„VOORUIT TWEEDE BLAD No. 29 7 Juni 1911 Offlcieeie Mededeeiingen. Plaatselijk Nieuws. 5 VERKIEZING VOOR DEN GEMEENTERAAD. De BURGEMEESTER der Gemeente ütliildelhuruis brengt hiermede ter openbare kennis, dat op Dinsdag, den 27 Juni aanstaande, zal plaats hebben de verkiezing van 4 leden van den Gemeen teraad, ter vervulling der plaatsen van hen, die den éérsten Dinsdag van September a.s. aan de beurt van aftreding zijn. dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretarie der Gemeente by den Burgemeester kunnen worden ingeleverd: OPGAVEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zyn door tenminste dertien kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en be- hoorende tot het district, waarvoor de candidaatstel- ling geschiedt. De inlevering dezer opgaven moet geschieden per soonlijk door ééD of meer der personen, die de opgave hebben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven bovenvermeld, zijn ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar van den 13 Juni 1911 tot en met den dag der ver kiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der Kieswet, luidende als volgt: Hij, die eene opgave, als bedoeld-in artikel 51 inle vert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van peisonen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende •lat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de ver kiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde opgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onder teekend. Middelharnis, den 6 Juni 1911. De Burgemeester voornoemd, ULBO J. MIJS. MIDDELHARNIS. 15 Juni e.k. herdenkt de Heer Carel van Kronenburg, den dag, waarop hij voor 40 jaar in betrekking kwam by de firma Hellebrekers Zonen, Stoomdistel- leerderij, Likeurstokerij en Wynhandel te Rotterdam. 38 jaren daarvan vertegenwoor digde hij die firma bij zijn afnemers onaf gebroken in onze gemeente en hare om geving, logeerde steeds in Hotel „Meijer" en was daardoor bekend onder den populairen naam „Oom Carel". Bij zjjne firma, clientele en collegas is hij bemind en staat hoog aangeschreven, omdat hij zich buiten zaken om, v..ak ten alge- meene nutte financieel en moreel gaf, voorop stellende nimmer daarvan melding te willen hooren, noch lezen. Eenvoud, hem des jubilaris eigenschap en deugd, beoogde hij een doel, te werken in het belang zijner firma en voor zijn gezin, niets willende weten van vermoeienis en inspanning, waar van hy in zijn 40 jarige loopbaan als handelsreiziger terdege kan medespreken. Zijn firma en collegas zullen hem jbij dit Jubile blijk geven van achting en'onge twijfeld zullen zfine begunstigers en vrienden daarbij niet achterwege blijven. Dinsdag vertrokken de vischsloepen „Voorlichter" sch. J. de Koning en „Alba tros" scb. Johs. de Waard ter haringvis- scherfi naar zee. Maandag was het aan het station al hier zeer druk met het personenvervoer, allen bestemd voor Ouddorp. De trammen die uit de richting Oolgensplaat kwamen waren allen vol, inet de tram van 7 uur s'middags vertrokken velen in die richting weer teiug. De laatste passagierstram van Ouddorp kwam 's nachts om 1 uur hier aan, het grootste gedeelte daarvan was voor Sommelsdijk en Middelharnis bestemd, en nog bijna 3 wagens vol voor de richting Ooltgensplaat, die omstreeks half twee ure vertrok, allen waren in een vrolijke stem ming. Des 's middags werd ook deze ge meente door zeer vele vreemdelingen be zocht, geen onaangenaamheden vielen voor, de herbergen waren allen voor of op het sluitingsuur gesloten. Maandagmiddag geraakte het 3-jarig zoontje van J. Boogerman in een onbewaakt oogenbiik in de kaai, de heer K J. Meijer Pz. die het ongeval bemerkte begaf zi&h gekleed te water en had het genoegen de kleine nog in tijds te reddenr Vorige week Woensdag had de beurt schipper op Dordrecht, de Heer B. Witvliet het ongeluk te vallen op de zwaarden van zijn schip waarbij hij zich zoodanig bezeerde, dat geneeskundige hulp moest worden inge roepen en toen bleek dat hij twee ribben had gebroken. Het zeiljacht Dolfijn van den Heer D. Slis P.Lz. alhier is verkocht aan den Heer W. Cremer te Vlissingen. SOMMELSDIJK' Terwijl het 3-jarig zoontje van J. Spee in den timmermanswinkel aan het spelen was, kwam het ventje zoodanig te vallen dat het zijn armpje brak. DlHKSLAi\D' Politiehonden in dienst. Vrij dag 2 Juni 1.1. trof den Rijksveldwachter J. M, Elenbaas te Dirksland een voor hem droevig ongeluk. 'sMoigens was hij met zijne afgerichte politiehond Hema in tegenwoor digheid van den Heer Manse, Griffier bij den Rechtercommissaris te Rotterdam en diens in africhting zijnden politiehond Polly op surveillance in de jachtvelden bij Dirks land. Tegen twaalf uur in den middag waren zü gescheiden en was de Heer Manse in de richting van Melissant waar hij logeerde vertrokken, terwijl Elenbaas in de richting van Dirksland ging. Plotseling sprong zijn hond over een breede sloot, te breed voor den geleider om te volgen en begaf zich in de vlakte. Elenbaas zocht even naar zijn signaalfluit om den hond af te seinen daar zich in die vlakte paarden bevonden. Toen hij een ondeelbaar oogenbiik later in die richting keek was de hond spoorloos ver dwenen en keerde ook op herhaaldelijk seinen niet weer. Na zich met een korte omweg naar de plek te hebben begeven waar de hond verdween, was evenwel geen spoor te ontdekken en dacht Elenbaas dat zijn hond misschien, wat evenwel nog nooit was voorgekomen, naar huis was gegaan daar Hema nog kort geleden een nest jon gen had grootgebracht. Thuiskomende was de hond er evenwel niet. Nu ging hij met spoed in vereeniging met andere Rijks- en Gemeenteveldwachters op onderzoek uit, daar zich gedachten aan misdaad begonnen te grondvesten waarbij zich op verzoek den met het geval in kennis gestelden Heer Manse met zijn hond aansloot. In alle rich tingen werd nu alles afgezocht zonder eenig resultaat Om 8 uur 's avonds werd even gerust daarna werd het onderzoek hervat en tot 's nachts 3 uur met onverdroten ijver voortgezet,waarbij zich vooral den Rijks veldwachter Van Helden uit Herkingen en den Gemeenteveldwachter H. Kramer te Dirksland als speciale vrienden van Elen baas met verschillende anderen geen moeite spaarden. Tevergeefs, om 3 uur 's nachts moesten zy het evenwel, daar het geheele jachtterrein afgezocht was, opgeven. Zater dagmorgen begaf Elenbaas, geen rust heb bende met Van Helden, zich naar Middel harnis naar den Heer Chr. F. Hossen, Di recteur der Ambachtsschool bekend om zfine resultaten met zijne politiehonden Bob en Max, en lag hem het geval voor. De Heer Hossen werd bereid gevonden een nader onderzoek te leiden en vertrok circa 12 uur met beide honden per stoomtram uit Mid delharnis. Na ter plaatse volgens zijne ge woonte de noodige voorbereidende maatre gelen te hebben genomen en een plan de campagne te hebben vastgesteld gaf hfi' ongeveer 3 uur in den_middag, onder een gloeiende temperatuur, beide honden lucht aan een kleed uit het hok van den vermisten politiehond. Beide honden vonden blfikbaar spoedig het spoor en wezen te ongeveer 5 uur de plek aan waar Hema dood en ver stijfd de tong uit den bek en met een weinig bloed bezoedeld in een sloot onder het gras lag. Bijzondere geweldpleging was voor het oogenbiik niet te constateeren. De eigenaars van de jacht de Heeren Warnaer hadden gedurende den tocht levendig blfik van be langstelling gegeven en toen dan ook nadat den Heer Hössen met zfine honden de om trek ter plaatse nog verder had onderzocht of bijzonderheden waren te ontdekken, ging de stoet naar de eerste hoeve van den Heer Warnaer die welwillend de noodige ver kwikking aanbood en werd vervolgens de doode hond per rfituig vervoerd naar de tweede hoeve bij Dirksland waar de andere Heer Warnaer een degelijke kist afstond. Weldra verscheen geheel belangloos den Heer De Graaf, Rfi'ksveearts te Dirksland, ter plaatse en werd op diens advies de hond ter nader onderzoek met de eerstvolgende gelegenheid opgezonden naar de Rfiks Serum Inrichting te Rotterdam. Het door Max en Bob uitgewerkte spoor was 27 uur oud. Nader bericht men ons dat wanneer het blijkt dat misdaad de'doodsoorzaak is, be halve een nader streng onderzoek in plaa s van deze ééne, twee andere honden door Elenbaas in dienst worden genomen, waar voor reeds steun is toegezegd. Op de op 1 Juni gehouden paarden markt waren aangevoerd 127 paarden. Er werden nog al wat paarden verkocht voor hooge prfizen. Maandagmiddag verloor de 12 jarige Jan Los bij het zwemmen in de haven het leven. Niettegenstaande men lang genoeg is bezig geweest om volgens de bekende voorschriften de levensgeesten weer op te wekken, mocht men er niet in slagen. Maandagmorgen ontstond op de hof stede van den heer J. Bosschieter over de haven een begin van brand. Met eenige emmers water was men 't vuur gelukkig meester. STELLENDAM' Op Dinsdag 27 Juni zal de verkiezing plaats hebben van twee leden van den Gemeenteraad, tengevolge van de perio dieke aftrediDg der heeren P. Biemond en L. Moerland. De Zangvereeniging „Excelcior" alhier behaalde op het Maandag 5 Juni gehouden Concours te Ouddorp, den len prfii, in de 2e AdeelingGemengdeZangvereenigen. Bovendien kreeg deze vereeniging den prfis speciaal uitgeloofd voor die Zangver eeniging, die het hoogste aantal punten zou behalen. UUDDOIilL Op den 2den Pinksterdag is er te Ouddorp prettig feest gevierd. Alles liep uitmuntend van stapel en den geheelen dag en avond werd geen wanklank gehoord. De liedereu, die nu en dan door troepjes pretmakers werden aangeheven, verschilden veel van de gemeene deunen, die bfi andere gelegenheden dikwijls worden gehoord, ofschoon niet overdruk, heerschte er een prettige, gezellige toon. De uitslag van het concours was als volgt 12 gezelschappen namen deel (7 zang en 5 fanfare). 3de afdeeling zang „Van ongenoegen vrij" te Ooltgensplaat 2de prijs. 3de afdeeling zang „Excelsior" te Stellen dam, 1ste pry's en eereprijs. 2de afdeeling zang „Excelsior" Zwarte- waal 2de prfi's. 3de afdeeling fanfare Apoilo" Goedereede lste prfis. 3de afdeeling fanfare „Tot nut en genoe gen" Melissant 2de prijs. 3de afdeeling fanfare „Wiihelmina" Oud dorp 3de prijs. 2de afdeeling mannenkoor „Cresendo" Briele 2de prfi's. lste afdeeling mannenkoor „Wiihelmina" Hellevoetsluis lste prfi's. 2de afdeeling fanfare „Ons genoegen" Rockanje lste prijs met eere-medaille. lste afdeeling zang „Steeds vooruit" Oudenhoorn lste prijs met eeremedaille. lste afdeeling zang „Excelsior" Zuidland 2de prfi's. lste afdeeling fanfare „Door eenvoud groot" Nieuwenhoorn 2de prfis. Een prachtig vuurwerk besloot het feest. Holleman zou verleden week een Mei doorn plukken. Hij klom op een ladder den boom in, doch de ladder brak en hij viel kopje onder in de sloot. 2e Pinksterdag werd het Strand alhier zeer druk door vreemdelingen bezocht NIEUWE TONGE- Door het Bestuur van den polder Duiven waard is tot hun voorzitter gekozen, den heer J. P. de Wilde alhier. De collecte voor het fonds van den gewapenden dienst, zal in deze gemeente worden gehouden op Maandag den 19 Juni a s. OUDE TONGE. J.l. Zaterdag had de Mole naarsknecht P. Kardux het ongeluk van den wagen te vallen en zich zoodanig aan het hoofd te bezeeren dat geneeskundige hulp noodzakelijk was en hy geen werk zaamheden mag verrichten. In den Haag is onze dorpsgenoot Johannes Snyder van een stelling gevallen. Hij was onmiddellijk dood. Schipper W. ds Korte Sz. is metzfin schip op de steenen aan de Willemstad ge- loopen. Het schip liep vol water wat voor de man een groote teleurstelling en schade zal veroorzaken. Verslag van de feestelijkheden op 31 Mei 1911 bij gelegenheid van de ontvangst van den Edelachtb. heer Jhr. Stern, als burgemeester van Pen Bommel. Nauwelijks was het bekend geworden dat het H. M. onze geëerbiedigde Koningin had behaagd, Jhr. Stern tot burgemeester dezer gemeente te benoemen, of eene commissie uit de ingezetenen stelde pogingen in het werk, den nieuwen functionaris eene feeste lijke ontvangst te bereiden bfi' zfine vestiging in de gemeente. En deze pogingen werden met een schitterenden uitslag bekroond. Had 's avonds de lucht een dreigend aanzien, en voorspelde het weerbericht van het M. I. „waarschijnlijk onweer", gelukkig werd die voorspelling niet bewaarheidbegunstigd door het schoonste weer dat men wenschen kan, werd het feest gevierd. Reeds in den vroegen morgen schitterde de versiering van gemeentehuis, en Voorstraat in de eerste stralen der opkomende zon, en stond de eerepoort daar in hare smaakvolle kleedfi. Vlaggen wapperden van schier elke woning en bewezen, hoe men zich verheugde in het blijde vooruitzicht, den Burgemeester weldra in zijn midden te zien. Ook de motor van den heer Mast maakte in haar vlaggenkleed een aangenamen indruk. De heer A. Wilton Van Reede had de stoomboot „Koningin Wiihelmina" geheel belangeloos ter beschikking van zyn Edel- Achlb. gesteld, om hem van Rotterdam naar Stad aan 't Haringvliet te brengen. En toen deze boot des morgens te half elf te den Bommel de haven opstoomde, om de familie van den burgemeester aan wal te zetten, kon men getuige zijn van de prachtige ver siering, waarmee de geheel gepavoiseerde boot was gemonteerd. Een woord van dank en hulde aan den heer Van Reede, voor zijne welwillende medewerking, Op de boot te R'dam werd een bouquet namens den directeur aangeboden, terwfil de heer van Oosterom den Burg. ontving namens de feestcommissie. Omstreeks half tien arri veerde men te Stad aan 't Haringvliet, waai de heer Stern werd opgewacht door den voorzitter der feestcommissie, jde heer D. van der Meer, diens echtgenoote en Mevrouw Stern die met den wethouder den heer K. Buth daar waren gekomen, om hem per rfituig naar Bommels grondgebied te bren gen. Op de grens van den Bommel stapte Z.Ed.A. met den Voorzitter en de dames over in het daar gereedstaande galarijtuig, waar tevens een 60 tal ruiters, als eere- wacht was aangekomen. De commandant dier Ruiterwacht, de heer Th. Segers, sprak den burgemeester aan met de volgende woorden Edelachtbare heer „Het is my een eer en een aangename taak, U, Ed.A. als commandant der eere- wacht, nit aller naam het hartelfik welkom toe te roepen. Wij begroeten dan heden voor de eerste maal als onzen burgervader, wien wij zoo gaarne en vol vreugde een blijde ontvangst hebben bereid. Was de ge meente den Bommel 4 jaar geleden in feest vreugde en huldigden wij op deze plaats Uw Edelachtb. voorganger, ais onze nieuwe burgemeester, wij hebben door zyn zwak en ziekelijk gestel helaas niet lang van zfine trouwe zorgen voor zyne gemeente naren mogen genieten. Doch betreurden wij voor enkele weken zyn toch onverwacht verscheiden, nu jubelen wij weder en be groeten in U een nieuwen, nu krachtigen en gezonden Burgemeester, in wiens bezit wy ons nog lang hopen te verheugen. Wees dan hartelfik welkom in ons midden. Wfi' wenschen U geluk met Uwe eervolle benoe ming en wenschen U daarbij een lang leven toe, maar een leven, gezegend door voor spoed, en geluk, in de eerste plaats voor IJ zeiven, en verder voor het heil van al uw gemeentenaren. Moge de gemeente Den Bom mel onder Uw bestuur bloeien. Wy zullen als ware leden der gemeente getrouw en ééndrachtig trachten mede te werken om het algemeen welzijn er van te bevorderen en den bloei te doen toenemen. Moge God U dan de wijsheid, de kracht en den edelen moed schenken, welke U, Edelachtbaren Heer, noodig is, om altijd het heil uwer onderdanen te behartigen, dan zullen -wfi ons steeds verheugen U het blijde „welkom" te hebben toegeroepen, en te mogen behoo- ren tot de onderdanen, van zulk een bur gervader, voor wien ik ten slotte uit naam van al de aanwezigen hoop en vertrouwend toeroep„Leef lang, lang, laDg nog in ons midden. (Ik heb gezegd.) Nadat de burgemeester den Commandant had bedankt voor zfi'ne wenschen, trok de stoet voort tot aan de Zuidzfi. Wy zullen ze laten rijden en intusschen van de gele genheid gebruik maken, om U het midden- stuk der stoet, de fraaie zegewagen of praalwagen te beschrijven: Op een ruim 4 Meters langen wagen, kwistig met groen en bloemen getooid, stond de Nederlandsche maagd als het symbool der vryheid, geflan keerd door hoop en liefde, zinnebeelden, die wy' in den burgemeesrer vertegenwoor digd hopen te vinden. Beiden waren voor zien van bazuinen, om het der wereld kond te doen, terwijl eenige nymphen het geheel sloten. De wagen werd omringd door eenige gecostumeerde pages. Het geheel maakte een prachtig effect, en paste uitmuntend in de omgeving. In de Zuidzij aangekomen, werd de stoet opgewacht door de kinderen der 2e open bare school met hunne onderwijzers. Het hoofd dier schooi, de Heer Stolk, begroette den burgemeester, met de volgende woordeD: „Geachte burgemeester, gevoelig voor de eer, ons heden te beurt gevallen, dat ge ook deze plaats met uwe tegenwoordighied vereert, roep ik, als het hoofd der school, mede namens de inwoners van deZuidzy, U een hartelijk welkom toe. Dat de gemeente onder uw bestuur in bloei moge toenemen, dat alle tweedracht aan den kant wordt gezet, er eensgezindheid hier de leuze zijdat landbouw en scheepvaart zich in toenemenden bloei mogen verheu gen dat het onderwfis, hetwelk een aan houdende zorg der regeering is, doorü die door H. M. onze geëerbiedigde Koningin als Burgemeester dezer plaats zfi't benoemd, moge behartigd worden, is onze welgemeen de en hartelijken wensch. Met vertrouwen zien we dan ook de toekomst tegemoet en we hopen, dat Ge vele, vele jaren de steun zult mogen zyn van allen, in de gemeente, die dien steun noodig mochten hebben." Hierna zoDgen de schoolkinderen eenige toepasselijke liederen, waarna de Burge meester zijn dank betuigde voor deze ont vangst. Nog werd een bouquet aangeboden door de jongejuffrouw Stolk. Van de Zuidzij trok de stoet naar Acht huizen. Voor het gesticht werd halt gehou den. Daar stonden de leerlingen der school opgesteld en sprak de jongejuffrouw Buys, na het aanbieden van een bouquet het volgende „Edelachtbare heer I Niet lang geleden betreurden de gemeentenaren van den Bom mel het overlfiden van uw voorganger, Thans verheugen wij ons weder in het bezit van een nieuwen burgemeester en gevoelen wfi ons gelukkig. U, Edelachtbare heer, voor eenige oogenblikken in ons midden te heb ben, om zoodoende in de gelegenheid te zyn, U onze hulde aan te bieden. Uit naam van al mfin medescholieren roep ik U ons harte lijk welkom toe en wensch U geluk met uwe eervolle benoeming. Leef dan gelukkig, edelachtb. heer, te midden uwer gemeentenaren Wfi van onzen kant willen ons best doen, omdoor vlfitig te te leeren, eenmaal nuttige leden der maat- schappij te worden. Door getrouw de school te bezoeken, zullen wfi onze kennis trachten te vermeerderen, om zoodoende waardige leden uwer gemeente te worden. Stipt zullen wfi steeds de voorschriften trachtten op te volgen, die U, E. A. in het belang uwer onderdanen noodig of nuttig oordeelt, om te geven. Moge God U dan,Ë. A. heer, over-

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 5