a 'Een rotje in je oor is niet goed voor je gehoor' Dag van de Zeeuwse hoogaars met presentatie Hoogaarsbitter Colorful Future VOOR LEZERS VAN DE FAAM/DE VLISSINGER, SAMEN MET ALHAMBRA EN KIWANIS Q JL/E 0 O Z? Bijscholing voor minicampinghouders BON Cinema Alhambra in Vlissingen heeft ook dit jaar weer samenwerking gezocht met de PZC Week bladen De Faam en De Vlissinger om de voorpre mière van Walt Disneys 'De Klokkenluider van de Notre Dame' van Walt Disney aan te bieden. De totale opbrengst van de voorpremière gaat via de serviceclub Kiwanis naar het jodiumproject van Unicef. Kaarten a f 25,- kunnen uitsluitend via de bon in deze krant worden besteld. De Klok kenluider voor het goede doel wordt vertoond op woensdag 27 november, een dag later staat de landelijke première aangekondigd. 150 kaarten Kleurwedstrijd Inzenden isnep Pictures Gevonden Op Schouwen-Duiveland begint binnenkort een cursus professionalisering voor ondernemers en medewerkers in de sector Kleinschalig Kam peren. De cursus wordt uitgevoerd in het kader van het drie jaar durende project Plattelands- toerisme Zeeland. Voor de organisatie tekent de Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranje zon te Oostkapelle. Minicampinghouders op Walcheren kunnen ook inschrijven. Om het publiek kennis te laten maken met de oorspronkelijke bouwwijze van de hoogaars houdt de Stichting Behoud Hoogaars zaterdag 16 november een open dag rond de restauratie van de laatste nog varende vissersmanhoog- aars, de YE 36 Andries Jacob. De open dag is van 10 tot 17 uur op het terrein van Dutch Clea ning Mill aan de Kleverskerkseweg in Middel burg. In het gebouw van de Stedelijke Scholenge meenschap Middelburg (SSGM) wordt zondag 17 november een interculturele jongerenmani- festatie gehouden. Tijdens Colorful Future - zoals de dag genoemd wordt - zijn er optredens van de Zeeuwse band Blof, de reggeaband Kendread en de Turkse band Deniz. Woensdag 13 november 1996 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 The Hunchback of the Notre Dame voor jodiumproject Unicef De Klokkenluider van de Notre dame (The Hunchback of the Notre Dame) is weer zo'n typi sche familiefilm. Elke jaar heeft Alhambra tijdens de feestda gen in december een dergelijke vertoning in huis. Vorig jaar genoten talrijke families van Pocahontas. Ook toen ging de kas van die avond voorpren- miere naar een goed doel. Ad Weststrate van Alhambra is er nu nog trots op dat 'ondanks de hogere entreeprijs' de zaal toch uitverkocht was. Hij ver wacht ook dit jaar weer volle bak. ,De avond", zo legt de bio- Ja, ik wil 2 kaartjes a f 25,- voor de voorpre mière van Walt Disneys The Hunchback of the Notre Dame. naam adres postcode plaats scoop-eigenaar uit, „heeft een speciale sfeer. De bezoekers worden met meer glitter en glamour binnengehaald en er staat een drankje en een hapje klaar. Na de voorstelling vorig jaar was het reuzegezellig. Ik kan natuurlijk honderdvijftig kaarten aan een geselecteerd publiek sturen, maar dat vind ik maar niks. ledereen moet dezelfde kans hebben om bin nen te komen tijdens zo'n spe ciale filmavond. We vragen vijfentwintig gulden voor een kaartje. En dat is helemaal voor Kiwanis". De vertegenwoordigers van Kiwanis Middelburg op Wal cheren zijn dolgelukkig met het initiatief van Weststrate. Ze zijn al een tijdje bezig met het jodi umproject van Unicef en heb ben al f 7.500,- bijeen vergaard. „Ons doel om tienduizend gul den op te halen wordt op deze manier royaal gehaald", ver woorden Hub Rooijackers en Ben Maas van Kiwanis. En: „Het is een heel belangrijk pro ject. Unicef onderkent dat veel kinderen een jodiumprobleem hebben. Met het geld van onder meer de wereldwijde organisatie Kiwanis kunnen ze kinderen in ontwikkelingslan den nu van het broodnodige jodium voorzien". drie. Verder zijn er nog twintig kleinere prijzen die bestaan uit boekjes van Walt Disney en vrijkaarten voor de bioscoop. De Klokkenluider van de Notre Dame is het klassieke verhaal van Victor Hugo over Quasi modo. De gebcohelde wordt verliefd op de mooie zigeunerin Esmer alda, maar die heeft weer een verhouding met kapitein Phoe bus. Quasimodo heeft echter wei nig ervaring, noch in het leven noch in de liefde. Hij woont immers in de toren en waagt zich slechts zelden buiten. Als hij dan een keer op het feest der zotten is geweest en de kapitein en Esmeralda als vrienden krijgt verandert zijn leven op slag. Bevrijd uit de koude omklem ming van de torenmuren ont dekt hij een wereld waarin hij welkom is. Wie twee kaartjes wil bemachtigen voor de voor première van The Hunch back dient onderstaande bon in te vullen en voor 18 november op te sturen naar PZC Weekbladen De Faam De Vlissinger, Antwoordnummer 123, 4380 VB Vlissingen. Ook de ingekleurde teke ning dient naar dat adres te worden gezonden. Kiwanis is een wereldwijde organisatie en heeft aan Unicef beloofd honderd miljoen dollar te geven voor het jodiumpro ject. Nederland moet daar een procent van ophoesten waar van meer dan tienduizend gul den uit Walcheren komt. Om te laten zien dat Alhambra mee werkt wordt de gevel op geraf fineerde wijze omgetoverd tot de Notre Dame. Sponsors nemen die klus voor hun reke ning. Verder wordt er nog een kleurwedstrijd gehouden. Ook dat gebeurt in samenwerking met de PZC Weekbladen De Faam/De Vlissinger op Walche ren. Kinderen tot twaalf jaar mogen meedoen. Een deskun dige jury beoordeelt de inzen dingen waarna fiets, een foto apparaat en een horloge wor den toegekend aan de eerste "O. O presents O 0L T\É presents O Q Klokkenluider^ Buzzer - Op het Middelburgse politiebureau zijn in de periode van 18 oktober tot en met 1 november de volgende voorwer pen aangegeven: zilveren ring (filigrain), twee goudkleurige armbanden, broche met twee dolfijnen, Canon fototoestel, haarband, keukenmes, zwarte baseballpet, portemonnees, babyschoen met sok van blauwe spijkerstof, schoolschrift, speel goed, fopspeen, piepschildpad, knuffelbeer, Zeelandkaart, VSB- bankpas, Phillips buzzer, Rucanor handschoenen, diverse horloges, felblauwe meisjesjas maat 176 met opschrift Nick Name, diverse horloges, sleutels en sleutelbossen. Brandblusser - Bij de politie in Vlissingen zijn tussen 18 oktober en 4 november de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: zwart kinderzitje, gouden armband, gouden schakelarm band, zilverkleurige oorbel. Euro pas, brandblusser, goudkleurige leesbril, twee zwarte portemon nees met inhoud, rode porte monnee, zilveren dameshorloge, wit horloge met bruin bandje, double horloge, pas 65, Neder lands rijbewijs, bruine honden- riem, medaille NWB avondvier daagse, benzinedop van een Daf, diverse fietsen, diverse sleutels en sleutelbossen, stof fen knuffeleendje, gouden bro che met parel, zwarte tas met Lion King brooddoos, zwarte schoudertas en een CBR-certifi- caat. De voorwerpen worden drie maanden bewaard en kun nen worden afgehaald tijdens kantooruren. Zakmes - In de periode van 30 oktober tot en met 7 november zijn bij de politie in Middelburg de volgende gevonden voorwer pen aangegeven: Minolta foto toestel, twee fietslampen, Puch bromfiets, Vespa bromfiets, buz zer, gouden dameshorloge, Junghans horloge, blauwe meis jestas met print, zwart kinderzit je, zwarte paraplu, grijze attaché koffer, Hobbs bier, gouden hals ketting met hanger, wieldop, Vic- torinox zakmes, diverse porte monnees, diverse fietsen, diver se sleutels en sleutelbossen. De gevonden voorwerpen worden drie maanden bewaard en kun nen tijdens kantooruren worden afgehaald. 'Ik deed heel link en nu mis ik ook nog een pink', 'Ik stak het lontje aan maar toen ging ik eraan' en 'Geef de ambulance ook eens een leuke oudejaarsavond'. De Decemberkalender van het Regionaal Halt Buro laat duidelijk zien wat basis schoolkinderen vinden van het stunten met vuurwerk. De kalender is het resultaat van een vuurwerkcampagne op basisscholen op Walche ren. Kinderen uit groep 7 en 8 werd gevraagd een poster te ontwerpen met een tekening en een slogan erop. De beste tekeningen zijn opgenomen in een kalender voor de maand december. Deze is verkrijgbaar bij het Regionaal Halt Buro in Middelburg. Eén van de tekeningen in de Decemberkalender gemaakt door Jennie van der Schoor, leerling van De Schute in Biggekerke. Oranjezon verzorgde in 1995/1996 op Walcheren een vergelijkbare cursus voor minicampinghouders. Deze cursus bleek in een behoefte te voorzien. En dat was de aanlei ding voor de Provincie Zee land om subsidie beschikbaar te stellen om recreatieonder nemers in andere delen van Zeeland in de gelegenheid te stellen zich bij te scholen. Het wel of niet beantwoorden aan bepaalde kwaliteitseisen in welke toeristische sector dan ook is een aandachtspunt voor de Provincie. Veel vakantiegasten die van rust en ruimte houden kiezen tijdens hun verblijf in Zeeland voor een plaats op een mini- camping of ih een fruityaarde. Naast rust en ruimte verwacht de vakantievierder ook 'kwali teit'. Op peil houden of verbe teren daarvan is uitgangspunt voor elke les. Voor de diverse onderwerpen worden deskundige gastdo centen uitgenodigd die vooral praktische tips geven. In de cursus wordt onder meer aan dacht besteed aan administra tieve zaken zoals: promotie, reserveringen, annuleringen, gastenadministratie en verze kering. Daarnaast zal uitge breid worden stilgestaan bij de kwaliteit van de dienstverle ning op de camping en hoe deze te toetsen is. Ook klach tenbehandeling staat op het programma. Een heel ander aspect is de presentatie van het bedrijf. Kamperen bij de boer of in de fruitgaarde laat de kampeerder kennismaken met een agra risch bedrijf. Het is belangrijk dat de geïnteresseerde kam peerder hierover op een vlotte manier wordt geïnformeerd. Het houden van rondleidingen en het spreken voor groepen zal tijdens de cursus worden geoefend. De informatiever strekking op de camping mag zich uiteraard niet beperken tot het eigen bedrijf. De cursus eindigt met een bezoek aan bedrijven van enkele deelnemers. Zij zullen hun bedrijf 'presenteren' aan de medecursisten. In totaal omvat de cursus zes lesavon- den en twee dagexcursies. De lessen worden gegeven in het Dorpshuis te Ellemeet. De eer ste lesavond is op 14 novem ber aanstaande. Momenteel hebben twintig deelnemers zich ingeschreven uit de regio Schouwen Duiveland en Noord-Beveland. Ook belang stellenden uit andere delen van de rovincie kunnen mee doen. Voor informatie: 0118- 581507. Gedeputeerde Gert de Kok neemt bij wijze van openings handeling de eerste fles Hoog aarsbitter in ontvangst. De open dag vormt de afsluiting van het Jaar van het Indus trieel Erfgoed 1996 in Zeeland. Behalve de YE36 (bouwjaar 1900) zijn nog enkele andere hoogaarzen en hengsten te bezichtigen. Ook is er een uit gebreid randprogramma zoals het boeten van netten, ver koop van vis en broodjes, de presentatie van hoogaarsbitter en jenever door ketel I en er is muziek. Nettenboeter Lein de Nooyer vertelt sterke zeever halen bij zijn werk. Ook is er een scheepstentoonstelling aan boord van de Zeeuwse klipper Anna Catharina anno 1892 van schipper Feiko Kou- denburg. Ook is er een zeilma ker aan het werk. De vereni ging botterbehoud geeft infor matie over de oude visser schepen op de Zuiderzee (IJs- selmeer) en er worden oude liedjes gespeeld op een draai en buikorgel. De YE 36 is sinds een aantal maanden in restauratie. Van de winter wordt het achter schip gerestaureerd en de kiel- balk vervangen. Ook worden op diverse plaatsen nieuwe inhouten aangebracht, het schip krijgt ook een nieuwe motor. Scheepstimmerlui zijn tijdens de open dag aan het werk. Dat vak verdween toer ijzer de overhand kreeg bij d€ scheepsbouw. Wie de open dag wil bezoeken kan rechtstreeks naar de loka- tie rijden, maar kan ook elk half uur gebruik maken van een veerdienst met de sleepboot Marsyl II en hoogaars De Wet vanaf het kantoor van de havenmeester van de Arne aan de Rouaansekaai. De YE 36 Andries Jacob te water. De Antilliaanse Freetime Band komst. Verschillende stands B/0 f treedt ook op tijdens de interculturele jongerenma- nifestatie. opent de dag om 13 uur. Bart Hoogenboom, vertegenwoor diger van Youth for Develop ment and Cooperation, vertelt hoe jongeren wereldwijd wer ken aan een kleurrijke toe komst. Hamid Al-Basri zingt lie deren uit Irak. Naast de muzikale optredens zijn er ook workshops over Antilliaanse dansen, de princi pes van zelfverdediging, jonge ren en politiek, discriminatie en vooroordelen, radio, rappen, Islam en jongeren en de toe- bieden informatie. De Zeeuwse Sportraad doet een oproep voor sporten op basis van 'fair play' met haar project Sport- principes. Thomas Siahaya, medewerker van Maximaal, presenteert de dag. Het programma kwam tot stand door een werkgroep van jongeren, op initiatief van het Oecomenisch Centrum voor Jeugd en Jongerenwerk en het Centrum voor Internationale Samenwerking Zeeland.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 17