BIBLIOTHEEK EERSTE REGIONALE VESTIGING GEZONDHEIDSWIJZER RECYCLING: PROGRAMMA SLOTWEEK MOZAIEKSTAD ^fmZM^TAD tl. X e WAAR ZIJN BOUWLOCATIES? GROENE FINANCIERING VOOR DUURZAAM BOUWEN VAN 'T ÉÉN KOMT 'T ANDER VERGADERINGEN COMMISSIES HERBESTRATING DEEL DREESSTRAAT EN VAN REENENSTRAAT VERVANGING DEEL RIOOL OOST-SOUBURG START 11 NOVEMBER Informatiepagina van de gemeente Vlissingen Redactie: Stafbureau Communicatie, stadhuis Vlissingen telefoon 01 18) 487335 EVEN BUPRATEN MET WETHOUDER DE KEIJZER WAAR EN WANNEER ZUN WU BEREIKBAAR: VLISSINGEN 4 ÏÏJj/p .A Woensdag 13 november 1996 DE VLISSINGER 5 IN DEN BIAUW GERUITEN KIEL De Vlissinase Bibliotheek werkt sinds 1 november samen met de GGD Zee land in de informatievoor ziening op het gebied van gezondheid. De bibliotheek fungeert sinds die dag als een regiovestiging van de zondheidswijzer', het in- rmatiecentrum van de GGD Zeeland in Goes. Mensen kunnen hier te recht met hun vragen over gezondheid, gezondheids zorg en ziektepreventie. De gezondheidswijzer bestaat sinds 1989 en komt tegemoet aan de behoefte onder de Zeeuwse bevolking aan goede en toegankelijke informatie over ziekte en gezondheid. Het cen trum is echter In Goes en daar om moeilijk bereikbaar voor veel Zeeuwen. Door het samenwerken met bibliotheken en het daar creëren van informatiepunten probeert de GGD de informatie dichter bij het publiek te brengen. VLISSINGEN De regionale vestiging in de Vlis- singse bibliotheek is een voor het publiek toegankelijk ruimte, waar veelal schriftelijke informatie te vinden is over gezondheid en ziekte en alles wat daarmee sa menhangt. Medewerkers kunnen bezoekers wegwijs maken en eventueel verwijzen naar andere adressen. In het informatiecentrum in de Lange Zelke vindt u ruim twee honderd folders. Daarnaast kun nen bezoekers in een computer- Volgende week vergadert weer een aantal commissies van ad vies. De vergaderingen zijn openbaar en worden allemaal in het stadhuis gehouden. De ver gaderstukken liggen ter inzage in de gemeentelijke informatie- hoeken. De volgende commissie komen bijeen: RUIMTELUKE ORDENING EN VERKEER Donderdag 14 november, 19.30 uur. ECONOMISCHE ZAKEN Maandag 18 november, 19.30 uur. FINANCIEN, DETAILHANDEL EN VISSERU Woensdag 20 november, 19.30 uur. De gemeente begint1 11 no vember met de herbestra ting van twee straten in de omgeving van de Cirkel. Het gaat om het deel van de Dreesstraat tussen de Geertsemastraat en de Van Reenenstraat en de Van Reenenstraat tussen de Dreesstraat en de Schaep- manstraat. Om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden voorspoedig kunnen verlopen, zijn de buurt bewoners gemaand zorg te dra gen dat net openbaar terrein rondom hun percelen vrij is van alle bij de bouw gebruikte bouw stoffen en -materieel. Autobezit ters wordt vriendelijk verzocht hun motorvoertuig tijdelijk elders te parkeren. Voor vragen over de werkzaam heden kunt u op het stadhuis te recht bij: sector Stadsontwikke ling, sectie Nieuwe Werken, de heer J.A. Risseeuw, tel. 48 72 33. bestand beschrijvingen vinden van ongeveer tweeduizend actu ele landelijke folders, brochures en artikelen. In een geautomati seerd bestand is een uitgebreid overzicht opgenomen van (ge- zondheidsjzorgorganisaties en patiëntenorganisaties. Met een on-lineverbinding is het mogelijk om na te gaan of gevraagde in formatie in Goes beschikbaar is. Het centrum is op werkdagen geo pend van 10.00 tot 12.00 uur en za terdag van 10.00 tot 12.20 uur. Sectie Nieuwe Werken van de gemeente is maandag 11 november begonnen met de vervanging van de riolering in een gedeelte van Oost-Souburg. De werkzaamheden omvatten het volgdende: - het vervangen van de riolering in de Pieter Louwersestraat; - een nieuwe rioolput in de Pad- weg; - het vervangen van de riolering tussen Zeewiiksingel 100 en de kruising met de Dijkstraat; Daarnaast worden ook de huis aansluitingen op de riolering ver vangen. De gedeelten waar de riolerings werkzaamheden plaatsvinden, zullen worden herstraat. Gedu rende de werkzaamheden kan de verkeerssituatie gewijzigd zijn, deze wijzigingen worden duidelijk aangegeven. De werkzaamheden beginnen in de Pieter Louwersestraat (aan de kant van de garageboxen). De overige werkzaamheden komen in de tussentijd aan bod. Informatie over deze riolerings werkzaamheden is verkrijgbaar bij: sector Stadsontwikkeling, sectie Nieuwe Werken, de heer SJ.H. Schrikenberg, tel: 48 72 31 lijk de enige. Bij de meeste lo caties verwacht ik daarom in houdelijke discussies. IJSBAAN Nu. twee weken voor de "offi ciële opening, is de ijsbaan technisch opgeleverd. We zit ten alleen nog met een pro bleempje. De buitentempera tuur is nog te hoog om met het i'pmaken te kunnen starten. PaS als de temperatuur 's nachts niet boven de vijf gra den en overdag niet boven de tien graden komt, kan het eer ste laagje ijs worden ae- maakt. Als er eenmaal ijs ligt I kunnen de temperaturen ove- Afgelopen week is bekend ge maakt welke potentiële bouw locaties de gemeente Vlissin gen nog binnen haar grenzen heeft, ik denk dat het goed is om nog eens duidelijk de sta tus van het geheel te bena drukken; het zijn stuk voor stuk locaties waar eventueel de komende tien jaar ge bouwd gaat worden. We hebben het overxkht op gesteld omdat tn discussies met de gemeenteraad regel matig naar voren kwam; "Hoeveel van die plaatsen hebben we nu eigenlijk?" Waar er grond beschikbaar was en hoe de bestemming van die grond was, bleek lang niet altijd duidelijk. Uit de ac tualisering bleek van een hele boel plaatsen de bouw bestem ming ai vast te liggen. Een aantal stukken grond die mo gelijk een bouwbestemming kunnen krijgen, zijn daar nog aan toegevoegd. MIDDENGEBIED in mijn wijk, het Middenge bied, zijn veel locaties al oe- sproken in het kader van de stadsvernieuwing. Ik verwacht dan ook niet al te zware be denkingen, want de meeste potentieie bouwlocaties had den al een bouwbestemming. In het Middengebied zijn na tuurlijk - net als het centrum - maar weinig groenstroken die voor bouwen tn aanmerking komen. De locaties iangs de Van Woeidereniaan zijn eigen- ngens best iets hoger worden. Ais het snel kouder wordt, wachten we overigens niet tot de opening op 28 november voordat we ae baan open stel len voor het publiek. Hoe eer der er mensen kunnen schaat sen, hoe liever! Via Omroep Zeeland en de PZC zullen we er ruchtbaarheid aan geven. SINT JACOBSKERK In de Sint Jacobskerk wordt 19 november officieel gestart met de restauratie van de Sint Jacobskerk. Door de brand-, oorlog- en vooral waterschade waarmee de kerk de laatste eeuw te kampen heeft gehad, is het toch een vrij kwetsbaar monument. Vandaar dat we nu al weer toe zijn aan deze miljoenenkostende operatie. Omdat we nauw samenwer ken met de kerkvoogdij is het mogelijk om zowel de kerk als de toren in een keer te restau reren. Dat is goedkoper en bo vendien staat de kenc maar één keer in de steigers. We hopen dat de Sint Jacobskerk voor de volgende winter weer als nieuw is. Vlissingen be schikt dan over een multifunc tionele ruimte die naast zijn religieuze functie ook voor bij voorbeeld grote muzikale bij eenkomsten kan worden ge bruikt. Naast de restauratie/ wordt ook het interieur name lijk meteen vernieuwd. De activiteiten onder het motto 'Geen discriminatie, maar communicatie' zijn al een aantal dagen aan de gang. Tot 17 november staan nog de volgende evenementen op het pro gramma: DONDERDAG 14 NOVEM BER - Culturele avond van Albanese vereniging met muziek, hapjes en informatie, Het Wolternuis, Hogeweg 103-105, Vlissingen - Interculturele jamsession, Prins Hendrikstraat 35a, Vlissingen (19.30-22.00 uur) - Informatieavond georgani seerd door de Raad van Ker ken en de werkgroep Vluchte lingen Werk Vlissingen, Bosweg 4, Vlissingen (aan vang 20.00 uur) - Catechese-avond voor jonge ren van 1 2 tot 20 jaar over net thema 'Christus in vele culturen' in De Schaapskooi in Vlissin gen (aanvang 20.00 uur). VRUDAG 15 NOVEMBER - Culturele markt met dans- en muziekoptredens en hapjes van 18.j0-22.00 uur, Het Bol werk, Lindeijerlaan 8, Vlissin gen - Culturele avond met de Bathak Ghana groep en de Kawina- band in buurthuis De Paraplu, Alexander Gogelweg 59, Vlis singen (aanvang 20.30 uur) - Lezing over RMS over het ont staan tot het heden door drs. W. Manuhuttu, Prins Hendrik straat 35a, Oost-Souburg (aan vang 19.30 uur) ZATERDAG 16 NOVEMBER - Activiteit 'Op bezoek bij el kaar' waarbij algemene instel lingen en zelforganisaties ken nis met elkaar kunnen maken (1 1.00-16.00 uur) Gemeente Vlissingen Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen telefoon: 0118-487000, fax: 0118-410218 stadhuis: ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur. sectie Burgerzaken: ma t/m wo en vr: 08.30 15.00 uur, do tot 19.0U uur. Kas: ma t/m vr: 08.30 - 1 2.30 uur en 13.30 - 16.00 uur sectie Sociale zaken: (Dokter Galfandatstraat 1): ma f/m vr: 08.30 12.30 uur en 13.30 16.00 uur telefonisch spreekuur: ma t/m vr: 09.00- 10.00 uur. secties Wegen en Afvalverwijdering (Edisonweg 9): ma t/m vr: 07.30 - 12.00 uur, en 13.00 - 16.00 uur. secties Beplantingen en Accommodaties (Vredehoflaan 50): ma t/m vr: 08.00 - 16.30 uur. Voor meer informatie zie de gemeentegids "Kijk pp Vlissingen" en Maximaal TV, teletekstpag. 810 Kafe Musik; jamsession in 't Trefpunt, Nassaulaan 2, Mid delburg (12.30-16.30 uur) en De ocnuur, Middelburgse straat, Oost-Souburg (21.00- 01.00 uur) Open dag De Piek met muziek optredens en zeefdrukdemon stratie (vanaf 14.00 uur), Hel- lebardierstraat 13, Vlissingen Thema-avond 'Zelforganisaties: integratie of liquidatie' in Ver enigingsgebouw Spaanse Ver eniging, Adriaen Coortelaan 3, Vlissingen (aanvang uur). ZONDAG 17 NOVEMBER - Jongerenmanifestatie 'Colorful future1 met workshops (rap, graffiti), muziek-, theater- en dansvoorstellingen in SSGM, Winston Churcnilllaan 8, Mid delburg (13.00-18.00 uur) Zang- en dansensemble van Georgie Kolkheti in het Arse naal in Vlissingen, entree fl. 20,-, pashouders fl. 15,- (aan vang 15.00 uur) Oecumenische dienst in de Oraniepleinkerk in Oost-Sou burg (aanvang 19.00 uur). v 17' Vs3/ In de brochure 'Bouwen waar het kan? Bouwen in stedelijk gebied' staan alle mogeli|ke bouwlocaties, die het college in Vlissin gen ziet. In een aantal ge vallen zouden daar huizen gebouwd kunnen worden, e gemeente licht haar be woners in met een over zicht met plattegronden van Vlissingen, Oost-Sou burg en Ritthem. Wijkbe woners kunnen reageren op de daarop ingetekende 'vlekken'. WAAROM BOUWEN? reiaan ^et bouwen van woningen op 19 30 plekken binnen de bebouwde kom spaart ruimte die anders no- VELE AKTIVITEITEH O A. dig zou zijn voor nieuwbouwwij ken buiten de bebouwde kom. Dat vinden burgemeester en wet houders een belangrijk voordeel uit oogpunt van ruimtelijke orde ning, milieu en volkshuisvesting. Bovendien zijn er genoeg men sen die graag zouden willen wo nen op nu nog onbebouwde laatsen binnen de bebouwde om. Immers, de onbebouwde stukken liggen in de regel gun stig in of bij bestaande wijken en voorzieningen. Een nadeel van het bouwen op plekken binnen de bebouwde kom is dat er min der groene en open ruimte over blijft. Al deze belangen en as pecten wil het gemeentebestuur goed tegen elkaar kunnen afwe gen. INSPRAAK De komende weken staan er nog in vier wijken inspraak-avonden op het programma. U bent er van harte welkom om uw mening te geven. Dit zijn de inspraak avonden: Oost-Souburg en Ritthem. Bijeenkomst: woensdag 13 november 1996. Plaats: wijkgebouw De Schuur, Middelburgsestraat 113. Aan vang: 20.00 uur (inloop, koffie en thee vanaf 1 9.30 uur). Voorzitter: Tobias Meiiers, wet houder en wijkcollegelid Oost- Souburg en Ritthem. Wijk: Groot-Lammerenburg (Westerzicht, West-Souburg, Vrij burg, Hofwijk, Papegaaienburg, Bossenburgh, Rosenbura). Bijeenkomst: donderdag 14 november 1996. Plaats: zaal 'De Lammeren- burcht', Zuidbeekseweg 4. Aanvang: 20.00 uur (inloop, kof fie en thee vanaf 19.30 uur). Aanvang: 20.00 uur (inloop, kof fie en thee vanaf 19.30 uur). Voorzitter: Henk de Haas, wet houder en wijkcollegelid wijk 'Centrum'. Wijk: Middengebied (Bloemen en Schildersbuurt, Bonedijke- buurt, buurt Vredehof, gebied Baskensburg). Bijeenkomst: donderdag 21 november 1996. Plaats: welzijnscentrum Vlissin gen, Adriaen Coortelaan 1 Aanvang: 20.00 uur (inloop, kof- Sloeweg/Van Woeidereniaan, Zaaihoekweg, Berlagestraat, Schuitvaartstraat, Bunkerterrein, A. Coortelaan, Pr. Rooseveltlaan, Cruquiusstraat, Bonedijkestraat, Hogeweg, Willem Witsenlaan, Beatrixlaan, Boterbloemlaan, Vredehoflaan, Koudekerkseweg, Sottegemstraat en M. Hobbema- laan. BINNENSTAD Van de Spiegelstraat, Bellamy- park, Kleine Markt, Gravestraat, Oranjestraat, Gravestraat div., De binnenstad heeft volgens b en w nog po tentiële bouw locaties in on der andere de Breestraat/Bak- kersgang, de Koestraat, de Spuistraat en de Breewater- straat (foto: Bo- foto) Voorzitter: Lenie Looff, wethouder en wijkcoflegelid wijk 'Groot-Lammerenburg1. Wijk: Centrum (Binnenstad en Scheldebuurt). Bijeenkomst: dinsdag 19 no vember 1996. Plaats: stadhuis, burgerzaal, Stadhuisplein 2. fie en thee vanaf 19.30 uur). Voorzitter: Cees de Keijzer, wet houder en wijkcollegelid wijk 'Middengebied'. LOCATIES Op de avonden komen de vol gende locaties aan de orde: MIDDENGEBIED Paardenstraat, Breestraat/Bak- kersgang, Stenenbeer, Koestraat, Spuistraat, Wolstraat, Breewater- straat. GROOT-LAMMERENBURG Weyevliet, Flamingoweg, Nieu we Zuidbeekseweg, Van Doorn laan, Sterkenburg, Papegaaien burg. OOST-SOUBURG Grote Abeele, Koopmansvoet pad, Oranjeplein (oost), Oranje plein (west), Beukenstraat, Plata- nenstraat, Oranjeplein De Graag, Ambachtsveld, Grote Abeele div., Stemerdinglaan/- Lekstraat, Molenweg. RITTHEM Dorpsstraat (drie locaties), Zand weg, Zuidwatëringstraat. SCHRIFTELIJK REAGEREN ledereen kan vóór 1 januari 1997 ook schriftelijk reageren op de door b en w voorgestelde bouwlocaties. Hiervoor kan het antwoordformulier worden inge zonden uit de brochure 'Bouwen waar het kan? Bouwen in stede lijk gebied'. Aan de hand van de uitkomsten van de inspraakproce dure zullen b en w een voorstel aan de gemeenteraad doen om de woningbouwlocaties vast te stellen. In de brochure is aange geven hoe deze procedure ver loopt. BROCHURE VERKRUGBAAR De brochure 'Bouwen waar het kan? Bouwen in stede lijk aebied' is gratis ver krijgbaar bij i de nal van net stadhuis en ar bij de receptie in in de wijkwinkels. Telefo nisch bestellen kan ook: te lefoon 48 73 37 48 74 59 48 73 35 48 72 95. LET OP: deze brochure bevat GEEN woningen of bouwplan nen! NADERE INFORMATIE Nadere informatie over de mo gelijke woningbouwlocaties is verkrijgbaar bij: sector Stadsont wikkeling, sectie Bouwen en Wo nen, de heer J. Francke of de heer H. Eggink stadhuis, 2e verdieping, kamer 227 en 224, telefoon 48 72 82 en 48 72 59. verplicht, andere voorzieningen worden aanbevolen. Doe mee! U ontvangt automatisch een in formatiepakket van de gemeente als u in Rosenburg wilt bouwen. Daarin staan alle verplichte en aanbevolen maatregelen met de bijbehorende subsidie. Een huis met maximale dubovoorzienin- gen, inclusief een zonneboiler, is ongeveer fl. 6.390,- duurder dan een huis zonder die voorzienin- en. Een deel van deze kosten unt u echter terugverdienen door besparing op energie en water. Een deel van de Tosten verdient u niet terug. Op dit on rendabele deel verstrekt de ge meente een subsidie van fl. 1.750,-. Bouwt u duurzaam, dan hebt u een zeer comforta bel huis met hoge toe komstwaarde èn een lage energierekening! Informatie: de heer JJ. Spruijt, telefoon 48 72 28. VERBOUWEN Er is ook een subsidieregeling voor toepassing van duurzaam (ver)bouwen van bestaande wo ningen. Het is een tijdelijke stimu leringsregeling die geldt tot en met 31 december 1998. De re geling omvat een lijst van dubo- voorzieninaen die voor subsidie in aanmerking komen. De rege ling geldt zowel voor huurwonin gen als voor door de eigenaar bewoonde woningen. Volgens de regeling kunt u minimaal f 1.000,- en maximaal f 5.000,- subsidie per woning krijgen. Informatie: de heer M. van Alphen, telefoon 48 72 14. Staatssecretaris Tommei van VROM en Vermeend van Financiën hebben een mogelijkheid gecreëerd om duurzaam gebouwde nieuwbouwwoningen te fi nancieren tegen lagere rentetarieven. Voor een be drag van maximaal fl. 75.000,- kan een particu lier voor tien jaar een 'groene hypotheek' afslui ten. De regeling geldt voor lopig voor 5000 woningen per |aar en voor een perio de van twee jaar. De staatssecretarissen willen met de groene hypotheek het duur zaam bouwen (dubo) stimuleren. Een duurzaam gebouwd huis heeft meer kwaliteit en zorgt voor een lagere energierekening. Dubo maakt gebruik van milieu vriendelijke materialen en duur zame, waterbesparende en isole rende voorzieningen en installa ties zoals bijvoorbeeld een zonneboiler. Dit beperkt het ge bruik van energie en water en maakt gebruik van natuurlijke rondstoffen en zorgt voor min er geluidsoverlast. Dat is goed voor u en goed voor het milieu. GROENVERKLARING Voor de hypotheek komt u pas in aanmerking als uw woning be schikt over een zogenaamde 'groenverklaring'. Deze verkla ring kan alleen worden aange vraagd door banken en financië le instellingen bij de ministeries van VROM en Financiën. Als de woning eenmaal 'groen' is ver klaard, kan via een groenfonds van een bank een financiering worden aangetrokken. Met de Met de 'groene hypotheek' van staatsse<reta ris sen Tommei en Vermeend kan een particulier profiteren van lagere renteta rieven bij de bouw van een huis (foto: Ru ben O reel) fiscale groenregeling kunt u on geveer 75 procent van de meer kosten voor milieumaatregelen te rug krijgen. Voor dat percentage is gekozen omdat een ei&en bij drage redelijk wordt geacht. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau Persoonlijke Voorlichting van de ministeries, tele foon 070 - 3395050. ROSENBURG De gemeente Vlissingen biedt daarnaast een aantrekkelijke subsidie als u in de wijk Rosen burg een duurzaam nuis laat bouwen. Ook voor duurzaam verbouwen van woningen in de rest van de gemeente is er een subsidieregeling. Een minimaal pakket 'dubo-voorzieningen' is bij verbouwing en nieuwbouw

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 5