B/ASCO - izjy^È -jJÊÈtfM m ostbusm27, 4380 A vussmgen tel. bereikbaar 08.30 - 09.300118-427700 DOELGROEPENTABEL TE HUUR appartementen U bent op zoek naar een woning op Walcheren. U wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt ver huizen en wanneer. De vier woningcorporaties op Walcheren geven u die keus. Doorstromer Oude binnenstad Bloemenlaan e.o. Doorstromer/starter Schoonenburg-West Schoonenburg-Oost Hercules Segherslaan e.o. Westerzicht Bonedijkestraat e.o. Starter Bonedijkestraat e.o. Paauwenburg-Oost VERHOUDING INKOMEN/HUUR Starter/doorstromer Oude Binnenstad Bonedijkestraat e.o. Bloemenlaan e.o. Paauwenburg-Oost Vrije sector Papegaaienburg-Hofwijk GARAGES TE HUUR Binnenstad Paauwenburg Oost-Souburg 6 DE FAAM-VLISSINGER Woensdag 13 november1996 WONEN OP WA L CHER EN Hoe werkt het? Op deze pagina's staan de woningen die binnenkort bij de vier Walcherse woningcorporaties vrijkomen voor de verhuur. Hebt u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, vul dan de woonbon (el ders op deze pagina's) volledig in. Stuur de woonbon vervolgens naar de woningcorporatie die eigenaar is van de betreffende woning. Uw bon moet daar uiterlijk aanstaande dinsdag om 13.30 uur binnen zijn. Onvolledig inge vulde woonbonnen of te laat ontvangen woonbonnen worden niet in behande ling genomen. Wellicht zijn er meer woningen waar u belangstelling voor hebt. U kunt op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor de woonbon kopiëren. Per bon kunt u maximaal één woning vermelden. Let wel, als u op meerdere woningen reageert, krijgt u hoogstens voor één woning één aan bieding. U hebt geen recht op de ande re woningen waarop u hebt gere ageerd. Voor het correct invullen van de woonbon, is het uitermate belangrijk dat u onderstaande informatie aan dachtig leest. Alleen goed en volle dig ingevulde woonbonnen worden in behandeling genomen. VOORWAARDEN starter of doorstromer Om voor een woning in aanmerking te komen worden eisen gesteld aan uw huidige woonsituatie. Er wordt een on derscheid gemaakt tussen starters en doorstromers. U bent een starter als u op dit moment nog geen zelfstandige woning hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont, op kamers woont of wanneer er sprake is van een relatiebreuk. U bent een doorstromer als u op dit moment een zelfstandige huur- of koopwoning hebt en bij verhuizing dus een lege woning achterlaat. doelgroep Om voor een woning in aanmerking te komen worden eisen gesteld aan de samenstelling van uw huishouden en uw bruto-gezinsinkomen. In de adver tentie wordt dit door letters weergege ven. Deze letters komen overeen met de letters in de eerste kolom van de doelgroepentabel (elders op deze pa gina's). Het werkt zo. Zoek in de doelgroepen tabel op welke letter op u van toepas sing is. Bijvoorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot doelgroep B. Bent u 45 jaar oud, bestaat uw huishouden uit vier perso nen en hebt u een bruto-gezinsinko men per maand beneden de ƒ3200,- dan behoort u tot doelgroep G. bruto-gezinsinkomen Het bruto-gezinsinkomen is het totaal van de inkomens van alle personen binnen het huishouden. Niet meegeteld worden de inkomens van kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen, die op 1 januari van dit jaar 26 jaar of jonger waren. een woning buiten de gemeente Mid delburg of de gemeente Vlissingen Voor een woning buiten de gemeente Middelburg of de gemeente Vlissingen komt u alléén in aanmerking als u eco nomisch of sociaal gebonden bent aan de regio Walcheren. huursubsidie Voor personen jonger dan 23 jaar wordt bij een kale huurprijs boven de ƒ545,41 geen huursubsidie meer ver strekt. □Op de woonbon vult u in of u starter of doorstromer bent en tot welke doelgroep u behoort. Het heeft geen zin om op woningen te reageren waarvoor u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. SELECTIE VOLGORDE algemeen - Bij de categorie starters/doorstromers gaan starters vóór doorstromers. - Bij de categorie doorstromers/starters gaan doorstromers vóór starters. - Vervolgens gaat de eerstgenoemde doel groep bij de advertentie voor de tweede etc. - Bij de categorie starters heeft degene met de hoogste leeftijd voorrang. - Bij de categorie doorstromers heeft degene die het langste op het huidige adres woont voorrang. uitzonderingen Van de hierboven beschreven procedu re wordt in een aantal gevallen afgewe ken. 1 Woningzoekenden met een urgentie verklaring, krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starters óf door stromers) voorrang boven de andere kandidaten. 2 Woningzoekenden met een economi sche binding krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starter óf door stromer) voorrang boven de andere niet-urgente kandidaten. 3 Woningzoekenden die een woning zoeken buiten de gemeente Middel burg en de gemeente Vlissingen ko men slechts in aanmerking indien ze een economische of sociale binding hebben. urgentieverklaring Om zeer dringende sociale of medi sche redenen kunt u een urgentiever klaring krijgen. Deze urgentieverklaring wordt afgegeven door de Regionale Ur gentiecommissie Walcheren. Om in aanmerking te komen voor een urgen tieverklaring moet u in ieder geval mini maal één jaar op Walcheren wonen. In lichtingen over het verkrijgen van een urgentieverklaring kunt u uitsluitend te lefonisch inwinnen bij de Stichting Thuiszorg Walcheren. Telefoon 0118- 684000 Maandag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag en vrijdag tus sen 9.00 en 10.00 uur. economische binding Er is sprake van een economische bin ding als u buiten de regio Walcheren en het Sloegebied woont en binnen de regio Walcheren of het Sloegebied werkt en een duurzaam dienstverband hebt van minimaal 18 uur per week. U krijgt dan voorrang boven andere kan didaten. Bij de volgorde is het aantal ki lometers woon-werkverkeer enkele reis bepalend. sociale binding U bent sociaal gebonden aan de regio Walcheren indien u: - als ingezetene ingeschreven bent in een van de gemeenten in de regio Walcheren, of - familieleden in de eerste graad (ou ders of kinderen) tenminste één jaar woonachtig zijn in de regio Walche ren, of - in het verleden tenminste vijf jaar aaneengesloten in de regio Walche ren hebt gewoond. □Op de woonbon vult u in of u econo misch of sociaal gebonden bent en of u een urgentieverklaring hebt. Er kan alleen sprake zijn van een economi sche binding als u buiten de regio Walcheren en het Sloegebied woont. Vul dan het aantal kilometers woon werkverkeer enkele reis in. DE AANBIEDING Als u in aanmerking komt voor de wo ning, dan nodigt de woningcorporatie u uit voor een persoonlijk gesprek. Hierbij worden alle gegevens gecontroleerd. Kloppen die, dan krijgt u de woning in principe aan-geboden. U hebt dan drie dagen de tijd om te beslissen. Voor het afsluiten van een huurcontract wordt een bedrag van ƒ90,- in rekening ge bracht. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek ontvangt, dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de advertenties die over 14 dagen in dit blad verschij nen. Tip! Hebt u al vaak gereageerd op een wo ning maar zonder resultaat, houd dan bij uw keuze rekening met de selectie volgorde. VERANTWOORDING In de verantwoordingstabel kunt u zien aan wie de woningen, waarmee in de afgelopen weken is geadverteerd, zijn toegewezen. Ook kunt u zien hoeveel reacties er per woning binnenkwamen. Advertentienr.: 6230241 Flessestraat 18 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 4-2-97 Huurprijs: 831,62 Doelgroep: H Advertentienr.: 6230471 Schutterijstraat 173 senioren etagewon 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 20-12-96 Huurprijs: 869,02 Incl Stookkosten 120,-) en Water 26,25) Doelgroep: L J H F Bijzonderheden: bestemd voor 55 jaar en ouder; lift aanwezig Beschikbaar: 3-12-96 Huurprijs: 328,72 Doelgroep: A E I Bijzonderheden: Aanvraag C.V. mogelijk Advertentienr.: 6230531 Sottegemstraat 91 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 10-12-96 Huurprijs: 328,72 Doelgroep: A E I etagewoning 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 11-12-96 Huurprijs: 634,69 Doelgroep: H G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Advertentienr.: 6230711 Lieftinckstraat 59 etagewoning 3 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 6-1-97 Huurprijs: 566,52 Doelgroep: G E D H F Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 6230871 Reggestraat 23 eengezinswoning 3 sip Beschikbaar: Direct Huurprijs: 699,71 Doelgroep: G H Advertentienr.: 6230181 Bloemenlaan 62 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 4-12-96 Huurprijs: 701,53 Doelgroep: H Advertentienr.: 6230801 v. Dishoekstraat 79 etagewoning 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 539,03 Incl Water 27, Doelgroep: C G E A Advertentienr.: 6230821 Bonedijkestraat 4 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 30-12-96 Huurprijs: 345,69 Doelgroep: A E I' Bijzonderheden: Aanvraag C.V. mogelijk Advertentienr.: 6230311 Hogeweg 39 etagewoning 1 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 3-1-97 Huurprijs: 596,04 Incl Stookkosten 110,-) en Water 23,55) Doelgroep: ACE Advertentienr.: 6230211 Bonedijkestraat 202 etagewoning 3 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 3-12-96 Huurprijs: 468,95 Doelgroep: A C E G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 6230841 Bonedijkestraat 54 benedenwoning 2 sip Beschikbaar: Direct Huurprijs: 492,82 Doelgroep: I K E G A C Advertentienr.: 6230191 Bonedijkestraat 44 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 18-12-96 Huurprijs: 475,42 Doelgroep: E G I K Advertentienr.: 6230351 Hogeweg 50 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 5-12-96 Huurprijs: 510,70 Doelgroep: E G I K Advertentienr.: 6230731 Schuitvaartgracht 217 benedenwoning 2 sip Beschikbaar: 4-12-96 Huurprijs: 485,74 Doelgroep: E G I K A C Bijzonderheden: Aanvraag C.V. mogelijk mm mmr~rm MmWk Ö3«i iïiS,; Advertentienr.: 6230411 Nijverheidstraat 20 benedenwoning 1 sip Advertentienr.: 6230231 F. v.d. Putteplein 47 GROEP LEEFTIJD SAMENSTELLING TOTAAL BRUTO HOOFDBEWONER HUISHOUDEN GEZ1NSINK. P. MND. A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900,- B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- C 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- E 23 tot 65 jaar 1 persoon tot 2.500,- F 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- J 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- K 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- Advertentienr.: 6230581 IJsselstraat 32 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 2-12-96 Huurprijs: 689,41 Doelgroep: G H Advertentienr.: 6230601 IJsselstraat 39 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 2-12-96 Huurprijs: 688,73 Doelgroep: G H Bijzonderheden: Hoekwoning Advertentienr.: 6230691 IJsselstraat 42 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 22-11-96 Huurprijs: 689,01 Doelgroep: G H Advertentienr.: 6230851 Molenstraat 69 etagewoning 2 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 600,57 Doelgroep: F H E G Advertentienr.: 6230861 Bellamypark 1 etagewoning 1 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 628,80 Doelgroep: F E Advertentienr.: 6230221 Bonedijkestraat 218 etagewoning 2 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 3-12-96 Huurprijs: 521,15 Doelgroep: AECGB Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Advertentienr.: 6230201 Bonedijkestraat 52 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 3-12-96 Huurprijs: 498,91 Doelgroep: E G I K Advertentienr.: 6230881 Hogeweg 67 etagewoning 2 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 570,47 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 133,55 Doelgroep: E F G H D Advertentienr.: 6230891 Leeg hwaterstraat 5 etagewoning 2 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 575,15 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 133,55 Doelgroep: E G F H I K Advertentienr.: 6230901 Leeghwaterstraat 21 etagewoning 1 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 462,35 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 133,55 Doelgroep: F B E A Advertentienr.: 6230381 Hyacinthenlaan 23 eengezinswon 2 sip Beschikbaar: 20-12-96 Huurprijs: 563,61 Doelgroep: G C E A Advertentienr.: 6230261 H. Segherslaan 242 etagewoning 2 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 3-12-96 Huurprijs: 592,12 Incl Water 23,55) Doelgroep: E G A C Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Advertentienr.: 6230701 Colijnstraat 33 etagewoning zit/sip Woonlaag: 4e, met lift Beschikbaar: 22-11-96 Huurprijs: 467,37 Incl Water 54,65) en Stookkosten 21,87) Doelgroep: A E B F I J Bijzonderheden: Geschikt voor studenten Advertentienr.: 6230791 Colijnstraat 23 etagewoning zit/sip Woonlaag: 3e, met lift Beschikbaar: 9-12-96 Huurprijs: 462,15 Incl Stookkosten (ƒ54,65) en Water 21,87) Doelgroep: A E B F I J Bijzonderheden: Geschikt voor studenten Advertentienr.: 6230911 Troelstra weg 295 etagewoning 3 sip Woonlaag: 4e, met lift Beschikbaar: Direct Huurprijs: 697,66 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 123,35 Doelgroep: G H F E L J K I Advertentienr.: 6230391 Kanariesprenk 235 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 29-11-96 Huurprijs: 769,27 Doelgroep: H Advertentienr.: 6230401 Kanariesprenk 425 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 4-12-96 Huurprijs: 819,90 Doelgroep: H Schutterystraat 306 Huurprijs: 150,- Beschikbaar: 10 december 1996 A. Kuyperstraat 249 Huurprijs: 75,- Beschikbaar: 03 januari 1997 Oudstraat 423 Huurprijs: 75,- Beschikbaar: 02 december 1996 H. Dunantstraat 602 Huurprijs: 75,- Beschikbaar: direkt Advertentienr.: 6230551 Westerzicht 155 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: In overleg Huurprijs: ƒ736,13 Doelgroep: H G L K Bijzonderheden: Aangepaste woning: rol stoel geschikt; traplift aanwezig Advertentienr.: 6230831 H. Segherslaan 188 etagewoning 2 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 566,60 Incl Water 26,50) Doelgroep: C D F E B A G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 3 personen Mooi gelegen aan de rand van de wijk Westerzicht in Vlissingen, volop in het groen, heeft Basco te huur met 1 en 2 slaapkamers. Netto huur vanaf 640,-. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het inkomen, maximale huursubsidie mogelijk. Bent u geïnteresseerd in deze plezierige, rustige woonlokatie, neem dan eens vrijblij vend contact op voor meer informatie!! (tel: 0118-427700)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 6