K Ingezonden stukken Landbouw. Gemengd Nieuws. 6 schip Bull, Aan de sleepboot Wodan mocht het niet gelukken, het stoomschip vlot te krijgen. Spoedig waren de visschers van hier ter assistentie uitgevareneen vijftal nam last in, hetwelk verder werd vervoerd. Ongeveer een 70 ton werd gelost, terwijl het Zondag namiddag te 3 ure aan de sleepbooten Wodan, Botterdam, Pernis en Vlaardingen mocht gelukken het gestrande schip vlot te krijgen, hetwelk spoedig naar Rotterdam is opgestoomd. De heeren C, A. Vogel en G. Joppe (herbenoemd tot Raadslid) en P. Troost, (gekozen in de plaats van den heer J. Lod der Czn) hebben verklaard, hunne benoe ming als zoodanig aan te nemen. OUDDORl'. De milicien-verlofganger W. de Vogel der lichting 1900, dienende bij het 1de Regiment Vest. Art. garnizoens plaats Brielle, is van 1 tot 30 September a- s. opgeroepen in werkelyken dienst tot het houden van herhalingsoefeningen. NIEUWE TOXGE. 1.1. Woensdagmiddag is vermoedelijk door het spelen van kinderen met lucifers, bij C. v. d. Made te Battenoord brand ontstaan in zijn schuurtje achter het huis. Een bok die daar in stond als mede een varken werden nog met moeite gered, maar een gedeelte van het schuurtje en 200 bossen hooi zijn verloren gegaan. Door de spoedige hulp om het vuur te blusschen bleef het verdere gespaard. De milicien verlofganger A. G. Heemes behoorende tot het 4e Regement Infanterie, zal den S Augustus a.s. tot en met den 26 Augustus te Leiden onder de wapenen moe ten komen tot het houden van herhalings oefeningen. Het Kohier No. 2 der Bedrijfbelasting over het dienstjaar 1905/06 is den 15 Juli j.l. aan den heer Ontvanger ter invordering ter hand gesteld. De volgende miliciens lichting 1897, woonachtig in deze gemeente zullen op 1 Augustus a.s. naar de Landweer overgaan: W. Drooger, J. C. Dekker en C. Vroeginde- wey. Door J. C. Kievit, vrachtrijder alhier, is vergunning aangevraagd tot den verkoop van sterkendrank in het klein in het locaal grenzende aan zy'ne woning aan den Noord- landschendijk plaatselijk gemerkt C. No. 97. De Ontvanger dezer gemeente zal op Dinsdag den le Augustus a.s. des voormid dags van 9 tot 12 ure in het Gemeentehuis zitting houden, tot de ontvangst van Honde belasting en den le termy'n van den Hoofde- lijken Omslag. De milicien verlofganger J. Wittekoek behoorende tot. het 3e Regement Infanterie, zal den 21 Augustus a.s. tot en met den 16 Septembei te Bergen op Zoom onder de wapenen moeten komen tot" het houden van herhalingsoefeningen. OUDE TOXGE- Vrijdag 14 Juli j. 1. heeft de herstemming plaats gehad voor een lid van den Gemeenteraad. Uitslag is al3 volgt: L. Kosten 153 stemmen, Z. Vreeswijk 165 stemmen van onwaarde 2, alzoo gekozen Z. Vreeswijk. Voor de vacante betrekking van on derwijzeres van de O. L. S. alhier hebben zich 13 soiicitanten aangemeld. Bij publicatie is bekend gemaakt dat het kohier nol der belasting op bedrijf en andere inkomsten over het dienstjaar 1905/6 invorderbaar verklaard op den 13 Juli 1905 aan den ontvanger ter invordering is ter hand gesteld, De volgende miliciens lichting 1897, woonachtig in deze gemeente zullen op 1 Augustus a. s. naar de Landweer overgaan A. Tijl B. Bouwens J. Gebraad en L. Hartog. Vrijdag j. 1. heeft een droevig ongeluk plaats gehad. Jacoba Zweeres is bij het aan steken van het vornuis in brand geraakt. Haar kleeren zijn aan haar lichaam verbrand zoodat zij in een deerniswaardigen toestand verkeerde. Zy is aan armen en beenen ge heel gebrand en men vreest voor haar leven. DEX BOMMEL- Bij de Woensdag j.l. ge houden herstemming van leden van den gemeenteraad werden uitgebracht 150 stem men. Hiervan verkreeg de heer K.Buth82 Sn de heer M. Koert 68 stemmen, zoodat de eerste is gekozen. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer H. van Paasse, thans woonachtig te Amster dam is benoemd tot klerk bij de Rijksver zekeringsbank. Hebben wij enkele maanden geleden melding gemaakt van het oprichten eener reciteer vereeniging alhier, thans vernemen wij dat deze ontbonden is. Mocht de jong geborene zich aanvankelijk verheugen in eene schijnbaar goede gezondheid, toch schijnt zy niet veel levenskracht bezeten te hebben, daar zij, na zoo'n kortstondig bestaan nu reeds is opgeborgen by zoo velen die haar zijn voor gegaan. STAD AAX T HARINGVLIET- De Burge meester maakt bekend, dat de verlofgangers, die tot de landweer zullen overgaan, zich vóór 31 Augustus van dit jaar moeten aan melden bij den Burgemeester, teneinde de verlofpas opnieuw voor gezien te laten teekenen en verder te handelen overeen komstig art. 26 van de landweerwet. Voor het dezen winter te geven voor bereidend militair ondericht hebben zich 14 personen aangemeld. In deze gemeente zijn veel aalbessen opgekocht. De pry's was dit jaar zeer laag. De handel is nu echter afgeloopen. Naar wij vernemen was de opbrengst overigens bevredigend. Door verscheiden ingezetenen werd verlof aangevraagd hunne varkens tegen vlekziekte te laten inenten. Het schijnt dat de ziekte wat tot staan is gekomen. Er komen slechts enkele gevallen meer voor. Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de gelegenheid tot inenting en herinenting zal zijn opengesteld op Donder dag 20 Juli a.s. des middags ten 2 ure ten Raadhuize. Reeds eenigen tijd koopt iemand hier buntzaad op. De arbeiders hebben van dit zaad, dat meestal buiten den werktijd ge sneden wordt, eene aardige bijverdienste. De Burgemeester maakt bekend dat de brandspuiten zullen worden geprobeerd op Dinsdag 25 Juli a.s. des avonds ten 6 ure. Het personeel zal op dat uur op de Voorstraat ter hoogte van het gemeentehuis present, moeten zijn. Eene openbare vergadering van den Raad is belegd tegen Vrijdag 21 Juli a.s. des middags ten 2 ure. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) Mijnheer cie Bedacteur. Verzoeke voor onderstaande een plaats in uw blad. Op Maandag 26 Juni dus 2 dagen voor de herstem ming, sp2'ak in Dirksland de heer Mekking uit Arn hem. In zijn repliek op het debat van den heer Van Zanten, verklaarde dit heer, sprekende over de Tariefwetdat hem in een debat met een Soci aal Democraat te Aalten verzekerd werd, dat de Sociaal Democraten volstrekt geen druk van de voor gestelde Tariefwet verwachtten, doch integendeel wel goeds. Hierop werd door iemand uit de verga dering geïnterrumpeerd wie die Sociaal Democraat was. Waarop de heer Mekking antwoorddeOm- meiing te Aalten. Diegene, die interrumpeerde deelde den heer Mekking mede, deze zaak te zullen onderzoeken, wat hij dan ook gedaan heeft, met dit gevolg, dat de Redactie van „Het Volk" op de vraag haar gedaan, antwoorddedat geen Ommering te Aalten bekend was als lid der S. D. A. P. Dit be richt kwam den heer A. Ommering te Aalten in handen en deze plaatste nu als antwoord het vol gende ingezonden stukje in „Het Volk" van Don derdag 13 Juli, waaruit blijkt, hoe door den heer Mekking op die vergadering opzettelijk gelogen is. Blekking'» leugens. Mijnheer cie Beclacteur. Een mijner vrienden drukte mij hedenmorgen onder de oogen „Het Volk" van 9 Juli j.l. met het doel mijn aandacht te vragen voor het berichtje „Uit de leugencampagne" Als de beer Mekking in Dirksland zóó van mij dorst spreken, als uw bericht gever zegt, dan kunt u voortaan de naamlooze ven nootschap Sybrandy, Aalberse en Co. aanvullen met Mekking. Van de luttele minuten, waarover ik op 2 Juni j.l. voor debat met den heer Mekking kon beschikken, maakte ik gebruik om met cijfers aan te toonen, welke enorme lasten op der arbeiders zwakke schouders zouden drukken als de Tariefwet in het Staatsblad kwam te staan. Alsmede dat, werd het Christelijk pensioenontwerp, wet, die lasten we derom weer sterk verzwaard zouden worden. Voorts dat znlk een behartiging van de volksbelangen naar mijne meening veel op zakkerollerij geleek. Ik sprak ten slotte den hartewensch uit, dat op de stemdagen uit de stembus voor ons land zou schallende kreet: weg, weg met dit ministerie. De heer Mekking, wel wetend, dat een debater, niet voor de tweede maal hier ter plaatse het woord verkrygtgleed met zyn bekende „handigheid" over de zaak heen. Daarom nam ik het woord om hem hierop te wijzen en noodigde hem uit over deze onderwerpen met mij een avondje van gedachten tewiselsen. Na tuurlijk nam de heer Mekking dit aan, doch had vóór de verkiezing lieusch geen tijd, zoo'n oolij- kertHet ontberingsleven der arbeiders bij eigen ervaring kennend, kan ik nooit anders dan krachtig protesteeren tegen alles wat hun toestand 'verslech teren kandit deed ik ook reeds driemaal in open bare bijeenkomsten, waarin de heer Van Vliet op trad, en ik zal blijven doen. De heer Mekking heeft dus te Dirksland mijn naam gebruikend voor zijn doel, opzettelijk gelogen. U vrijheid gevend, dit schrijven in uwe courant te plaatsen, heb ik de eer te zijn. Achtend, A. OMMERING. Ziehier das een volmaakt bewijs hoe in de laatste verkiezingscampagne de arbeiders door de christelijke propagandisten zijn belogen en bedrogen. Met dank voor de plaatsing. V. te D Plantenvoeding. De plantenvoeding is en blijft een dei- voornaamste kwesties in den landbouw. Naast de kali- en stikstofbemesting is die met phosphorzuur van buitengewoon belang. Kalizouten staan ons vooreerst nog genoeg zaam uit de Stassfürter kalimijnen ter be schikking. Anders is het met stikstof. On- derzoekingeh naar den salpeterrijkdom der chilivelden hebben er reeds toe geleid, naar een andere stikstofbron uit te zien. (Kalk- stikstof- stikstof der lucht.) Hoe staat het nu met het phosphorzuur Slechts zelden hoort men hierover spreken en toch is de zaak hier evenzoo gelegen als by het sal peter. Tengevolge van het feit. dat tot he den de productie van hetthomasphosphaat altijd voldoende is geweest, zyn wfj gewoon den voorraad phosphorzuur als onuitputte lijk te beschouwen. Intusschen kan de thomasindustrie haar productie in de eerste jaren niet meer verhoogen. in de laatste jaren, het laatst nog by de onlangs plaats gehad hebbende werkstaking in Rijnland, is er een zekere daling waar te nemen in de aanbieding van thomasslakken, welke vooreerst niet verminderen zal. Ook de grondstoffen voor het in water oplosbare phosphorzuur in superphosphaat staat niet in zoo ruime mate tot onze beschikking. Men heeft in de laatste twintig jaren, door de uitputting der lagen, aanhoudend van de eene grondstof naar de andere moeten grijpen. De verschillende namen der vindplaatsen bewijzen dat. Seder jaren is men reeds voor de grondstoffen van hoog gehalte uitsluiten beperkt tot Florida. De zich daar bevin dende mijnen zyn echter evenmin onuit puttelijk. Een omhooggaan der prijzen van het ruwmaterïaal is het gevolg geweest en de prijzen zullen nog meer stijgen. Voor het altyd toenemende gebruik, hebben wy, evenals bij bet salpeter een plaatsvervanger noodig voor het thomasmeel, een nieuwe phosphorsuurbron. Zoowel wetenschappely ke als praktische onderzoekingen hebben sedert eenige tyd er ons toegebracht, gebruik te maken van de natuurlijke niet gekristal liseerde (armorhe) ruwe phosphaten als direkte meststof. In Duitschland zijn het vooral de proef stations in Bremen en München, welke door hunne onderzoekingen de groote beteekenis aan het licht gebracht hebben van het zoo genaamde Agricultur-Phosphaat (in Neder land geïmporteerd door de Firma Gebrs. Fleumer te Oldenzaal.) Het agricultur-phosphaat is een zeer zachte en fijngemalen stof. Latere proeven van Duitsche deskundigen bevelen het ge bruik ervan aan ook op zand- en kleigrond. De proeven van de Landbouwschool in Apenrade-Heeswijk en Neüstadt a Rge heb ben bewezen dat de werkkring van agricul- turphosphaat op zandgrond, op zandachtig- leem, op teemachtig zand, op leemgronden enz. by alle gewassen en onder alle om standigheden dezelfde is als die van het thomasphosphaat. Andere onderzoekingen in de provincie bevestigen deze uitkomsten, b. v. die in Rotenburg-Diepholz. Bassem, Warphe etc. etc. Hiermede komen overeen de uitkomsten van de Oldenburgsche Landbouwkamer. Verder zijn er nog uit andere gewesten talrijke opgaven over den oogst, na het ge bruik van agricultur-phosphaat, die het bovenstaande bevestigen. De prijs van het agricultur-phosphaat is minder dan die van het Thomasphosphaat, en deze meststof is dan ook in Duitschland algemeen als een onontbeerlijke nieuwe Phosphorzuurbron begroet. Om ook in Nederland deze over tuiging te vestigen, heeft men ook in ons land een reeks van uitgebreide proefnemin gen aangevangen, nadat in de provincie Groningen onderzoekingen op kleinere schaal de ondervindingen in Duitschland bevestigd hebben. Het agricultur-phosphaat komt in den handel onder den naam Ceres, welk merk wettig gedeponeerd is. Met welke vrouw moet men trouwen Trouw met een vrouw, die kleineris dan je zelf bent, zegt de vroeg gestorven Max O'Rell in een nagelaten boekje, dat zooeven te Parijs ver schenen is. Trouw niet met een vrouw, die niet van harte lachen kan. Men kan iemands karakter kennen aan z'n manier van lachen. Trouw met een vrouw, die van een grapje houdt, die humor op prijs stelt, en die alle dingen van den goeden kant bekijkt. Trouw niet met een vrouw, die op alles wat aan te merken heeft en die haar vriendinnen uitlacht zoo gauw ze haar rug gedraaid hebben. Trouw met een vrouw, die een goed woord over heeft ter verdediging van hen welke men in haar tegenwoordigheid be lastert. Trouw men een vrouw, die van filosofeeren houdt. Als je met een meisje naar den schouwburg gaat en de plaatsen niet van te voren besteld zijn, trouw dan met haar, als zij, bij het vernemen, dat stalles, parket, parterre bezet is vrooljjk en ongedwongen zegt: „Wat geeft dat?" Dan maar op de galerij. De hoofdzaak is, dat wij ons amuseeren!" Als je een bedelaar tegen komt en hem wat geven wilt, trouw dan niet met de vrouw, die in zoo'n oogenblik te gen je zegt. „Misschien is het wel een be drieger, die er mee naar de kroeg gaat- Als je zelf deze opmerking maakt en het meisje zegt: „Och, het is vandaag zoo warm, laat de man ook eens een glas bier hebben" trouw dan met haar. Trouw niet met een vrouw, die haar lachen opspaart voor vreem den en haar slecht humeur voor haar huis- genooten: zij is niet voor een huwelijk ge schapen. Zoolang je de aanstaande van de ze dame bent, zal zij massa's attenties voor je hebben. Dan ben je immers nog een vreemde. Maar zoo gauw ze je vrouw gewor den is, zal ze je behandelen als familie met al den aankleve van dien. Als je een meisje een bezoek breng en ze laat je een half uur wachten om maar als om door een ringetje te halen voor den dag te komen, trouw dan niet met haar. Maar als ze onmid dellijk komt, zooals ze is, het haar vlug, eenvoudig opgestoken, in een huisjapon, dan is ze practischtrouw met haar, en vooral als ze niet eerst tien excuses maakt dat ze nog in négligé is. Trouw met een meisje dat sigaretten rolt voor haar vader of diens pijp stopt, dat op zyn knie gaat zitten en punten aan z'n snor draait! Vreeselijk treurspel. Uit Metz wordt ge meld dat zekere Kanzier zich naar zyn schoonouders begaf in deruePontifroy, om zijn vrouw terug te halen, die zyn huis was ontloopen wegens mishandeling door haai man. Zij weigerde echter hardnekkig naar Kanzier te luisteren, waardoor een twist ontstond, die de tusschenkomst van den schoonvader uitlokte. Kanzier greep toen zyn revolver en loste een schot op zijn schoonvader, die dood neerviel. Toen kwetste hij zijn vrouw, die vol schrik door het venster sprong en bij haar val beide beenen brak. De schoonmoe der snelde toe en kreeg insgelijks een kogel in het lichaam, die haar gevaarlijk kwetste. Toen kwam een politieagent, zekere Bach. Er ontstond een gevecht tusschen hem en Kanzier, maar de agent werdt ontwapend en met zijn eigen sabel door den woestaard doodgestoken, Weer klonk een revolver schot en Kanzier viel dood op de lijken zijner siachtoffers. Twee mensehen verbrand. Een lS-jarig meisje, Margaretha Rapt. van Malvelange, bij Aarlen, wilde het vuur aanwakkeren, door er petroleum op te gieten. Dit had de gewone gevolgen: de vlam sloeg naar buiten en het meisje stond in een oogwenk van het hoofd tot de voeten in brand. Haar neef snelde haar ter hulp maar ook hy onderging hetzelfde lot. Toen de buren eindelijk het vuur konden uitdooven, was de jongen reeds dood en het meisje lag te sterven. Aan een paal geregen. Jongens klommen op de Halpoort te Brussel, toen eensklaps een politieagent verscheen. By het zien van den képi wilde een der jeugdige onvoor- zichtigen, Camille Vandervorst genaamd en wonende in de rue Rasiére, op den grond springen, maar hij kwam terecht op een puntigen paal, welks ijzeren punt hem diep in het lichaam drong. Zoo bleef hij hangen tot een voorbijganger het slachtoffer, dat kermde van pijn, losmaakte. Hij werd naar het hospitaal in de rue Haute gebracht, waar hij kort na aankomst overleed. De warmte is te New-York zoo vreeselijk, dat er per dag door elkaar gerekend twaalf menschen tengevolge daarvan bezwijken. De thermometer rijst soms tot 91 graden. Het meest heeft men te lijden in de tun nels van den ondergrondschen spoorweg, die per dag een millioen menschen vervoert en waar zulk een ondraaglijke temperatuur heerscht, dat men ze den bijnaam geeft van de „gruwelkamers". Ook te Rome is het verstikkend warm. Reeds zyn zes menschen daar tengevolge van de warmte krankzinnig geworden. De paarden vallen by tientallen dood neer voor de rijtuigen en soms vallen de vogels door de hitte dood neer uit de lucht. Wie maar even kan, ontvliedt de stad om in de bergen of aan het zeestrand verkoeling te zoeken. In Hongarije is wegens1 de warmte de veldarbeid gestaakt moeten worden. Eeni ge landbouwers, die nog in de vroege mor genuren beproefden te werken, moesten dit met den dood bekoopeD. In Spanje heeft de warmte groote onwe- ders teweeggebracht waardoor te Saragos- sa, Lerida en Huesca de oogst vernield is. Te Ceia, in Portugal, stortte tydens een onweer, een hangende brug in, die tusschen twee bergen over een stroom lag. De voetgan gers stortten van een ontzettende hoogte neer. Drie mannen en twee vrouwen zyn omgekomen. De mijnramp in Wales. Ilonderdtwintig dooden. Een overlevende. De doodenlyst van de mijn-ontploffing in de RhonddaVallêiis nu gesloten. Zij vermeldt 129 namen. Het aantal arbeiders dat tijdens de ramp in de mijn was, bedroeg 121 en van dezen werden er slechts drie levend boven gebracht. Twee hunner stierven kort daarop, zoodat er slechts één overlevende is, Matthew Davies genaamd. Om 6 uur Woensdagavond had men reeds meer dan honderd lijken gevonden waarvan er 50 boven gebracht waren. De plaats des onheils werd Donderdag bezocht door duizenden menschen, uit alle deelen van Wales. Het werk werd in verscheidene mijnen in den omtrek neergelegd en te Watsttown staan alle zaken stil. Hartver scheurende tooneelen worden afgespeeld in de smederij die tijdelijk tot lijkenbergplaats is ingericht en waar de dooden herkend moeten worden. Meermalen kwam het voor dat de arme weduwen bewusteloos neer vielen als zy dit ijzingwekkende lokaal met al die gruwelijk verminkte lijken betraden. Zij werden dan naar huis gedragen en een familielid of vriend herkende het lijk waar voor zij geroepen waren. Sommige lijken waren in werkenden houding gevonden, waaruit valt af te leiden, dat de dood deze mannen moet hebben overvallen. Een lijk lag zoo kalm alsof het sliep. De lijken van een vader en twee zoons werden gevonden in eikaars armen gekneld Zoo waren de ongelukkigen gestorven. Er waren 38 jon gens in de mijn, tusschen de 14 enl8jaar oud. De eenige overlevende Matthew Davies, vertelt van zijn redding het volgende „Ik was nog in de kooi, meteen jongen by my, toen ik een hevigen schok voelde, gevolgd door een sterken windstroom. Myn onder vinding zeide mij, dat er iets ernstigs moest gebeurd zijn. In mijn binnenzak had ik mijn drinkflesch, gevuld met thee die ik over mijn jas uitgoot, terwijl ik een natten slip van mijn jas in den mond hield. Wat er verder gebeurde weet ik niet, wantik werd bewus teloos en toen ik bijkwam, lag ik thuis op mijn bed." Omtrent de oorzaak der ontploffing is nog niets met zekerheid te zeggen. Dat zal eerst kunnen gebeuren wanneer de miin van bin- men is onderzocht. De lord-mayor van Londen heeft op Mansion House een inschrijving geopend voor steun aan de nagelaten betrekkingen der slachtoffers en in de bladen in en buiten Londen oproepingen geplaatst om daarvoor gelden bijeen te brengen. Twee schaapherders gedood. Te Pojana aan de Hongaarsch-Roemeensche grens is er bij een volksfeest ruzie tusschen Roemee- miërs en Hongaren ontstaan, waarbij twee Hongaarsche schaapherders zijn gedood. Volgens de Hongaren ligt de schuld bij Roe- meenscbe gendarmes, die twee Hongaarsche ambtsbroeders, welke de grens waren over gestapt, arresteerden. Toen daarop Hon gaarsche boeren poogden de gevangenen te bevrijden schoten de Roemeniêrs met bo. vengenoemd ongelukkig gevolg. De Roe meniêrs zeggen echter, dat de Hongaren het eerst hebben geschoten. Een leeuw als gezelschapsdierTe Karlsbad is een graaf aangekomen om een kuur te doen. Als gezelschap had hij een jongen tam men leeuw bjj zich, die zijn meester volgt en gehoorzaamt als een hondje. Zeer begrijpe lijk zijn de andere bewoners van het hotel waar de reiziger is afgestapt, niet bijster verheugd over de komst van den nieuwen gast. Menschelijke dwaasheid. Verleden Vry'dag is in het Savoy Hotel te Londen een diner gegeven, dat de twijfelachtige eer geniet, ■van besproken te worden als „het duurste diner ooit in Engeland gegeven"- De kos ten bedroegen 83 pond sterling per hoofd, of 24.000 gulden in het geheel, De verkwis tende gastheer was een man van zaken uit New-York, George A. Kessler en hij had 24 gasten om zich heen. De binnenplaats van het hotel was in een meer van enkele voeten diep veranderd en op het water dreef een groote, witte gon del op welks dek men dineerde. De muren waren beschilderd door een Italiaanschen kunstenaar en stelden de Campanile en de Lagunen te Venetie bij maanlicht voor. Op den anderen gondel waren beroemde zangers en zangeressen bijeen, die door mandolines en guitaren begeleid, Italiaan- sche liederen zongen, enz. Door vinger-afdrukken verraden. Voor de rechtbank te Rochester stond dezer dagen een aardig soort misdadiger terecht. Op de vraag naar zijn naam antwoordde hy John Smith te heeten, doch voegde er onmiddelyk aan toe, dat dit niet zyn ware naam was. Hy gaf den valschen op om na te gaan of de theorie der vingerafdrukken werkelijk van waarde was. Hij was reeds tweemaal veroordeeld. Daar de politie :n beide gevallen vingeraf- drukken van hem genomen had, moest zij ook, indien deze waarde hadden,in staat 1 zyn vast te stellen, wie hy was. Daarop werden te Rochester verscheidene 1 vingerafdrukken van hem genomen en op- fl gezonden naar Scottland Yard, waar de I vingerafdrukken van alle wegens inbraak I veroordeelden bewaard worden. =1 Een paar dagen later kon men Smith 'I vertellen, dat zyn werkelijke naam Frank Cotton luidde en dat hij een keer veroor- 'I deeld was tot vier maanden en de tweede 'I maal tot drie maanden gevangenisstraf. (l Het feit, dat de vingerafdrukken een der- I gelijke waarde hebben, scheen Cotton meer I te interesseeren dan het andere feit, dat hy ;l ditmaal tot tien maanden gevangenisstraf 'I werd veroordeeld. ,1 De slachtoffers der FarfadetDe Pary- J sche bladen bevatten allerlei griezelige 'I bijzonderheden over de berging der lijken (l welke in de vergane onderzeeboot „Farfa- J det" zyn teruggevonden. Het blijktuiterst moeilyk de misvormde lichamen uit het Jl vaartuig te voorschijn te halen daar de on- (l gelukkige in hun doodsangst elkaar by het \i sterven schijnen te hebben omvat en zóó til in eikaars ledematen gekneld, zyn verstijfd. 11 De nauwe openingen in het vaartuig waren A te gering van afmeting om verwrongen lichamen te kunnen doorlaten. Men zal ten slotte wel genoodzaakt wezen de wanden der onderzeeboot met dynamiet te vernielen -I teneinde de dooden te voorschijn te kunnen brengen. De werking van het zeewater op het zuur 31 in de accumulatoren had zoutzuur doen j I ontstaan dat de dooden vreeselijk heeft I -misvormd. I De shah te Parys. De shahvanPer- 7 I zië bevindt zich op het oogenblik te Parys Zaterdagavond is hij gearriveerd, zooge naamd incognito. Aan het station stond eeD T| afdeeling van de stedelijke garde en bon- fl derdvy ftig agenten, terwijl Lepine, uit naam I van Loubet, gekomen was om den vorst s'£l te begroeten. Van het incognito bleef alzoo niet veel over. De trein zou om halfzeven aankomen, maar om vier uur al stond een ei I groote menigte in de buurt van hetstation verzameld om een kijkje van Mouzafferte h I kunnen nemen. Toen hy verscheen don- J< I derde hem uit alle keelen een „Vive le shah!" tegen, want hy is populair by del Paryzenaars. Mouzaffer-ed-dine toonde zich j gi I

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1905 | | pagina 6