DIGIRG. I ÏGebr. HOLLEN,! 3 Klaver- en Graszaden. 5 Wegens ziekte J. KRU I DER Vraagt THINNER'S nieuwe koekjes CEMENTWERKEN. L. VROEGINDEWEIJ Wz. Firma VAN OUDGAARDEN V 6. i'I.WIU. DIRKSLAND Goedkoope en lekkere APOTHEEK ,,'T GOUDE HER! SCHOONMAAK. •V/ollen sderen .NDEL lommelsdijk. Elias Hartogs, Middelharnis. Dordreehtsehe Hypotheekbank. Lokker, Pompe van Meerdervoort Co. SOMMELSDIJK. WAARSCHUWING. Voorstraat 22 Sommelsdijk Beton en Gewapend Beton, A. DIJKERS, MIDDELHARNIS. Goiiden- en Zilverwerken D. Hartog-s Jac.z. P. KASTELEIN SOMMELSDIJK Dag" en Avondbrillen PTUS, LAAT uw Horloges repareeren bij ELIAS HARTOGS - Goud en Zilver - MIDDELHARNIS. Botterdam, Middensteiger 7a. Gouda, Crabethstraat 8. IJl HANDEL IN |J| lil Het OUDSTE vertrouwde adres. SPAARBANK Tandarts REGENSBURG P. BORGMAN ZOON. Ï)B. P. J. SCHIEVEEN BORGMAN, APOTHEKER, MOSSELTRAP 2 ROTTERDAM. De Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij BRIELLE—MI DDELHA RNIS. Macrons a la creme a 16 cent per ons theebanket 16 iif boter batons. 12 \!f Aarden gruizen 8 en 15 c.M. wijd, en Oventegels 888. Westdijk B 292, Middelharnis. KASTRANDEN Assurantiën, Effecten en Coupons. Sluit prolongatie en beleening op effecten. Vraagt proetbusjes a 6 cent. Gebr. Hazelzet, Opticiens. iboot-Maatsctiappij. iienst. BRIELLE per Schroefstoomboot Vlaarbingen VI. e dienst. Van HELLEVOETSLUIS In aansluiting op tie treinen van 5.30 uur vin. 7.57 uur 7.30 9.22 12.niu. 1.53 2.50 4.42 0.40 8.35 S.50 11.- 'eestdagen. Ie reis wordt vin. 6.10 u. optrein7.57 2e reis wordt 8.50 uur op trein 10.35 Van VLAABDINSEN. Na aankomst der treinen vm. 5.34 uur 9.19 um. 12.40 4.39 7.11 8.44 eestdagen. Ie reis wordt vm. 6.27 uur n.m. 7.11 vervalt. k, op trein 7.44 y.m. naar zijn te beschouwen termaaudag. igen nab\j het station uis ongeveer 30 min dingen. 45 min. ua het s. 30 min. na het en de Agenten te Viele Jr., te Nieuwen- C. vav der Poel Pz„ ve, te Vlaardingen de 66 -ZENVEEN} jaar bij ARNIS. J\ n, Mei 1911. in, het genoegen den, dat mijn Uwe Crinofloor .delen is HER- nijn dank. het recht dit uwsbladen be- KRUITHOF. aarkundige. ig GRATIS voor 1 kaalhoofdig ALTIJD ZEKER. ROTTERDAM, fransstraat.) ,ar bij den Heer te Middelharnis. Ie en Couranten. ntiën. alle Couranten en ïooging van prijs. oorboeken. Bijbels, en Stempels. inzage. laandregister van oeken. Op kleine repa ration kunt U wachten. TRAMKOSTEN worden VERGOED. U is dau verzekerd dat ze door een gediplomeerd vakman worden hersteld. Huime keuze: PENDULES, REGULATEURS, WEKKERS en BAROMETERS. GROOTSTE SORTEERING VERLOVINGSRINGEN. - GRAVEEREN GRATIS. Nieuwste mo dellen lange gouden dames- kettingen. „wALTllAM - „IlALVHi MAAN EN STEK Aanbevelend, Artikelen die niet voldoen, worden zonder schade geruild. Geeft 4 Pandbrieven uit van f 1000, van f500, van f 100 en van f50 Verdere inlichtingen ten Kantore der Bank, Groenmarkt 76 en bij den Heer P. A. VAN BUUREN A.Dzm. te Middelharnis. Telefoon 1-195. Telefoon 314». ZITDAGEN te a. Effecten, coupons, prolongatiën, beleeningen. b. Hypotheken, credieten. c. Verzekeringen op alle gebied, ook tegen ziekte. DIRKSLANü des DONDERDAGS van 101 uur, iu Hotel Broosliooft. \rSOM31ELSDïJK, des DONDERDAGS van 36 uur, in een kanier ten huize van den j' Heer K. Korteweg, Langeweg B 92. OUDE TONGE des VRIJDAGS van 10I2V2 uur» in Café van Dongen a/d Voorstraat, qi SDMMELSDIJK. |j| Prijscourant wordt op aanvraag franco toegezonden. van het Departement X^ElcLd.elïi.a.ni3.» en SorrmaelscU.; der MaaltchappU lot Nut ran 't Algemeen. De bank neemt gelden op tegen 3 °/0 rente 's jaars Gelegenheid tot inbreng en terugbetaling van gelden op Maandag, Dinsdag, Woensdagen Don derdag van 9 12, benevens Maandagavond va- 6—7 uur, ten kantore van den Thesaurier-Boek houder. C Kcfff A.Cz. te Middelharnis. zal in plaats van DONDERDAG 8 JUNI eerst op DONDERDAG 15 JUNI a.s. in Hotel Meijer te consulteeren zijn. te MicLdelbamls, levert alle DRUKWERKEN tegen matige prijzen. HOMOEOPATHIE. Depot der centrale Homoeopatische apo theek van Dr. WillmarSchwabe te Leipzig. Op aanvrage per briefkaart worden franco en gratis boekjes over homoeopa- thie toegezonden. De geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fleschjes afgeleverd. (EA1TTOOE CrEATTESTTIG-ZD SEXXEJai1 1631). Telegr.-adresOUDGAARDEN. ZANDPAD B 193. Teleph. Interc. No. 9 Correspondentschap le klasse van de Nederlandsche Bank. BELAST zich met den aan- en verkoop van EFFECTEN op binnen- en buiten- landsche beurzen VERZILVERT Coupons tot de meest concurreerende prijzen; GEEFT VOORSCHOT en sluit Prolongaties en Beleeningen op binnen- en buitenlandsche Effecten BEZORGT polissen van brand-, glas-, transport-, levensverzekering enz.; INKASSEERT wissels op binnen- en buitenland ADMINISTREERT gelden en onroerende goederen van derden tegen zeer billijke conditiën BEWAART effecten, goud, zilver, enz. in haar BRANDVRIJE. KLUIS volgens bepalingen, die gratis verkrijgbaar zijn. Plaatst gelden Deposito met drie dagen opzeggen 3 pCt. 's jaars; met een maand opzeggen 3'/4 pCt. 's jaars; met drie maanden opzeggen 3V2 pCt. 's jaars; met zes maanden opzeggen 3*/s P^t- 's jaars; met twaalf maanden opzeggen 4 pCt. 's jaars. ZITDAG TE OUDE TONGE iederen Vrijdagmorgen van 1012 nur bjj Waare in 't kantoor van de Boerenleenbank. I Levert testen de meest concurreerende prijzen, diverse soorten LINOLEUMS, VLOERZEILEN, BOUCLÉ, GEBI.OEMDÉ-, GESTREEPTE-, en COCOS- KLEEDEN. GEBLOEMDE- EFFEN- en GESTREEPTE KARPETTEN. WOL LEN-, en COCOSLOOPERS, PLUCHE-, en WOLLENKLEEDJES, GEKLEURDE MATTEN, GANGMATTEN, RUIGEeh COCOSMATTEN, RIJTUIGDOEK, RIJTUIGMATTEN, VOETKUSSENS, enz. enz. w N.B. Hst maken en leggen van kleeden enz. geschied gratis. "TM© I Om zich voor teleurstelling te vrijwaren, lette men nauwkeurig op den naam MERINOS SAJET en op het fabrieksmerk, voorstellende Een knaap, gezeten tegen een boom, den linkerarm om den kop van een Schaap geslagen, aan de rech terzijde tegen den boom een stok, waaraan een hoed hangt. Verkrijgbaar bij de Heeren B.HAAGENS, Middelharnis—Dirksland en G. BUIJSSE, Middelharnis. BUIZEN, REGENWATER-, WEL-, BEER- en GIERPUTTEN BROEIBAKKEN, VARKENSBAKKEN, KOE- en PAARDENDRINK- BAKKEN, EINDSTUKKEN voor DRAINEERBUIZEN, VLOEREN en alle voorkomende werken. Speciaal ingericht voor het vervoeren en stellen der putten. HAKDEL TXT Concurreerenfl? nrijzen op aanvrage. Aanbevelend, voor ZDirtesland. X3I. Het beste adres voor alle 4' is van ouds bekend bij GEVESTIGD SEDERT 1*10. N.B. Ondanks de lage prijzen worden tramkosten vergoed vanafƒ5,— aankoop verhouding, bij 10,— geheel. naar Uw adres voor wit en gekleurd. Kastpapier, Behangselpapier enz. is daar, waar men ruime voorraad heeft en lage prijzen betaald. Alle binnen- en buitenlandsche BOEKWERKEN worden zonder eenige verhooging vlug geleverd en van alles de laatste drukken. Eenig adres voor alle soorten I)H UKWERK. BOEKBINDERIJ - PAPIERHANDEL. PAKPAPIER aan ROLLEN en VELLEN. Ieder begrijpe zijn belang en bestelle bij MIDDELHARNIS, WESTDIJK B 272. BOERENLEENBANK MIDDELHARNISSOMMELSDIJK. De bank leent gelden aan leden tegen 4A/20/o 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3,36 's jaars, ook van niet-leden. Voorschotten kunnen dage lijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maandagavond en Vrijdagavond van 6—8 uur ten huize van den kassier D. JOPPE Cz., te Sommelsdjjjk. TELEGRAM-ADRES „PENNING". INTERCOMMUNAAL TELEPH OOI k KOFFIE drinkt men door toevoeging van mijn Oescoiiflbeicls- koffle, gefabriceerd uit zuivere Cichorei, door voor eiken leeftijd vanaf 50 cents, met étui. Barometers met 2 jaar garantie vanaf f3,50. - Thermometers vanaf 15 ets. Electrische Brillenslijperij en reparatie-inrichting. 12—15 Telephoon 4990. Kipstraat 34a, ROTT-EJRD-A-M.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 3