Ware vernietiging der bestaande kwaal door de vrije werking der sociale krachten te verkrijgen, dan zouden wij zeer zeker deze bede tot Uwe Majesteit niet richten. Wij zijn er echter overtuigd van, dat dit niet moge lijk is, en wel voornamelijk op de volgende gronden: 1°. Omdat de concurrentie den werkgever, indien hij tegen Henzelf den prijs als zijne mededingers dezelfde waar wil blijven leveren, in den regel, belet, om het dure ar beidsvermogen der volwassenen te gebruikenzoo de overigen het goedkooper arbeidsvermogen der kinderen bezigen 2°. Omdat door de concurrentie der kinderen het loon der volwassenen daalt; deze invloed van daling nu, kan slechts door volkomen verdwijning der aangewezen con currentie vernietigd worden, terwijl de volwassen arbeider alvorens dit resultaat bereikt isvaak verplicht zal we zen, uit den arbeid zijner kinderen eeue vergoeding te puttenvoor hetgeen hij aan eigen loondoor hunue mededinging verliest. Redenen, waarom wij de vrijheid nemen, ons, met verschuldigden eerbiedtot USirete wendenmet het bescheiden, maar dringend verzoek, dat het Uwer Regeering, ten spoedigste, moge behagen, liet gewigtig vraagstuk waarop wij doeldenop het voetspoor der meeste andere beschaafde landen, door eene wettelijke regeling van den arbeid van kindereu, tot eene gewenschte oplos sing te brengen. Hetwelk doende, Sise Van Uwer Majesteit, de getrouwe onderdanen." Ziehier een adres dat Nederlandsche arbeiders aan den Koning wensehen aantebieden. Wie zal het met de adressanten niet eens zijndat wette lijke regeling van den arbeid der kinderen in de fabrieken en werkplaatsen wenschelijk is, zelfs voor het ondenkbare geval dat Nederland een uit zondering op den regel maakte en dat er geen misbruik werd gemaakt van de krachten der kin deren gelijk dat in de overige landen van Euro pa wel geschiedde, tot dat eene milde wetgeving in die landen zich het lot der kinderen aantrok. Aan kinderen komt het spelen toe; aan den vol wassen arbeider het arbeiden. Den arbeid van kinderen geheel te verbieden ■zou onpraktisch zijnomdat de toestand van vele huisgezinnen zoo is, dat zonder het loon der kin deren het levensonderhoud van het gezin niet kan worden bestreden. Van daar wenscht men niet allen kinderarbeid, slechts den overmatigen arbeid der kinderen tegen te gaan. Twaalf uur daags ar beid voor een kind van 8 a 12 jaar is zeer zeker te langToch zijn er fabrieken waar zulks eenige jaren geleden geschieddewellicht nu nog plaats grijpt. Moge het adres warme ondersteuning vinden. Nederland. Goes. Met genoegen vernemen wij, dat de directie van den Wilhelminapolder zich genoopt heeft gezien het loon harer arbeiders te verhoogenwilde zij op den duur niet met het uitschot der arbeiders zich tevreden stellen. Landbouw en Nijverheid. In Amerika schijnt zich een mica-industrie te zullen vestigen. De bijzondere aandacht van sommigen wordt door deze stof getrokken en men wil ze in gebruik brengen voor het bedekken van daken waarvoor Ze groote geschiktheid moet bezitten. Ingeval van brand kan het niet anders of mica moet uitmuntend voldoen, daar bet volkomen onbrandbaar is, niet smelt en de eigenschap bezit van door ongelijke verwarming niet te springen of te barsten. In Frankrijk wordt voortdurend meer zink gebruikt voor de vervaardiging van bet zoogenaamd vertind ijzer voor kookgereedschappen. Het voedsel dat in vertind ijze ren voorwerpen gekookt wordt, is dikwijls niet alleen onsmakelijk maar ook vergiftig. Allerlei. Ter voorkoming van ongelukken is aan een Ameri- kaanscbe Spoorwegmaatschappij eene nieuwe inrichting aangeboden, om de wissel wachters uit den slaap te houden eene uitvinding die den praetischen geest van Amerika in booge mate kenmerkt. El' wordt voorgesteld, dat de hefboom van den wissel worde geplaatst in een gewoon huisje, doch zoo ingericht, dat de deur van het huisje gesloten is, wanneer de wis sel open is, en er ongelukken kannen komen, terwijl het openen van de deur alleen kan geschieden door den hefboom te verplaatsen en dus den wissel te sluiten. Ver der is het huisje zoodanig geplaatst, dat zoo een treiu voorbijkomt bij geopenden wissel, het onmiddelijk verplet terd wordt. De wisselwachter kan dus alleen zijn leven redden door op zijn zaak te passen. De pogingen van de Fraiisebe Regeering om Nieuw Caledonia te koloniseerensluiten af op het verlangen der bannelingen om naar hun vaderland terug te koe ren. Tevergeefs geeft de Regeering aan de vlijtigen land, landbouwersgereedschappen, zaad, geld enz., te vergeefs moedigt zij het laten overkomen van huisgenoo- ten der veroordeelden aan. Bijna zonder onderscheid blijven zij zich als tijdelijke bannelingen beschouwen die weldra naar hun vaderland zullen terugkeeren. (N. v. d. D) De Commissie door de Nationale Vergadering van Frankrijk benoemdom een onderzoek in te stellen naar 't lot van den werkman, lieeft zicbwat het the oretisch gedeelte betreft, van bare taak gekwetende laatste persoon, dien zij gehoord heeft, is de Graaf van Parijs. De Commissie, zal zich nu op reis begeven om met de werklieden te sprekenvooral stelt zij er be lang in te ontdekken waaraan bet is toe te schrijven, dat in sommige industrieele streken van Frankrijk nog

Krantenbank Zeeland

Volksblad | 1873 | | pagina 2