ïO Betonmolen BouwCenter De Jager-Tolhoek 899,- Als er aanpassingen in de woning nodig zijn... Woensdag 13 november 1996 nri j-i. ra Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg DE FAAM - DE VLISSINGER Bijeenkomst SNEL GEBOEKT DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Cursus/onderwijs Politiek Gezondheid Natuur/milieu Allerlei Wet Voorzieningen Gehandicapten Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 21 Het Fort - Werkgroep Het Fort vergadert donderdag 14 novem ber in het gebouw van speeltuin vereniging Het Fort. Op de agen da onder meer de verkeerssitu atie op en nabij het Vlissingse Fort en project Mooi Zo Goed Zo. De vergadering begint om 19.30 uur. Nicolaas Matsier - Op uitnodi ging van de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland (SLAZ) is schrijver Nicolaas Matsier op 19 november te gast in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Nico laas Matsier is het pseudoniem van Tjit Reinsma. Matsier publi ceert al twintig jaar en zijn meest recente werken zijn 'Was Sinter klaas maar een gracht', Alice in Verbazië' en 'Dicht bij huis'. Mat sier is te gast op de literaire avond van de SLAZ die begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijg baar bij boekhandel Fanoy en de Zeeuwse Bibliotheek, Bloemschikken - In het kader van de weg van de buis-avonden die het Woltershuis in Vlissingen organiseert is er op 19 november een bloemschikavond. Deelne mers hoeven alleen zelf een bak je met steekschuim (oase) mee te nemen. Inlichtingen en/of aan melding, tel. 0118-414660. Hubble - In de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg wordt op 20 november om 20 uur een dialezing met als titel 'Hubble's kijk op de kosmos' gehouden. De lezing wordt ver zorgd door sterrenkundig journa list Govert Schilling die het Hub ble project vanaf het begin heeft gevolgd. De Hubble Space Telescope is een grote sterren kijker die in een baan rond de aarde vliegt. In 1994 kwam er een vloedgolf met adembene mende foto's van de telescoop op gang die een nieuw licht op het heelal werpen. Najaarsverkoping - Vrouwen vereniging Persis houdt op zater dag 16 november haar najaars verkoping in de Herman Faukeli- usschool in de Middelburgse wijk Klarenbeek. Van 9.30 tot 12 en 13.30 tot 15 uur zijn er onder meer kinderkleding, cadeauarti kelen, bloemen, planten en olie bollen te koop. Kunst - De kunst van de negen tiende eeuw staat op 26 novem ber centraal in de lezing die Mariëtte Haveman geeft in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Haveman stu deerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en volgde colleges logica en geschiedsfilosofie aan de Eras- musuniversiteit van Rotterdam. De lezing begint om 20 uur en kaarten zijn verkrijgbaar bij boek handel Fanoy en de Zeeuwse Bibliotheek. Toscane - Natuurvereniging Walcheren houdt donderdag 14 november een lezing over Tosca ne. Gerard Geuze vertelt dan over dit prachtige landschap met haar orchideeën, vlinders en cul tuur. De lezing begint om 20 uur en wordt gehouden in MicMec Vlissingen aan de Korenbloem laan 5. Crea-doe-middag - Met het oog op de naderende feestda gen houdt de openbare biblio theek in Oost-Souburg op 14 Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. De Parel Dom burg, duikcursus, 21 u., aan melden voor 12 u. De Parel Domburg, aquafitness, 9 u., aanmelden voor woensdag 16 u. Het Activiteitenhonk Hof Domburg, knutselfestijn, 10 u. De Parel Domburg, kinderbowlingtoernooi, 14 u., aanmelden voor 12 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, bin go, 20 u. Zeeuwse Biblio theek Middelburg, voorlich ting door logopedisten, 14 u. Walk-lnn Vlissingen, bin go, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bingo, 20 u. Zeeuwse Bi bliotheek Middelburg, colle ge 'Zekerheid/onzekerheid in wetenschap en samenle ving', 16.45 u. Verenigings gebouw De Arne Arnemui- den, bloedafname, 18.30 u. Ontmoetingsruimte Gerefor meerde Kerk Grijpskerke, receptie Oranjevereniging, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, contactmiddag voor jong en oud, 15 u. De Parel Domburg, midgetgolf, 14 u. De Parel Domburg, spelmiddag in het zwembad, 14 u. De Parel Domburg, aquafitness, 9 u., aanmelden voor vrijdag 16 u. De Piek Vlissingen, demonstraties zeefdrukken, licht en geluid, 14 u. Parkeerplaats Skandia Sauna Vlissingen, ski-trim uur, 10.30 u. De Parel Dom burg, duikcursus, 9 u., aan melden voor zaterdag 17 u. De Parel Domburg, bowling- toernooi, 16.30 u., aanmel den voor 16 u. Het Activi teitenhonk Hof Domburg, t- shirt schilderen, 10 u. Octopusclub Hof Domburg, kinderfeestmiddag met Koos en Trijn Konijn, 14 u. Jacob Roggeveenhuis Mid delburg, lezing 'Humanisme in de Franse literatuur', 10.30 u. Sporthal Baskenburg Vlis singen, sporten met longen- fyseem, Astma of Bronchi- tus, 15.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Markt Middelburg, boeken- en verzamelmarkt, 11 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. De Parel Domburg, fitness, 13.30 u., aanmelden voor zondag 16 u. Bachten Ree- de Vlissingen, thema-mid dag 'Bijzondere bijstand en kwijtscheldingsregelingen' en bingo, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal 13.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, volksdansen voor echtpa ren, 19.30 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ont moetingsmiddag, 13.15 u. Het Activiteitenhonk Hof Domburg, trekpoppetjes maken, 10 u. Octopusclub Hof Domburg, kinderfeest middag met Koos en Trijn Konijn, 14 u. De Parel Domburg, rondleiding Kuur- en Beautycentrum, 11.30 u. Zeeuwse Bibliotheek Mid delburg, lezing 'Nicolaas Matsier over eigen werk', 20 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kinderclub 4 t/m 8 jaar, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, darten, 19.30 u. De Parel Domburg, squashtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 12 u. De Parel Domburg, spel middag in het zwembad, 14 u. Het Activiteitenhonk Hof Domburg, stoel schilderen, 10 u. De Parel Domburg, aquafitness, 9 u., aanmelden voor dinsdag 16 u. Zeeuws Biologisch Museum Oostka- pelle, rugzaktocht door het bos, leeftijd 6 t/m 12 jaar, 14 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Govert Schil ling 'Hubble's kijk op de kos mos', 20 u. deze maand Betonmolen, merk Atika, capaciteit 140 liter. Uw BouwCenter biedt u die deze maand wel heel voorde lig aan. Zolang de voorraad strekt. Shop Goes: Stanleyweg 2 (bij de Zeelandhallen). Shop Vlissingen: Industrieweg 11. E-mail iato@zeelandnet.nl Internei homepage www/eelandnet nl/jagertolhoek november een crea-doe-middag. Er zijn dan demonstraties van zand-schilderen, pergamano, kaarsen schilderen, theezakjes vouwen en kerstkaarten maken. De crea-doe-middag begint om 14 uur. Gildedag - Het Gilde Walche ren houdt op zaterdag 16 novem- ,ber haar gildedag in Ontmoe tingscentrum Schuttershof in Domburg. Gildeadviseurs verzor gen diverse demonstraties en workshops. Bezoekers van de gildedag kunnen voorwerpen meenemen. Antiquair Witte uit Middelburg vertelt dan of de meegebrachte voorwerpen kunst of kitsch zijn. De gildedag wordt gehouden van 10.30 tot 16 uur. Muziek - Incanto en de Zeeuw se Volksuniversiteit brengen samen vanaf 19 november de cursus Muziek en taal, waarin de verstaanbaarheid van de muziek taal aan de orde komt. Ook het Adventsconcert van het Middel burgs Kamerkoor, dat op 7 december plaatsvindt, wordt behandeld. De cursus duurt drie dinsdagavonden in het gebouw van de CSW aan de Middelburg se Elzenlaan. Informatie en aan melding: 0118 - 634 800. Reiki - Reiki Master Arie Luij- erink houdt in het weekend van 14 en 15 december een Reikicur- sus in Middelburg. Reiki - dat uni versele levensenergie betekent - is een manier om toegang te krij gen tot helende energie. Tijdens de cursus worden, aldus de organisatie, 'energiekanalen geopend. Ook leert men hoe deze energie aan zichzelf, ande ren en aan dieren en planten doorgegeven kan worden'. Infor matie en aanmelding: 0343 - 461 136 (Reiki Centrum). Amerika - De Zeeuwse Volks universiteit organiseert samen met het Roosevelt Study Center een cursus 'Twee eeuwen Uncle Sam, Amerikaanse geschiede nis'. Bedoeling van deze cursus is om hoogte- en dieptepunten uit de twee laatste eeuwen van de Amerikaanse geschiedenis onder de loep te nemen. De cur sus wordt gegeven op 15 en 29 januari, 12 en 26 februari en 12 en 26 maart. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0118-634800. Vlissingen - De vaste commis sie van advies voor de ruimtelijke ordening en verkeer van de gemeente Vlissingen vergadert op 14 november om 19.30 uur in het stadhuis. Er wordt onder meer gesproken over het bestemmingsplan Oranjeplein/ Burgemeester Stemerdinglaan in Oost-Souburg en de lang- zaamverkeer-ontsluiting Rosen- burg. Westkapelle - De gemeente raad van Westkapelle vergadert 14 november om 20 uur in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden vergaderen ondermeer over de aanwijzing van verenigingsgebouw Westka pelle Herrijst als tijdelijk gemeen tehuis, de aanleg van bos aan de Grindweg, het beschikbaar stel len van een krediet voor de aan leg van verlichting bij de zeedijk en het kreekgebied en de aan koop van het polderhuis. Kwaliteit - Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft goedkeuring gegeven aan 9 Zeeuwse projecten om de milieukwaliteit te verbeteren. Het gaat om de projecten verbe tering waterkwaliteit en natuur waarde Zwartenhoekse Kreek, herstel vochtige vroongronden Westkapelle, uitbaggeren We versinlaag, aanleg natuurvriende lijke oever Isabellakanaal, inven tarisatie planten vroongronden Schouwen, voortgangsonder- zoek vroongronden Schouwen, ondersteuning Schelde Iniorma- tie Centrum, milieuvriendelijke landbouw en herinrichting Galge polder-West. In totaal gaat het om een bedrag van f 872.775.-. Vogelexcursie - De afdeling Walcheren van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging houdt op 16 november een vogelexcursie rond het Veerse Meer. Onder leiding van Niek Klaasse vertrekt de excursie om 10.30 uur bij het station in Mid delburg. Omdat het een dagex cursie is worden deelnemers verzocht om eten en drinken mee te nemen. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0118- 616061. Voedselallergie - De contact groep van de Nederlandse Voed selallergie Stichting houdt dins dag 19 november een contact en themaavond in de kleine zaal van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Met het oog op de feestdagen is het thema 'tracta- ties en toetjes voor mensen met allergieën. M. Bentvelsen (diëtis te) spreekt over dit onderwerp. De avond begint om 20 uur. Informatie en aanmelding: 0118 - 642 799 (N. Eelman). Overeters - De afkorting OA staat voor Overeaters Anony mous, een groep mensen die regelmatig bij elkaar komt om over hun gezamenlijke probleem te praten: dwangmatig overeten, ledereen die het verlangen heeft om met dwangmatig eten te stoppen kan lid worden van de vereniging. Het is de bedoeling dat de deelnemers doormiddel van wilskracht het dwangmatig eten een halt toeroepen. Inlich tingen, tel. 020-6274820. Christmas Fair - In de maand december wordt in de Imkerij Poppendamme een Christmas fair gehouden. Tijdens deze fair worden er een aantal workshops gehouden. Op dinsdag en don derdag staat 'kerstdecoratie met levend groen' centraal en op vrij dag wordt de workshop prenten- knippen gegeven. Speciaal voor kinderen is er op woensdag en zaterdagmiddag een workshop 'werken met bijenwas'. Inlichtin gen, tel. 0118-616966. Schoenendoos - De Unie van Christelijk Onderwijs en de Barmhartige Samaritaan houden dit jaar opnieuw de 'Operatie Schoenendoos'. Wie kinderen uit Bosnië en Kroatië een echt kerstfeest wil bezorgen, kan tus sen 11 en 15 november een schoenendoos met cadeaus inle veren bij de Westkapelse school De Lichtstraal of, op dinsdag avond 12 november, in de hal van het gebouw Westkapelle Herrijst. Meer informatie is onder schooltijd te verkrijgen bij De Lichtstraal. Mesopotamië - Het Juliana Welzijn Fonds heeft een bijdrage van vijftienduizend gulden ver leend aan de Culturele Vereni ging Mesopotamië Zeeland te Middelburg. Dit bedrag is bestemd om de accomodatie in Vlissingen in te richten. Het fonds helpt verenigingen, stich tingen en groepen om hun plan nen en projecten uit te voeren. Op de afdeling Welzijn van gemeenten en in veel bibliothe ken ligt de folder 'Een beroep doen op het Juliana Welzijn Fonds'. Hierin staan concrete voorbeelden over de toekenning van bedragen van het fonds. Het Juliana Welzijn Fonds stelt jaar lijks ruim twintig miljoen gulden beschikbaar aan activiteiten op het gebied van maatschappelijk welzijn. Dat geld is afkomstig uit de BankGiroLoterij, de Lotto/toto en de Krasloterij. Bloedafname - De Middel burgse afdeling van het Rode Kruis houdt dinsdag 19 novem ber een bloedafnameavond in de Hoeksteen aan de Rozenburg laan. Vanaf 18.15 uur kan ieder een naar binnen lopen om een halve liter bloed af te staan. Dat bloed wordt onder andere gebruikt voor transfusies na ope raties en bij ziektes. Ook kunnen patiënten met hemofilie een bij na normaal leven leiden door de gevriesdroogde preparaten en bloedstollingseiwitten. Kwijtschelding - FNV Walche ren en Disk Midden-Zeeland hebben in een brief naar alle Walcherse gemeenten en het Waterschap Zeeuwse Eilanden aangedrongen op een verhoging van de kwijtscheldingsnorm tot maximaal honderd procent voor mensen die op een sociaal mini mum leven. Deze verhoging zou geleidelijk moeten gebeuren in stappen van één procent. Ook willen de twee organisaties dat minima de mogelijkheid moeten krijgen om de gemeentelijke heffingen in twaalf termijnen te betalen. kenszand. Door dit hoge resul taat promoveert het Vlissingse gezelschap naar de eredivisie. De Deltaband bestaat momen teel uit meer dan veertig leden. Hergebruik - De Stichting Her gebruik Walcheren opent op 11 november een kringloopwinkel aan het Damplein 12a in Middel burg. De opbrengst van de spul len die in de winkel worden ver kocht is bestemd voor derde- en vierde wereldprojekten. Logopedie - Op 14 november is het de Europese dag van de logopedie. In de bibliotheken in Goes en Middelburg zijn dan van 14 tot 21 uur logopedisten aan wezig die vragen over hun vak beantwoorden. Tevens wordt er een video vertoont over logope die en liggen er boeken ter inza ge die worden gebruikt bij logopedische behandelingen. Ook het programma Vragen staat vrij van Omroep Zeeland staat die dag in het teken van logopedie. Intercultureel - In het kader van Mozaïekstad Vlissingen/Mid- delburg is er in Buurthuis Het Woltershuis in Vlissingen don derdag 14 november een inter culturele avond. Het programma bestaat uit optredens van dans en muziekgroepen. Ook is er een info-hoek met binnen- en buiten landse hapjes. De Albanese en Mesopotamische verenigingen verlenen hun medewerking aan deze avond. De interculturele avond begint om 19 uur. Inlich tingen: 0118-414 660. Onderscheiding - Burge meester Van der Doef heeft afgelopen vrijdag 8 november de Vlissinger A.J. Veldkamp tot rid der in de orde van Oranje Nassau benoemd. Veldkamp ontvangt de orde in verband met het 25- jarig bestaan van het Schelde- loodsenkoor, waar hij oprichter, ere-voorzitter en sinds 25 jaar bestuurslid van is. Bibliobus - Het is deze maand vijfentwintig jaar geleden dat de bibliobus op Walcheren in gebruik is genomen. Het jubi leum wordt op gevierd met een bezoek van schrijfsters Geertje Gort en Johanna Kruit aan een aantal basisscholen op Walche ren. Geertje Gort heeft vorige week donderdag al ee bezoek gebracht aan de Paauwenburg- school in Vlissingen en afgelo pen dinsdag bezocht Johanna Kruit de Springplank in Aagteker- ke. Vandaag (woensdag) is zij te gast op het Vierschip in Arnemui- den. Catalogus - Zo'n zeventig pro cent van het totale boekenbezit van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg bevindt zich achter gesloten deuren in het magazijn. Deze boeken zijn alleen via de geautomatiseerde catalogus opvraagbaar. Veel klanten van de bibliotheek hebben moeite met het gebruik van de catalogus. Om hier wat aan te doen gaan medewerkers van de bibliotheek de komende maanden 'catalo gusinstructie' geven. Op vrijdag 15 november kunnen bezoekers van de bibliotheek tussen 10 en 17 uur individuele instructie krij gen. Boeken en platen - Voetbal vereniging Middelburg houdt op 16 november een tweedehands boeken- en platenbeurs in het clubhuis aan de Nadorstweg in Middelburg. De beurs wordt gehouden van 9 tot 12 uur. Deltaband - Drumfanfare en showorkest Deltaband uit Vlis singen heeft zaterdag 9 novem ber de eerste prijs gewonnen tij dens de landelijke drumwedstrij den van de Koninklijke Neder landse Muziek Federatie in Hein- mAATSCHAPPHIJKE ZORG WALCHEREN fy. Voor informatie, bel (0118) 684000 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Do. 14 november t/m wo. 20 november. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.E. de Bruijn, 19 uur: P.l den Braanker. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: J.P.J. Voets, 15 uur: L.D. Burger. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur: A.O. Poppe. Volle Evangeliegemeente 'Immanuel'. Westdijk- straat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1Zo. 10 uur: R.G. van der Zwan. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll, 19 uur: A. Spaans. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: J. van Veen (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: J. van Veen. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: W.A. van den Berg, 14.30 uur: A.E. de Bruijn. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: P. den Braan ker, 14.30 uur: A.E. de Bruijn (in de Geref. kerk). HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van St. Maarten. Zo. 10 uur: dienst. KLEVERSKERKE Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: R. de Graaf. Ned. Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk) Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: dienst. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjes- straat 43. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za.: 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. H.G. van Rijn. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 9.30 uur: bid stond, 10 en 19 uur: Steging. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: Baart. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hendrik- se. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur. De Hoeksteen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: eerste zaterdag van de maand 17 uur: protestantsedienst, twee de, derde, vierde en vijfde zaterdag van de maand 17 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noord straat 62. Zo. 10.45 uur: G.H. Boiten. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël gemeenschap Eleos. Olmenlaan 8. Zo. 9.30 uur: dienst. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Rey- ershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Cen trum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 68. Zo. 10 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: Van Haarlem. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 17 uur: J.B. van der Neut. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: C.F.H. van Tuyll-van Serooskerken. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur: H. Paul. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: J.E.L. Brummelkamp. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: Van Haalem. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo.: geen dienst. Petruskerk. Zo. 9.30 uur: A.G. Baas. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: J.D. de Boer. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: O. Elseman. Ter Reede. Zo. 19 uur: N.H.J.E. Boomer. Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer. Jehovah's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534. Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Zo. 15.30 uur. Jehovah's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeck straat 534. Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: R. Kattenberg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: P. Bakker. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur: C. van der Laan. Christelijk Centrum Zeeland. Faradayweg 1. Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwen straat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand 10.30 uur. Eerste en derde zaterdag 9 uur. Zo. 10.30 uur. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. Open Hof. Zo. 11.15 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.P. Nauta. Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: A.P. Nauta (in de Herv. kerk). 17 uur: V.d. Beukei. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 11Zo. 9.30 en 14.30: G.F. Overweg. Aagtekerke, Domburg, Westkapelle, Zoutelan- de, Meliskerke, Koudekerke en Biggekerke: van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: W. Spek- horst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. 581271. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag: B. Bouwense, Rapenburg 4, Meliskerke, tel. 561760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag. L. Slingenberg, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 628420. Zondag: H. Boot, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 615306. Patiënten tandartspraktijk P. Malland, Tobago- laan 6, Vlissingen: Zaterdag en zondag voor spoedgevallen tel. 478290. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 -17.30 uur): Apotheek Welsin- ge, J.W. Thibautstraat45. tel. 623298. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Van de Sande, Badhuisstraat 30-34, tel. 412066. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur: S. v.d. Kaaden, tel. 471140. Middelburg: van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: K. Boot, tel. 639865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdieren): Zaterdag en zondag: A.J. Ruys, Stadsschuur 1, Middelburg, tel. 613118. Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huis dieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behan deling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huis dieren): Kelderweg 1tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 593060. Zaterdag en zondag: geen dienst. OVERIGE DIENSTEN KOUDEKERKE SEROOSKERKE WESTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 10 uur: P.L. de Schipper. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: J.H.J. Hoffman. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: H, Koetsveld. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: Geuze. Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans, 19 uur: M. van der Poll (in het jeugdge- bouw). ST. LAURENS ZOUTELANDE MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: R.G. van der Zwan. Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: P. Boekesteijn. Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: G.W.G. Lankhuizen. Gereformeerde Kerk. Noordweg 370. Zo. 10 uur: G.J. v.d. Linde, 17 uur: P.H. Zaadstra. OOST-SOUBURG MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberds- land 11 Baptistengemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: J. Boekhout. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg. Segeersstraatkerk. Zo. 9.30 en 18.30 uur: J.J. Tanis, 14 uur: leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdiensten. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 uur: J.S. Koops, 14.30 uur: P. Paulus. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: B.J.W. Schel haas. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk Groen markt, Zo. 10 uur: G.J. Smit. De Morgenster. Zo. 10 uur: W. Pieterse. Engelse Kerk. Simpelhuis straat. Zo. 19 uur: C. Brakema. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk). Zo. 10 uur: J. het Lam, 17 uur: J. Cammeraat. Oostkerk (in Concert- en Gehoorzaal) Zo. 10 uur: J. Brummel kamp. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hendrikse. Kanaalstraatkerk. Zo. 9.30 uur: L. v.d. Jagt. Oranjepleinkerk. Zo. 9.30 uur: L.C. Ladenberg- Dey, 19 uur: Oec. dienst. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1Elke eerste en derde zaterdag van de maand 9 uur. Zo. 19 uur: J. van der Wal. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Van Doornlaan 40 West-Souburg. Zo. 14.30 uur: B. Schot. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Hervormde Kerk Oranjeplein. Za. 9.30 uur ere dienst, 10.30 uur: bijbelstudie. J. Engelgeer. Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: A. Bijl. Do. 14 november t/m wo. 20 november HUISARTSEN VEERE Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: P. Zaadstra. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1Zo. 11.30 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: H. Blom. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoy- straat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: O.J. Douwma. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Wal- straat 23. Zo. 10 en 17 uur. Middelburg: Zaterdag tot 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 639933. Zondag tot 24 uur: G.J.M. Meijjer, De Krammer 14, tel. 639933. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: A.A.M. Termeer en F. van den Berg, Rosenburglaan 1, tel. 465253. Zondag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 464633. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemui- den. Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Vis ser): Zaterdag tot 24 uur: H.J. Roelofsen, Prins Bernhardstraat 2, Arnemuiden, tel. 601308. Zon dag tot 24 uur: J. Visser, Wachttoren 19, Middel burg, tel. 627664. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Seroosker- ke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Zater dag en zondag: R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 501271. Klassiek Homeopaten, van vrijdagavond t/m zon dag: A. van Schaik, tel. 478969. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele week end 628288. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, 628800. Kinder- en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 06-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 0113-249389. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten, Vlissingen, 448448. Wet Voorzieningen Gehandicapten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 684000, Vlissingen. 448844. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. 636108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. 615551. Vereniging tegen seksuele kindermishande ling binnen het gezin, telefonisch spreekuur: van 9-12 uur, 613362 Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. 0113-249200. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming. 673333. Thuiszorg Walcheren, afdeling Kruiswerk, alarmnummer 411877. Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzor ging. alarmnummer 413880. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 06-11 overige assistentie aanvragen 633333.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 21