Draaiboek dijkbewaking direct beproefd GROTE WINTERSPORT RUILBEURS erik's WINTERSPORT MEGA MEUBEL Sfeer als speerpunt... LIQUIDATIEVERKOOP Moderne meubelen en woonaccessoires Werkt u in de horeca of de verblijfsrecreatie DIT KOMT NOOIT MEER. De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden Polderdijk geeft u 10% winterkorting op alle Z-window kunststofkozijnen Polderdijk kunststof kozijnen Koudekerke dow OP 21 EN 22 NOVEMBER UW 2E HANDS SKI'S, SKISCHOENEN, SKI KLEDING ZIJN GELD WAARD! HOE GAAT HET ALLEMAAL IN ZIJN WERK? NIEUWE BURG 29, MIDDELBURG, TELEFOON 0118-611741 van 10.00 - 17.00 uur en heeft u vragen over uw loon en andere arbeidsvoorwaarden? 27 bankstellen 3 2 zits798.- 18 bankstellen 3 1+1 zits998.- 12 bankstellen 3 2 1 zits 1.049.- Ook banken los verkrijgbaar. 3-zits 469.-, 2-zits 369.-, 1 -zits 298.- 31 bankstellen 3 2 zits898. 16 bankstellen 3 1+1 zits1.098. 9 bankstellen 3 2 1 zits 1.249. Ook los te verkrijgen. 3-zits 495.-, 2-zits 450.-, 1 -zits 350.- hoekbankstellen eetkamerstoelen v.a. 1.198.- v.a. 79.- salontafels eetkamertafels v.a. 198.- v.a. 198.- 1x3 2 zits Calibra stof van 1.898.-nu 898.- 1x3 2 zits Kubus geel leer van 2.790.-nu 1.350.- 1x3 2 zits Boekarest rood leer van 2.790.-nu 1.450.- 1x3 2 zits Corona zwart leer van 2.990.-nu 1.650.- 1 x 2-H-2 hoekbankstel stof van 1.698.- nu 999.- 1 x 2>h 2 zits met rotan van 1.998.-nu 1.498.- 2 x bankstel Marjan met blank eiken front van 1.898.-nu 1.198.- Groot assortiment draaifauteuils. Tevens gehele collectie handgeknoopte tapijten voor halve prij zen. GRATIS THUISBEZORGD!!! Walstraat 4 - Vlissingen - Tel. 0118-431137 Pasteurstraat 2 Goes (Marconi aan het Hollandiaplein) 10 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 13 november 1996 aterstand Het waterschap Zeeuwse Eilanden beheert en onderhoudt sinds 1 januari 1996 ruim 2200 km piattelandswegen in Noord- en Midden-Zeeland. Dat betekent het in goede staat houden van wegen én wegbermen en maatregelen nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Belangrijk onderdeel hiervan is de glad- heidsbestrijding. Eind oktober heeft de algemene vergade ring van het waterschap bepaald hoe het beleid wat dit laatste betreft zai zijn. Dit was nodig, want tijdstip van in actie komen en de manier van bestrijden waren vorig jaar, rond de fusiedatum, nog volgens de regels van de voormali voor plattelandsweg). Er zijn vijf catego rieën: PO: weg voor doorgaand verkeer in de regio PIweg voor doorgaand verkeer in het landelijk gebied P2: weg met ontsluitingsfunctie en zwak doorgaand verkeer P3: weg met een zuivere ontslui tingsfunctie P4: exclusieve fietsvoorziening Afgesproken is dat de gladheid bestre den wordt op alle waterschapswegen die bestemd zijn voor doorgaand verkeer, voor openbaar vervoer en voor het ver voer van gevaarlijke stoffen. Dit zijn de Recreatieve fietsroutes vallen buiten het programma. Preventief of curatief? Belangrijk om te weten is, dat het water schap heeft gekozen voor de zg. curatie ve methode van strooien. Dit houdt in dat er bij het daadwerkelijk constateren van gladheid wordt gestrooid met wegenzout. Gebleken is dat daardoor de bermbegroeiing het meest wordt ontzien en er zo min mogelijk corrosiewerking van het zout is. Onze kantonniers zijn belast met de signalering van gladheid. Zij voeren 's nachts schouwacties uit op ge waterschappen in ons beheersgebied. Die verschilden onderling op details. Functie van de weg belangrijk Bij het nagaan welke wegen in aanmer king komen om gestrooid te worden, is rekening gehouden met de functionele indeling van de zg. P-wegen (P staat PO-, de PI - en een deel van de P2- wegen. Op de overige P2- en de P3- wegen wordt in principe geen gladheid bestreden en/of sneeuw geruimd tenzij het ontsluitingswegen betreft van geïso leerde kernen, bedrijven of hulpdiensten. Verder worden ook fietsroutes gestrooid waarvan scholieren of mensen die naar het werk gaan gebruik maken. grond van de weersverwachting van het K.N.M.I. Samenwerking Om zo efficiënt en zuinig mogelijk te werken zijn er afspraken gemaakt met de andere wegbeheerders, zoals de Provincie en de gemeenten in het Wordt er storm uit het noordwesten ver wacht, dan is het waterschap extra op zijn hoede. Wanneer het tegelijkertijd ook nog springtij is. dan kan het gebeuren dat het waterschap in actie moet komen. Voor situaties die mogelijk gevaar kunnen opleveren voor de zeeweringen is er het draaiboek dijkbewaking van Zeeuwse Eilanden. De eerste flinke najaarsstorm op 29 oktober zorgde ervoor, dat de net geactualiseerde versie meteen in praktijk kon worden gebracht. Draaiboek kent drie scenario's Wanneer de verwachte waterstand bij hoogwater in Vlissingen het peil van N.A.P. +3.30 m dreigt te overschrijden, melden zowel het Hydro Meteo Centrum Zeeland als de Stormvloedwaarschu wingsdienst dit aan het centraal meld punt van het waterschap. Bovendien geeft Rijkswaterstaat door of de storm vloedkering aan de Oosterschelde dicht gaat. Het afdelingshoofd Beheer Onderhoud Waterkeringen of diens ver vanger ontvangt de meldingen en zet onmiddellijk het draaiboek dijkbewaking in werking. De districtshoofden en het beleidscoördinatieteam worden gewaar schuwd en het bestuur wordt op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de verwachte waterstand kent het draaiboek drie scenario's: bij N.A.P. +3,30 m tot N.A.P. +3,70 m de staat van paraatheid, wat inhoudt dat alle betrokken medewer kers gewaarschuwd en direct inzetbaar zijn. Bij N.A.P. +3,70 m tot +4,10 m het instellen van dijkbewaking; er wordt daadwerkelijk gepatrouilleerd langs de gebied. Daarom kan het voorkomen, dat het waterschap een stuk gemeenteweg meestrooit en de gemeente een gedeelte waterschapsweg, als dat beter uitkomt. De wegbeheerder blijft echter wel verant woordelijk voor de eigen wegen. Belangrijkste routes gaan voor Wegen voor doorgaand verkeer, open baar vervoer en vervoer van gevaarlijke stoffen hebben de eerste prioriteit wan neer het glad is. Zij moeten tussen 7.00 en 22.00 uur gestrooid zijn. Voor de andere wegen die in het strooiprogram- ma zijn opgenomen is dit tussen 7.00 en 20.00 uur. Verder wordt erop gelet dat een weggebruiker niet van een gestrooid Noordzeekust op Schouwen-Duiveland, Walcheren en langs de Westerschelde. Is de voorspelling dat het water hoger komt dan N.A.P. +4,10 m, dan worden ook de coupures gesloten. Als regel wordt de bewaking na hoogwater opgeheven. Schade valt mee Op 29 oktober meldde de Stormvloedwaarschuwingsdienst om kwart over tien 's morgens dat de ver wachte waterstand in Vlissingen om half vier 's middags N.A.P. +3,70 was. Gecombineerd met de stormachtige wind uit het zuidwesten, draaiend naar noordwest, werd er gewaarschuwd dat het alarmeringspeil bereikt zou worden. Even later meldde Rijkswaterstaat dat de Oosterscheldekering dicht zou gaan. Geheel volgens draaiboek werd dijkbe waking ingesteld en leidde het beleids coördinatieteam alle noodzakelijke acties. Gezien de situatie werden de dijkwacht- posten langs de Noordzee en de Westerschelde bemand en werd er vanaf half twee gepatrouilleerd langs de kust. Ook de keersluis in Vlissingen ging dicht. Gedurende de staat van paraatheid zwak te de storm wat af, zodat de hoogste waterstand uiteindelijk niet N.A.P. +3,70 m, maar +3,57 m werd. Om vier uur 's middags kon de bewaking opgeheven worden. Hoewel de waterstand een hoogte bereikte, die ongeveer eens in de drie jaar voorkomt, bleef de schade beperkt tot wat kleinere beschadigingen aan glooiingen en duinen verspreid over het hele gebied. Na afloop is geconsta teerd, dat het draaiboek goed functio neert. op een glad wegdek terecht komt en dat gelijksoortige wegen een gelijksoortige behandeling krijgen. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u bellen met het districtshoofd Wegen van het werkgebied waarin u woont. Voor Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland is dit de heer H.A. Dalebout, (0111)412551; voor Walcheren en Noord-Beveland de heer K. Sanderse, (0118)616955 en voor Zuid- Beveland de heer J.M. Quist, (0113)241000. Een kaartje waarop staat aangegeven op welke wegen gladheids- bestrijding plaatsvindt, kunt u aanvragen bij het bedrijfsbureau Wegen, (0113)241320. Waterstand is de informatierubriek van het waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bij bureau Voorlichting: Mariette van Gorkum (01 13- 241209) of Arend van der Wel (01 13- 241203). Waterschap Zeeuwse Eilanden Hoofdkantoor Postbus 114. 4460 AC Goes Tiet Heinstraat 77, 4461 GL Goes telefoon (01 13)241000 telefax (OM3)227528 Z-WINDOW. HET KUNSTSTOFKOZIJN DAT NEDERLAND VEROVERT. Dc nieuwe generatie kunststof kozijnen ramen en deuren van Z-window vinden hun weg door heel Nederland. Vakkundig en perfect op maat geplaatst door mensen die hun vak verstaan. Kom naar onze showroom voor een eerlijk en professioneel advies of bel gratis, ook 's avonds op werkdagen tot 21.30 uur. 06-00-68. Vlissingsestroal 1, 4371 RA Koudekerke, Telefoon; 0118-552010 Openingstijden showroom: moondoq t/m vrijdag von 8.00 tot 12.00 en van 13.00 lol 17.30 uur. Zaterdag van 8.00 lol 12.00 uur. hél kunslsiofkozijn Uw schoongemaakte ski's, skischoenen, skikleding, kunt u bij ons WOENSDAG 20 NOVEMBER a.s. U bepaalt zelf in overleg met ons welke waarde uw materialen hebben (wat u ervoor wilt ontvangen): e.e.a. wordt door ons geboekt en elk artikel wordt van een stevige kaart voorzien waarop maat, prijs en soort staan vermeld. De door ons beoordeelde ondeugdelijke skikleding kunnen we niet accepte ren. De VERKOOP van deze artikelen is op donderdag èn vrijdag 21 en 22 november a.s. (op donderdag van 10.00 t/m 21.00 uur en vrijdag van 10.00 t/m 16.30 uur) Uitsluitend verkoop contant. Bezorgen is niet mogelijk. Op maandag 25 november kunt u uw evt. onverkochte artikelen weer ophalen, of de afgesproken waarde incasseren in de vorm van een TEGOEDCHEQUE (minus 10% voor de gemaakte kosten) van erik's INTERSPORT die tijdloos gel dig blijft. Goederen die op vrijdag 29 november nog niet zijn teruggehaald worden door ons met langer in bewaring gehouden. OOK UW ADRES VOOR HET KOPEN ÉN HUREN VAN HET BETERE SKIMATERIAAL leder seizoen heeft zijn eigen charmes Wat dacht U van het warmhru'm, dieprood, goudgeel en nevelgrip van de herfst Dat iö een wandeling door het najaar. Dat zijn avonden met een hoek, met muziek, met vrienden. Neem dan een heerijkgias wijnDijvoorheeid de Caiffomische Rode Vendange 1995 urtdenovemherdoos van Van Leerzem 12 flessen worf 95,=. Deze wijn is geperst uit deFinot Noir, de Syrah en de Zinfande! druif. Hj is zacht, fruitig, licht kruidig en heeft iets van vanilleDat komt van het eikenhouten fust Het ie een wijn die je graag drinkt. Wie hem schenkt maakt van het ieven een feest Op woensdag 20 november beantwoordt CNV Horeca tijdens de looncontrole horeca al uw vragen. Van 15.00 tot 17.00 uur in het Zuiderbaken, Rentmeesterstraat 245 in Middelburg. Let op! Werknemers die geen lid zijn, maar zich ter plekke aanmelden als vakbondslid krijgen hun reiskosten vergoed. Neem uw loonstrook en arbeidsovereen komst mee! Geopend: dins, t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, 's maandags gesloten. BAZAR

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 10