I 99 fljf15TCRDn« J. J. N I PI US, koiii:\Z\üks:\ A. A. Regensburg, Vitelio Margarine. Officieel JSj TWEEDE BLAD I Centr.-Depöt: L. I. AKKER, v. Alkemadestr. 11, Rotterdam. Let op liet merk Anker. Salon Vliegenvangers 3, D. BffiHBRST-MJl Gebrs. BEAUSAR, D. Slager, Middelharnis D. flARTOGS Jaez, TANGLEFOOT Verzekeringsbank „KOSMOS" r.y v Znid-HolL Bedden- en Meubelfabriek. MODERNE MEUBELEN Tapijten, Loopers, Vloerzeilen, Linoleums, Gordijnstoffen. Prijscouranten en Zichtzendingen Fit AN CO, BLOEnEMTUin Ufln ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, Boek- De Flakkeesche en H an d els d rukk erïj F. Ad. RICHTER Co.» MIDDELHARNIS. Het goedkoopste adres voor Prijzen van af 37l/i cent. W. J. NIJGH, Dubbele Ring, - Soimnelsdijk. Tandarts. Den Haag. Laan van Meerdervoort lSL eersten Donderdag van iedere maand M. DE GrAST Zn., Sommelsdijk, Effect en-, Kassiers-, Assurantie- en Administratie kantoor. WAARSCHUWING. Een knaap, gezeten tegen een fteeo, den linkerarm om den kop van een Schaap geslagen, aan de rech- terzijde tegen den boom een stok, waaraan een hoed hangt Onderlinge Nederlandsche Maatschappij - tot verzekering van paarden van hooge waarde. - Goud en Zilver. a 5 cent en a 2V2 en 5 cent per vel. Fiakk. Boekhandel, Wesidijk, Middelharnis. Boekhandel, Dirkslani Plaatsing ran adrertentién Schrijf-, Teekeo- en SchooMofe Gevestigd te ZEIST. 5de Jaargang. VO( Berichten van ccrrespendenien Officieeie Mededeelingen, Plaatselijk Nieuws. 3BCoog-3tra,a.t, - S0^3IIE!ID^.lu£. Bekroond Int. Tentoonstelling Amsterdam 138S. ia grooto verscheidenheid. Specialiteit in Slaapkamar-Ameublementen, - Salon-, Eetkamer- en Bureau-Meubelen. XDecoxatie. Sto££"a,ga„ UITGEBREIDE COLLECTIE nieuwste dessins 0us tinna wordt niet vertegenwoordigd. In het westelijk gedeelte van onze hoofdstad bevindt zich een buurt, die men den Bloemen tuin van Amster dam zou kunnen noemen, omdat ver- scheidene straten daar hare benaming aan bloemen te danken hebben, zooals An jelierstraat, Rozenstraat, Tulpstraat. Laurierstraat, Leliestraat enz. In bovengenoemde buurt heeft eene genezing plaats gehad, die de moeite waard is medegedeeld te worden. Het kind van H. PAPAVOINE, Elandstraat No. S6, Amster dam was gedurende 7 maanden lijdende aan longontsteking. Het hoestte onophoudelijk en gaf fluimen met bloed op. De ouders waren ten einde raad, totdat zij hun toevlucht namen tot de beroemde welke zij haalden bij den Heer Van Tuyll, apoth., Paleisstraat. Na het gebruik van 4 flacons is het kind geheel genezen en slaapt en eet zeer goed. Ik zal dan ook niet nalaten, aldus zeide de Heer PAPAVOINE tot onzen verslaggever, de Abdijsiroop, Klooster Sancto Paulo overal te reeommandeeren als een uiterst best middel voor de kwalen, waarvoor het aanbevolen wordt. T BT AD dat gij dezelfde soort Abdijsiroop bekomt, die het kind van den heer -U-uI \JL PAPAVOINE gebruikt heeft, deze alleen geneest en is kenbaar aan den rooden band om de (Ieseh, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotter dam, voorkomt. De namaak geneest nooit XDe -A_IB;DITSI££00IF, lE^loostex Saxxcta, a,-u.lo, is een ge zegend middel voor jong en oud. Zij is altijd onschadelijk en geneest onvoor waardelijk den hardnekkigsten Hoest, de hevigste Verkoudheid, Asthma, Keelpijn, Kink- en Slijmhoest, Bronchites, alle Borst- en Longaandoeningen, Influenza enz. Prijs per flacon t l -, f 2.—, en f 3.5©. Verkrijgbaar bij SHijkeoia A Boornb««s le 9omm^l<;(l(jk,L. W. Zaaljer te Dirkslaml en A. L. Hobbel te Ooltgensplaat. Eg levert te Middelbar nis, go alie DRUKWERKEN fcegei> matige prijzen. Verkrijgbaar in flesschen a 50, 75 em 125 ets. bij fl.H. Apothekers en Drogisten ROTTERDAM. Te Middelharnis bij A. TEEPE, t.& Sommelsdijlc bij DIJKEMA DOORN BOS, te Dirlcsland bij A. G. P. DE VRIES te Ooltgensplaat bij A. L. HOBBEL. THEE, CACAO, CHOCOLAAD, SIGAREN, JAMS, BUSGROENTEN, TAFELZUUR, GEMBER, enz. I3 op den te consulteeren in het Hotel MEIJER te Middelharnis, voor alle Mondziekteu an het plaatsen van Kunsttanden. a -■> A A-crt=> A-har-pg- saa bat Departement •33. Brrm m «ladtlj Kt, ótr BoolKtarrtf W M -mm t Mlgemer». D* bank neemt gelden op tegen 8 W» rente Jan*. Gelegenheid tot inbreng en terngbetattngfMi gelden op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don ierdag van 9—12, benevens Maandagavond vaa 1—7 nnr, ton kantor* vsadenThaeaarier-Baife ionder ~j CL Kola A-Om. toMMtimJJiarnim, Telegram-AdresBECAST-SOIHIELSBIJK. BEZORGEN den In- en Verkoop van Effecten op alle Binnen- en Buiten- ïandsche Beurzen. KOOPEN en Verkoopen alle Coupons, Chèques en vreemde Banknoten. SLUITEN Prolongatien en Beleeningen op Effecten. NEMEN gelden a deposito. INCASSEERING op Binnen- en Buitenland. BEZORGEN gelden onder Hypothecair verband op Landerijen en Gebouwen CORRESPONDENTEN van diverse in Nederland gevestigde Hypotheekbanken. AGENTSCHAP der Nederlandsche Brand-Assurantie Maatschappij „de Sala mander" te Amsterdam, tegen Brandschade van Gebouwen en Roerende Goe deren, met vaste zeer billijke premien. SLUITEN Verzekeringen per post op: Geldswaardige Papieren en Bank biljetten en per stoomboot of schip op alle Roerende Goederen. SLUITEN verschillende Levensverzekerings-contracten. ~^s7"ixil2:eliers, vraagt Inlichtingen adres Om zich voor teleurstelling te vrijwaren, lette men nauwkeurig op den naam MERINOS SAJET en op het fabrieksmerk, voorstellende: Gevestigd te Leeuwarden, Deze Maatschappij verzekert paarden van af f 400 tot f 3000, de premie bedraagt gemiddeld slechts 2'/2 der verzekerde waarde. Directe uitbetaling van vergoedingen. Inlichtingen ten kantore der Maatschappij, Voorstreek 332, Leeuwarden en bij de agenten: JOHANNES KARDUX te Oude Tonse J. SIELING te Melissant. JOH. HANSON te Middelharnis. ANTH. ZAAI,TER te Stellendam. J. C. GOEKOOP te Goedereede en R. SCHEEPERS te Oude Torige. Jffiddelharxii», 1x)ostdil% B S92. Koralen en TTorlogiön. Verkrijgbaar in den Levering van alle Binnen- en Buitenlandse!» in alle couranten. HANDEL IN STEEDS VOORRADIG "Rostzegel-, Portret-, "Briefhaartalbvms, KorkboeXen on Bijbels, ent. eni. Sigaren- en Sigaretten. Directie: Jhr. F. H. VAN DE POLL en Jhh. VAN REENEN. Opgericht en goedgekeurd bij Kon. Besluit In 1862. Volteekend maatschappelijk kapitaalf 1.800.000, Verzekerd kapitaal Ult°. December 1903 t 76.371.818, Waarborgkapitaal f 17.818.426,065 Reeds uitbetaalde verzekeringen 16.015.229,50s Tastrlij ikisclxe prerrxle voor f ÏOOO,verzekerd 7sa.pitsta.l- Het kapitaal betaalbaar. a O 1 hij overlijden. op 50-jarigen leeftijd. op ó5-jarigen leeftijd. op 60-jarigen leeftijd. Dadelijk ingaande lijf rente voor f100, gestort kapitaal. a O of onmiddellijk bij vroeger overlijden. Ouderdom Bedrag. 24 27 30 33 36 40 f 19,30 20,70 22,40 24,40 26,90 30,60 f 32,20 37,- 43,60 52,50 f 26,90 30,20 34,60 40,20 47,60 f 23,50 26,— 29,10 33,— 38,- 47,10 45 50 55 60 6-5 70 f 6,68 7,40 8,28 9,47 a 11,18 13,09 IO o/0 van Iedere premie. Inlichtingen en prospectussen kosteloos verkrijgbaar by den Agent voor Overflakkee p. MAST Pz., te Sommelsdijk. Tevens Correspondent der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering te TIEL. Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG 'Prijs per kwartaal, franco per post Afzonderlijke nummers Hoofd-Agent voor NederlandC. W. BETKE, A Bureau Mosseltrap 2, Rotterdam. UITSLAG VERKIEZING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Middelharnis maken bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 18 dezer gehouden herstemming, ter verkiezing van een lid van den gemeenteraad is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt. Middelharnis, den 19 Juli 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. UI.BO J. Mijs. MIDDFXHAItMS- Hedenmorgen vertrok de laatste vischsloep uit de kaai om de Noord zeereis te aanvaarden. In alle soorten aardappelen komt onder deze gemeente bijzonder erg de ziekte voor, doch in de bonte aardappelen is het onge kend erg. Hoewel niet van kwaadaardigen aard, zijn hier in vele gezinnen kinderen door de mazelen aangetast. Den jongeheer J. Vermaas uit deze ge meente legde de vorige week met goed ge volg examen af voor de eerste klasse der hooge burgerschool te Schiedam. Maandag kwam de milicien Krijgsman van de lichting 1905 als afgekeurd voor de militaire dienst in zijn ouderlijke woning terug. Onze vroegere dorpsgenoot de heer M. Vletter te Oud-Beierland slaagde Maandag j.l. voor het examen middelbaar onderwijs piano afgenomen vanwege de Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging. Tot deurwaarder bij 's Rijks directe belastingen te Middelharnis is benoemd de heer A. G. Paling te Voorburg. Bij de op gisteren gehouden herstem ming voor een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 392 stemmen, hiervan verkreeg de heer L. M. Born 207 en de heer J. C. van Oostende 183 stemmen, terwijl 2 stemmen van onwaarde werden verklaard. Alzoo is gekozen tot lid van den gemeen teraad de heer L. M. Born. S0MMELSDIJK- Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot griffier bij het kantongerecht de heer Mr. E. van Wely te Bussum, werk zaam ter griffie van het kantongerecht te Hilversum. Aan K. Vroegindeweij is eene vergoe ding toegekend van f. 0,40per dag, wegens het verblijf onder de wapenen van zijn zoon Hendrik. Op verzoek van eenige landbouwers, alhier, zijn als proef tot voorkoming van vlekziekte, door den Riiksveearts den heer van Hemert, eenige varkens ingeënt. RECHTZAKEN. De 23 jarige M. C. R. koopman te Zie- rikzee werd op 28 Maart toen hij te Som- melsdijk was achtervolgd door eenige kin deren waaronder zich bevond de 6 jarige J. Spee om deze kinderen, die hem uitjouwden op een afstand te houden, had hij een emmer genomen en deze geworpen in de richting van ben, tengevolge waarvan de genoemde J. Spee de emmer tegen de beentjes kreeg, viel en zich aan den mond bezeerde. Eisch een maand gevangenisstraf. De marechausees Notebaart en Her mes welke naar hunne stantplaatsen zijn teruggekeerd zijn vervangen door de ma- recl| pee: en ken het zoo: teri| Sch nigL thu| zee ren bij D He: Rei is op; tin J onq ter rei< dez gerl wii vat vol T f S 1 Mo f 8 f Kii tin vai zijl gel WO zie PT Al W; WE A. vo str gei ZOf Go I

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1905 | | pagina 4