SPRINT PHOTO PAAUWE Spachtel Autovrije Markt Middelburg: winst en verlies Sprint Photo tien jaar Walcheren twee kapsalons rijker Tien jaar Parfumerie Louisse YOUNG INTERNATIONAL Focus Optiek weer terug in Dauwendaele BouwCenter De Jager-Tolhoek uw volle rolletje in l uur afgedrukt NU slechts Kleindieren tentoonstelling Ruilbeurs van ski-artikelen 38," ...ontslagprocedure voor één van de bakkers... De platanen die nu op de Markt staan moeten verdwij- ...voor ons heeft het goed uitgepakt... JUBILEUM AKTIE ...Middelburg is nog steeds harststikke gezellig... Kapsalon Picobello in Kamperland is niet meer. Na zes jaar vonden Anjo van Limbergen en Con ny Bommeljé-Hollebrandse het tijd worden voor iets nieuws en zo krijgt Walcheren er in één klap twee kapsalons bij. Van Limbergen opende vori ge week in Oost-Souburg zijn eigen kapsalon Haarscherp. Bommeljé-Hollebrandse begon te gelijkertijd de ambulante kapperszaak Picobel lo. In de maand oktober vierde Parfumerie Louisse haar tienjarig bestaan aan de Wal- straat in Vlissingen. De zaak is gevestigd in een monumentaal trapgevelpandje uit 1645. Het pand ziet er verzorgd en uitnodi gend uit. Van binnen blijkt het er ook zo uit te zien. Het meesterlijke comfort van echt vakmanschap 4tl sch oonheid en Na een afwezigheid van vijftien jaar is Focus Optiek terug in het Middelburgse winkelcen trum in Dauwendaele. Onder leiding van be drijfsleider Ron de Jonge is deze tweede vesti ging van het Middelburgse opticienbedrijf vori ge week donderdag geopend. Spachtel Fijn jjf Sfeermaker Middenstandspartij Bruna Kerstpakket Doosje vitaminen Internet-succes Bureau voor toerisme Diesels en APK Kindervideocamera Musea op CD-rom Adres Sinterklaas Woensdag 13 november 1996 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 VERVOLG VAN PAGINA 1 bomenrij. De bomen moeten transparant en hoog zijn, waardoor het zicht op de gevels niet ontnomen wordt, zo stelt SVP Architectuur en Stedebouw. De weekmarkt hoeft niet in ruimte achteruit te gaan en de platanen die nu op de Markt staan moeten eraf. Het totale plan kost rond de twee miljoen gulden, verwacht het bureau. De gemeente heeft vooralsnog maar de helft tot haar beschikking. De Middelburgse midden stand is nooit voorstander geweest van het autovrij maken van de Markt en heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken. Han Bogaert is voorzitter van de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM): „Natuurlijk zijn we er nog steeds niet blij mee. Maar de politiek heeft dat besluit nou eenmaal genomen en het is nu zaak om te kijken hoe je daarmee verder moet. Per soonlijk vind ik dat het schets ontwerp zoals het er nu ligt een goede aanzet is. Maar dat is persoonlijk, de VOM heeft er als vereniging nog geen oor deel aan gegeven". Voor Peter Smits van Vershan- del 't Westland in de Graven straat - één van de straten die uitkomen op de Markt - heeft een nieuwe inrichting van de Markt al geen zin meer. Hij sloot vorige week de deuren van zijn groentezaak. „Ik zag mijn klandizie met dertig pro cent kelderen sinds de bussen en auto's niet meer op de Markt mogen", legt hij uit. „Ik heb echt alles geprobeerd om de mensen terug in mijn zaak te krijgen, maar het lukte gewoon niet. Echt heel erg". Zijn buurvrouw G. Rotte van Bakkerij Rotte vertelt eenzelfde verhaal. „Onze omzet is dras tisch naar beneden gegaan. We zijn nu bezig met een ont slagprocedure voor één van de bakkers. Of de winkelmeisjes allemaal aan kunnen blijven is ook nog maar de vraag. Nee, het komt niet doordat er min der toeristen waren. Die waren er genoeg. Wat je mist zijn de mensen die na hun werk even snel een broodje komen halen. De vaste klanten, zogezegd. En waar het aan ligt, tsja. Dat weet je niet. We hebben natuurlijk ook de Konmar erbij gekregen. Misschien dat ieder een nu daar naartoe gaat. Maar dat de Markt autovrij is zal er zeker mee te maken heb ben". Het is vooral de 'food'- sector die problemen onder- FOTO ANDA VAN RIET nen. vindt, alhoewel ook tabakhan del Diesch op de Markt zegt dat zijn omzet met tien procent gekelderd is. Overigens heeft het autovrij maken van de Markt niet voor iedereen ongunstig uitgepakt. „De hele branche heeft te maken met omzetverlies", ver telt A. Burger van de tabaks winkel op de hoek van het Damplein en de Korte Delft. „Ook bij mij vind je die tien procent omzetdaling wel terug. Maar ik merk ook dat ik er wat klanten bij heb gekre gen die hier hun rookwaren komen halen. Misschien dat die van de Markt afkomen, dat zou natuurlijk best kunnen. En het valt op dat het Damplein sneller vol staat met auto's dan vroeger. Dat betekent dat hier meer mensen langslopen en ook daarvan profiteer je mee natuurlijk". Het echtpaar E. en S. Bolle heeft een kaaswinkel op het Damplein. „In onze bedrijfstak is landelijk gezien een omzet daling van tien tot vijftien pro cent geweest. Maar niet in onze zaak. Integendeel, wij zijn datzelfde getal gestegen", ver telt E. Bolle. „Niet dat ik het een ander niet gun, maar voor ons heeft het goed uitgepakt. En ik ben blij dat je hier voor de deur nog wel kunt parke ren". Zijn vrouw vult aan: „Ik moet wel zeggen dat ik het een anti-middenstand-beleid vind van de gemeente. Grootwin kelbedrijven krijgen alle ruimte en mogelijkheden, terwijl de eigen Middelburgse midden stand wordt beknot door het autoluw maken van de binnen stad". Voor de meeste voorbijgan gers op de Markt is het de eer ste keer dat ze het schetsont werp van SVP Architectuur en Stedebouw zien. „Het blijft wel Sprint Photo met onder meer vestigingen in Vlissingen, Middel burg en Goes, bestaat tien jaar. Om dat jubileum kracht bij te zetten geeft de organisatie met zes filialen in Zuid-West-Neder land een fikse korting op ontwikkelen en afdrukken van een vol rolletje. Ongeacht het aantal afdrukken betaalt de klant f 14,95. Ilse Caljouw en bedrijfsleider Hans Clerkx voor het Vlis- singse filiaal van Sprint Photo op het Scheldeplein. Sprint Photo is een initiatief van Hans Back en Lout Serré. De Zeeuw en de Brabander ontdekten ruim tien jaar gele den dat bij de consument behoefte bestond aan beeld winkels waar alles snel, vak kundig en perfect werd afge werkt. Bij de opening van de eerste zaken werd het modernste materiaal gebruikt, maar er kon slechts op één formaat worden afgedrukt. Tegen woordig staan in alle Sprint Photo-zaken apparaten die tot van alles in staan zijn. Nage noeg alle nieuwe beeldrages worden toegepast. In de nabije toekomst kunnen zelfs digitale beeldgegevens via de tele foonlijn naar Sprint Photo wor den gestuurd om te laten afdrukken. ontwikkelen inbegrepen 10 x 15 king size formaat 1 foto per negatief tot max. 36 foto's OJ O T3 O x> Vlissingen, Scheldeplein 158 Middelburg, Markt 29 Goes, Lange Vorslstraat 36 Bergen op Zoom, v.d. Rijtstraat 1 Roosendaal, Nieuwe Morkt 64 Ellen-Leur, Winkelcentrum 102 leeg hoor", vindt een oudere mevrouw. „Maar die bomen zijn wel leuk". Ze wijst naar de rij platanen en vraagt bezorgd: „Moeten die weg? Eigenlijk wel zonde. Als je die nog een paar jaar de ruimte geeft om te groeien worden die ook prach tig". Een meneer in pak wordt bijna boos als hij het ontwerp ziet. „Dus als ik het goed begrijp, verandert er helemaal niets, op die rij bomen na. Ik dacht dat er een fontein zou komen. En wat moet dat gaan kosten? Nee, ik wil het niet eens weten. Goeiedag". Niet iedereen is negatief. „Ja, ik heb deze schets al gezien en ik vind hem geweldig", vertelt een winkelende vrouw. „Ein delijk wordt er eens wat groter gedacht dan alleen maar in bankjes of bestrating. Ik hoop dat het hele plan erdoor komt en dat de gemeente niet alleen maar een begin maakt en ver volgens weer afhaakt. Het Abdijplein is ook mooi gewor den en het zou voor Middel burg goed zijn wanneer ook de Markt die aandacht krijgt die zo'n stadsplein verdient". Voor wethouder E.M.J. van Brummelen-van Wilgen is de discussie over de autovrije Markt eigenlijk een gepas seerd station. „Dat individuele ondernemers er schade van ondervinden is natuurlijk heel jammer. Je kunt ook zeggen dat een andere bakker of groenteman er juist profijt van heeft. Maar ik ben bestuurder en het gaat mij om het belang van de stad als geheel. Middel burg is nog steeds hartstikke gezellig en zolang dat beeld bestaat bij bezoekers en inwo ners is er niks aan de hand. Voor de stad als geheel is het autovrij maken helemaal niet slecht geweest. De evenemen tencommissie SEM doet heel erg zijn best om de Markt aan trekkelijk te maken. De maan- dagmarkt is hier een goed voorbeeld van. Maar ook op zaterdag is er van alles te doen. Wat belangrijk is, is de herinrichting". De gemeente heeft één mil joen beschikbaar voor het opnieuw inrichten van de Markt. Het schetsontwerp van SVP Architectuur en Stede bouw kost in zijn totaliteit zeker het dubbele. „Daarom denken we nu in eerste instan tie toch aan een eerste aan zet", vervolgt Van Brummelen. „De randen langs de gevels en de bomen. Het is aan de nieu we gemeenteraad om te beslissen of dat geld er inder daad voor vrijgemaakt wordt en of er verder gegaan wordt met het hele plan. Maar de raad heeft het college in maart dit jaar de opdracht gegeven om met een plan te komen en dat hebben we nu gedaan. Er is een visie en een plan van aanpak. De rest is aan de nieu we gemeenteraad". Anjo van Limbergen:...de sfeer klein en intiem houden... Conny Bommeljé: ...zelfs de wasbak gaat mee in de auto... „We hebben echt hartstikke leuk samengewerkt in die zes jaar", vertelt Conny Bom meljé-Hollebrandse. „Maar ik wilde eigenlijk eens wat meer vrije tijd en dat gaat moeilijk als je een eigen kapsalon hebt". Om haar tijd zelf in te kunnen delen is ze een ambu lante kapperszaak begonnen. „Ik had eerst het idee om met een soort rijdende kapsalon te komen. Dat je in een camper voor komt rijden en dat de klant dan maar in hoeft te stap pen. Maar ik probeer het eerst maar zo", lacht ze. Met haar De Stichting Delta-show houdt in het weekend van 15, 16 en 17 november een kleindierententoonstelling in de Kruitmolen in Middelburg. Meer dan twaa'fhonderd dieren zoals fazan ten, ganzen, eenden, konijnen en cavia's zijn op de tentoon stelling te bewonderen. De rasdieren op de kleindierenten toonstelling zijn ingezonden door fokkers uit de hele provincie Zeeland en omliggende provincies. Aan de tentoonstelling is een wedstrijd verbonden waarvan de prijzen op vrijdagavond worden uitgereikt. Naast de dierententoonstelling kunnen bezoekers kennis maken met andere activiteiten zoals hout snijwerk, poppenmaken en een verloting. De kleindierenten toonstelling is op vrijdag van 20.30 tot 22.30, op zaterdag van 10 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 17 uur geopend. Caroline en Jan Louisse heb ben verstand van persoonlijke verzorging. Ze 'ogen' beiden goed; ze zien er jong en ont spannen uit. Dat moet haast wel vertrouwen wekken bij klanten die advies voor een geur of huidverzorging wen sen. Jan Louisse vertelt enthousiast over de ontwikke ling van de afgelopen tien jaar: „Vroeger waren we een speci aalzaak in huidverzorging en geuren. Ook al was het buiten dertig graden, wij liepen altijd keurig netjes rond met strop das en in pak. Buiten lag de rode loper uit. Nu is onze kle ding nog steeds verzorgd, maar we realiseren ons dat je er, onbedoeld, afstand mee kunt kweken. Vandaar dat we ons imago iets wilden aanpas sen, drempelverlagend wer ken dus. Dat betekent dat we ons assortiment ook hebben aangepast". „Onze kracht is dat wij de tijd nemen om advies te geven aan klanten die daar behoefte aan hebben. Naast de geuren en huidverzorging, verkopen we cadeau-artikelen die horen bij persoonlijke aankleding. Te denken valt dan aan sjaaltjes, sieraden, haarspelden". ,Ja', vult Caroline aan,„wij hebben een klein winkeltje en automatisch denken mensen dat het dan ook wel een duur winkeltje zal zijn. Voelen de mensen zich hier welkom en komen ze zelf eens kijken dan blijkt tot hun grote verrassing dat het met de prijzen wel mee valt". „Mensen moeten makkelijk binnen kunnen komen. Dat betekent een open etalage aanbieden. De mensen moe ten kunnen zien wat er te koop is. Alle voor de geuren geplaatste glasplaten hebben we daarom weggehaald. Laat het maar zien. We kunnen het ons gewoon niet permitteren om een duur imago te heb ben", vertelt Jan verder „Wij leveren een product met aan dacht voor de klant tegen een bepaalde kwaliteit. Ik kijk een klant aan en weet op maat advies te geven. Ik maak het in de praktijk mee dat een klant over een wondermiddel heeft gelezen. Bij gebruik van zo'n middel gaat het helemaal fout en raakt de klant in paniek. Bij ons is een dergelijke situatie ondenkbaar. Wij hebben een persoonlijke binding met de klant". Inmiddels helpt Caroline een klant, maar komt toch nog benadrukken dat een persoon lijke binding met de klant pre cies het plezier geeft in het werk. „Vaste klanten komen hier enthousiast hun pas gekochte jas showen. Hartstik ke leuk natuurlijk. Het geeft ons de kans nog eens te infor meren in hoeverre een recent aangeschaft produkt bevalt". Caroline en Jan Louisse: „Persoonlijke binding met de klant geeft plezier in het werk". Het klinkt jong en grensverleggend, dat past ook goed hij de ontwerpen van internationale allure. Het zijn stuk voor stuk kunstwerken. Die staan in je kamer. De Young International meubelen zijn echter meer. Ze zijn namelijk oerdegelijk met de hand vervaardigd. Als je in zo'n bank. fauteuil of stoel gaat zitten, dan ben je meteen verkocht aan het comfort. Want het zit meesterlijk in dit Nederlandse vakmanschap. ,&\e c^ze cotnbinatie y- •^eV Paaide, de6e 12000m2 showroom Marconistraat 15. Goes iïMfii:MiJiiiMihdi>'H Tel. 0113-220840 INTERZHEUBEL auto rijdt ze door heel Zeeland om haar klanten te knippen, spoelen, kleuren of permanen ten. „Vooral veel werkende mensen vinden dit een pretti- De Middelburgse sportzaak Erik's Wintersport houdt op donderdag 21 en vrijdag 22 november een ruilbeurs van ski-artikelen in het gebouw aan de Burggang 26. Op de beurs kunnen artikelen zoals ski-kleding, ski-schoenen en andere accessoires worden geruild. Op woensdag 20 november kunnen spullen voor de beurs worden ingeleverd bij de sportzaak. Van de spullen die worden verkocht ontvangt Erik's Wintersport tien pro cent. Niet verkochte spullen kunnen weer worden opge haald bij Erik's Wintersport. ge manier. Het is net als bij een gewone kapsalon, maar dan thuis. Ik neem alles mee, zelfs de wasbak kan achter in de auto. Sommige klanten denken dat ze met hun knieën voor het bad moeten gaan zitten om hun haar te wassen, maar dat hoeft al lang niet meer. Nee, het is echt net als in de kapsa lon. Maar dan met het voor deel dat je niet hoeft te wach ten in een wachtruimte maar gewoon in je eigen huis". Haar voormalige zakenpartner Anjo van Limbergen verbouw de een deel van zijn huis in Oost-Souburg om tot Kapsa lon Haarscherp. Wie hier bin nenkomt, kan bijna niet gelo ven dat de ruimte een paar maanden geleden nog garage was. „Ik heb de verbouwing helemaal zelf gedaan", zegt Van Limbergen. „De bedoeling was een gemoedelijke sfeer. Niet dat je het idee hebt dat je in een steriele kapsalon bin nenkomt. Ik wil de ruimte juist klein en intiem houden", ver telt Van Limbergen. „Want daar ontbreekt het nogal eens aan in de grotere kapsalons, waar soms wel twaalf kappers tegelijk werken. Sommige klanten zijn zó kind aan huis dat ze gewoon zelf hun eigen koffie pakken. En zo moet het ook, vind ik". Beide kapsalons zijn op zon dag en maandag gesloten. Ron de Jonge van Focus Optiek in Dauwendaele. Naast gewone brillen verkoopt Focus Optiek ook veiligheids- brillen en andere bescher mingsartikelen. De tweede vestiging van Focus Optiek md heeft naast een uitgebreide sortering brillen ook bescher mingsartikelen voor bedrijven. „Het is eigenlijk een beetje onze specialiteit", vertelt be drijfsleider Ron de Jonge. „Omdat we hier voor bijvoor beeld bedrijven uit het Sloege- bied prima bereikbaar zijn heb ben we ons daarin gespeciali seerd", vervolgt hij. Focus Optiek heeft al jaren een goede reputatie waar het gaat om veiligheidsbrillen die door het bedrijf zelf worden ontwikkeld. Nu heeft de zaak ook speciale veiligheidspaketten samenge steld. „In zo'n pakket zit bij voorbeeld alles wat een tim merman op het gebied van bescherming nodig heeft", meldt De Jonge. De ouderwet se veiligheidsbrillen bestaan bij Focus Optiek niet meer. Tegenwoordig zijn ook dit soort brillen met gangbare monturen uitgevoerd. Boven dien zijn de brillen ook ver krijgbaar met geslepen glazen van iedere denkbare sterkte. De Jonge: „Een brildragende lasser hoeft nu ook niet meer moeilijk te doen. We montere- ren dan gewoon een bril in de laskap en de lasser kan gewoon zijn werk doen zonder met zijn bril in de knoei te komen". Naast veiligheidsbrillen heeft Focus Optiek een uitgebreide collectie gewone brillen, zon nebrillen en een weerwinkel met barometers, thermome ters en hygrometers. „We heb ben ongeveer dezelfde collec tie monturen als in onze zaak aan de Nieuwe Burg in Middel burg", aldus De Jonge. Bril dragers die jonger dan dertien jaar zijn hebben nog een extra voordeel bij Focus Optiek. „We hebben een speciaal kinder plan met een extra service. Als bijvoorbeeld het recept van de oogarts binnen een jaar na aankoop wijzigt dan zetten wij er gratis nieuwe glazen in. Daarnaast wordt de bril gere pareerd als de bril breekt, onderdelen worden verloren of er krassen in de glazen zit ten. Die extra verzekering blijft net zo lang duren totdat het kind dertien jaar is geworden". per 15 kilo BpuwCenter voor binnen en buiten 0 i 15 Kg Spachtel Fijn in een meer dan uitstekende binnen/buiten kwaliteit. Extra voordelig door onze eigen inkoop. Het voordeel is voor u. Shop Goes: Stanleyweg 2 (bij de Zeelandhallen). Shop Vlissingen: Industrieweg 11. E-mail: jato@?eelandnet.nl Internet homepage wvwweelandnet.nl/iagertolhoek Het groene warenhuis Intra- tuin heeft wat extra inkopen gedaan om de najaarsavonden thuis van wat extra sfeer te voorzien. 'Kerst met internatio nale allure' is de titel van de kerstmarkt die Intratuin jaar lijks houdt, Om een goed over zicht te bieden hebben ze in Koudekerke het thema uitge werkt. De diverse producten worden in verschillende ka mers getoond zodat de consu ment een beter overzicht heeft van welke versiering thuis het beste tot zijn recht komt, De Nederlandse Midden standspartij heeft sinds okto ber ook een afdeling in Zee land. Daarmee heeft deze par tij nu in elke provincie een afdeling. Voorzitter is F.W. van Broekhoven in Goes. De partij wil vooral de lastenverzwaring voor middenstanders aanpak ken. Volgens Van Broekhoven wordt er nagenoeg geen reke ning gehouden met midden standers, hoewel die goed zijn voor de helft van het jaarlijkse inkomen van de regering. Dick Bruna heeft het boek Kersmis van zolder gehaald om opnieuw uit te geven. Aan het boek is niks veranderd; de oorspronkelijke uitvoering is gehandhaafd met stevige kaft. Kerstmis is verkrijgbaar in een speciaal kerstmis feestpakket, samen met een video van het verhaal, ingesproken door Dick Bruna zelf. Het kerstpak ket kost f 35,- in de boekwinkel. De winnaars van de ontwerp wedstrijd voor de verpakking van een doosje vitaminen bij drogisterij 'Uw eigen drogist' in winkelcentrum Dauwendae le zijn bekend. Het meest aan sprekende doosje werd ge maakt door Sophie Hamilton (9 jaar). Zij won een radiocas- settedeck. De tweede prijs is voor Jordi Vreede (5 jaar). Hij kreeg een draagbare cassette speler en Aarti Bisoen (9 jaar) mocht een aantal muziekcas- settes meenemen. Een fabri kant van een bekend vitamine product sponsorde de wed strijd die bedoeld was voor kinderen tussen vijf en tien jaar. De Internetservice van de Provinciale VVV boekte suc ces. Meer dan 23.000 gebrui kers maakten er in augustus gebruik van. Ook werden E- mailberichten verzonden met verzoeken om reserveringen, brochure-aanvragen en zakelij ke correspondentie. De berich ten kwamen zowel uit binnen- als buitenland. De Provinciale VVV houdt per 28 november op te bestaan. Niet als organisatie, maar met die naam. Vanaf die dag wordt de titel Bureau voor Toerisme Zeeland op de nieuwe struc tuur en het nieuwe beleidsplan geplakt. De presentatie vindt plaats in Hof Domburg. Vervuilde dieselmotoren hebben na 1 januari de kans om niet meer door de APK- keuring te komen. Maar zover hoeft het niet te komen, want Stam Automotic Products in Beverwijk heeft een reinigings middel ontwikkeld dat de roet- vorming bij dieselmotoren op heft. Volgens de fabrikant rijdt de diesel al na zestig kilometer 'roetvrij'. het product heet Tecflow Speedcleaner en is te koop bij garages en de betere autoshop. Tyco Toys is met een video camera voor kinderen op de markt gekomen. Het (echte) speelgoed werd gelijk uitge roepen tot 'Speelgoed van het jaar 1996'. Deze Tyco Video- cam kan worden aangesloten op alle moderne televisies. De opnames kunnen zowel met een worden afgespeeld als op genomen via de videorecorder op een gewone VHS-band. AND Electronic Publishing heeft de 115 meest bezochte musea op CD-Rom gezet. Naast toegangstijden, entree prijs en toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers krijgt de gebruiker een beeld van wat de musea te bieden hebben. Boekhandel en computerzaken leveren de CD-Rom vanaf eind november voor f 39,95. Sinterklaas logeert ook dit jaar weer in Nuenen. De dorps boerderij waar de bisschop uit Spanje elk jaar logeert draagt dan de naam Sinterklaashof. Kinderen kunnen hem schrij ven. Het adres: Sinterklaashof 5670 NA Nuenen. Voor ant woord moet een postzegel van een gulden worden bijgeslo ten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 19