus omgeslagen. Te Pary's is een autobus, die van de Bastille naar de Made leine reed door het breken van een as op de Place de la République omgeslagen. Het zware voertuig lag geheel op een zijde. Een 20 tal passagiers, die er in zaten, zyn allen gekwetst en in naburige apotheken ver bonden. Sprekende honden. Van „Don", den spre kenden hond uit de Lüneburgerheide, heeft men den laatsten tyd niet veel meer gehoord. Zijn wereldroem schijnt dus reeds te ver- bleeken en hij kan nu filosofeeren over het vergankelijke van aardsche glorie. Intus- schen blijkt thans, dat ook hy niet nieuw is onder de zon en dat hij reeds een voor ganger heeft gehad, 200 jaar geleden. In de rapporten van de Académie des sciences te Parfjs schreef de filosoof Leibnitz in het jaar 1715, dat hy' in een dorp bij Zeiz in Meiszen een boerenhond had gevonden, die kon spreken. Een kleine jongen had ge merkt, dat de hond tonen uitstiet, die als woorden klonken en toen beproefd hem te leeren spreken. Na eenige jaren kon de hond ruim 30 woorden uitbrengen. Hij zei heel duidelijk thee, koffie, choco lade enz. De hond was reeds drie jaar oud toen zfjn opvoeding begon. Hij kon erfiter alleen nazeggen wat men hem voorzeide. Hfj was bij de lessen nooit mishandeld. Een geheimzinnige zaak. De „Nieuwe Gazet van Antwerpen" meldt: Dinsdagnacht vroeg een Duitscber, die zei Mayer te heeten, te Aken een chauffeur, wien hy een som van 800 mark aanbood, om hem terstond per automobiel van daar naar Antwerpen te brengen. De chauffeur nam het voorstel aan en om 1 uur vertrokken de beide mannen. Om halfacht waren zij te Antwerpen. Mayer wilde op de De Keyserlei in het Hótel de Londres afstappen, maar daar hfj geen reisgoed bij zich had, liet men hem niet binnen. Daarop wendde de kerel zich tot zyn chauffeur, die hem eenige oogenblikken te voren een voorschot, op den overeengekomen prijs gevraagd had, en zei: „Ziehier een wissel van 1000 dollar op New-York; ga dien in een bank ontvangen en breng mij het overschot terug." Toen de chauffeur weerkwam, was de geheimzinnige Duitscher verdwenen. Hij had zyn automobielman een „valschen" wissel gegeven. De politie denkt, dat Mayer te Aken het een of ander misdaan heeft, en dat hjj zyn toevlucht tot den chauffeur nam, om zonder hinder de stad te kunnen verlaten. Een onderzoek is reeds geopend. Te Epinay is Zaterdagavond laat het zal circa half twaalf geweest zijn - door een automobiel een ernstig ongeluk veroor zaakt. Twintig soldaten van het 128ste regiment infanterie keerden op dat uur terug vau de stallen van tramwagens, waar zij, in verband met een staking van tramweg personeel, de wacht gehouden hadden. De bestumder van de auto scheen de soldaten niet te zien; zijn wagen stoof in volle vaart op de twintig man in. Eén soldaat werd op slag gedood, drie anderen werden gewond. Een der mannen, die de auto zag naderen loste drie revolverschoten in de lucht om de aandacht van den bestuurder te trekken en de man geraakte zoo van streek toen het ongeluk gebeurde, dat ook hy naar het hospitaal gebracht moest worden. Toen de bestuurder van de tuf de soldaten bemerkte poogde hij door remmen een onheil te voor komen. Hy remde zoo sterk, dat zyn wagen omsloeg; het kind, dat er in zat, deed een wond aan het hoofd op. Het onweer in Zuid Engeland. Na de buitengewone warmte van de laatste dagen in Zuid-Engoland zyn ernstige on- weders gevolgd, die hun middelpunt boven Londen hadden. Men telde van 20 tot 30 ontladingen in de minuut en alle gingen

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 6