GRANEN. J. M. FABERT, Marktberichten. Burgerlijke Stand Kerknieuws. Verkoopingen. Ylaardingsclie Stoomboot-Maatschappij. Advertentiën. P. A. VAN BÜÜREN, Notaris. Veerkar te koop. viermans veerkar te koop, OUDE TONGE. .v WMW gaat drinMesch, gevuld met thee die ik over myn jas uitgoot, terwijl ik een natten slip van myn jas in den mond hield. Wat er verder gebeurde weet ik niet, wantik werd bewus teloos en toen ik bykwam, lag ik thuis op myn bed." Omtrent de oorzaak der ontploffing is nog niets met zekerheid te zeggen. Dat zal eerst kunnen gebeuren wanneer de myn van bin nen is onderzocht. De lord-mayor van Londen heeft op Mansion House een inschrijving geopend voor steun aan de nagelaten betrekkingen der slachtoffers en in de bladen in en buiten Londen oproepingen geplaatst om daarvoor gelden bijeen te brengen. Twee schaapherders gedood. Te Pojana aan de Hongaarsch-Roemeensche grens is er bij een volksfeest ruzie tusschen Roemee- niërs en Hongaren ontstaan, waarbij twee Hongaarsche schaapherders zijn gedood. Volgens de Hongaren ligt de schuld bij Roe- meensche gendarmes, die twee Hongaarsche •ambtsbroeders, welke de grens waren over gestapt, arresteerden. Toen daarop Hon gaarsche boeren poogden de gevangenen te bevrijden schoten de Roemeniers met bo vengenoemd ongelukkig gevolg- De Roe- meniërs zeggen echter, dat de Hongaren het eerst hebben geschoten. Een leeuio als gezelschapsdier. Te Karlsbad is een graaf aangekomen om een kuur te doen. Als gezelschap had hij een jongen tam men leeuw bij zich, die zijn meester volgt en gehoorzaamt als een hondje. Zeer begrijpe lijk zijn de andere bewoners van het hotel waar de reiziger is afgestapt, niet bijster verheugd over de komst van den nieuwen gast. Henschelijke dwaasheid. Verleden Vrijdag is in het Savoy Hotel te Londen een diner gegeven, dat de twijfelachtige eer geniet, van besproken te worden als „het duurste diner ooit in Engeland gegeven"- De kos ten bedroegen 83 pond sterling per hoofd, of 24.000 gulden in het geheel, De verkwis tende gastheer was een man van zaken uit New-York, George A. Kessler en hij had 24 gasten om zich heen. De binnenplaats van het hotel was in een meer van enkele voeten diep veranderd en op het water dreef een groote, witte gon del op welks dek men dineerde. De muren waren beschilderd door een Italiaanschen kunstenaar en stelden de Campanile en de Lagunen te Venetie bij maanlicht voor. Op den anderen gondel waren beroemde zangers en zangeressen bijeen, die door mandolines en guitaren begeleid, Italiaan- sche liederen zongen, enz. Door ving er-af drukken verraden. Voor de rechtbank te Rochester stond dezer dagen een aardig soort misdadiger terecht. Op de vraag naar zijn naam antwoordde hjj John Smith te heeten, doch voegde er ■onmiddelyk aan toe, dat dit niet zijn ware naam was. Hy' gaf den valschen op om na te gaan of de theorie der vingerafdrukken werkelijk van waarde was. Hij was reeds tweemaal veroordeeld. Daar de politie in beide gevallen vingeraf drukken van hem genomen had, moest zij ook, indien deze waarde hadden,in staat zjjn vast te stellen, wie hij was. Daarop werden te Rochester verscheidene vingerafdrukken van hem genomen en op gezonden naar Scottland Yard, waar de vinge: afdrukken van alle wegens inbraak veroordeelden bewaard worden. Een paar dagen later kon men Smith vertellen, dat zijn werkelijke naam Frank Cotton luidde en dat hij een keer veroor deeld was tot vier maanden en de tweede maal tot drie maanden gevangenisstraf. Het feit, dat de vingerafdrukken een der gelijke waarde hebben, scheen Cotton meer te interesseeren dan het andere feit, dat hy ditmaal tot tien maanden gevangenisstraf werd veroordeeld. De slachtoffers der „Farfadet". De Pary sche bladen bevatten allerlei griezelige bijzonderheden over de berging der lijken welke in de vergane onderzeeboot „Farfa det" zyn teruggevonden. Het bly'kt uiterst moeilijk de misvormde lichamen uit het vaartuig te voorschijn te halen daar de on gelukkige in hun doodsangst elkaar bij het sterven schijnen te hebben omvat en zóó in eikaars ledematen gekneld, zijn verstijfd. De nauwe openingen in het vaartuig waren te gering van afmeting om verwrongen lichamen te kunnen doorlaten. Men zal ten slotte wel genoodzaakt wezen de wanden der onderzeeboot met dynamiet te vernielen teneinde de dooden te voorschijn te kunnen brengen. De werking van het zeewater op het zuur in de accumulatoren had zoutzuur doen ontstaan dat de dooden vreeselyk heeft misvormd. De shah te Pa rij s. De shah van Per- zië bevindt zich op het oogenblik te Parijs. Zaterdagavond is hij gearriveerd, zooge naamd incognito. Aan het station stond een afdeeling van de stedelijke garde en hon derdvijftig agenten, terwijl Lepine, uit naam van noubet, gekomen was om den vorst te begroeten. Van het incognito bleef alzoo niet veel over. De trein zou om half zeven aankomen, maar om vier uur al stond een groote menigte in de buurt van hetstation verzameld om een ky'kje van Mouzaffer te kunnen nemen. Toen hij verscheen don derde hem uit alle keelen een „Vive le shahtegen, want hy is populair by de Parijzenaars. Mouzaffer-ed-dine toonde zich zeer voldaau, boog en wuifde naar alle kanten. Dan is men nimmer veilig I In een ver gadering' van de internationale vereeniging ter bestrijding van de tuberculose te Parijs is er op gewezen, dat het brood ten zeerste kan bijdragen tot de verspreiding der tu berculose. De verschillende behandelingen, die het meel ondergaan moet eer het brood wordt, maken het begrijpelijk, dat er gemak kelijk tuberculose bacillen in het deeg kunnen raken vooral gedurende het kneden. Het is niet waarschijnlijk dat de bacillen bij het bakken gedood worden, daar het binnenste van het brood geen 100 graden bereikt. De noodzakelijkheid van het gebruik van kneedmachines werd aangetoond. Vreeselijke vechtpartij. Te New-York heeft voor de tweede maal binnen een paar weken een bloedig gevecht plaats gehad tusschen een 500 tal negers en ongeveer 800 blanken. Eerst na verloop van drie uur gelukte het 250 agenten de orde te herstellen. Bij do zijnen werden de gewonden in de zieken huizen gebracht. Een dolle hond. Te Budschowitz in Moravië zijn 8 kinderen en 2 volwassen personen door een dollen hond gebeten. Ze zijn naar het Pasteurinstiutut te Weenen gebracht. Herroepen. Onlangs werd gemeld dat de justitie te Oudenbosch een onderzoek had ingesteld naar een schrijver van een strooi biljet hetwelk in de verkiezingsdagen ver spreid was. Thans is door den schrijver amende honorable gedaan; door hem werd toch het navolgende schrijven aan alle kiezers van Oudenbosch toegezonden: Aan de kiezers van Oudenbosch! Ondergeteekeude verklaart de schrijver te zijn van het schandelijke, onteerend strooibiljet tegen den WelEdelAchtb. heer H. Berends, burgemeester van Oudenbosch. Bij deze herroept hij alle beschuldigingen en lasterlijke aantijgingen, die tegen den EaelAchtb. heer Berends gedaan zijn en betuigt tevens daarover zijn oprecht leed wezen. EMILE DE BIE. Oudenbosch, 9 Juli 1905. Of nu de Burgemeestsr zijn aanklacht zal intrekken is niet bekend. Verdronken. Te Maastricht is Zondag een jongen van 16 jaar, bediende bij de firma H. aldaar bij het baden in de Maas verdron ken. Zijn lijk is nog niet gevischt. Een handteekening als spoor. Door den brigadecommandant der marechaussee, te Groesbeek, zijn Zaterdag in de nabijheid van den Duivelsberg uit een zomerhuisje eenige planken in beslag genomen, waarop eene handteekening staat van Jules Cher- pion, den man die verdacht wordt van den bekenden moord. Ernstig vermoeden bestaat dat deze door hemzelf daarop geplaatst is. De legende over gevonden schat ten. Het Nieuwsbl. voor Sliedrecht en Omstr. meldt: Dezelfde correspondent die ons het bericht uit Gijbeland zond van een gevonden schat, ter waarde van f 50,000, schrijft ons thans, dat sedert dit bericht in ons blad versoheen, reeds dozijnen oude secretaires en kabinet ten, waaronder stukken van groote waarde, door Alblasserwaardsche boeren zijn stuk geslagen, in de hoop ook een geheim laadje en daardoor een verborgen schat te vinden Hieruit blijkt ten duidelijkste, dat de man er ons in heeft laten loopen. "Wij hebben dezen onbetrouwbaren correspondent daar om zijn congé gegeven. Een piostduif op zee. Men schrijft van Urk Donderdag 13 Juli ongeveer 9 v.m. is op 3 mijlen van het vuurschip „de Haaks" bjj Tessel een postduif neergestreken op het vaartuig TJ. K. 157, met de volgende merken. Een metalen ring om den poot met de No's 180—1901, op een der vleugels no 17511 en in een ovaal een beest (hond) waaronder de letters MERIT of iets dergelijks. Lijk aangespoeld. Zondag 11. is aan den zeedijk van het district Borrendamme, onder de gemeente Zierikzee, aangespoeld het lijk van een der gebroeders Koster van Yerseke die op 13 Mei, 11. op de Oosterschelde door het volloopen van hun vaartuig het leven verloren. MIDDELHARNIS. Geboren: Pieter z. van Krijn Scbellevis en Leentje Huiberdina Breeman. Hendrik Willem z. van Roelof Schreurs en Antje Buijsse. Johanna d. van Wouter Hartensveld en Leentje van der Sluis. Overleden: Arendje Bakker 75 j. echtgenoot van Maarten Kats. Johanna Petronella Viskil 68 jaar echtgenoot van Marinus van Eek. Jan van Hoften 72 jaar weduwnaar van Trijntje de Kwak. SOMMELSDIJK. Geboren Jacoha d. v. Abraham Snel en Janna van der Mast. Hendrika, d. van Aren Troost en Arendje Maria Yerweij. Jannetje d. van Pieter Ge- buijs en Teuntje van Es. Gehuwd: Lieve Schol oud 22 jaren en Teuntje van Strien oud 26 jaren. DIRKSLAND 18 Juli 1905. Geboren-: Arentje d. van Cornelia van der Groef en Lena Kalle. OndertrouwdJohannes Labeur jm. 28 jaar en Lena Roodzant j.d. 29 jaar. Overleden Lena van Es 80 jaar Echtgenoot van Johannes Roodzant. STAD AAN 'T HARINGVLIET. Geboren (Adrianna Johanna d. van Cornelia Ma- gielsen en Geerdina Rademakers. ROTTERDAM, 18 Juli. Op de veemarkt waren aangevoerd: 16 paarden, 1 veulen, ezel, 990 magere en 689 vette runderen, 210 vette,J172 nuchtere en 46 graskalveren, schapen of lammeren, var kens, 120 biggen, bokken of geiten. Koeien en ossen 24 tot 36 c., stieren 25 tot 32 c. kalveren 31 tot 44 c. p. Va kilo. Melkkoeien f 115 a f 260 kalfkoeien f 165 al 285 stieren f 65 a f 310 pinken f 60 a f 105 graakalveren f 28 a f 45 vaarzen f 55 a f 110 alles mager vee; biggen f 7,— a f 13,50 paarden f 50 a f 115, Nuchtere kalveren, fok- f 12,a f 24,slacht f 6,—| a f8,50. Handel in runderen vlug, vooral voor buiten de stad werd veel verkocht tot flinke prijzen, prima spoelingvee werd 1 il 2 c. boven noteering betaald vette kalveren in prima soort goed te plaatsen magere ossen met ruimen aanvoer en zeer veel koop lust, prijzen hoog. Fok- en melkvee met matigen omzet. Op de botermarkt werden aangevoerd 93/8 en 28/16 vn. (en 328 stukken i\ 1/2 kilo. Prijs le qual. f 50, 2e qual. f 46 3e qualiteit f 42. Per 1/2 kilo 60 70 ct. ROTTERDAM, 17 Juli 1905. Tarwe De kleine aanvoer bleek nog te groot te zijn voor de zeer beperkte vraag zoodat nog een gedeelte onverkocht bleef. Voor de extra uitgezochte partijtjes Essex werd grif vorige noteering betaald p. 100 KG. f9,50 a f 10, Rogge onveranderd f 5,50 tot f 6,15. Haver onver anderd f 7,50 tot f 8,Bruine boonen. Het kleine aanbod bracht op f 9,50 tot 10,75. AMSTERDAM, 18 Juli. Aardappelen. De prijzen waren; Westl. zand- f3.3.80 dito klei- en man den f 2,20 A 2.70 Andijker muisjes f 2,50 d 3,20, Katwijker zand- f 2,60 a 3,^Geld. kralen f 2,40 h f 2,50 per bectol. OUDE TONGE, 14 Juli. 1905. Tarwe f 7,10 a f 7,90. Haver 68/4 a 7 ct. kilo. Rogge f 4,50 a f 5,20. Gerst 7 a 71/a ct. kilo. Boter 70 ct. p. 5 ons. Eieren 4 ct. per stuk. Predikbeurten op Zondag 23 Juli 1905. NED. HERV. KERK. Middelharnis, 's av. Ds. Hoedemaker, uit Melissant. Sommelsdijk, vm. en 'sav. Ds. Westrik. Dirksland, vm. en nm. Ds. Lammers. Melissant, vm. Ds. Hoedemaker. Herkingen, vm. en nm. Ds de Stoppelaar Stellendam, vm. en nm. Ds. Hoogemlijk. Goedereede, vm. en 11111. Ds. de Gidts. Ouddorp, vm. en nam. Ds. Boss. Nieuwe Tonge, vm. en nam. Ds. Wentink. Oude Tonge, vm. en nam. Ds. van Dolder. Ooltgensplaat, nam. Ds. Polhuijs uit Stad a. Haringvl. Den Bommel, vm. en nam. Ds Enimen. Stad a. 't Haringvl. vm. Ds. Polhuijs. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, 23 Juli. 's morgens 9,30 De Heer J. Vroolijk van Scheveningen 's namiddags 3,De Heer J. Vroolijk in de Bewaarschool. Stad a. 't Haringvliet, 23 Juli. vm. 9 u. Ds. C. Steketee, Avondmaalsbediening nm. 2 11. Ds. C. Steketee, Dankzeggiug. 's av. 6 u. De Heer J. Vroolijk, v. Scheveningen. Stellendam, vm. en av. Ds. Koppe. Ouddorp, vm. en av. den heer Basoski. Ooltgensplaat, vm. en av. Ds. Dekker. DOOPSGEZINDE KERK. Ouddorp, Ds. K. W. Róssing. GEREF. GEM. ONDER 'T KRUIS. Melissant (Kralingen) vm. nm. en av. Ds. Mackenze Op Donderdag 20 Juli voorin 10 uur te Herkingen, ter herberge van Joh. van Putten van TIENDEN in de polders Sint Pieter en Sint Elizabeth onder Herkingen. Notaris VAN DER SLUYS. Donderdag 20 Juli 1905, nam. 2 nor. Verkoop van ERTWEN in den Van Pal landtspolder te Middelharnis in het hotel Meijer aldaar. Notaris VAN [SPELEN. Op Donderdag 20 Jnli '«nam. 2 uur te Dirksland ter herberge van P. Broos- hooft van TIENDEN in polder Dirksland, in de voormalige Juris dictie van Melissant en in polder Roxenisse. Notaris VAN DER SLUYS. Vrijdag 21 Jnli 1905 's nam. 2 uur. Verkoop van TARWE in den Van Pallandts- polder te Middelharnis, in het Hotel Meyer aldaar. Notaris VAN ISPELEN. Op Vrijdag 21 Juli 1905, 'x nam, 2 uur, te Dirksland, ter herberge van P. Brooshooft, verkooping van verscheidene perceelen TARWE, HAVER, ROGGE, GERST, ERWTEN en PaARDENBOONEN, wassende op landen onder Stellendam, Me lissant, Dirksland, Sommelsdyk en Herkin gen in den Halspolder, Eendrachtspolder, Nieuw Kraaijer, Sint Elizabeth, Oud Melis- sant, polder Diederik, polder Dirksland, Oude Plaat en Oud Herkingen. Notaris VAN DER SLUYS. Op Zaterdag 22 Juli 1905, de* na middags 3 unr in het Hótel Mey'er te MiddelharnisTIENDEN van de Heerlijk heid Middelharnis. Benoemd Notaris P. A. VAN BUUREN te Middelharnis. Zaterdag 22 Juli 's nam. 6 ure, in het Logement van Akershoek te Oud dorp: TIENDGEWASSEN en VRUCHTEN TE VELDE, onder Ouddorp en Goedereede. Notaris VAN SCHOUWEN. Op Maandag 24 Jnli 1905 de* voor middag* 101 2 u«r- In het „Hötel Spee" te Sommelsdyk TARWE en HAVER in de Westplaat te Sommelsdyk en in de Oost plaat en het Oudeland te Middelharnis ten verzoeke van den Heer Klaas van Schou wen te Middelharnis. Notaris P. A. VAN BUUREN. Op Maandag 24 Juli 1905, de* voor middag* lO'/a uur- In het „Hótel Spee'' te Sommelsdijk TARWE in den polder de Westplaat te Sommeldijk, ten verzoeke van den Heer C. Joppe Cz. te Sommelsdijk. Notaris P. A. VAN BUUREN. Op Maandag 24 Juli 1905 des mid dag* 12 unr in het Hótel Spee te Som melsdijk: TIENDEN in de polders de Oost en Westplaat te Middelharnis en Sommels dijk. Benoemd Notaris P. A. VAN BUUREN te Middelharnis. Op Maandag 24 Juli 1905 de* avond* 6V2 unr. In het „Hötel Meijer" te Middel harnis, puike ruwarige essex TARWE in de polder de Westplaat te Sommelsdijk, ten ver zoeke van den Heer J. D. de Graaft' te Middelharnis. Notaris P. A. VAN BUUREN. Woensdag 26 Juli 1905 's av. 6'/2nur. Verkoop van TARWE in den polder het Noordland te Oude Tonge, voor dhr. L. Groenendijk, by Wed. G. Kanters Zn. aldaar. Notaris VAN ISPELEN. Op Donderdag 27 Juli 1905 des avonds 6 uur. In het „Hötel Spee" te SommelsdijkInzet van twee huizen met erven te Middelharnis; vier huizen met erven; 1,13,30 heet. bouwland in den pol der het Oudeland en 0,41,38 heet. tuinland aan de St. Nicolaas of Hovendreef in het Oudeland gemeente Sommelsdijk, alles be- hoorende tot de nalatenschap van Mej. Wede. P. van der Sloot. Notaris P. A. VAN BUUREN. Vrijdag 28 Juli voorm. 9 nre: 94 perceelen TARWE, ERWTEN en HAVER te velde in de Adriana- Eendrachts- en Halspolders onder Stellendam, in het loge ment Van Troost aldaar. Notaris VAN SCHOUWEN. Op Donderdag 3 Augustus 1905, de* avond* 6 uur. In het „Hótel Spee" te Sommelsdyk Afslag van twee huizen met erven te Middelharnis; vier huizen met erven 1,18,30 heet. bouwland in den polder het Oudeland en 0,41,38 heet. tuinland aan de St. Nicolaas of Hovendreef in het Oude-, land gemeente Sommelsdijkalles behoo- rende tot de nalatenschap van Mej. Wed. P. van der Sloot. Notaris P. A. VAN BUU REN. Zomerdienst Dagelyksclie dienst. GREENWICHÏIJD) Van VLAASDINGEN. Na aankomst dertreinen vm. 5.10 uur. 9.01 niu. 12.21 3.39 6.51 8.53 Van BRIELLE. I11 aansluiting op do treinen van vm. 6.20 uur 7.35 uur 11.40 12.51 nm. |:j.onj 4.19 0.40 8.05 VanHELLEVOETSLUIS In aansluiting op de treinen van- 5.50 uur vm. 7.35 uur 7.15 9.01 12.10 nm. 1.54 2.35 4.19 6.20 8.05 8.40 11.15 Van VLAAEDINOEN. Na aankomst der treinen vm. S.58 nm. 1.34 |09] 8.53 Overstappen te Nieuwesluis. Aanlegplaats te Ylaardiiigen naby liet station AANKOMST te Nieuwesluis ongeveer 30 min. na het vertrek uit Vlaardingen, 45 min. na het vertrek uit Hellevoetsluis30 min. na het ver trek uit Brielle. Voor cle zoovele en hartelijke bewijzen van belangstelling, ondervonden bij zijne benoeming tot notaris te Middelhar nis, betuigt ondergeteekende zijn besten dank. Gevraagd een flink actief commission- nair in bovenstaand artikel. Brieven motto „Granen", Boekhandel R. M. SMITS, Middelburg. 2-2 Een in goeden stand ook zeer geschikt voor een hit. Adres; C. MOELIJKER, Wagenmaker te Sommelsdijk. 3—1 Het goedkoopste adres voor alle soorten G-retaniz; silken in soorten, van af 374/2 cent.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1905 | | pagina 7