1 Binnenland. Buitenland. Ingezonden Stul Burgerlijke Sta Parapus ouder het eiland Goedereede is het laagst ingeschreven door de Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken te Rotterdam ad f 21980.— Door den Board of Trade te Londen is de kapitein van het stoomschip Selby Abbey, dat op 12 Januari jl. tegen de zand bank Hinder strandde, schuldig verklaard aan zorgelooze, navigatie. Het certificaat als gezagvoerder is hem gedurende drie maan den ontnomen, terwijl hem voor dien tijd een certificaat als le stuurman is toegekend. OUDDOKP. Te 's Gravenhage is 1 Mei aanbesteed het wegruimen van de over blijfselen van vier in het Slijkgat(Goereesche zeegat) onder Goereede en Oudorp aanwezige wrakken, met bijkomende werkzaamheden. Minst ingeschreven door de nieuwe Ber ging Maatschappij te Maassluis voor f 3250. Het wegruimen van de overblijfselen van twee in de Kromme Kous (Brouwershaven- sche zeegat) onder Ouddorp aanwezige wrak ken, met bijkomende werkzaamheden. Minst ingeschreven door W. A. van der Tak, Rotterdam, voor f 3430. Kommer Tannis had verleden week bij de Kromme Vier gemeten met een be laden wagen met hout die hij naar de te maken nieuwe vuurtoren moest brengen het ongeluk met paard en wagen van den dijk te geraken waarbij hij zich ernstig aan zijn been verwonde. Ook aan de wagen was veel schade. Onze vroegere dorpsgenoot A. v. d. Klooster is aangesteld als schipper op de Stoomreddingsboot Prins der Nederlanden. NIEUWE TONGE- Op vrijdag 12 Mei a. s. zal ieder verplicht zijn om vóór achter of ter zijde, van zy'ne woning, pakhuizen enz de openbare straat te doen wieden, zullende op dien dag n. m. ten vier ure schouw wor den gehouden. Door het Bestilur van den polder Duivenwaard is aanbesteed het rijden van de benoodigde onderhoudsgrint van de kaai te Battenoord naar de wegen in onder houd bij den polder. De eenigste inschrijver was Cr. Brooshoofd voor f 0,80 per M® aan wien het werk is gegund. Aan het Hulptelegraaf en Telephoon- kantoor werden gedurende de maand April behandeld 121 telegrammen, 168 teleptroon- gesprekken en 13 telephoonoproepberichten. Zaterdagavond bracht het muziekge zelschap Apollo aan de woning van den heer Jacob Verolme bij gelegenheid van diens Zilveren Huwelijksfeest een Serenade, dat veel volk op de been bracht. Na afloop werd er nog een marsch door het dorp gemaakt, ter herdenking aan de verjaring van Prinses Juliana. Er wasvoor een sterke politiemacht gezorgd, er werd gedacht dat het opstootje van maandagavond zich zoude herhalen, doch alles is in de beste orde afgeloopen. Op de voordracht voor onderwijzer met verpilchte hoofdacte komt voor den heer G. van der Kooij alhier. OUDE TUNGE- De jongeheer D. Kosten heeft met goed gevolg examen afgelegd voor de kweekschool te Middelburg. DEM BOIIMEL- Naar men ons mededeelt, heeft zich in een boschje onder deze ge meente een reigerkolonie gevestigd. Om streeks 40 nesten zijn in gereedheid ge bracht. Volgens den regenmeter viel hier over de maand April jl. 14 8 mM. neerslag over 7 regendagen. Als men nagaat, dat de nor maal voor deze maand 37.9 mM. bedraagt, kan men de gevolgtrekking zelf wel maken. April 1893 gaf 1.3 mM. over 2 regendagen. April 1904 gaf 7.8 mM. over 8 regendagen. Doch daar tegenover staat April 1903 met 108,4 mM. over 14 regendagen. Toen kreeg men van het goede waarlijk teveel. STAD AAM 'T HARINGVLIET- Het zooge naamd „Panhuis", dat de vorige week in 3 perceelen geveild werd, nl. huis en tuin, ingezet door M. Koppenaal op f 2010,— ongeveer een half gemet land door Th. v. d. Bol op f 830, een weitje door D. Huizer op f 250,—is Zaterdag j.l. in massa gemijnd door Corns. Schuurman op f 3200,—. Door de Polders Oude-en Nieuwe Stad is aanbesteed de levering van p.m. 1500 M3 grint. Laagste inschrijver was P. Diepenhorst voor f 2,24 voor grove grint en f2.05 voor gewone onderhoudsgrint. De zangvereeniging, welke in den winter hare oefeningen in het zingen van Psalmen in de consistoriekamer der Ned. Herv. kerk houdt, heeft aan de kerk afge dragen do som van ruim 17 gulden. Door Burgem. en Weth. is op het ver zoek van D. Witvliet om alsnog op de kiezerslijst geplaatst te worden gunstig beschikt; het verzoek van D. Born om G. Doornhein van de kiezerslijst af te voeren is van de hand gewezen. Vrijdag j.l. werd het anders zoo stille dorp 's avonds 7 uren in rep en roer ge bracht door een jongeling, die zich by de politie alhier kwam aangeven, als hebbende in den Pallandpolder in eenige hooischelven brand gesticht. Op de openbare .lagere school alhier zijn 16 nieuwe leerlingen toegelaten, terwijl 25 leerlingen de school hebben verlaten. Het rijden van de grint voor de polders Oude- en Nieuwe Stad is bij aanbesteding gegund aan den laagsten inschrijver A"k Braber voor den pry's van 66 cent per M3. door elkaar. Belasting op meel, bloem en sucade De Friesche Bakkersbond heeft te Sneek een algemeene, vergadering gehouden, waar in met bijna algemeene stemmen de volgen de motie is aangenomen De algemeene vergadering van den Frie- schen Bakkersbond overwegende, dat heffing van invoerrech ten op meel of bloem noch voor de tegen woordige regeering, nog voor een der politie ke partijen en beginselen-quaestie is; spreekt als haar overtuiging uit, dat uit zulke invoerrechten groote nadeelen voor den bakkersstand zullen geboren worden, en besluit met alle kracht tegen belasting op meel of bloem te ageeren. De motie zal den Kamerleden worden toegezonden. Tevens is besloten een brief aan den Minister te richten, waarin duidelijk wordt omschreven, dat ook een invoerrecht op sucade zeer nadeelig voor de Friesche bak kers zal zyn, die veel honingkoek bakken. Treurige bezoeking! Te Purmerend is in het gasthuis ter ver pleging opgenomen de vrouw en het twee jarig kind van S. H., wonende in de Beem- ster bjj Purmerend. De vrouw had in een vlaag van waanzin eerst haar kind de polsen en daarna zich zelf één der polsen afgesneden. Beider toestand is zorgwekkend en die der vrouw eischt voortdurend toezicht. Zy zal naar een krankzinnigengesticht worden overge bracht. Een paar jaar geleden, toen zij in Pur merend woonde, heeft zij reeds getracht een einde aan haar leven te maken door in het kanaal te springen. N w s. De kraai als grafschenner Op 't kerkhof te Winschoten is een kraaiennest gebouwd, bijna uitsluitend van linten van grafkransen gemaakt Overreden en gedood. Een ernstig ongeval met doodelyken af loop had Vrijdagavond 9 uur plaats aan den Waaldyk te Rotterdam. Een groote wagen van de stoomwassche- ry van den heer J. J. N. Verbuys, geves tigd Waaldijk No. 27, bestuurd door den voerman G. v. d. Lee, wonende Pupillen- straat No. 66, reed huiswaarts, toen zonder dat de voerman het kon bemerken eens klaps hard kwam aanloopen uit een hof je aan den Waaldyk No. 13 de 12-jarige knaap J. Cassa, wonende No. 7a aan dien dijk. De jongen schoot tusschen de wielen, waarbij hij door een der achterwielen werd gegrepen en overreden. Binnengedragen in de ouderlijke woning bleek de knaap reeds overleden. De voer man had geen schuld aan het noodlottig ongeval. Bezuinigingen voor de schatkist. Bij ver schillende ministerieele bureaux in Den Haag was het tot dusverre gebruikelijk, indien aan het einde van het begrootingsjaar door mutaties als anderzins een overschot was gebleven op het artikel voor traktemen ten, een gedeelte van dat overschot te ge bruiken voor suppletie van traktement over het afgeloopen jaar aan ambtenaren, dte zich bijzonder onderscheiden hadden of buitengewone werkzaamheden hadden ver richt. Naar men verneemd, is door den minis terraad thans op voordracht van het college van secretaris generaal besloten dergelijke extra belooningen in den vervolge niet meer toe te kennen. De komst van president Fallières Zooals reeds is medegedeeld, zal de pre sident der Fransche Republiek in den na middag van 4 Juli, ongeveer 3 uur, ter begroeting van H. M. de Koningin, te Am sterdam aankomen. De beide oorlogsschepen, waarmede de president komt, behooren tot de grootste van de Fransche marine. Het zijn de „Vé- rité" en de „Patrie". Beide zijn pantserdekschepen van de tweede grootte (alleen overtroffen door de schepen van het Condors-type), met een waterverplaatsing van 14.868 ton. De lengte bedraagt 134, de breedte 24, de diepte 8,4 M. Hetstoomvermogen bedraagt resp. 20.433 en 17.859 paardekrachten. De bepantsering is van de zwaarste soort, evenals de bewa pening. Beide bodems hebben een sneltrein van 19 knoopen. Daar de sluis te IJmuiden een breete van 25 M. heeft is 't misschien aan twijfel on derhevig of de groote gevaarten, die allicht uitsteeksels hebben, deze sluis zullen kunnen passeeren. Een correspondentie daarover moet ten Stadhuize te Amsterdam gaande zijn. N. v. d.D. Ongeregelde toestand! Men schrijft uit Barneveld aan hetHbl.: De zoogenaamde Wesselsche Heide, ter grootte van eenige honderden H.A., heeft de laatste jaren tot heel wat quaesties aanlei ding gegeven Enkele jaren geleden toch besloten de landbouwers, wier boerderijen in die streek gelegen zyn, om genoemde heide, die eeuwenlang gemeenschappelijk eigendom geweest was, onder elkaar te verdoelen. Spoedig bleek echter, dat andere, wat ver deraf wonende boeren tegen deze verdee ling bezwaar maakten. Evenals voorheen bleven ook zij de benoodigde heide en plag gen steeds van dezen grond halen, terwijl tegen hen opgemaakte processen-verbaal geen uitwerking hadden. Nog 'ingewikkelder werd de toestand, toen verschillende stukken grond aan par ticulieren werden verkocht, die alras tot ontginning overgingen. Zelfs deze door koop verkregen percee len worden door de ontevredenen niet ont zien. Gegraven slooten worden gedempt, ver sperringen verwoest, afscheidingen ver broken, er reeds opgebrachte kunstmest wordt in slooten geworpen en zelfs fleurig staande gewassen worden vernield. Dit alles geschiedt op klaarlichten dag, vaak in het byzy'n van getuigen, wjjl men overtuigd is van de destijds onwettig plaats gehad hebbende verdeeling, tengevolge waarvan ook de rechter niet schynt te kun nen ingrijpen. Dat de koopers deze vernieling van hun eigendom echter met leede oogen aanzien, spreekt vanzelf en tevergeefs vraagt men zich af, hoe deze langdurige quaestie tot een goed einde gebracht kan worden. Men had op Staatsmijn Emma gebruikt een stijgleiding van ongeveer 270 meter lengte. In het buitenland heeft men zulk een lengte al meer bereikt, dus met een technische nieuwigheid had men hier zeker niet te doen. De stijgleiding was zoodanig met klem men verbonden, dat de kabels er doorheen konden glijden, doch, dat er geen speling hoegenaamd was. Die klemmen dienen, om te voorkomen, dat de buizen zouden kunnen uitwijken. Wijl de oorzaak niet is kunnen vastgesteld worden, is men thans van plan, volgens een ander systeem te gaan werken. Met de voorbereidende werkzaamheden zal natuur lijk eenige tijd verloopen. Het gewicht van de naar beneden gestorte buizen bedraagt ongeveer 5500 K.G. Heel de electrische hoogspanningskabel, die ook aan klemmen verbonden was, is met die buizen meegevallen, dus het gewicht van de gezamenlijke massa, welke in de schacht naar beneden viel, wordt nog niet onaan zienlijk verhoogd. De schacht der mijn heeft heel weinig schade bekomen. Slechts in het onderste gedeelte heeft de betimmering in de schacht geleden. De buizen zijn voor het grootste gedeelte beschadigd, de electrische kabel is ook niet meer te vertrouwen en ook de pomp beliep eenige averij. Overigens is de materieele schade zeer gering. Minister Talma heeft aan het Staatstoe zicht op de mijnen verzocht, hem per draad op de hoogte te houden van alle belangrijk nieuws in deze zaak. Inbraak I Toen een bediende van den heerP. AltaAz. Zaterdagmorgen 5 uur de sigarenfabriek van zjjn patroon aan de Leidschedwarsstraat te Amsterdam wilde openen, vond hy de deur ongesloten.Er bleken des nachtsongenoodig- de gasten te zijn geweest. De fabriek is 's nachts onbewoond en daarom worden er geen geldswaardige papieren in het gebouw bewaard. Een buiten dienst gestelde brand kast, die niet eens gesloten wordt, dient voor het bewaren van eenige administratie- boeken. De inbreker of inbrekers schijnen dit niet geweten te hebben. Zy hadden de brandkast met een breekijzer opengebroken. De deur was geheel vernield. Weggenomen was er niets, alleen een handjevol sigaren uit een kistje, terwyl slechts weinig rommel was gemaakt. Eigenaardig is, dat vóór 10 jaar ook in de sigarenfabriek „Havana" van den heer Alta werd ingebroken. Medegedeeld wordt, dat er op 't stuk van drinkgewoonten ook onder onze Marine een merkwaardige keer ten goede is gekomen Een 10 tal jaren geleden waren de be woners der havenplaatsen in West-IndiS gewoon by zonsondergang hun huizen te sluiten, uit vrees dat de matrozen, die aan 't passagieren waren, binnendringen en baldadigheden plegen zouden. Thans is in diezelfde plaatsen de aanwe zigheid van onze „jantjes" voor de bevol king een bron van vreugd en vermaak. Over hun gedrag op den laatsten Konin ginnedag was in de West-Indische pers slechts één roep. Dierenbeulen I Na onderzoek door de recherohe is dooi de politie proces-verbaal opgemaakt tegen twee bewoners van de Katerstraat, te 's Gravenhage, vader en zoon, die een poesje, dat uit zijn huis was weggeloopen en in de gang der woning van de beulen was ge komen, gruwelijk mishandeld en daarna stervend op straat wierpen. Toen de eigenaar de lieveling van zijn dochtertje op straat vond met gebroken voorpootjes, gezwollen kop en uitpuilende oogen was het dier in zulk een deernis- waardigen toestand, dat hij het terstond moest laten afmaken. Vreemde eieren Op Tessel worden tegenwoordig hooge prijzen besteed voor eieren van vreemde vogels. Wulpeieren worden met 25, taling en slobeendeieren met 10 cent per stuk be taald. Deze eieren zijn bestemd om te worden uitgebroed, waarna de jonge vogels in ver zamelingen worden opgenomen. Zeven man te water Men meldt uit Zierikzee aan den Stand. Vrijdagmorgen had hier ter reede tegen over den z.g. val een ongeluk plaats, dat wonder boven wonder goed is afgeloopen. Ter reede lag de Nederlandsche Loods- schoener No. 13, schipper V., terwijl in de haven lag het Motorbetonningsvaartuig eveneens van Vlissingen afkomstig. Een 6-tal loodsen van den loodsschoener bene vens de schipper van het Betonningsvaar- tuig en de aan boord van laatstgenoemden bodem bevindende adj. commissaris O. zijn des avonds hier aan den wal gegaan. Wat zij hier des nachts hebben uitgevoerd en in welken toestand zij des nachts aan boord zijn gekomen, zullen de bevoegde autori teiten uit te maken hebben. De loodsen moesten echter jkort daarop naar den Loods schoener terug, hetgeen zou plaats hebben door een jol welke door den Loodsschoener was uitgezet. Toen de laatste man, nl. de loods H. van het Betonningsvaartuig, in de jol wilde gaan, kantelde de boot en raakten 7 man te water. Twee matrozen van den Loodsschoener redden zich door op het Betonningsvaartuig te springen, 6 loodsen klampten zich aan de jol vast en één kon een toegeworpen s reddingsboei grijpen. Na veel inspanning en met hulp van den Loodsschoener, die een 2e jol uitzette, ge lukte het, niettegenstaande het ruwe weder, allen te redden. Het bederf in Rusland's hooge kringen. In de administratie van den Siberischen spoor weg zyn verduisteringen ontdekt, ten bedrage van niet minder dan f 1.800.000. Vervolging van Joden in Rusland. Te St. Petersburg is bericht ontvangen, dat in de stad Kief, in Zuid-Rusland, Zaterdag is be gonnen met de uitzetting van Joden. Reeds zijn 1500 Joodsche gezinnen, vormende te samen 6000 personen verjaagd. Een avontuurlijke reis. Toen Vrijdagnacht een Londensche expres het station Rugby binnenreed zag men daar een knaap op een loopplank van dien sneltrein staan. De knaap zag er doodsbleek uit, was verkleumd en zat onder het stof. Het duurde een poos, voor hij van zijn doorgestanen angst beko men was en een verhaal van zijn weder varen kon geven. Hy is 13 jaar, behoort in Londen thuis en tot een arme familie. Na pas de school te hebben verlaten, moest hij helpen den kost voor het vrij talrijke gezin te verdienen. Doch hij verloor daar een betrekking, omdat hij te klein werd gevonden. Ander werx kon hij niet gauw genoeg vinden, en dat hinderde hem, want hij wilde zy'ne arme ouders niet tot last zyn. Derhalve besloot hij naar Bir mingham te gaan, in de hoop aldaar werk te zullen vinden. Geld had hy echter voor de reis niet.'En toen kwam het gevaarlijke avontuur in zy'ne gedachten op. Te middernacht vertrekt een sneltrein naar Birmingham en Euston sta tion, waar hij heen ging. Even voordat de sneltrein vertrok, wist hij ongemerkt tus schen corridor-wagens te klimmen Maar toen de trein in beweging was en niemand ham had opgemerkt, vond hij die positie al te gevaarlijk. Derhalve ging hij aan de zijde op een loop plank staan en klampte zich stevig aan de ijzeren leuningen van den wagen vast. De trein reed door vele tunnels, zoodat hij zich tegen den wagen aan had te drukken. Hij zeide geen oogenblik bang te zijn geweest, alhoewel de tunnels nauw en donker waren en de stof hem in de oogen vloog. Zoo hield hij het twee uren tot Rugby uit en zou zeker door zijn gereden naar Birmingham, indien men hem aan dat station niet had ontdekt. Een bruiloft met hindernissen had onlangs te Mixdorf plaats. Het jonge paar was op het stadhuis al in den echt vereenigd en begaf zich nu, gevolgd door de bruiloftgas ten, naar de kerk. Maar dicht by de kerk meldde zich do ooievaar, zoodat van de trouwerij verder niets komen kon. Een millionnaire van honger gestorven. Te Moskau is de millionnaire vorstin Schadhawskoi van hoDger gestorven. Sedert jaren leefde zij geheel alleen in het groote huis, waarin niemand mocht binnentreden en waarvan zy slechts twee kamers in gebruik had. Deze twee kamers heeft zy twintig jaar lang niet verlaten. Haar huishoudster schoof zij het geld onder de deur, toe- Als het meisje het eten bracht, verdween de vorstin in de andere kamer, om eerst weer te voorschijn te komen als de huishoud ster verdwenen was. De beide kamers zijn nooitschoongemaakt en nooit gelucht. Eens beproefde de gouverneur van Mos kau tot de vorstin door te dringen, om te zien of zy nog leefde. Zij schreeuwde hem toe, dat als hij het waagde, de kamer te betreden, zy zich van kant zou maken. De gouverneur liet daarop de oude vrouw met rust en benoemde als voogd ovel zinnige gravin, Tolstoi. Eenige dagen voor haar dood ongelukkige niet meer om haar gter. Men drong de kamers, wa< selijk vies rook, binnen en von< jn lompen gekleed op den grom Een in flarden gescheurd hen; pet vermagerde lichaam van de e de schoonheid, die kort voor d haar bruidegom, een officier, doe selachtigen dood, verloren had. Het bleek, dat zij aan hartverlat gestorven. De maag was volkon In haar bed vond men een m baar geld. Bovendien laat zij ve huizen en bezittingen na. Majesteitsschennis. Te Chemnit mann en Meyer, twee redacteui sociaal-democratische Chemnits stimme, wegens majesteitsscher maanden gevangenisstraf veroc hadden kritiek geoefend op een Keizer in de vergadering van den raad heeft gehouden. Zijn eigen rechter. Een dronke oppasser te St. Petersburg, die e< vrouw had beleedigd, werd dooi opgepakt en naar 't bureau gebi hij in een arrestantenhok zijn roes uit te slapen. In den laten avond kwam ech der beleedigde dame, de luitenai in het politie-bureau en eischte, leediger van zijn vrouw voor he bracht. De politie durfde dit kla niet te weigeren toen de oppass nengeleid, haalde de luitenant e< te voorschijn en begon op hem waarna hy den ernstig gewonde zijn sabel afmaakte. En dat ges het bijzijn van het politieperson afloop den luitenant ongedeerd" ken. Pest op Java. Bij het Departement van Kolo vangen het volgende telegram gouverneur-generaal van Neder! Zaterdag (29 April), betreffende p< op Java „Eergisteren (27 April) nog 2 Gisteren (28 April) 16 gevalle der één longenpest; 7 dooden. Aangezien kooi sts gevallen lat len als pest worden onderkend de districten Karanglo en Pena alle koortslijders in pondoks ge Ter hoofdplaats Pasoeroean Met de inenting met pestvad gonnen. De bevolking is zeer w Te Kediri eergisteren geen ge Een opzienbarend proces. De Ji ter Bricarelli te Rome heeft eer wegens laster ingediend tegen c gen geestelijke Verdesi, die he heeft beschuldigd van verraad heim der biecht. Het is de eerste keer, dat, dt geestelijke veroorloofd in de qi het geheim der biecht zich tot lijke rechtbank te wenden. IBuiteo verantwoordelijkheid der Mijnheer de Redacteur. "Wilt u onderstaande s. v. p. voorbaat mijn dank. Geachte lezers van Vooruit eens van antwoord dienen, op od vragen Hier is iemand die hea geleden een motor geplaatst, i paardenkracht. Hij heeft niet aJ aan Burgemeester en Wethoudel En maald er dagelijks mede r{ Wie is hier strafbaar? De plaatser of de Edel acht Burgemeester. Zou het geen vo dienen als de Commissaris der Kc één en ander in kennis werd g Een getrouw lezer v te Stellendam. MIDDELHARNIS. Geboren Kommertje, d. v. Adrianus^ en Maria Brom. Anthonij Jan, z. v. J Johanna Pieternella Kornet. OverledenAbraham Philippus Bom Apeldoorn). HERKINGEN. GeborenLambrecbt, z. v. Jb. Melk AupperleeJan Willem z. v. C. WitvJ schoor; Hendrik z. y. J. A. Witvliet PuttenArie, z. v. E. van Zielst en NIEUWE TONGE. Geboren Martijntje, d. v. Arie Ho rietha HartveldJohanna Tieternella Holleman en Lena GrootenboerWil Willem Hanenberg en Wilbelmkin H nieta Cornelia, d. v. Johannes Adam I nelia HartogJacoba, d, v. AdrianuE Maatje Timmers. Ondertrouwd: Adrianus Grootenboei Cornelia Margaretha van Alphen j.d. GehuwdJohannes Cornelis Fan j Maria van Alphen j.d. 21 j.Cornells j.m. 20 j. en Johanna Elizabeth de j Willem Mij8 j.m. 27 j. en Maatje Coj j.d. 25 j.; Daniël van Alplien j.m. 2 Verolme j.d. 23 j. Willem Kievit j.m.l nelia Zweerus j.d. 23 j.Huibrecht W| j. en Arendje Barnat j.d. 21 j. Overleden Maria Maclielina Roodzai Marinus Felsburg 43 jaar, gehuwd int der Boom.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1911 | | pagina 6