I DANKBETUIGING. KORFF's CACAO W. I d. Flakk. Boek- en Papierhandel J^ASTRANDEN ASTPAPIER Vleeschhouwerij l IM1 Let op het merk Anker. E. VAR ZETTEND Zn Aromatisch Staaltinctuur. MEUBELEN, T. SCfllLPEROORD, deNaluwr-V/ollenl J| Ondergoederen fi A. DE MOOIJ. Sommelsdijk. Olie en Loog- Vetloogrneel BOEKHANDEL Advertentie n. lste KLAS FOTOGRAFISCHE UITRUSTING GOUD- EN ZILVER BRONS JMOZES DE HAAS, F. Ad. RICHTER Co., ROTTERDAM. TUINEN. TEEPE te Middelharnis en L W. ZAAIJER te Dirksiand. Westelijk B 261. - Middelharnis. Leiering franco a contant. Yaste prijzen. VlaardiDgsclie Stoomboot-Maatschappij. Zomerdienst. J. J. NIPIUS, C. ROMEIJN, Haar kundige. zonder uitzondering op, dat ia liet specula tieve element dat in elk bedrijf zit, maar daaraan tracht men niet te gemoet te komen door bescherming, wanneer de speculatie leidt tot verlies. Brengt men zijne overwinst ook naar den fiscus wanneer men door voordeelige inkoopen extra heeft verdient Immers neen, welnu laat men dan nu ook geen bescherming vragen. In de memorie van toelichting wordt de meening uitgesproken, dat in het algemeen de voorgestelde rechten niet hoog genoeg zullen zijn om aanleiding te geven tot vor ming van combinaties van inlandsche indu- strieelen met de bedoeling de prijzen op te zetten. Zoodanige combinaties toch bloeien alleen met betrekking tot die industrien, wier uitoefening in handen van slechts enkelen is. Hoeveel fabrikanten van paklinnen en zakken zijn er in Nederland Immers slechts enkele. Hoeveel fabrikanten van tarwemeel Immers slechts weinige, minder dan twin tig, hoeveel zoutzieders Immers zoo wei nige, dat deze nu reeds vereenigd zijn in het denkbaar volmaaktste syndicaat En niettegenstaande dat alles schijnt de Standaard in hare reeds aangehaalde toe lichting, dat zij het noodzakelijk achtte: „scherp te doen uitkomen, dat in dit ontwerp „van een beschermend stelsel als zoodanig geen sprake is". Zij mocht het noodzakelijk achten, het was met de waarheid in strijd. Het ontwerp huldigt een beschermend stelsel. .Dat is, blijkens de memorie van toelichting der voorstellers, niet aan twijfel onderhevig, en voor een ieder, die kennis wil nemen van het ontwerp en van die toelichting, en zich niet vergenoegt met het lezen van gekleurde courantenartikelen, volkomen duidelijk. Doorjagen Het christelijk genaamde kabinet Heemskerk kwam in 1908 tevoorschijn als resultaat van de clericale overrompe ling van minister van Rappard. Uit ka binet zou nu eens de ware redder van het dierbare vaderland zijn uit het moe ras, waarin ons Nederlandsch militairis me heet verzonken te zijn. We hebben er reeds herhaaldelijk opgewezen, hoe de reddingspogingen van dit kabinet zijn uitgeloopen om een schandelijke geldver spilling aan nuttelooze premievrijwil- ligers en een desorganisatie van het leger door het tweeploegenstelsel. Ten slotte is de heer Colijn als redder opge daagd met een wetsontwerp, dat jaar lijks weer iV2 a 2 millioen weer in den militairen put zal werpen en de militaire lasten geducht zal verzwaren. Zooals Kuyper vlak voor het Kerstfeest er zijn 7 miliioen aan snelvuurkan nnen doorjoeg, moet thans de clericale kamermeerder heid besloten hebben er nog even voor de zomervacantie der Kamer de militie- wet van den Heer Colijn door te jagen. De Standaard,het nobelste blad van heel ons land, dat Staatspensioen zonder premiebetaling den arbeider onwaardig vindt, drijtt, wat het blad (kan) om dit fraaie plan te doen slagen. We staan thans voor een leege schat kist, er zijn wel millioenen te kort, doch wat noodvoor het militairisme is bij die brave Kuypermannen altijd geld te vinden. Van af 1901 hebben ze de militaire uitgaven opgedreven, wat ze konden. De bezuinigingspogingen van het kabinet de Meester deden ze mis lukken. Het kabinet-Heemskerk zet de affaire voort op den voet van het Kuy- perkabinet: Steeds weer millioenen aan het militairisme! Dat is blijkbaar het eerst noodige Met een schandelijk misbruik van Gods Woord zal dit heilloos streven wel weer worden goedgepraat, de kleine luiden laten zich immers gemakkelijk misleiden. Een rooftocht op schrale beurzen door de Tariefwet, een karig pensioen na 54 jaar betalen op het 70ste jaar, steeds meer millioenen aan het militairisme, dat zijn de wrange vruchten, die de kiezers te plukken krijgen, die aan het clerica- lisme de overwinning schonken. Het is nog altijd waarDe wereld wil bedrogen zijn Domperij. Toen. Minister Talma het indertijd leelijk te kwaad dreigde te krijgen bij het verzekeringsdebat, wist de rechter zijde dit te voorkomen door brutaalweg het debat te smoren. Veel plezier heeft ze van die domperij niet beleefd. Met de Tariefwet schijnt de clericale meer derheid het in anderen vorm op dezelfde manier te willen probeeren. Ze heeft doorgedreven, dat de beruchte Tariefwet nog voor de zomervacantie in de afdee- lingen behandeld zal worden. Vergeefs wees mr. Borgesius er op, dat de Kamer nog de gegevens en voorlichting mist, zonder welke zij niet kan beoordeelen, welken invloed de voorgestelde verhoo ging van rechten zal hebben op handel en industrie, op het verkeer en op de volkswelvaart in verband met de con sumptie en de te verwachten hoogere prijzen. Vergeefs wees mr. Borgesius er op, dat zoowel de voor- als tegenstanders van een verhoogd tarief zich wel zullen mogen onttrekken aan de verplichting- om na te gaan in hoeverre de gewij zigde techniek met betrekking tot de velschillende onderdeelen ai of niet aan beveling verdient, na te gaan in hoeverre de maatstaf van berekening der waarde juist is gekozen, na te gaan welk be drag aan rechten, niet in naam maar in werkelijkheid van de verschillende artikelen zal worden geheven. t Gaf allemaal niets. De clericale meer derheid had eenmaal besloten en ze dreef het overijlde afdeelingsonderzoek door. Maar 'n oud-Hollandsch spreekwoord zegt: „Haastige spoed is zelden goed." De Tariefwet telt 490 artikelen. Dage lijks komen ernstige bezwaren van ver schillende belanghebbenden in. Zoodra het tot openbare behandeling komt, zal een berg gegevens bekend zijn, die men thans nog niet heeft, 't Gevolg zal zijn, dat een zeer uitgebreide openbare be handeling noodzakelijk zal zijn voor het overijlde afdeelingsonderzoek. Dat zal de schuld zijn van de clericale coalitie, die haar zin heeft doorgedreven. Zij kan van een ding zeker zijn, de min derheid zal de rechten weten te doen eerbiedigen, die de wet ook haar heeft geschonken. De clericale domperij zal slechts de coalitie zelve schaden! BESLIST DE BESTE in bussen van 1 V2 'U V10 K..G. KORFF's CHOCOLAAD de fijnste Tabletten en doosjes. Dr. Michaelis' Eikelcacao. BOLDOOT's DUBBELBLANK voor per pak (3 stukken) I Han!ie hui(*- ïiow n t blanke wasch. 22Cent f blanke keuken> Van Nelle's Koffie en Thee. Tabak, Sigaren en Sigaretten. Ter overname een volledig voor billijken prijs. BINDERIJ EN ADVERTENTIE-BUREAU WESTDIJK B 280, MIDDELHARNIS soJEïOorv -WE Beslist voor ieder keus. Vraagt stalen boek. Lage prijzen. Onovertroffen kwaliteit voor het vergulden van Lampen, Beelden en verschillende andere artikelen. De voorwerpen die hiermede verguld zijn, kunnen onmiddellijk in gebruik worden genomen. OMHULSELS OM BLOEMPOTTEN in alle kleuren en grootten enz. enz. RUIME SORTEERING. Aanbevelend, W. VAN DER SCHENK. Agent der N. V. Onderl. Nederl. Verzek. Bank 3 °/0 Ideaal Polis, Witte Huis. VAN s St. Joris Doelstraat, Sommelsdyk W JS INTERCOMMUNAAL TELEFOON No. 8. lederen dag prima kwaliteit versch hj g rundvleeseh verkrijgbaar. Neemt proef P3 <o van onovertrefbaar Saucisse de Bou- G logne en spiertjes rookvleescli. N M P.S. Verzendingen geschieden in H o luchtvree verpakking. P Beleefd, aanbevolen. lederen Donderdag versch Kalfsvleesch. Verkrijgbaar in ilesschen a 55, 80 en 130 ets. bij H.H. Apothekers en Drogisten WEIGERT BESLIST PAIN-EXPELLEE IN DUITSCHE VERPAKKING! Te Middelharnis bij A. TEEPE, te Sommelsdijk bij D1JKÉMA DOORN BOS, te Dirksiand bij L. W. ZAAIJER, te Ooltgensplaat bij A. L. HOBBEL, te Ouddorp bij J. KÜRVINK, Drogist. TUINLIEDEN, MIDDELHARNIS. AANLEG en ONDERHOUD van li: BIEDEN AAN: vele soorten VASTE PLANTEN voor den vollen grond. BOLGEWASSEN in SOORTEN zooals CACTUS DAHLIA's, BOLBEGONIA's enz. enz. VELERLEI P0TGEWASSEN, alsmede GERANIUMS, FUCHSIA'S, CALSELARIA's enz. enz. KAMERPLANTEN in soorten, en verder alles wat tot het vak behoort. OVERAL TE ONTBIEDEN. Het beste staalmiddel tegen zwakte en bloedarmoede. Aangenaam van smaak en daardoor voor kinderen aan te beve len. Werkt spoedig en zeker. XDe flesclh. f 1, Onovertref bare in heeleen halve portiën om zeep te maken. Het daaruit bereide maakt de wasch helder zonder het goed eenigszins aan te doen en het daarmede gewasschen goed blijft steeds helder wit. Een pakje van 45 cent geeft 14 pond zachte zeep van eerste kwaliteit. Verkrijgbaar bij KOMT en ZIET de ruime keuze in het Meubelmagazijn van Prima Mahonie- en Noten- Duitsche Stijl- kasten met plintlade en modern beslag Kurkdrooge Eiken Kabinetten vanaf f 48,— dito geschilderde Kabinetten, Kasten en Tafels, in verschillende grootten en prijzen, Fransche, Duitsche en Waener Riet- er Stroomatstoelen, Salon- en Schuiftafels, Kussenstoelen met leerdoek en tryp naar keuze. Fauteuils en Vouwstoelen, Voltaires van f 7,50. Prins Hendrikstoel, zeldzaam gemakkelijk. Groote voorraad Spiegels, Schilderijen en Huiszegens. Verder alles wat tot een complete ïleubelzaak behoord. Teveel om op te noemen. hellevoetsluis p. Scliroefstoonibooten Vlaahdingen V en VII. brielle per Schroefstoomboot Vlaakbingen VI. Dageljjksche dienst. Van VLAARDINGEN. Na aankomst der treinen vin. 5.34 uur. 9.19 nrn. 12.40 - 3.44 7.11 8.44 Op Zon- en le reis wordt vm. 6.27 uur. Van BRIELLE. In aansluiting op de treinen van: vm. *6.25 uur 7.57 uur 8.— 9.22 nm. 12.30 1.53 3.10 4.42 7.10 8.35 8.50 11.— Op Zon- en 2e reis wordt 9.15 uur op trein 10.35. Laatste reis vervalt. Van HELLEVOETSLUIS In aansluiting op de treinen van 5.30 uur vin. 7.57 uur 7.30 12.— 2.50 6.40 8.50 9.22 nm. 1.53 4.42 8.35 11.- Feestdagen. le reis wordt vm. 6.10 u. op trein 7.57 2e reis wordt 8.50 uur op trein 10.35 Van VLAAHDINGEN. Na aankomst der treinen vm. 5.34 uur 9.19 nm. 12.40 4.39 7.11 8.44 Feestdagen. le reis wordt vm. 6.27 uur n.m. 7.11 vervalt. Correspondeert, zoo mogelijk, op trein 7.44 v.m. naar MAASSLUIS. N.B. Als Feestdagen zijn te beschouwen Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag. Aanlegplaats te Vlaardingen naby het station Aankomst te Nieuwesluis ongeveer 30 min na het vertrek uit Vlaardingen, 45 min. na het vertrek uit Hellevoetsluis. 30 min. na het vertrek uit Brielle. Nadere inlichtingen geven de Agenten te Hellevoetsluis J. van der Wiele Jr., te Nieuwen- hoorn B. Kruik, te Brielle C. van der Poel Pz., te Nieuwesluis G. Kortleve, te Vlaardingen de Directie. 66 ^FOElte-, Vlerk 1| nu. ,wmm4 van zyn verkrijgbaar by MIDDELHARNIS. Strijen, Mei 1911. Mijnheer Romeijn, Met deze heb ik het genoegen U ,te kunnen melden, dat mijn HOOFDHAAR door Uwe Crinofloor Haarontwikkelingsmiddelen is HER STELD, waarvoor mijn dank. Tevens geef ik U het recht dit schrijven in de Nieuwsbladen be kend te maken. Hoogachtend, G. KRUITHOF. Advies eiken werkdag GRATIS voor alle haaniekten en kaalhoofdig heid. SUCCES BIJNA ALTIJD ZEKER. stationsweg 62, rotterdam, (voorheen Jonker Fransstraat.) Inlichtingen verkrijgbaar bij den Heer G.EIJSBERG, Coiffeur te Middelharnis. van Vlugge levering van alle Boeken, Tijdschriften en Couranten. Plaatsing van ^_d.^7-ertentiëia.. worden aangenomen voor alle Couranten en Tijdschriften, zonder verhooging van prijs. Ruime sorteering Schrijf- en Kantoorboeken. Kerkboeken en Bijbels. Levert Naamborden en Stempels. Modelboek ter inzage. Steeds ter inzage het Maandregister van nieuwe pas verschenen Boeken.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 2