8R0QDBAKKERU HOEDEN „POSTDUIF". J. tl. FABEHT, OUDE TONGE. ouwcred.u., Officieel ïs <1 Halt! Halt! Halt! A. DE M001J, Sommeisdijk. vanaf 1 Juli tot 1 Augustus. Amsterdamsche Hypotheek-Waarborg Maatschappij, EERSTE BLAD. TJ A J. POLAK .gronINGÊS Wilt gif e«Mi mooi model kaas? HERO ÜE GROOT, Bodegraven. af ft O M tGouden en Bronzen Kruis Utrecht im. Eervolle Vermelding» 05 3 fl „Bazar Middelharnis", Pliysische Inrichting J. C. PRINS, Inmaakkruiden met Kimpoeder Rozij n-wij nazij n BOEKHANDEL Ter voorkoming van droote Gezinnen Wed. P. ROOIJ, Veerenbedden, Kapokbedden, Groote Jaarlijksche Evenals vorige jaren worden ook thans alle MANUFACTUREN en ge maakte goederen zeer goedkoop opgeruimd. Doet Uw voordeel! Noordhollandsch 111 Mevr. van Dam, VO( f ei Altijd Je Pudding! en aanverwante artikelen Fabriek van kanis, kaasvaten enz. l'rima prima kwaliteit. a a fl Jachtwater No. I en 2, I Door duizenden 2 cd hD s*.s. A 17-52 P. Groenendijk. Wederverkoopers flink rabat. Zenuw-, Inwendige en Rheumatische Ziekten. Totale opruiming van alle voorradige van af Zaterdag i Juli. ATUURBOTER N liet bekende Merk KIMPOEDER Cocoszeep of Glycerinezeep. Kerkboeken en Bijbels. Schrijf-, Teeken- en Schoolbehoeften. Machinaal stoomen van Bedden. Dekens, Spreien, Matrassen. Manufacturen en Wollen Ondergoederen, BOERENLEENBANK LIMONADE AZIJNEXTRACT, Prima SLA- of ZOETE OLIE- Dijkenia Doornbos, Alkmaar, Hoorn, DelfL, HAAG. DEN Mr. A. MIJS, M. DIS GAST ZOON, KASSIERS, SOMMELSDIJK. EEN SCHITTERENDE GEDACHTE. /CEt-iT pér PAKJE 20CEriTPER3PAKJE5 Oude Tonge, Juli 1905. Met dankzegging voor de begunstiging tot heden genoten, geef ik mijne geachte clientele en inwoners der gemeente Oude Tonge, bij deze kennis dat ik mijne heb overgedaan aan den heer T. DEN OTTEN VANGER,die dezelve vanaf heden zal voortzetten, waartoe ik hem beleefd aanbeveel. Hoogachtend, Gebruikt dan kaasvormen uit de fabriek van 25—12 tëyaat 45 F—l O) w" S3 O O tS s <o O O 05 O O 05 05 Cf) pH 43 22 "o 'öS 05 ■a ARSWEfó i8G8. goor vele Doo- toren aanbevolen. j snsoliadelijk tot reiniging der kln&erlioofdea. I al 26 jaar gebruikt Ilot beste dat bestaatSO Ct. per flacon. No. 1. No. '2. O UEcl. dw. dnr., O. J. de Laai. Mij refereerende aan bovenstaande kennisgeving, neem ik de vrijheid mij beleefd in eens ieders gunst aan te be velen, daar het mijn streven zijn zal door nette en vlugge bediening het ver trouwen waardig te worden. Onder minzame aanbeveling, UEcl. dw. dnr., T. den Ottenvanffer, brood-, beschuit-, koek- en banketbakker. Oude Tonge, Juli 1905. N O 42 05 -i-s 05 E2s3M| «3 S3 05 2 S! S3 -3 05 05 O :=r- A2 CD «w 05 O S-P A 6 O 05 05 4-2 Het goedkoopste dat bestaat. Alleen verkrijgbaar bij den Hoer A. TEEPE, 30 Ct. per flacon. Apotheker te Middelharnls. ub.. BiLSIE, Fabriek van Parfumerieën en Haarwateren te Alkmaar; HulsinooJerB, versiftlgfngt met on zonder doodelijken aflooi) la voorgekomen met naj maaks; is. duo denk om uwe kinderen. 05 O n 05 'I—I CC w 05 05 s3 Of) Ph O O O UI irt H 0 •d irl CC J- 05 'Westdljk 181, Middelharnis. MOORD en BRAND wordt er ge schreeuwd over de kolossale voorraad goederen en over den buitengewoon lagen prijs. T7anaf _A_pril: LAMPEN tegen inkoopsprijs. 3-vlams OLIESTELLEN (le kw.) f 2,— 1-vlams OLIESTEL (le kw.) 1,40 Borstels, Bezems, Sponzen, Zeemen, Vegers en Raagbollen haast cadeau. Aanbevelend ter behandeling van ROTTERDAM, Schiedamsclie Singel 11, Directeur-Geneesheer 5244 Or. TEjV CATE. Zandpad, Middelharnis. ter vervanging van Tubs Vaatjes Heerlijk. Zuiver. Goedkoop. Franco rembours overal. Eenig adres DE POSTDUIF, te HELMOND. gebruik daarbij 15 cent de fLesoh. Voor inmaken van visch minder sterk a IO cent de £tesch. tegen bederven van azijn, ook afzonderlijk verkrijgbaar h iO cent het pakje. Hout azijn, Azijnextract, Azijnessence, in alle hoeveelheden. Gebruik zomers Bij uitslag Carfoolzeep of Teerzeep. Verkrijgbaar bij 4—1 TEEPE te Middelharnis en bij L. W. ZAAIJER te Dirksland. VAN Heeft voorradig een ruime sorteering Levering van alle Boeken, Tijdschriften, Couranten. Plaatsing van j^d-^ertentiëan. in alle Dag-, Week- en Maandbladen, zonder verhooging van prijs. Handel in enz. enz. Sigaren en Sigaretten, k k k k de beste en Wettig geoorloofde middelen steeds voorhanden. Inlichtingen ook pel- brief. Postz. voor antw. Mevr. A. Fiishers, Ged. Deskundige, v. (1. Sluisstraat No. 03, b. d. Provenierssingel, Rotterdam. PILLEN van Dr. DE BRIZAC f 5,— per flacon, herstellen abnormale toestanden. 13—6 Consult dagelijks van 10—4 en 7—9. Oostdijk, Middelharnis? levert tegen concurreerende prijzen met peluw en twee kussens, twee-persoons, blauw gestreepte tijk 8/4, gevuld met 54 pond prachtige veeren, vanaf f 34, Een 9/4 als boven, gevuld met 63 pond veeren, vanaf f 37,50. met peluw en twee kussens, tweepersoons voor f 20,— en hooger. Alles a contant, verzending franco door geheel Flakkee. Levering van Tevens ruim gesorteerd in AGENTSCHAP DER Koninklijke Stoom ververij en Chemisch» Wasscherjj „DE LELIE" te Dordrecht. 1 MIDDELHARNIS—SOMMEISDIJK. De bank leent gelden aan leden tegen 4y90l0 'sjaars. Ze neemt gelden op tegen 3°/0'sjaars, ook van niet-leden. Voorschotten kunnen dage lijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maandagavond van 6—8 uur ten huize van den kassier D. JOPPE Cz., te Sommeisdijk. 3-3 1 ct. per glas, per stel h 35 ct. met gebruiksaanwijzing. in flacons met gebruiksaanwijzing h 40 cent per flacon, om zelf uw azijn te maken. Deze azijn is heerlijker van smaak en zuiverder dan alle an dere soorten, en zeer goedkoop. h 55 cent per flescli. Drogerijën, Chemicaliën, Binnen- en Buitenlandsche geneesmiddelen, enz. enz. Verkrijgbaar bij SOMMELSDIJK, Specialiteit in Bergs en Lofodinsch Levertraan. E® Kapitaal Een Küilioen Gulden. De VENNOOTSCHAP verleent Credir- ten, neemt gelden in deposito, koopt verkoopt effecten en coupon», sluit. W-Jl V »r» !>eieenlag-on en prolongetiën en verricht varder alle werkzaamheden tot het K.a»~ üf&rnreh. behoorende. Staat op 31 December 1903. Looponde Credieten f 2.724.351,65 Deposito's- 931.002,41 R«»arve- 136.024,17 J. F. MOENS, Directeur. Agaat voor Middelharnis en omstreken ut UProcTj-rervs?.. Gedip. Deskundige voor Dames J X VERHUISD naar X X Boezemsingel 136 f over de Veemarkt Rotterdam, voor- X heen v. d. Werfïstr. 10. Alle middelen X voorhanden. - GEVESTIGD TE AMSTERDAM. HEERENGRACHT 136. Voor zoover de voorraad strekt, zijn de niet niilootbare gewaarborgde 4 °/0 Hypothecaire Obligatiën van bovengenoemde Maatschappij in stukken van f IOOO,—, f 500,en f 100,van af heden weder verkrijgbaar bjj de Hoeren 5d® Jaargang. m Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG) Prijs- per kwartaal, franco per post Afzonderlijke nummers Hoofd-Agent voor NederlandC. W. BETKE, i Bureau Mosseltrap 2, Rotterdam. Berichten van correspondenten Een Armenzorg. Nog altijd is in ons land de armen zorg geregeld volgens de wet van 28 Juni 1854. Al lang zijn velen het er over eens dat deze wet gansch niet voldoende is. Er wordt veel meer geld uitgegeven dan noodig is, dubbele bedee ling komt vaak voor, „de politiezorg,, die onze armenwet op den voorgrond stelt, is feitelijk niet anders dan een aalmoezengeverij door de overheid. Van dr. Kuyper was een herziening dezer wet vooreerst niet te wachten, want ziekte-, ouderdoms- en invaliditeits verzekering moesten volgens hem voor afgaan. Nu een nieuw ministerie zal optreden dat, naar wij hopen een krachtige voort zetting zal zijn van het ministerie Bor- gesius -1901, is er kans, dat het uitne mend ontwerp door dezen staatsman indertijd ingediend, aan de orde gesteld zal worden. Onze tegenwoordige wet, zoo zeiden we reeds, beschouwt armenzorg als politie zorg. Zij laatde verzorgingderarmenover aan de kerkelijke en bijzondere liefdadig heid de armenzorg van overheidswege wordt pas gegeven als het onvermijde lijk is. De wet heeft dus niet de be doeling armoede te voorkomen. Ware het nu dat armoede alleen te wijten ware aan den persoon zelve, er ware voor uitsluitende politiezorg althans iets te zeggen. Doch waar de armoede in zeer vele gevallen een kwaad is, waar aan de maatschappij zelve in meerdere of mindere mate schuld heeft,wordt zoo'n wet hardvochtig en onbillijk als zij de staatszorg bepaalt tot politiezorg. Juist omdat de armoede niet is een individu- ëele aangelegenheid, doch een maat schappelijk kwaad, moet een goede ar menwet er op gericht zijn armoede te voorkomen. Het ontwerp Borgesius was daartoe een flinke schrede. Het stelde allereerst regelen vast om trent de weldadigheid die een of andere FE UIZ.L.ETON. van Grete Olden, (2) door K. te BI. Zij hadden allen er zich toe beperkt om den herfst te vieren als den tijd, waarin geoog6t wordt wat in den zomer en de lente met noeste vlijt uitgezaaid werd, en eindigden ook allen met de vertroostende hoop, dat een vroeg, zonnig voorjaar den menschen zou doen vergeten de gure, buiige dagen van den herfst en de sneeuwstormen van den winter. Met een zucht van verlichting nam hij eindelijk het laatste schrift ter hand. „Deutsche opstellen van Toni Koopman" stond op den buitenkant. H^j wist, dat hij hier op twee of drie bladzyden een bijna ontelbare menigte zonden tegen de heilige spraakkunst zoa vinden, doch dat de inhoud zoo kinderlijk eenvoudig en liet schrift gewoonlijk zoo net was, dat hij geneigd was de vele taalfouten bijna te vergeven. Toni Koopmans was de oudste leerlinge der geheele kostschool. „De oudste en de slechtste," had de directeur Vroolyk eens gezegd, en doktor Schmidt, de taal leeraar der eerste klasse, gevoelde volstrekt geen behoefte dit tegen te spreken. ins laa| haa| dat regl feni L stel ara I ricil ziclj ai nl kanf bel; aan nan den deel "J ouc ong ten kra| blij zulll ren geld veel dan lijk aarc het\| zal tionj Hui cam Bor V met Is Hui onri wer ten Arnj een leed To; haar verw sersc ningi prins groot dradc groot te m kome gegn Vroo] linge: in V opvoi met geko; ande: wone] die eiscb Zij van lustij den niet H. ook wil wich zij, til Mo zij bi;

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1905 | | pagina 8