I waoovliet Statenvergadering de najaars winterkollektie is binnen Provincie Zeeland •- Negen milieuverbeteringen «■«Officiële Mededelingen Jaarverslag commissaris wij repareren alle merken NAAIMACHINES nu GRATIS gehaald en gebracht In beroep Commissies V' -. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Ruimtelijke Ordening Streekplanuitwerking rijksweg 57 Streekplanuitwerking Beleidsplan Oosterschelde Milieu Bodemverontreiniging Suzanneweg Sint Annaland SINGER - PFAFF - HUSQVARNA - ELNA Goes Opril Grote Markt 9 Tel. 0113-227982 LEWENSTEIN - PFAFF - ELNA - SINGER Provinciale staten vergaderen vrijdag 22 november, 10.00 uur, in de Statenzaal, Abdij 10, Middelburg. De vergadering is openbaar. Scfrra NETTE VERKOPERS m/v - s'/- Pi. Woensdag 13 november 1996 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 Abdij Vroongronden op Schouwen-Duiveland De provincie heeft van het ministerie van volkshuisves ting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) een subsidie van ruim 8,7 ton gekregen om de kwaliteit in negen milieubeschermingsge- bieden te verbeteren. De negen projecten zijn: Verbetering van de waterkwaliteit en de natuurwaarde van de Zwartenhoekse Kreek door het aanleggen van een omleidings- sloot, baggeren van de voedselrij ke sliblaag, actief biologisch beheer, aanpassing van de oevers en peilverhoging. Herstel van vochtige vroongron den bij Westkapelle door het verwijderen van een kartingbaan, waarna het gebied wordt ingericht als natuurontwikkelingsgebied. Uitbaggeren van de Weversinlaag, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd. Aanleg van een natuurvriendelijke oever langs het Isabellakanaal; hierdoor wordt een aanzet gege ven voor de ecologische verbin dingszone tussen de Zwartenhoekse Kreek over het Kanaal van Gent naar Terneuzen naar de Braakman, via het kreken- gebied bij Assenede in Oost- Vlaanderen. Inventarisatie van planten op de vroongronden van Schouwen, wat moet leiden tot een juist beheer van hele zeldzame planten van duinblauwgraslanden. Voortgangsonderzoek op de vroongronden van Schouwen naar aanleiding van eerdere maatregelen die ten doel hadden het verdwijnen van zeldzame plantensoorten te voorkomen. Ondersteuning van het Schelde Informatie Centrum, waardoor het centrum beter in staat wordt gesteld de doelstellingen van het beleidsplan Westerschelde te realiseren. Stimulering van milieuvriendelij ke landbouw door onder andere de hoeveelheid gewasbescher mingsmiddelen en (kunstmest stoffen te verlagen. Herinrichting van de Galgepolder- West, waardoor een geïsoleerd natuurgebied ontstaat dat aan trekkelijk is voor (kust)vogels. In Zeeland zijn veel gebieden die extra bescherming en aandacht nodig hebben. Voor deze milieu- beschermingsgebieden kunnen stimuleringssubsidies worden verkregen van het ministerie van Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben 8 oktober 1996 de streekplanuitwerking tracé rijks weg 57 (Middelburg-Veere) en de antwoordnota definitief vastge steld. De streekplanuitwerking is nodig voor de gemeenten om in de be stemmingsplannen de weg te kunnen inpassen. Daarbij gaat het om gronden en alle andere belangen die bij de aanleg van de weg aan de orde zijn. De streek planuitwerking is globaal. Verdere detaillering komt in de gemeente lijke be-stemmingsplannen aan de orde, nadat het zgn. open planuit- werkingsproces (inspraak door rijkswaterstaat) heeft plaatsgevon den. De streekplanuitwerking ligt van 7 november tot en met 18 decem ber 1996 ter inzage bij het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, op werkdagen van 9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur, bij de gemeen ten Middelburg en Veere en bij de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke (tijdens kantoor uren). De stukken kunnen eventueel worden opgevraagd bij het infor matiecentrum (tel.0118-631400). VROM. Dit gebeurt vanuit de Bijdragenregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM). De subsidie die de provincie heeft gekregen bedraagt 872.775 gulden. Met de uitvoering is echter een bedrag gemoeid van ruim 2,5 miljoen gulden. Zowel de provincie als andere overheden, organisaties en individuele landbouwers heb ben het aanvullende bedrag beschikbaar gesteld. Sommige projecten zorgen rechtstreeks voor kwaliteitsverbetering in de gebieden, andere kunnen ook op termijn dit doel verwezenlijken. Het ministerie heeft voor het uitvoeren van de BGM in Zeeland een kleine 5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de periode 1996-1999. Voor dit bedrag zijn projecten uit te voeren ter grootte van zo'n zestien miljoen gulden. Door de stimule ringsregeling van VROM is het dus mogelijk veel verbeteringen door te voeren. Commissaris van de koningin drs. W.T. van Gelder doet over de periode september 1995/96 verslag van zijn bezigheden. Genoemd worden onder meer de uitreiking van de Four Freedoms Awards Middelburg en bezoeken van ambassadeurs aan Zeeland. Ook over rampenbestrijding, burgemeestersaangelegenheden en koninklijke onderscheidingen wordt het een en ander vermeld. In het verslag zijn opgenomen de ambtsinstructie en enkele toe spraken uit de verslagperiode. Het jaarverslag is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400. Provinciale Staten van Zeeland hebben op 7 april 1995 het be leidsplan Oosterschelde vastge steld. Dit plan omvat het Ooster- scheldegebied en vervangt het beleidsplan uit 1982. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 21 november 1995 de daarbijbehorende streekplanuit werking definitief vastgesteld. Deze uitwerking vult het streek plan 1988 nader in met betrek king tot natuur, visserij, recreatie en haventerreinen. De streekplanuitwerking ligt van 7 november tot en met 18 decem ber 1996 ter inzage bij het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, op werkdagen van 9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur en in de gemeentehuizen van Bruinisse, Duiveland, Zierikzee, Middenschouwen, Westerschouwen, Veere, Noord- Beveland, Goes, Kapelle, Reimers- waal en Tholen. De stukken kunnen eventueel worden opge vraagd bij het informatiecentrum (tel.0118-631400). Kosten f 15.-. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de locatie Suzannaweg te Sint Annaland ernstig is. De beschikking ligt met de overi ge stukken van 7 november tot en met 18 december 1996 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Mid-delburg, op werkdagen van 9-12 en 14-16 uur, en in het gemeente-huis van Tholen en Sint Philips-land, Markt 1-5 te Sint Maartens-dijk, op werkdagen van 9-12 en (na telefonische afspraak 0166-668200 tst 13) van 14-16 uur en woensdagavond van 17-20 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 december 1996 een be zwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. rxa.a.icesit r um. Nieuws In vergelijking met de de begro tingszitting van afgelopen vrijdag hebben de statenleden een betrekkelijk kleine agenda af te werken volgende week. Energie De staten spreken zich uit over het energiebeleid dat de provincie de komende jaren wil voeren. Er lijken nogal wat veranderingen aan te komen in de organisatie van de energiesector, vooral doordat het particuliere bedrijven vrij staat stroom te gaan leveren. De gevolgen hiervan voor de nv Delta Nutsbedrijven werken recht streeks door voor de provincie, want die heeft 50 procent van de aandelen van het nutsbedrijf. Behalve aan die organisatorische ontwikkelingen wordt in de nota aandacht besteed aan de verschei denheid in energie-opwekking. In de algemene vergadering van aandeelhouders van Delta Nutsbedrijven op 16 december komt de organisatructuur aan de orde. De staten beraden zich in hun vergadering op het standpunt dat de provinciale aandeelhouders daar moeten uitdragen. Ook moet een standpunt worden ingenomen over het onderne mingsplan 1997. Economie Ter stimulering van de werk gelegenheid heeft het ministe rie van economische zaken onderzocht hoeveel ruimte er is in Nederland voor economi sche activiteiten en welke problemen zich daarbij voor doen. De vraag spitst zich toe op het voldoende en op maat voorhanden zijn van industrie- en bedrijventerreinen met de daarbij horende voorzieningen in alle provincies. De staten wordt gevraagd een ton uit te trekken voor onderzoek in Zeeland. Het rijk heeft toege zegd ook aan het onderzoek bij te dragen. Goedkeuring wordt gevraagd voor de jaarstukken 1995 van de Stichting voor economische ontwikkeling Zeeland (SEOZ). De stichting werd in 1983 opgericht ter financiële ondersteuning van de toenmalige Koninklijke Maatschappij De Schelde bij de verzelfstandiging vanuit het RSV- concern. Verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen bij de huidige Koninklijke Scheldegroep. Zo wordt gemeld dat de orderpor tefeuille in 1995 ruim 1,5 miljoen bedroeg. Fractievergoeding Voor de bekostiging van het werk van de statenfracties wordt een vergoeding verleend die is geba seerd op een algemeen bedrag en en bijdrage per fractielid. Om ook de kleine fracties voldoende financiële armslag te geven, wordt voorgesteld de bedragen De adviescommissie bezwaar schriften houdt dinsdag 19 november viermaal zitting in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. De eerste zitting is om 15.00 uur. Gehoord wordt Petroplus International bv in Rotterdam, die bezwaar maakt tegen de weige ring van subsidie voor infrastruc turele en milieutechnische activi teiten. Volgens de provincie voldoet de aanvraag niet aan de regels van het economisch- toeristisch ontwikkelingsfonds (ETOF). Ook de provincie wordt gehoord. Stichting Artemis, buro voor vrouwenhulpverlening in Middelburg, heeft geen subsidie gekregen voor cursussen voor vrouwen van 60 jaar en ouder, omdat het niveau van de cursus sen met voldoende is gericht op emancipatie en kadervorming/ deskundigheidsbevordering. Om 15.30 uur hoort de commis sie Artemis en een vertegenwoor diger van het provinciaal bestuur. In de zitting van 16.00 uur gaat het om de provinciale weigering verklaringen van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente Zierikzee voor de uitbreiding van het project dagverzorging in verzorgingshuis De Wieken. Volgens het provinciaal bestuur is er geen geld voor de uitbreiding in Noord-Zeeland. Alle partijen worden gehoord. Duikschool Dynamic Waves in aan te passen. Het algemene bedrag komt, als de staten ermee instemmen, op 6.000 gulden per jaar. Fracties krijgen voor het eerste tot en met het derde lid per persoon 1.500 gulden en vanaf het vierde lid 2.000 gulden per persoon. Bodegraven wordt om 16.30 uur gehoord over een groepsaan- vraag voor een duikvergunning. De provincie geeft alleen duikver- gunningen aan individuele duikers en met aan groepen. De school is het hiermee niet eens. Alle zittingen zijn openbaar. De statencommissie algemeen bestuur vergadert maandag 18 november, 13,45 uur in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Onderwerpen zijn de financiering van de ouderenzorg na de opheffing van de Wet op de bejaardenoorden en de financiële situatie van het Zeeuws Orkest. Op de agenda staan verder het jaarverslag van de commissaris van de koningin en de inwerking treding van het sociaal statuut voor de personele gevolgen van de opheffing van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Aan de orde komen bijdragen voor mobiele luchtmeetappara- tuur, voor de stichting De Zeeuwse Taele en voor het plattelandstoerisme in Euregionaal verband. De commissie behandelt de herstructurering van de welzijns sector, het plan jeugdhulpverle ning, een krediet voor onderzoe ken naar een fiets/voetveer Vlissingen-Breskens bij de inge bruikneming van de Westerschelde oeververbinding en budgetfinanciering voor de Zeeuwse sportraad. Ook wordt gesproken over een activiteiten budget voor de welzijnsinstellm- gen die in het Klaverblad in Goes samenwerken. De vergadering begint met spreekrecht voor het publiek. De vergaderstukken liggen ter inzage in het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg. ew Gevraagd: (voor minimaal 8 uur) Voor ons nieuw te openen filiaal aan de Langeviele 3 te Middelburg. D.V. donderdag 28 november a.s. wordt de winkel geopend. De werkzaamheden zullen vooral plaatsvinden op zaterdagen en koopavonden. Ben je klantvriendelijk, snel en accuraat? Dan zijn we naar jou op zoek. Sollicitaties binnen 1 week schriftelijk richten aan: Poeliershuis Schrauwen Middelburg t.a.v. J. Verweij Dolfijnstraat 6 4306 CZ Nieuwerkerk Tel. 0111-642572 VAN DE REE brilmode \'v v--vn r iV- a1 v-»w K i -•ii-.üfrtV-:A'r* r vr- v- j - - i»V v.*" X7 v :k .w 70Dfc Korte Geere 11-13 Middelburg Tel. 0116» 615860

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 13