Soliede Agenten Rijksnormaallessen j. IBREDÉE, ROTTERDAM, Mannfacturen Sgemaakte Goederen LEVERTRAAN Ansicht kaarten Gr. Kerkplein 2, boek Oppert A. DE iOOU, Sommelsdijk. Staalpillen Pil BlaudL Kinadrnppsls van Dr. ie Vrij. Halt! Halt! Halt! Rederijkerskamer Bijbels en Kerkboeken Mevr» van Dam Handnaaimaehine, SIGAREN PI&ÜINO' J. M. FABBRT, flotel-Café Restaurant SPIEREBURG, BOEKHANDEL T. Schilperoord „Bazar Middelharnis", Dames en Heeren, Het oudste adres voor Duizende Guldens Flakkeesche Boekhandel, N. MALTHUSIANISME Kunst-Tandei\ J. T. ORTH ZONES, W. VERMEULEN, GE BR. VERRIJP, QUISPEL Pianino's Nieuwe Pianino's 280 gulden. Nieuwe Am. Orgels 2 spel 135 gulden. C. QUISPEL, PIANOFABRIKANT, BOERENLEENBANK Dijkema Doornbos, I SMETPOEDER - DROESPOEDEï^ Dijkema Doornbos, FJakkeeschen Boekhandel Vlasmarkt 11, hoek Steiger 3_3 Wed. A. Davids-van Hemmen. Kerkboeken en Bijbels. Schrijf-, Teeken- en Schoolbehoeften. Noordhollandsch s Alkmaar, Hoorn, Delft, DEN HAAG. Kapitaal Een Millioen Gulden. Mr. A. MIJS, A. TEEPE, 8 Spiegels en Schilderijen, Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij. Men biede het geluk de hand Uitnoodiging tot deelneming in de kansen, 8 Millioen 640,285 Mark De uitbetaling en verzending van prijzen Samuel Hecksclier senr. "T7"ana.:f -afbprll die willen toetreden als werkend lid voor een op te richten voor Middelharnis en Sommelsdijk, ge lieven hun kaartje onder letter R te zenden aan het bureau van „Vooruit". gevraagd, door eene algemeen bekende en sedert jaren gevestigde Firma in Tuin-, Bloem- en Landbouwraden, om prijscouranten bij particulieren te ver spreiden en orders op te nemen, tegen hooge provisie. Brieven franco onder No. 150 aan D. Y. ALTA, Warmoesstraat 7678, Amsterdam. 2—1 in alle bestaande soorten, formaten en bindingen, met of zonder gouden slot en krap is bij13—1 Gostmolenstraat I. Binnenweg 116. liggen nog onafgehaald, doordat houders van Premieloten hunne loten niet gere geld nazien, koopt daarom een lijst der geheele uitloting, welke na ontvangst van f 0,11 in postzegels of per postwissel, van iedere soort loten zooals: Weerbaar heid 71, Witte Kruis 88, Paleis 67, Paleis 69, Congo 88, Milaan 66, Rott. Schouwburg 94, Servische tabaksloten 1888, franco wordt toegezonden door C.VAN DEN BERGEN, Middelburg. Ook raden wij allen, die loten Barletta 1870, Bev. La Masa 1870 of Rott. Schouw burg 1882 bezitten in hun eigen belang aan, om hun adressen ons op te geven, daar wij over deze loten zeer veel be langrijks kunnen berichten. Ook zien wij alle loten en waarde papieren na a f 0,05 per stuk. Voor levering van boeken, schriften en alle benoodigdheden, welke op de Rijksnormaallessen gebruikt worden, beveelt zich beleefd aan de Westdijk, Middelharnis. Gedipl. Deskundige voor Dames, Boezemsingel 136, recht over de Veemarkt, (voorheen v. d. Werffstraat 10), ROTTERDAM. Alle desbetreffende middelen voorhanden. van af f 2 per tand, f40 per gebit Plaatsing der Kunsttanden zonder pijn, met en zonder gehemelteplaat- Tandarts Leuvehaven W. Z. 11, en Schiekade O. Z. 240. Hotterdam. koopje. Voor 20 Gulden een hagel- splinternieuw hoogarm met luxe afsluitkast, 8 jaar garantie. Ook op 50 ct. per week, bij Hoogstraat No. 78, Rotterdam, Amsterdam, 's Gravenhage, Veenestraat 5, Dordrecht, Culemborg en Tiel. in alle soorten en verschillende prijzen, kunnen van af heden direct betrokken worden uit de fabriek van Zandpad, Middelharnis. Iu 't bijzonder aan H.1I. Win keliers aanbevolen. 52 3 B kCHSTEIN, STEIN WEG, CAltL MAND, RICH. LIPP, SCHIEDMAYER, TH. MANN Co., LUBITZ, KRAUSE, GORS en KALLMAN, NEUMEYER UEBEL en LECHLEITER, enz. in massief eiken en Italiaausch noten houten kasten STIJL LOUIS XVI, Renaissance, Oud-Hollandsch en Mo derne in verschillende prijzen en nuances van toon. Bespeelde piano's en Orgels steeds voorhanden. Inruilen, Repareeren, Verhnren, Afbetaling. Steramen, per abonn.em.ent. Oostvestplein 1, Rotterdam. OUDE T0N9E. Het goedkoopste adres voor alle soorten G-raanzakken in soorten, van af SI1!* cent. v. Ueeren- Dames- en Kinderkleeding Manufacturen, Zijl, Kleeden, Bedden, Spiegels, Fornui- LeveHO^^^sJ611' SP0rt"' Kinder door ^s^-Q-^vivagenSjMeube- liet geheele llgk. len, enz. Betaling per enz WEEK of per MAAND. AI. SA NDE Nicuwstraat 16, ROTTERDAM. MIDDELHARNIS—SOMMELSDIJK. De bank leent geltien aan leden tegen 4tI/2°l0 'sjaars. Ze neemt gelden op tegen 3°/0'sjaars, ook van niet-leden. Voorschotten kunnen dage lijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maandagavond van 6—8 uur ten huize van den kassier D. JOPPE Cz., te Sommelsdyk. VAN Sommelsdijk, is steeds van de beste die geprodu* ceerd wordt, wordt met zorg ver pakt, en door het publiek steeds meer gevraagd. Ea gros. En detail. in pakjes, voldoende voor 1 mud zaaigraan, geheel vrij van werke- looze bestanddeelen. volgeDS voorschrift zooals door ons ruim elf jaar met succes werd ge leverd a 90 cent per Kilo. Verkrijgbaar bij in Drogerijen, Chemicaliën, Binnen- en Buitenlandsche Geneesmiddelen TE SOMMELSDIJK. Ned. Herv. Kerk van Middelharnis en nieuwe gezichtjes van Middelhar nis en Sommelsdijk. Verkrijgbaar in den te Middelharnis. is verplaatst van naar Minzaam aanbevelend, VAN Heeft voorradig' een ruime sorteering Levering van alle Boeken, Tijdschriften, Couranten. Plaatsing van -^d-^srertentiën. in alle Dag-, Week- en Maandbladen, zonder verhooging van prijs. Handel in enz. enz. Sigaren era Sigaretten. De VENNOOTSCHAP verleent Credle- ien, neemt gelden In depotito, koopt en verkoopt effecten en coupon», sluit baleenlngen en prolongatlön en verricht verder alle werkzaamheden tot het Ka«- darsvak behoorende. Staat op 31 December 4903. Loopende Gredieten f 2.724.351,65 Deposito'»- 931.662,41 - 136.024,17 J. F. MOENS, Dirtcimr. voor Middelharnis en omstreken CD. jProo-SLxo-tt*. Koopt die nooit anders dan versch bereid, daar oude pillen schadelijk zijn voor de gezondheid. 1000 versch bereide pillen kosten f 1,50. Beter is 500 te he itellen voor f 1,De werking dezer versche pillen is oneindig beter dan de depótpillen. 'Op 26 Maart 1897 schreef Dr. de Vrij tn het Pharmaceutisch weekblad, dat de Kinadruppels in vierkante verzegelde flacons 4 f I,verkrijgbaar gesteld niet aan de eischen voldoen, ook niet de losse daarvoor gebruikt en niet erkent als »tjne kinadruppels maar uitsluitend de latere China Liquida. Deze worden verkocht in droppelfleschjes van 50 en 80 ct. bij te Middelharnis. Ook verkrijgbaar gesteld bij L. W. ZAAIJER te Dirksland. Meubel liandlel, Westdijk, Middelharnis. Door ruimer Localiteit, groote voor raad van solide Meubelen in alle stijlen. Mahonie en Notenkasten en Tafels. Stroo-, Riet- en Kussenstoelen, in alle mogelijke modelleD. in ruime keuze. Zeer solide geschilderde Meubelen. Massive Tegelhaardplaten, verder alles wat tot de Meubelzaak behoort. Solied concurreerende, maar vaste prijzen TX7"in. ter dienst HELLEVOETSLUIS p. Schroefstoomboolen Vlaahdingen V en VII. BRIELLE per Schroefstoomboot Vlaabdingen VI. Dugclykscbe dienst. GREENWICHTUD) Van HELLEVOETSLUIS In aansluiting op do treinen vair 5.40 uur vm. 7.20 uur 7.15 12.10 2.35 0.20 8.40 8.59 nm. 1.54 4.19 8.05 11.15 Van VLAABDINGEN. Na aankomst der treinen vm. 5.11 uur. 9.01 nm. 12.21 3.31 0.51 8.53 Vau BBIELLE. In aansluiting op de treinen van vm. 6.10 uur 7.26 uur 11.40 12.51 nm. [Tüö] 4.19 jïïTÖj 8.05 Overstappen te Nieuweslnis. Aanlegplaats te Vlaardingen naby het station AANKOMST te Niemvesluis ongeveer 30 min. na het vertrek uit Vlaorclingen45 min, na het vertrek uit Hellevoetsluis30 min. na het ver trek uit Brielle. Nadere inlichtingen geven de Agenten en te Vlaardingen de Directie. 63 Van VLAARDINGEN. Na aankomst der treinen vm. 9.01 nm. 1.34 3.31 6.51 Hoofdprijs ev. 600.000 Mk. De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd. van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij z(jn de volgende, namelijk: De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 800,000 Mk. Premievan300,000M 1 prijs van 40,000M 200,000 M 1 30,00011 60,000 M 7 prijzen van20,000M 50,000 M 1 prijs van 15.000M 45,000 M llprijzenvanlO,OOOM 40,000 M 31 5.000M 35,000 M 83 3,000M 30,000 M 127 2.000M prijs 100,000 M 417 1,000M 60,000 M 577 30CM 50,000 M 148 200M In het geheel bevat deze loterij, die uit 7 Klassen bestaat, 88,000 loten 42895 prijzen en 8 premiën, zoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt. Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij, waardoor de speler in staat is gesteld eene premie, niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse, maar reeds in elke klasse te winnen. De allerhoogste prijs der 1ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval 50,000 Mark, stijgt in de 2e kl.tot 55,000 M.,inde3etot60,OOOM., in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M., in de 6e tot 80,000 M., in de 7e en laatste klasse tot 600,000 Mark. Voor de eerste prijstrekkmg, die officieel is vastgesteld, kost een geheel origineel lot sleohts fl. 3.50 een half origineel lot slechts fl. l.fö een kwart origineel lot sleohts fl. ,90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offloieele trekkingslijst geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheim houding. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Bij opdracht verzoek ik beleefd mij den naam van dit blad te melden. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 2G October met vertrouwen tot 2—1 Bankieren Wisselkantoor in HAMBURG, Bnitschlani. Westdijk 181, Middelharnis. MOORD en BRAND wordt er ge schreeuwd over de kolossale voorraad goederen en over den buitengewoon lagen prijs. LAMPEN tegen inkoopsprijs. 3-vlams OLIESTELLEN (Ie kw.)f2, 1-vlams OLIESTEL (le kw.) 1,40 Borstels, Bezems, Sponzen, Zeemen, Vegers en Raagbollen haast cadeau. Aanbevelend 29-52 p Groenendijk. Wederverkoopers flink rabat.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1905 | | pagina 7