VAN DE GEMEENTE MARIEKERKE GEMEENTEVALKENISSE GEMEENTE VLISSINGEN GEMEENTE WESTKAPELLE illii GEMEENTE DOMBURG INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTENDE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN GEMEENTE MIDDELBURG ARNEMUIDEN I DOMBURG I MARIEKERKE I MIDDELBURG I VALKENISSE I VEERE I VLISSINGEN I WESTKAPELLE I CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN Woensdag 13 november 1996 DE FAAM - DE VLISSINGER 23 INFORMATIE OVERHEID Aanvragen bouwvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om vergunning op grond van de Woningwet zijn ont vangen: 1. van de heer P. de Meester voor de bouw van een schuur met kas aan de Poppendamseweg 3 te Grijpskerke 2. van de heer A. Minderhoud voor de bouw van een woning met garage aan de Oostkapelseweg 10 te Grijpskerke; 3. van de heer A.M. den Hollander voor de bouw en verbouw van een leghennen- stal aan de Molembaixweg 2 te Grijpskerke; 4. van de heer M. Roose voor de bouw van een garage aan de Bouwluststraat 32 te Aagtekerke; 5. van de heer D. de Wolf voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Jan Vaderstraat te Meliskerke, kadastraal gemeente Mariekerke, sect/'e E, nummer 658 ged.; 6. van de heer J.J. den Hollander voor de bouw van een woning aan de Molenwerf te Meliskerke, kadastraal bekend gemeente Mariekerke, sectie E, nummer 658 ged.; 7. van de heer T.J. Knippers voor de bouw van een schutting aan de Pekelingseweg 4 te Aagtekerke; 8. van de heer J.W. Goossen te Grijpskerke voor de verbouw van het pand aan de Torenstraat 22 te Meliskerke tot woning. Openbare kennisgeving De burgemeester van Mariekerke geeft op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van het voorne men van burgemeester en wet houders vrijstelling ex artikel 18 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmings plan "Buitengebied Mariekerke" voor de bouw van een tweetal folietunnelkassen op het perceel gelegen aan de Ravesteinweg te Grijpskerke, kadastraal bekend gemeente Mariekerke, sectie L, nr. 250. Het ingekomen bouw plan voldoet namelijk niet geheel aan eerdergenoemd bestem mingsplan. De vrijstelling zal worden ver leend voor een periode van 5 jaar. De ingekomen aanvraag om bouwvergunning ligt met ingang van 14 november 1996 geduren de een termijn van 2 weken, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, Dorpsstraat 3 te Meliskerke.. Gedurende de termijn van terin- zagelegging is een ieder bevoegd schriftelijke bedenkingen naar voren te brengen tegen het verle nen van deze vrijstelling en wel bij burgemeester en wethouders van Mariekerke, Dorpsstraat 3, 4365 AL Meliskerke. Mariekerke, 13 november 1996 De burgemeester, Mr. B.J. van Putten. De secretaris, C.W. Bierens. De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke maakt, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de betreffende bepalin gen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieu beheer, het volgende bekend: GEMEENTE MARIEKERKE Burgemeester en wethouders hebben een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, verande ringsvergunning verleend aan de heer A.M. den Hollander, ten behoeve van een pluimveehoude rij aan de Molembaixweg 2 te Grijpskerke. GEMEENTE WESTKAPELLE Burgemeester en wethouders hebben een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, verande ringsvergunning verleend aan Schietvereniging Westkapelle ten behoeve van een schietsportacco- modatie met munitiebewaar plaats en kantine aan Oude Zandweg 7 te Westkapelle. De vergunningen zijn verleend onder het stellen van voorwaar den ter bescherming van het milieu. INZAGE De stukken met betrekking tot de vergunningen liggen vanaf 13 november 1996 tot en met 24 december 1996 voor een ieder ter inzage op elke werkdag: gemeente Mariekerke: Dorpsstraat 3 te Meliskerke, van 09.00 tot 12.00 uur en iedere woensdagavond van 17.00 tot 20.00 uur na telefonische afspraak (tel. 0118 56 20 10, toestel 211); gemeente Westkapelle: Markt 95 te Westkapelle, tijdens werkuren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (tel. 0118 57 20 55). BEROEP Ingevolge artikel 20.6 Wm staat tot en met 30 december 1996 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor: - degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont werp-vergunning; - de adviseurs die gebruik heb ben gemaakt van de gelegen heid advies uit te brengen over de ontwerp-vergunning; - degenen die bedenkingen heb ben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning. De milieuvergunning wordt van kracht nadat de bouwvergunning ingevolge de Woningwet met betrekking tot deze inrichting is verleend, maar niet eerder dan 31 december 1996. Degene die beroep instelt kan, met toepassing van artikel 8:81 Awb juncto artikel 36 Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot schorsing van de vergun ning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het verzoek om schorsing of een voorlopige voor ziening aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangeslo ten de gemeenten Arnemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingekomen van: - Stichting Voor Regionale Zorgverlening te Middelburg voor het verbouwen van het Verpleeg- en Reactiveringscentrum Der Boede gelegen op het perceel Ter Poorteweg 15 te Koudekerke; - dhr. W. Leijnse te Zoutelande voor het bouwen van een gara ge op het perceel Bosweg 23 te Zoutelande; - dhr. W. Koppejan te Zoutelande voor het bouwen van een zomerhuis (kavel nr. 20) op het aan de Noordendolfer/Duinweg te Zoutelande gelegen zomerhui- zenterrein. BOUWVERGUNNING Door burgemeester en wethou ders van Valkenisse is de volgen de bouwvergunning verleend aan: - dhr. C.W.F. Huisman te Zoutelande voor het bouwen van een hobbyruimte op het perceel D. Koddelaan 50 te Zoutelande. KAPVERGUNNINGEN Wij maken bekend dat er een aanvraag om een kapvergunning (ingevolge art 4.5.2. van de 'Algemene Plaatselijk Verordening Vlissingen) is ontvangen van: - Sinke Komejan Vastgoed management voor het verwijde ren van een Italiaanse populier in de achtertuin van de woning Jan van de Capellelaan I te Vlissingen. - dhr. Mijnlieff, Nicolaas Beetslaan 15, Vlissingen voor het verwijderen van een Grauwe abeel in de voortuin van de woning. - dhr. P.V. Wisse, Burgemeester Stemerdinglaan 100, Oost- Souburg voor het verwijderen van een Zomereik uit de voor tuin van de woning. Het college is voornemens deze vergunningen te verlenen. Nadere informatie over de kapaanvraag kunt u verkrijgen bij de sector Beheer/sectie Beplantingen, Vredehoflaan 50, telefoon 487372. ALGEMENE WET BESTUURSRECHT: UITBREIDING DONGESTRAAT 78 De heer A.C.M. Wierikx heeft een verzoek ingediend voor het uitbreiden van zijn woning aan de Dongestraat 78. De bouwaanvraag is echter in strijd met het geldende bestem mingsplan Schoonenburg. Dit verzoek hebben wij dan ook tevens aangemerkt als een ver zoek om vrijstelling van het gel dende bestemmingsplan. Wij willen medewerking verlenen aan het bouwplan. Daartoe over wegen wij de gemeenteraad, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor te stellen een voorbereidingsbe- sluit vast te stellen. Op basis van dit besluit is het mogelijk, na een verkregen ver klaring van geen bezwaar van het college van gedeputeerde sta ten van Zeeland, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van het ingediende bouwplan. Voordat wij de gemeenteraad een voorstel doen, stellen wij, op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, belanghebbenden in de gelegen heid hun zienswijze naar voren te brengen gedurende de hierna genoemde termijn. Het plan c.q. vrijstellingsverzoek alsmede het ontwerp-besluit ligt met ingang van donderdag 14 november 1996 in het stadhuis bij sektor stadsontwikkeling (in de hal op de tweede verdieping), tij dens kantooruren gedurende vier weken (dus tot en met woensdag 11 december 1996 ter inzage. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - het uitbreiden van de woning op locatie Zuiderbaan 29 '- het uitbreiden van de fitness ruimte op locatie Oranjeplein 29 - het bouwen van 4 woningen op locatie Berlagestraat 18 t/m 24 - het plaatsen van een dakkapel en 2 gevelramen op locatie Doornenburg 31 - het plaatsen van een dakkapel op locatie Doornenburg 75 - het bouwen van een centrum voor maatschappelijke opvang op locatie Min. Lelystraat 2, 2a en 2b - het uitbreiden van de woning op locatie Dongestraat 78 - het bouwen van een woning op locatie Nico Engelsmanlaan I - het bouwen van een hotel op locatie Boulevard Bankert 108 en het uitbreiden van het appartement op locatie Boulevard Bankert 114 Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. BOUWPLANNEN - VRIJ- STELLINGSPROCEDURE Wij maken bekend dat bouw plannen zijn ontvangen die niet in overeenstemming is met de voor schriften van het ter plaatse gel dende bestemmingsplan (art 18 a en 19 WRO) en/of waar voor het desbetreffende gebied een voorbereidingsbesluit van kracht is (art 50, lid 5 WW). Het gaat om: bouwaanvragen (art 17 WRO): met een instandhoudingstermijn van 3 jaar: - Fitness Souburg B.V. voor het plaatsen van units op locatie Oranjeplein 29 bouwaanvraag (art 19 WRO en art 50 lid 5 Woningwet): - Werkplaatsen Walcheren voor het bouwen van 3 geschakelde woningen op locatie Grote Abeele ten noorden van nr 12 melding (art 18a WRO): - J.M.J. Rozemond voor het bou wen van een serre op locatie Bossenburg I 73 Wij willen positief beslissen op de aanvragen. Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 lid 5 van de Woningwet en artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (voor de meldingen) maken dit mogelijk. Voordat wij dat doen liggen de bouw- en situatietekeningen m.i.v. 14 november 1996 twee weken (dus tot en met 27 november 1996) in het stadhuis ter inzage bij de sector Stadsontwikkeling sectie Bouwen en Wonen (in de hal op de tweede verdieping). In die periode kan iedereen schrifte lijk zijn/haar bedenkingen bij ons indienen. VERLEENDE VERGUNNINGEN: In de week van 28 oktober t/m I november 1996 zijn de volgende vergunningen verleend: - het bouwen van een woning op locatie Nico Engelsch- manlaan 8 - het bouwen van een dakkapel op locatie Oranjestraat 21 - het verbouwen van het pand op locatie Hendrikstraat 12 - het vergroten van de garage op locatie Gravestraat 77 - het verbouwen van een bedrijfsgebouw op locatie Weteringstraat 7 - het uitbreiden van de woning op locatie Paul Krugerstraat 36 - het wijzigen van de voorgevel op locatie Bellamypark 26 en 28 - het bouwen van een carpoort op locatie Prins Hendrikweg 2 - het bouwen van 20 huurwonin gen op locatie Pres. Rooseveltlaan 121 t/m 159 - het bouwen van 24 koopwonin gen op locatie Pres. Rooseveltlaan 161 tlm 207 - het bouwen van een tuinhuisje op locatie Handelsweg I IA - het verbouwen van de woning op locatie Beursstraat 47 - het uitbreiden van de woning op locatie Gerbrandystraat 148 WET MILIEUBEHEER Wij maken bekend dat, op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, is ingekomen van de heer W. Kaljouw een melding tot wijziging van de inrichting (handel in oud papier, lompen en metalen) gelegen aan de Grote Abeele 2 te Oost-Souburg voor welke inrichting eerder een ver gunning is verleend. De wijziging van de inrichting betreft de ver wijdering van twee bovengrondse opslagtanks voor dieselolie a 1000 liter. De genoemde wijziging wordt langs deze wijze gelegaliseerd, omdat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij geen, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de milieubelasting bui ten de inrichting. De melding ligt van 14 november tot en met 11 december 1996 ter inzage bij de sector Stadsontwikkeling (2e verdieping van het stadhuis). Op aanvraag kan de melding ook op woens dagavond van 17.15 uur tot 20.15 uur ingezien worden. Voor informatie over genoemde mel ding en de mogelijkheid van bezwaar en beroep, kunt u tij dens kantooruren bellen: 0118- 487204. Vlissingen, 13 november 1996 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informa tiepagina 'In den Blauw Geruiten Kiel' in 'De Vlissinger' van vandaag en teletekstpagina 810 e.v. van Maximaal T.V. AANVRAAG BOUW VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Westkapelle maken bekend, dat op 30 oktober 1996 de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend: - voor de bouw van een serre op het perceel aan de Beatrixstraat 35; - voor de bouw van een berging op het perceel aan de Park weg 8. Westkapelle, 13 november 1996 Burgemeester en Wethouders voornoemd COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN MIDDELBURG De commissie, die burgemeester en wethouders adviseert over de te nemen beslissingen op inge diende bezwaarschriften, komt op maandag 18 november 1996 bij een om belanghebbenden te horen. Behandeld worden de navolgende zaken (onder voorbe houd; zowel de te behandelen zaken als de tijden kunnen nog wijzigen). 16.30 uur: Bezwaarschriften van twee inwoners van Middelburg tegen het besluit van burgemees ter en wethouders om de Kousteensedijk af te sluiten voor het doorgaande autoverkeer door het plaatsen van bajonethekken. 16.50 uur: Bezwaarschrift van Vink Advies tegen de weigering van burgemeester en wethouders d.d. 5 augustus 1996 om de bestemming van het pand Maasstraat 74 te Middelburg te wijzigen, zodanig dat daarin een horecabedrijf geëxploiteerd zou kunnen worden. 17.10 uur: Bezwaarschrift tegen de door burgemeester en wethou ders verleende vergunning voor het rooien van een els aan de Korte Noordstraat. De hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het stad huis. Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secre taris van de commissie, mevrouw mr. A.C. Beije (tel. 0118- 675434). VASTSTELLING VEROR DENING PROCEDURE OVERLEG HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE MIDDELBURG De gemeenteraad heeft op 21 oktober 1996 de Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Middelburg vastgesteld. In deze verordening wordt de procedure geregeld van het overleg tussen de schoolbestu ren en de gemeente Middelburg inzake de huisvesting en huisves tingsvoorzieningen van het basis onderwijs, het speciaal- en voort gezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Een en ander is het gevolg van de decentralisatie onderwijshuisves ting, waardoor aan de gemeente raad met ingang van I januari 1997 de zorgplicht voor een ade quate huisvesting van de genoem de schoolsoorten binnen het grondgebied van de gemeente is opgedragen. Daartoe zal door de gemeenteraad een aparte veror dening worden vastgesteld. De verordening ligt voor eenieder ter inzage bij de sectie Voorlichting en zal aan de school besturen worden toegezonden. De verordening treedt in werking met ingang van de dag na deze publicatie. BOUWPLAN De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat burgemeester en wethouders van Middelburg voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan Sint Laurens ten behoeve van het uitbreidingsplan Sint Laurens fase Ha. Dit plan omvat de bouw van 25 woningen aan de Van Cittersstraat, inclusief de aanleg van de benodigde infrastructurele werken. Het bouwplan gaat uit van verschillende woningtypes op kavels variërend in grootte van 122 m2 tot 720 m2. De meeste woningen voorzien in de bouw van een garage. Tevens zijn burgemeester en wet houders voornemens met toepas sing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet vergunning te verle nen. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 15 november 1996 gedu rende twee weken ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bedenkingen heeft tegen de uitvoering, zijn beden kingen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn binnen gekomen: a. op 31 oktober 1996 voor het bouwen van een loods op een perceel aan het Wegje van Blok; b. op 31 oktober 1996 voor het bouwen van een dakconstruc tie op het perceel Langeviele 67; c op 31 oktober 1996 voor het bouwen van een (spoor)draai- brug over het Arnekanaal; d. op I november 1996 voor het bouwen van een serre op het perceel Amnestylaan 52; e. op I november 1996 voor het uitbreiden van een woning op het perceel Segeerssingel 64. MONUMENTEN VERGUNNING Van 15 november 1996 tot en met 28 november 1996 ligt op de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling de aanvraag om een vergunning op grond van de Monumentenverordening 1988 ter inzage voor het uitbreiden van een winkelpand op het perceel Lange Delft 64. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele beden kingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. ARBEIDSVOORWAARDEN REGELING Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij bij besluit van 22 oktober 1996 de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg hebben gewijzigd. Bovengenoemd besluit, inclusief bijlagen, liggen ter inzage bij de sectie Voorlichting, Stadhuisstraat 2 te Middelburg. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de Gemeente Middelburg in de Faam van vandaag. Bouwaanvragen Burgemeester en Wethouders van Domburg maken ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend dat is binnengekomen de aan vraag om bouwvergunning van: - Stichting Badplaatsbelangen Domburg, d.d. 31 oktober voor het geheel vernieuwen van de reddingspost en de toiletten op het Ie oosterstrand te Domburg; - J. de Kam, d.d. I november, voor het bouwen van een veranda op het perceel Dunoweg 22 te Oostkapelle; - U.J. Wojtusch-Kulmann, d.d. I november, voor het geheel ver nieuwen van de zomerwoning op het perceel Burgvliet 21 te Oostkapelle; - L Collard, d.d. 4 november, voor het bouwen van een schuur op het perceel Asterlaan 7 te Oostkapelle; - H.R. De Burg-Domburg B.V., d.d. 4 november, voor het bou wen van een liftinstallatie en een trappenhuis in het pand aan de Oostraat 5 te Domburg. Verleende bouwvergunningen in de periode van I t/m 7 november I996.(de tussen haakjes geplaatste datum is de datum van verzending van het besluit aan aanvra ger) - Lim Wah Seng, voor het bou wen van een slaapkamer en het veranderen van de gevel van het pand aan de Dorpsstraat I te Oostkapelle (6 november); - J.C. de Voogd, voor het uitbrei den van het hotel op het per ceel aan de Duinbeekseweg 24 te Oostkapelle (6 november) - JA. Brand, voor het gedeeltelijk vernieuwen/veranderen en ver groten van de woning aan de Dorpsstraat 43 te Oostkapelle (7 november); - W.S. Lous, voor het bouwen van een berging op het perceel Ambachtstraat 20 te Oostkapelle (7 november); - P. v.d. Kloot Meyburg-Veder, voor het verbouwen van de woning op het perceel Jhr. de Casembrootplein 10 te Domburg 11 november); - A.M. Vos, voor het bouwen van een zomerwoning op het per ceel Akkoord bevonden meldin gen in de periode van I t/m 7 november 1996 - W. Kranz, voor het plaatsen van een tuinhuisje en het ver anderen van de garage op het perceel Randduinwweg 33 te Oostkapelle. 11 november). Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken na het tijd stip waarop u van het besluit kennis heeft kunnen nemen. Een bezwaarschrift moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders van Domburg worden ingediend en voorts worden ondertekend en gemotiveerd. U kunt hierover mondelinge infor matie krijgen bij de heer Maas (afdeling Ontwikkeling, Schuitvlotstraat 32), telefonisch bereikbaar onder nummer 0118 582710, toestel 45. Domburg, 13 november 1996. OPVALLEND GOED

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 23