„VOORUIT!" TWEEDE BLAD No. 23 3 Mei 1905 Offieieele Mededeeliiigen Plaatselijk Nieuws BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van MID DELHARNIS herinneren belanghebbenden, dat krach tens art. 228 der Gemeentewet, in verband met de bepalingen der wet van S November 1815 (Staatsblad 110. 51) alle vorderingen ten laste der gemeente over liet jaar 1904 vóór den laatsten Juni aanstaande moeten worden ingediend, zullende na dien termijn alle pretentiën overeenkomstig die bepalingen ge- houdenworden voor verjaard en vernietigd. Middelharnis, 28 April 1905. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. ULBO J, MIJS. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van MID DELHARNIS maken bekend dat een afschrift van het Kohier van den Hoofdelijken omslag voor het jaar 1905 gedurende vijf maanden van 29 dezer tot en met 29 September 1905 ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing ligt. Middelharnis, 28 April 1905. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. ULBO J. MIJS. MIDDELHARNIS. De tentoonstelling ge houden in de Ambachtsschool alhier werd Zaterdag door 160 personen bezocht, waar van door ruim 20 personen de bepaalde entree ar 25 cent werd betaald. Prysuitdeeling op de Ambachssckool te Middelharnis VOOR VORDERINGEN EN VLIJT. timmerlieden. Ie prijs: D. Vis van Heemst,8steekbeitels; 2e prijs: J. v. d. Berge, 2 gutsen; 3e prijs: D. Roert, 1 steekbeitel; 3e prijs: M. Stapel, 1 steekpassen le prijs :A. Korte weg, 1 waterpas; le prijs: P. l)eys, 2 steekbeitels 1 steekguts2e pry's A. Witvliet, 1 handzaag; 2e prijs: P. Figee, 2 kantbeitels; 2e prijs: A. Koster, nijptang en schroevendraaier3e prijsA. Ab. Nieuw- land, 1 boorschaaf; 3e pry's: A. v. d. Berg duimstok en spookschaaf; 3e pry'sH. Har' dendood, 1 guts. le prijs.- J. A. Tilburg, 3gutsen; 2e prijs: JL. Tiggelman, kuikenboor met 12kuikens; 3e pry's: P. van Rikxoort, 1 kantbeitel. Benevens eenig gereedschap door hen zelf vervaardigd. Smeden. le prys: J. van Drongelen, 1 handschroef; le prijs: J. J. Scheek, 1 stalen duimstok; 2© prijs; W. Bouman, 1 ingenieurshanier en vyl; 2e prys: J. J. van der Put, 1 passer en vijl; 3e prijs: B. van der Jagt, 1 vyl. Schilders. le prys: A. v. d. Put, 2 plamuurmessen 2e prys: P. van Kempen, 1 tempermes; 3e pry's: H. Mackenze, 1 stopmes en plamuur- mes. le prys: W. Buijsse, 1 stel Lyonsche kwasten2e prijs: A. Tiggeloven, 2 plamuur messen 3e prijs: J. d. Braber, 1 slechtkwast. le pry's: N C. Nieuwland, 1 stel Lyonsche kwasten; 2e prys: P. v. d. Stad, 1 slecht kwast en plamuurmes; 3e prijs: H. Riet mulder, 1 hakmes en plamuurmes. VOOR GEDRAG EN GETROUW SCHOOLBEZOEK. Timmerlieden. le prijs: J. v. d. Berge, 2 steekbeitels; 2e prijs: D. Vis van Heemst, 1 duimstok 2 penseelen3e; prijs; M. Stapel, 1 steekbeitel; le prijs: A. v. d. Berg, 1 dubbel kruis hout; le prijs: A. Korteweg, 1 ijzeren boor omslag; le pry's: P. Dey's, 1 handbeitel; le prijs: G. J. Born, 1 dubbele blokschaaf; 2e prijs: P. Figee, 1 enkele blokschaaf; 3e prijs: A. Witvliet, 1 guts; 3e prijs: C. Hanson, 1 steekbeitel; 3e prijs: A. Koster, 1 steek beitel. le prijs: J. L. Tiggelman. 2steekgutsen 3e pry'sJ. A. van Tilburg, 1 steekbeitel. Smeden. le prijs: N. M. Bylevelt. 1 handschroef; 2e prijs: J. J. v. d. Put, 1 ingenieurshamer; 2e prijs: J. J. Scheek, 1 bankhamer; 2e prijs: W. Bonman, 1 duimstok en 1 schroe vendraaier; 2e pry's: J. van Drongelen, 1 duimstok en 1 voegpasser; 3e pry's: B. v. d. Jagt, 1 duimstok. Schilders. le prijs: H. Mackenze, 1 stel Lyonsche kwasten; 3e prijs: P. v. Kempen, 1 plamuur mes; 3e prijs: A. v. d. Put, 1 stopmes. Ie prijs: P. Langbroek, 1 klopkwast; le pry's: A. Tiggeloven, 1 klopkwast; le prijs J. den Braber. 1 hakmes en plamuurmes 2e prijs: W. Buijsse, 1 tempermes; 3eprijs: J. A. Heintjes, 1 plamuurmes. le prijs: N. C. Nieuwland, 1 klopkwast; 3e prijs: P. v. d. Stad, 1 stopmes. De namen van met diploma vertrokken leerlingen zijn TimmerenJ. A. van Tilburg, J. L. Tig gelman en P. van Rikxoort. Schilderen: P. v. cl. Stad en H. Rietmulder Deze leerlingen zijn allen direct by een patroon geplaatst geworden. De smidsknecht H. B. had Vrijdag het ongeluk zich zoodanig op zyn duim te slaan, dat geneeskundige hulp moest worden in geroepen. Tegen C. J. N. uit deze gemeente is procesverbaal opgemaakt wegens het af steken van vuurwerk op de openbare straat, Terwy'l Dinsdagmorgen de landbou wer L.V. zijn vee naar het buitengors bracht, had een zijner beesten het ongeluk in de haven te geraken, gelukkig werd het zonder letsel te bekomen op het droge gebracht. Aan het postkantoor Middelharnis en de, daaronder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand April 1905 In gelegd f 8169.805. Terugbetaald f 3884195 Het laatste, door het kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 3361. In de maand Maart 1905, werd in het gansche Rijk ingelegd f 4770869.97. Terug betaald f 4.757939425 Het gezamelijk tegoed der verschillende inleggers bedroeg aan het einde dier maand f 122616559,405 Gedurende die maand werden 10481 nieuwe boekjes uitgegeven, en 4550 boekjes geheel afbetaald. Ultimo Maart waren in omloop 1136457. De Milicien-verlofganger A. de Waard uit deze gemeente is opgeroepen om op den 20en Juni a.s. onder de wapenen te komen. Wederom werd deze week door een onbesuisd wielrijder een kind, ditmaal van den heer d. J. omver gereden. Boven ver wachting liep 't geval goed af. Waar blijven de bepalingen omtrent't rij den op Zandpad en Westdijk. SOMMELSDIJK- De loteling D. Hoogmoed der lichting 1904 is voor den dienst afge keurd. Het onderzoek der verlofgangers voor deze Gemeente zal plaats hebben te Middel harnis op 21 Juni a.s. des avonds 71/2 uur. De herziene lyst van Inkwartiering ligt gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage. Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente maken bekend, dat het verslag van den toestand der Gemeente over het vorige jaar tegen betaling der kosten ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar is"gesteld. Door de Rijks en Gemt. politie is Za terdagavond om elf ure een alhier zwervend gepensioneerd Oost-Indisch onderofficier in beschonken toestand aangehouden en in het arrestantenlocaal opgesloten, tevens is tegen hem, wegens openbare dronkenschap pro cesverbaal opgemaakt, Mejuffrouw C. C. Mast. alhier staat No 2 op de voordracht voor onderwijzeres te Rotterdam. Dinsdagavond half twaalf. Hij is uit Rotterdam gekomen, zonder werk. Vader is dood, voor een paar weken gestorven. Hy zal dus in 't weeshuis komen. De boek houder moet er zich op beraden. De voor zitter ook. Eindelijk krijgt hy eenbewijsje van den boekhouder, dat hij kan logeeren in een logementje voor papierventers, rondtrekkende muzikanten enz. Daar kan bij heen door de hooge, nooit volprezen weldadigheid van 't bestuur der Sommelsdyksche weezen. Het „Hotel" is gesloten. Half 12 zwierf hy' nog rond. Had toen een ingezetene zich zijner niet ont fermd, dan had hij den nacht doorgebracht buiten. Maar boekhouder en voorzitter, sliepen op een donzen bed. Is dat weezenzorgO, Sommelsdijk, zie toel (Niet van onze gewonen berichtgever). MELISSAM- Tot Notabel der Herv. Gem. is in plaats van dhr. A. v. d. Vliet, die als zoodanig heeft bedankt, benoemd de heer N. D. Prinse die zich de benoeming heeft laten welgevallen. De heer W. H. van Immerzeel had het geluk in de gehouden verloting te Som melsdijk den hoofdprijs te winnen. Terwy'l A. v. d. Spaan Tz. een koe ten deel viel. Verder vielen in deze gemeente nog 4 kleine prijzen. Deze week stierf bij de Gebr. Buis een koe aan „Miltvuur" welke onder politietoe zicht verbrand werd, waar zoo ongeveer een dag mee heen ging. Thans werd de stal ontsmet en voor den ingang der hoeve een waarschuwend bord geplaatst met de woorden „Miltvuur." Op het laatst gehouden examen wer den onze dorpsgenooten J. Nagtegaal en D. v. d. Zande weder een klasse bevorderd op de Rijkskweekschool te Middelburg. Werd in het vorige nummer onder de rubliek Stellendam melding gemaakt van een kloppartijtje tusschen Melissantenaars en Stellendammers en zouden de Stellendam- mers de wijste partij gekozen hebben door aftetrekken, kan tot verbetering worden gemeld dat daar slechts een woordenwisse ling is ontstaan door het plaats nemen op stoelen waarop even te voren eenigejongelui van hier met hun meisjes hadden plaatsge nomen maar een oogenblik door een paar jongens verlaten waren. By hun terugkomst verzochten zy' hun de stoelen weer af te staan om zoodoende weer plaats naast hun meisjes te kunnen nemen, wat echter ge weigerd werd, waarop men eenige duwen en stompen uitdeelde. Een Melissantenaar die de twist te hoog wilde voeren werd door zyn eigen dorpsgenooten buiten de deur gedraaid. En bleven de Stellendammers tot laat in den avond plezier makende met het Melissan tsche volk en kan gerust gemeld worden dat de twist van nul, en geen be- teekenis was. Op klachte van v. H. is door den veldwachter procesverbaal aangezegd tegen C. S. wegens bedreiging en wederrechtelijk binnen treden van v. H. woning, Zondagavond werd plotseling deze gemeente overvallen door een geweldige regenbui, vergezeld van storm en hagel slag. Met veel rumoer vluchten de talrijke wandelaars op de naastbyzynde hoeven, om een beschutting te zoeken tegen de geweldige watermassa die op hun neerstorte en in weinige seconden de wegen in mod derpoelen herschiep, J. Wielard eveneens vluchtende voor den regen, en in vliegende vaart, de zoogenaamde loketdeur eener dorschvloer door wilde stormen, stoote daar bij zoo geweldig het hoofd dat hij meteen gapende wonde even boven de oogen op den dorschvloer neertuimelde. Door zyn kameraden afgewassen en zoo wat te zyn verbonden, kon hij hoewel een weinig versuft zijn woning bereiken. Terwijl de knecht van den heer J. S. een schichtig paard ter smederij wilde leiden wist het dier aan zijn geleider te ontkomen, en rende in vliegende vaart de "Voorstraat op, alwaar het door T. v. d. Spaan tot staan werd, gebracht en zoodoende door hem veel ernstige ongelukken voorkomen werden, daar de Voorstraat vol kleine kinderen liep. Voor deze gemeente is door den Bur gemeester de Algemeene raadsvergadering belegd op 4 Mei a.s. des namiddags ten 3 ure. HERRINGEN- Het op den Molendijk staan de rijtuig van den heer Zeedijk alhier, werd door den wind zoodanig voortgeduwd, dat het in een der ramen van de woning van J. Scherpenisse, die van de straat door een kleine opening gescheiden is terecht kwam. De ruiten werden geheel verbrijzeld, terwy'l nog eenige schade aan het rijtuig veroor zaakt werd. Verdere ongelukken kwamen niet voor. De landbouwknecht C. Grootenboer werd in de schuur van den heer Huizer alhier achter zijn paarden in bewusteloozen toe stand gevonden, doordat een dier dieren hem een klap tegen het lijf had gegeven. De Begrooting voor den dienst van 1905 alsmede de rekening der Ontvangsten en uitgaven over 1904 van den polder St. Elisabeth liggen gedurende 14 dagen voor de ingelanden dier polder ter inzage, Een koe van den landbouwer A. Keizer heeft een kalf ter wereld gebracht van het kollossale gewicht van 47 kilo's. STELLENDAM. Burgemeester en Wethou ders van Stellendam maken bekend, dat het door hen aan de Raad gedaan verslag van den toestand der Gemeente over het vorige jaar, tegen betaling der kosten ter Gemeente Secreearie verkrijgbaar is gesteld. De Cursus aan de Openbare Lagere School alhier is begonnen met 36 nieuwe leerlingen. Het Bestuur van de Generale Dijkage van Stellendam heeft aanbesteed de levering voor den wal van ongeveer 800 M3 zuiver gewasschen onderhoudsgrint van 1 3 cM. waarvan 650 M3 te leveren in de haven van Stellendam en 150 M3 aan het Sas van Dirksland. Naar wy met zekerheid vernemen, zullen van wege de afdeeling Stelltendam van Schuttervaer bezwaren worden inge diend tegen het plan om in de haven van Stellendam een aanlegplaats te maken voor een stoombootveerverbinding Hellevoetsluis Goeree en Overflakkee. Dei nteekenlyst die heeft gecirculeerd van wege de Muziek vereeniging „De Hoop" alhier en ten doei hebbende, gelden te ver zamelen tot aankoop van een Vaandel voor genoemde vereeniging, heeft bewezen, dat er toch nog warme harten voor „De Hoop" kloppen. Er zijn gelden in gekomen tot een bedrag, welke het mogelijk maken zonder al te groote opoffering der vereeniging een Vaandel aan te schaffen. Het is al reeds besteld aan de Vaandelfabriek van Van Diemen te Dordrecht. De heer L. Moerland alhier heeft be dankt als opzichter voor deze gemeente. Heden Dinsdag verkeerde onze visschers weder in groot gevaar. Door den geweldi gen wind en nog meer door de verschrik kelijke vlagen hadden velen bange uren te doorstaan. Somtijds waren de schuitjes van voor tot achter onder het water bedolven. Met groote moeite wisten gelukkig allen behouden de haven te bereiken. Gingen er eerst de geruchten dat een scheepje was omgeslagen, toen dat een man was over boord gegooid door een stortzee en daar door was verdronken,gelukkig bleken deze berichten valsch te zijn. Allen kwamen behouden, hoewel door en door nat van het zeewater, gezond en wel te Stellendam in de haven, waar de scheepjes met drie paarden werden binnen gesleept. Benoemd tot taxateur van de te ont eigenen landerijen, gelegen onder deze ge meente en benoodigd voor den aanleg der tramlijn vanwege de Rotterdamsche Tram weg-Maatschappij de heer D. Zaaijer Azn. alhier. GOEDEltEEDE. In deze gemeente heeft zich slechts een twaalftal kinderen aange meld, om tot de Openbare Lagere School alhier te worden toegelaten. De heer C. Koese, in den laatsten tyd werkzaam geweest ten kantore van den heer F. C. Goekoop, is met ingang van 1 Juni e.k. benoemd tot notaris-klerk ten kan tore van den heer Loeff, notaris te Zuidland. Op de voordracht ter benoeming van een dijkgraaf van den Grooten Zuiderpolder zijn geplaatst de heeren T. Lodder Czn., D. Breen en O. Lodder Jzn. Door den vader van den zeemilicien Pieter Redert der lichting 1905 is aan den heer Minister van Oorlog per request ver zocht, om bovengenoemden zoon van zijne standplaats Nieuwediep te doen overplaatsen naar één der oorlogsbodems, gestationneerd te Hellevoetsluis. Thans is de scheepstimmerwerf, ge legen even buiten de kom der gemeente, aangelegd door de "Wede. van Duivendijk alhier, geheel afgewerkt, zoodat in 't vervolg daarvan gebruik kan worden gemaakt tot het kalefaten der schepen. Bij de alhier gehouden inschrijving voor de levering van 200 scheepston steen voor de polders „Oud- en Nieuw Westerloo" en „Nieuwe Oostdyk" was laagste inschrijver de Steenmaatschappij te Terneuzen ad f 3,83 per ton. Terwijl heden de arbeiders J.v. T. en T. v. d.W. bezig waren, in een boot staande, de achterhaven uit te baggeren, hadden ze het ongeluk, toen ze de boot wilden ver voeren om te lossen, dat deze plotseling zonk. De arbeiders hadden echter de tegen woordigheid van geest, van de boot te sprin- pen en alzoo den oever te bereiken. By de 1.1. Zaterdag gehouden aan besteding van 300 M3 grint, te leveren voor de polders „Oud- en Nieuw Westerloo" en „Nieuwe Oostdyk" waren ingekomen drie inschrijvingsbiljetten. Laagste inschrijver L. de Boom te 's Gravendeel ad f 1,34 perM8. Tot ons genoegen kunnen wy' melden, dat door de jongejuffrouw S. J. van Nooten, oud 14 jaren, dezer dagen met gunstig gevolg examen is afgelegd tot toelating op de Kweekschool van onderwijzeressen te Arn hem. OUDDORP- Op de jl. Donderdag gehouden Veemarkt werden slechts 7 stuks hoornvee aan de lijn gebracht. Er werden 2 stuks verkocht, één voor ruim 200 gulden. Vrijdagmiddag ontsnapte de stier van den landbouwer J. C. Lodder uit de handen van den geleider en liep in woeste vaart de koninklijke weg op, waardoor vele men- schen de vlucht moesten nemen, doch alles liep zonder persoonlijke ongelukken af. Naar men uit goede bron verneemt zal de beurtschipper Jacob van der Linde met een motorschuif gaan varen. NIEUWE TONGE- De burgemeester dezer gemeente maakt bekend, dat het kohier No 2 der Personeels Belasting dienst 1905 invorderbaar verklaard aan den Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld. In de vergadering van de alhier op gerichte Arbeidersbond, „Door Eendracht verbetering" zijn tot bestuursleden gekozen G. v. d. Kroon voorzK. Breur 2e V. z. A. Meeu-se Dz. SecrtW. Snyder 2e Secrt J. v- d, Vliet pen: H. van Balen 2e pen L. v. d. Vliet, J. Dijkers en B. Dekker tot Commissarissen. Mejuffrouw N- Staby onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, staat als Nol op de voordracht voor onderwijze res aan de 0. 1. s. No 44 te Rotterdam. Burgemeester en Wethouders dezer gemeente brengen belanghebbenden in her innering dat alle vorderingen ter laste der gemeente over het jaar 1904 voor den laatsten Juni aanstaande moeten zyn in gediend terwyl alle op dien termijn niet ingediende vorderingen voor verjaard en ver nietigd zullen worden gehouden. Heden morgen vertrokken van hier 8 personen om door de Rechtercommissaris bij de Arrondissements te Rotterdam te worden gehoord: in zake diefstal bij H. Noteboom. OUDE TONGE- Aan de echtgenoote van den milicien J. C. Schouwenaar, van de lichting 1998 en behoorende tot het 4e R<-gt. Vest. Art. is gedurende den tijd dat hij onder de wapenen moet opkomen, eene vergoeding toegekend van f 0,75 per dag. Op de op 17 Maart jl. te Rotterdam gehouden buitengewone keuring van heng sten is als nog goedgekeurd, de hengst ge naamd Yöuing van de hengsten vereeniging, Door de politie alhier is procos-verbaal opgemaakt tegen P. H.. K. B.,jW. M. en A allen wegens openbare dronkenschap.

Krantenbank Zeeland

“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | 1905 | | pagina 5