PHQTOGrRAfHlE Thee Boeken, Tijdschriften, Couranten, YAN OUDGAARDEN. Witte, Satijnen, Luster, Linnen en loree Damesrokken. G. BUIJSSE. Flakkeesche Boekhandel, N. S. U. Motorrijwielen, 3 Dames Mantels en Pellerines. Elias Hartogs Hz., Vleescliliouwerij ILeU 8, van der Plaat> E.Br^ndsm^ Advertentiën. Gewone Rijwielen Alle Onderdeelen Casimir en Feston Kinderhoeden en kapjes, Baretten, Manteltjes, Wagenkleedjes, Sjerpen, Witte Jurkjes, Schortjes, Dameskragen, Heeren- en Damesdassen, enz. enz. Westdijk, Middelharnis. Kerkboeken en Bijbels, Kantoor-, Schrijf- en Teekenbehoefta ANSICHTKAARTEN Gouden en Zilveren werken, Middelharnis. Oud Goud en Zilver wordt tegen den hoagsten prijs gekocht en geruild, GLASWERK met zilver gemonteerd, Kunst-Tander\ J. T. OETfl ZONES, BRIELLE—MIDDELHARNIS. IMOZES DE HAAS, g 3 den weg tusseheu Diemerbrug en Muiden, terwijl hij per flets zijn zoon te Bussum wilde bezoeken, aangereden door een automo biel waarin twee heeren en twee dames zaten met het ongelukkig gevolg dat een zijner beenen gebroken werd en hij uit en iuwen- dige kneuzingen bekwam. In deerniswekkenden toestand werd de heer P. binnengedragen in de boerenhof stede van G. Van Es, waar hem de eerste hulp werd verleend en hij later door een dokter uit Muiden verbonden werd. Daarna werd hij per rijtuig naar Amsterdam ver voerd. Leelijk verzuim. Het gemeentebestuur van Bierum had verzuimd binnen den daarvoor gestelden termijn, bij de regeering een sub sidie van f 8S0 aan te vragen in het belang van het onderwijs en bovendien een som van pi. m. f300, waarop de gemeente even eens wettelijk aanspraak had. In een ge heime zitting van den raad moet nu beslo ten zijn, dat te kort op den hoofdelyken omslag te verhalen. Mevrouw Feltsch, logeerende in het kür- haus te Scheveningen, heeft bij de politie aldaar aangifte gedaan van de vermissing van een gouden ring, waarin 2 brillanten en 2 parels en omgeven door een rand van kleine brillanten. Op de ontdekking is f 100 belooning ge steld. Uit de Rijkswerkinrichting te Veenhui- zen zijn deze week weder 17 gedetineerden ontvlucht. Snuggere kiezers! Te 's Gravenhage is het voorgekomen dat personen zich aanmeldden.ten huize van den secretaris der kiesvereeniging! Zij waren hiertoe gekomen, omdat diens adres stond afgedrukt op de enveloppen, waarin hun verkiezingscirculaire was thuis bezorgd Niet minder dan 11 personen maakten zoo een vergeefsche reis naar het ver voor bij hun stembureau gelegen secretariaat! En dat mag tóch meekiezen! Misbruik maken van het aanbod. Men schrijft ons uit Schiedam: Naar hier is ver plaatst de groote onderneming van den ijzerfabrikant Smulders van Utrecht, waar door honderden werklieden hier een wo ning moeten zoeken. Voor zooveel arbeiders zijn er hier echter geen woningen genoeg, en zeer vele arbeiders kunnen dan ook voor- loopig nog niet onder dak komen, en vele kinderen kunnen niet op school, omdat er geen schoolruimte is. Wat hebben nu echter de huiseigenaren gedaanGebruik makende van de groote vraag naar woningen, hebben zij deze week al hun huurlingen m huur opgeslagen en gedreigd, dat als zij deze week de hoogere huur niet betalen, al de huurders gedreigd worden met uitzetting! Er is onder de werklieden veel ontevre denheid over dezen maatregel. En terecht! Want zulk een plotselinge verhooging voor de oude huurders is niets anders dan mis bruik maken van het groote aanbod. Buurvrouwtjes. Vrouw V. en vrouw Van E. beiden wonende Heer'neymansuisstraat, te Dordrecht in een gang, de een boven de ander beneden, kregen het Dinsdagavond omstreeks 7 uur aan den stok met elkaar. Den „godganschelijken middag" had het al tusschen de twee familiën „gerookt" en eindelijk was het tot een uitbarsting geko men. Over en weer waren scheldwoorden gewisseld en eindelijk zwaaiden er klappen waarvan vrouw V. er het meeste ontving, omdat vrouw Van E. eenige hulptroepen te harer beschikking had, bestaande uit eeni ge gehuwde dochters. Toen evenwel de sla gen te minigvuldig op het lichaam van vrouw V- neerkwamen waagden zich een tweetal jonge mannen, Gijbeis en Baars geheeten wonende in de Wijngaardstraat te midden der furiën en wisten genoemde vrouw bui ten de woning te brengen. De herrie, te 7 uur 's namiddags ontstaan, duurde voort tot 's nachts halftwaalf. De politie is er natuurlijk in gemoeid en zal dit onverkwik kelijke zaakje wel opknappen. Dat het echter niet alleen in de Heerheymansuis- straat tusschen buurvrouwen oorlog is kan blijken uit het feit, dat er geen dag voor bijgaat of een aantal dochteren Eva's komt ten politiebureele zijn klachten inbrengen over ondergane beleedigingen en mishande lingen. 't Zit hem zeker in de warmte, die het bloed gistig maakt In dé provincie Groningen komt hier en daar een ziekte voor onder de paarde- boonen. De bladeren in den top worden eerst kroes, daarna droog en de plant sterft. Eenige zieke stronken zijn ter onderzoek opgezonden aan Prof. dr. Ritsema Bos. Baldadigheden na de verkiezing. Uit het dorp Zuidland, van 't eiland Putten, wordt aan „Het Volk" geschreven: Te Zuidland werden j.l. Vrijdag de drie aftredende liberale gemeenteraadsleden her kozen. De doleerenden hadden vast op de overwinning gerekend. De kans der liberalen stond slecht. Dominé Van Andel joeg, als naar gewoonte, in eigen persoon, zyn schaap jes naar de stembus. Het mocht echter niet baten. De liberalen kwamen er met een paar stemmen meerderheid en Zuidland bleef bewaard voor een bestuur met dominé Van Andel als adviseur. Op het erf van een der verkozen gemeen teraadsleden werd 's avonds de onverwachte overwinning met tal van genoodigden en opgeluisterd door het muziekkorps van Ab- benbroek feestelijk gevierd. De vreugde was echter van korten duur. De fanatieke vol gelingen van Van Andel stormden plotse ling, begunstigd door de duisternis, op de feestvierenden los en eau hagelbui van steenen kwam neer op hoofden, flesschen glazen en muziekinstrumenten. Een der verkozen gemeenteraadsleden werd door een doleerende met een stoel op het hoofd ge slagen en bekwam een diepe wonde, die door een dokter moest worden verbonden, Daarna werd het huis van het gemeente raadslid, waarin de feestvierenden een goed heenkomen zochten, met steenen gebom bardeerd en werden de ruiten ingeworpen Het slagveld was hierna spoedig ontruimd en langzaam aan togen de vrome broederen huiswaarts om eerst nog een psalmpje te zingen en daarna hunne knieën te buigen voor den „heer der heirscharen". De honing zoete tronie van den dominé, die met een enkel woord den storm had kunnen bezwe ren, was natuurlijk niet te zien. Hij bleef weder achter de schermen evenals het vorig jaar met de kermisonlusten. Zondagavond 9 Juli omstreeks 7i/o uur was het in de legerplaats bij Zeist een ge weldig' noodweer. Het felle licht en de daarop volgende donderslagen waren ontzettend. De regen viel met stroomen neder en wel dra was het geheele kamp waar het rege- ment genietroepen gelegerd is, één water plas. De milicien W. de Boer en de geniesoldaat G. Giesen, hadden een wandeling naar Zeist gemaakt en waren daarvan juist in hun legerplaats teruggekeerd. Na eenigszins te zijn uitgerust zoide Giesen tegen De Boer: ik leg mjn sabel in mijn kist, doe dat ook je weet nooit wat er gebeuren kan waarop De Boer ook aanstalten maakte om zijn sabel in de kist te bergen. Op hetzelfde oogenblik echter sloeg de bliksem in de tent, waarin De Boer en Giesen gezeten waren. De milicien De Boer werd getroffen en was na eenige oogenblikken overleden, terwijl de geniesoldaat Giesen, die licht getroffen werd aan handen en voeten, dooi den geweldigen schok uit de tent werd geslingerd. Daar zijne handen en voeten krachteloos waren, kroop hy op ellebogen en knieën verder de Compagniestraat in om hulp te roepen. Het geheele kamp was weldra op de been. Na eenige oogenblikken kreeg Giesen de kracht in handen en voe ten terug. Het is ontzettend hoe de bliksem in be doelde tent heeft huis gehouden. De aan wezige kisten, geweren en sabels werden letterlijk stuk geslagen en gespletenkort om alles werd vernield terwyl het ligstoo in brand sloeg, doch onmiddellijk werd ge- bluscht. En niet alleen in deze tent, maar ook in de op 15 M. afstands tegenover lig gende tent, heeft de bliksem verwoesting aangericht; geweren en sabels vernield. Gelukkig dat op dit oogenblik in deze tent niemand aanwezig was. Hoeveel schade door liet uihalen van vogelnestjes wordt berokkend. Oordeelt: Uw jongen haalt uit verveling of baldadigheid een nestje uit van een bas taard-nachtegaal, een musch, een roodstaar- tje. Stel dat er vijf jongen in het nest zijn. Elk dezer heeft per dag gemiddeld 50 rupsen en ander gespuis voor spijs noodig, die de ouden uit de omgeving halen d.i. dagelijks 250 stuks. De spijziging duurt gewoonlijk 4 5 weken, laat ons stellen 30 dagen, dat maakt dus per nest 7500 rupsen. Elke rups eet per dag haar eigen gewicht aan bladeren en bloemen. Stel, dat ze, tot zy volwassen is, 30 dagen noodig heeft en dagelijks maar één bloem opeet, die een vrucht zou gele verd hebben, dan eet zij in 30 dagen 30 stuks ooft in bloei, en 7500 rupsen te za- men verorberen 225000 zulke bloemen. Had nu uw jongen het vogeltje ongedeerd gela ten, dan waren er 225000 vruchten meer geoogst. En als elke rups gelijk zij uit vraatzucht of liefhebberij dikwijls doet, 10, 20, 30 bloemen per dag opeet of beschadigt zoodat zij verwelken of afvallen, dan wordt het verlies nog veel grooter. Naar dezen maatstaf kan men zelf de schade berekenen welke door het uithalen van een geheel vogelnestje wordt berokkend. TIE ZOOP waarvan een exemplaar te bezichtigen is met dunlop banden, met een jaar ga rantie van af f 55,—. zijn tevens verkrijgbaar. Ook voorhanden aairaacliiri.es. Aanbevelend, 16-26 G. NIP1US, Mr. Smid en Rijwielhandelaar. HING, - MIDDELHARNIS. o a ÜH o Ondergeteekende bericht de ontvangst van een groote verscheidenheid in Aanbevelend <re> cc> 5=3 gp cd —3 CP T3 oa Levering van alle Plaatsing van r Advertentiön in alle Dag-, Week- en Maandbladbh, zonder verhooging van prijs. Voorhanden alle b]jna het geheele Eiland. Fantnsiekfiar ten. enz. enz. GROOTE SORTEERING van af f 2 per tand, f 40 per gebit Plaatsing der Kunsttanden zonder pijn, met en zonder gehemelteplaat. Tandarts Leuvehaven W. Z. U, en Schiekade 0. Z. 240. Rotterdam. (KAJ^TOOE G-EVESTIGD SEDEET 1831). HOUDT zich speciaal bezig met het in- en afschrij ven van Grootboekkapitalen BELAST zich met den aan- en verkoop van EFFECTEN op binnen- en buiten- landsche beurzen: VERZILVERT Coupons tot de meest concurreerende prijzen; VERTEGENWOORDIGT de voornaamste Hypotheekbanken tot het sluiten van hypotheken en het plaatsen van pandbrieven; GEEFT VOORSCHOT en sluit Prolongaties en Beleeningen op binnen- en buitenlandsche Effecten; BEZORGT polissen van brand-, glas-, transport-, levensverzekering enz.; INKASSEER.T wissels op binnen- en buitenland; ADMINISTREERT gelden en onroerende goederen van derden tegen zeer billijke condities BEWAART Effecten, Goud, Zilver, Kleinoodiën enz. volgens bepalingen die gratis verkrijgbaar zijn PLAATST gelden a Deposito onder de volgende rente-vergoeding: met 3 dagen opzegging 2 n 15 2' 1 maand a'/s' t% "7o met 3 maandenopzegging 2s/4°/0 6 3 1 jaar 3 2 °/o VAN W St. Joris Doelstraat, Sommelsdijk Steeds 2 maal per week prima kwa- hj liteit versch rundvleesch verkrijgbaar, fd 2 NeemtproefvanonovertrefbaarSaucis- £J se de Boulogne en spiertjes rookvleesch. N M P.S. Verzendingen geschieden in j-J luchtvrije verpakking. ISeleefd. aanloevoleii, lederen Donderdag versch Kalfsvleesch. g£iööeC§arm». Reppoduotie'» es •vergpootinffe n billijk. IK» Alleen in verzegelde pakjes verkrijgbaar, voorzien van naam, adres en bovenstaand gedeponeerd handelsmerk te Ouddorp by K. J. SPÉE. Middelharnis by C. KOOMEN. Stellendam J. v. OOSTENBRUGGE. Oude-Tonge Nieuwe-Tonge A. v. EESTEREN. Sommelsdijk W. BOEKHOVEN. Dirksland J. BIENEFELT. Den Bommel Middelharnis A. TEEPE. Oolt-gensplaat L. Vroegindeweij Wz. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE h f 1.30 de 5 ons A. C. A. FOOTS. JOH. v.BALLEGOOIJ L. W. ZAAIJER. A. ZUIDIJK. J. SORBER.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1905 | | pagina 3