DE BESTE BLIK BLOOKERS CACAO, ERF Pendules, Klakken en Wekkers F. C. ARMSTRONG SOMMELSDIJK. DAALDERS FOTOGRAFIE STRAUSS G. Buijsse, Micldelharnis. DIJKEM DOORNBOS, VOORUI TWEEDE BI BINNENWEG D. Bijleveld, Middelbands Thueré's Thee en Koffie? J. KERM, VAM STEIJN Co., KASSIERS, NIEUWE NOUVEAUTÉS Koffieboonen no: k eoT GOUD EN ZILVER M. DE GAST Zn, Sommolsdijk. groenten en andere comestibles; chocolade, thee, koffie, sigaren, drogerijen, verfwaren, borstelwerk, zeemen, dweilen, enz. zijn verkrijgbaar bij AANGEBODEN LAAT U, IN DE PLAA1S VAN GEEN ANDERE CACAO AANPRATENMEN DOET DAT HEUSCH NIET IN UW BELANG. KORTE HOOGSTRAAT 1 ROTTERDAM 1 Q Visite- of Album Portretten 1,20 Cabinet Portretten2,90 Lift Gratis Geopend van 9-7 nnr ook op Zon- en Feestdagen Telefoon i Credieten, Hypotheken, Effecten, Assurantiën en Administratief!. Geven Voorschotten en Bedrijfskapitaal. Plaatsen gelden a deposito tegen eene rentevergoeding van 33/« jaars. I» DAMES EB KiflDEKAKTIKELEJi, SOMMELSDIJK. Wed. P. ROOIJ, Veerenbedden, Kapokbedden, Machinaal stoomen van Bedden. Dekens, Spreien, Matrassen. Manufacturen en Wollen Ondergoederen. Juwelier, Horlogemaker en Goudsmid. Tramkosten «orden vergoed naar rato inkoop. Effoeten-, Kassiers-, Assnrantie- en Administratie kantoor. No. 29 7 Ju Officieele Mededee Plaatselijk Nieuv 4 Struisveder Asterp. 100 f 1,50 Scabiosa Donkerrood p. 100 f 1,50 Chrysanthimum Aster p. 100 f 1,25 Enkele Astersp. 100 fl, Dianthus hadewige p. 100 f 1,25 Leeuwebekkenp. 100 f 1,25 Zinia'sp. 100 f 1,25 Helianthusp. 100 f 1,25 Agarathump. 100 11,25 Zomer Chrysanthimum p. 100 f 1,25 Cactus en pioen Dahlia. p.st. f0,15 Blauwe Lobeliap. 100 f 2,50 Anjelierenp. 100f3,— Fuchsia's in soorten. p.st. f 0,15 Zonale of geraniums rood of gemengdp. si. f 0,15 Hang geraniumsp. st. f0,15 Bolbegonia's rood, geel, wit, rose of gemendp.st f0,12 Begonia Erfordiap. st. f0,10 Witte Margarieten p. st. f 0,12 Voorts mooie kamerplanten als, palmen, Sier-den, Clivia's enz. enz. Komkommer-, Meloen- en Tomaten planten. Verhuurd ook planten voor partijen en versieringen. Aanbevelend, ALLEEN GEVESTIGD Proeven worden ook To-u-item. d.e sta-cL gezonden. 2 FlraaatoB W. TAS KASSEI, en F. TAKT STKIJ\ Jr. MIDDELHARNIS, RING A 113. RUT. INTERC. Ra IA Til«gx.-adrea: STEIT1T. OOLTGENSPLAAT, VOORSTRAAT. 1NCASSEER1NG op Binnen- en Buitenland. Belasten zich met den aan- en verkoop van effecten op BINNEN- en BUITENLANDSCHE beurzen. SLUITEN PROLONGAT1EN en BELEENINGEN op BINNEN- en BUITEN LANDSCHE EFFECTEN. Verzilveren COUPONS tegen de meest concurreerende prijzen. VERSTREKKEN gelden onder hypothecair verband op huizen en landerijen tegen billijke rente en voorwaarden, inzonderheid, wat betreft het geld voor HYPOTHEKEN op landerijen. KOOPEN en VERKOOPEN alle Cheques en vreemde banknoten tegen koersen, concurreerend tegen de ROTTERDAMSCHE. ADMIN1STREEREN GELDEN en onroerende goederen van derden tegen zeer billijke conditiën. ASSUREEREN op inboedel, goederen, casco, gebouwen enz. enz. VERZEKEREN op het leven, tegen ongelukken en brandschade. Bericht de ontvangst van de als MANTELTJES, HOEDJES, KAPJES. LINNEN-, SATIJN WITTE-, MOIREE- EN LUSTRE-ROKKEN en een ruime keus in HEEREN- en DAMES DASSEN, BOORDEN, SCHORTEN en MANTELS. WOLLEN-, PLUCHE- en LINNEN TAFELKLEEDEN. VITRAGE en afgepaste GORDIJNEN en ONDERGORDIJNTJES. Tevens je beste adres voor XüCeeren- en HE^in.d.exlxleecLin.g'. OOK zivr-A.-A-T'. -3Ptt IN ZUIVER LIJNOLIE GEMALEN, benevens alle voorkomende DROGE VERFSTOFFEN, Oliën, Lakken. Ver nissen, Kwasten, enz. in groote ver scheidenheid verkrijgbaar bij CiEBBIJIHT V Neem dan eens proef en U wilt niet anders meer. Heerlijk van Bmaak, geurig en ■waterhoudend. TUFF van af 16'20,2S' 30 cent 111 Tj DJ en hooger per ons. Stofthee f 1,— per pond. No. 3, 75 Alleen verkrijgbaar bij A. L. DORSSER, Zandpad, MIDDELHARNIS "WestdiJlL,Middelbar-nis, levert tegen concurreerende prijzen: met peluw en twee kuasens, twee-persoons, blauw gestreepte tijk 8/4, gevuld met 54 pond prachtige veeren, vanaf f 34,—. Een 9/4 als boven, gevuld met 63 pond veeren, vanaf f 37,50. met peluw en twee kussens, tweepersoons voor f 20,— en hooger. Alles a contant, verzending franco door geheel Flakkee. Levering van Tevens ruim gesorteerd in AGENTSCHAP DER Koninklijke Stoomververü en Chemisch* Wasscherjj „DE LEUK" te Dordre» Tj^en ieder begrijpe zijn voordeel door bij een goed vakman te koopen. Velen zijn reeds bedrogen uitgekomen door dure prijzen te betalen voor nietswaardig goed. Om dit te voorkomen, KOOFE MEN ALLEEN BIJ Dan heeft men te doen met een man van 't vak, dus niet alleen handelaar en verkooper, doch iemand die zelf het vak grondig geleerd heeft, en de reparatiën aan uurwerken, goud en zilver zelf kan uitvoeren en deze niet door anderen be hoeft te laten uitvoeren. De prijzen voor so li ede uurwerken zijn er zeker niet hooger, en men is gegarandeerd dat men goede waar koopt. Men kan op het graveeren van Ringen, Lepels, Vorken, Naam in en op Horloges wachten. Ook dit wordt door mijzelf gedaan, koopers van mijne arti kelen krijgen gratis op verzoek den naam er in geplaatst. I8B Telegram-AdresDBGASTIBIHBUBIJK. BEZORGEN den In- en Verkoop van Effecten op alle Binnen- en Buiten- landsche Beurzen. KOOPEN en Verkoopen alle Coupons, Chèoues en vreemde Banknoten. SLUITEN Prolongatien en Beleeningen op Effecten. NEMEN gelden 4 deposito. 1NGASSEERING op Binnen- en Buitenland. BEZORGEN gelden onder Hypothecair verband op Landerijen en Gebouwen. CORRESPONDENTEN van diverse in Nederland gevestigde Hypotheekbanken. AGENTSCHAP der Nederlandsche Brand-Assurantie Maatschappij „de Sala mander" te Amsterdam, tegen Brandschade van Gebouwen en Roerende Goe deren, met vaste zeer billijke premien. SLUITEN Verzekeringen per post op: Geldswaardige Papieren en Bank biljetten en per stoomboot of schip op alle Roerende Goederen. SLUITEN verschillende Levensverzekerings-contracten. VERKIEZING VOOR DEN GEIEENTERAA De BURGEMEESTER der Gemeente brengt hiermede ter openbare kennis, dat op Dinsdag, den 27 Juni aanstaar hebben de verkiezing van 4 leden van teraad, ter vervulling der plaatsen var éérsten Dinsdag van September a.s. aar aftreding zijn. dat op dien dag, van des voormiddi des namiddags vier uren, ter Secretarie bij den Burgemeester kannen worden OPGAYEN VAN CANDIDA als bedoeld in artikel 51 der Kieswet der Gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden de voorletters en de woonplaats van den onderteekend zijn door tenminste de bevoegd tot deelneming aan deze verk hoorende tot het district, waarvoor dec ling geschiedt. De inlevering dezer opgaven moet get soonlijk door één of meer der personen, hebben onderteekend. De candidaat tegenwoordig zijn. Van de inlevering wor van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven boven ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos van den 13 Juni 1911 tot en met den kiezing. De Burgemeester brengt hierbij in artikel 151 der Kieswet, luidende als v< Hij, die eene opgave, als bedoeld.in aj vert, wetende dat zij is voorzien van hand van peisonen, die niet bevoegd zijn tot aan de verkiezing, waarvoor deinleverii terwijl zonder die handteekeningen ge aantal voor eene wettige opgave zou overb gestraft met gevangenisstraf van ten maanden of eene geldboete van ten hoo twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, dat hij niet bevoegd is tot deelneming kiezing, eene voor die verkiezing tei bestemde opgave, bedoeld bij artikel 61 teekend. Middelharnis, den 6 Juni 1911. De Burgemeester voo: ULBO J. MIJ MIDI)ELHAR.\IS- 15 Juni e.k. he Heer Caret van Kronenburg, den da hij voor 40 jaar ih betrekking kw firma Hellebrekers Zonen, Sto leerderij, Likeurstokerij en Wijnl Rotterdam. 38 jaren daarvan verte digde hij die firma bij zijn afnem gebroken in onze gemeente en geving, logeerde steeds in Hotel „1 was daardoor bekend onder den p naam „Oom Carel". Bij zijne firma, clientele en coll. bemind en staat hoog aangeschrevt hij zich buiten zaken om, v..ak meene nutte financieel en moreel gt, stellende nimmer daarvan melding hooren, noch lezen. Eenvoud, hem des jubilaris eigen deugd, beoogde hij een doel, te w liet belang zijner firma en voor z niets willende weten van vermo<| inspanning, waar van hij in zijn loopbaan als handelsreiziger tere medespreken. Zijn firma en collegas zullen he Jubile blijk geven van achting i twijfeld zullen zijne begunstigers en daarbij niet achterwege blijven. - Dinsdag vertrokken de vise Voorlichter" sch. J. de Koning e: tros" sch. Johs. de Waard ter h scherij naar zee. - Maandag was het aan het st. hier zeer druk met het personen allen bestemd voor Ouddorp. De t die uit de richting Oolgensplaat waren allen vol, met de tram va s'middags vertrokken velen in die weer temg. De laatste passagierstr Ouddorp kwam 's nachts om 1 uur 1 het grootste gedeelte daarvan w Sommelsdijk en Middelharnis best< nog biiDa 3 wageDs vol voor de I Ooltgensplaat, die omstreeks half vertrok, allen waren in een vrolijk ming. Des 's middags werd ook meente door zeer vele vreemdelir zocht, geen onaangenaamheden viel de herbergen waren allen voor of sluitingsuur gesloten. - Maandagmiddag geraakte het zoontje van J. Boogerman in een ont oogenblik in de kaai, de heer K J. M die het ongeval bemerkte begaf zifth te water en had het genoegen del nog in tfjds te redden: - Vorige week Woensdag had d schipper op Dordrecht, de Heer B. het ongeluk te vallen op de zwaan zijn schip waarbij hij zich zoodanig be dat geneeskundige hulp moest wordi roepen en toen bleek dat hij twee had gebroken. - Het zeiljacht Dolfijn van den Slis P.Lz. alhier is verkocht aan de W. Cremer te Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 4