Autovrije Markt Middelburg: winst en verlies BASICS Dimarelle 10 tot 50% KORTING Vele modellen, alle maten Aankomst Sinterklaas in Vlissingen Speciale aanbieding Disney-première voor lezers van De Faam/De Vlissinger Hans van Houwelingen exposeert in Vleeshal Winterjassen Sweaters van 69.- tot 109^ J£i&derje3TR' Overshirts Jeans van 169.- tot 219.- Truien varj. .69* 4©r" W.- 79. 79.- tot 119. Maximaal 8 artikelen per persoon! vanaf 9.30 uur C Culinaire Tip - ƒ37,50 HUIZE 'S-HERTOGENBOSCH DE HUIFKAR Het rommelt nog steeds rond de Middelburgse Markt. Bewoners van de provinciale hoofdstad klagen vooral over de grote lege vlakte die het plein is geworden na het weren van de auto's. Oudere inwoners missen de bus die ze aanslui ting gaf op het stadshart. Ondernemers wijten hun omzetverliezen aan de veranderingen. De gemeente komt met een plan om de Markt een nieuw gezicht te geven. Een overzicht van winst en verlies. ...oorspronkelijke identiteit is verloren gegaan- Menig kinderhartje zal zaterdag 23 november sneller gaan kloppen en veel stemmetjes zullen schor worden gezongen. Dan is na melijk de dag dat Sin terklaas in Vlissingen aankomt. Om onge veer 13.15 uur arri veert de stoomboot met de Goedheiligman en zo'n tachtig zwarte pieten bij de De Ruy- terkade waar hij door de burgemeester J. van der Doef van Vlis singen wordt verwel komd. Vanaf heden Kleurplaat PZC WEEKBLADEN Dit is een gezamenlijke verkoop van 3 toonaangevende BASIC JEANS-STORES uit Middelburg enz. WAAR? Langeviele 18 Middelburg WANNEER? Donderdag 14 november a.s. E—BEU AM YP ARK VUSSINGEN TEL. (0118) 412524 ol 3-gangen keuzemenu LU (-v; geopend dinsdag t/m zondag elbuS^ Een unieke locatie voor uw huwelijks feest, receptie, diner, lunch, perso neelsfeest, vergadering of Voor informatie: BRASSERIE 0118-612998 26e JAARGANG NUMMER 46 13 NOVEMBER 1996 In navolging van de landelijke trend om auto's uit de binnen stad te weren besluit de Mid delburgse gemeenteraad in 1994 dat de Markt autovrij moet worden. De Kamer van Koophandel stelt in die perio de vast dat het allemaal wel heel erg snel gaat. In het ondernemersblad van de VOM (Vereniging Ondernemers Middelburg) meldt J.J.A.M. Bruurs dat de detailisten als gevolg van de snelle uitvoe ring van het besluit nagenoeg geen tijd hebben om adequaat op de autoloze binnenplaats van de hoofdstad in te spelen. De ondernemers hebben dan precies een jaar om maatrege len te nemen. De restaurateurs aan de Markt bedenken de Culinaire Taxi, anderen wach ten af. Een jaar later - april 1995 - is het zover. Ondernemers aan de Markt nagelen het nieuwe verkeersbeleid meteen aan de schandpaal en klagen steen en been. In hun optiek is het plein na het verdwijnen van de auto's een 'gapende lege vlak te' geworden. Ze zijn bang dat dat klanten gaat kosten. „In de zomer gaat het nog wel", ver woordde E. Seymour, eigena resse van restaurant De Ploeg, het destijds in een interview met De Faam/De Vlissinger. „Maar van oktober tot april is het hier uitgestorven. En de middenstand moet ook in de acht niet-seizoenmaanden kunnen leven". Spoedberaad tussen gemeente en onderne mers volgt. Ook het aantal bezoekers van de donderdag se weekmarkt loopt terug. De ambulante handel en de gemeente slaan uiteindelijk de handen ineen en zorgen ervoor dat er op donderdag een speciaal busje van de nieuwe bushaltes naar de Markt rijdt. Dan hoeven oude ren hun bezoek aan de week markt niet te missen. Maar de discussie blijft. Groen Links houdt een enquête waar uit blijkt dat het plein een doorn in het oog is van veel Middelburgers. Bewoners en ondernemers roepen om actie, is de conclusie van de enquê te. Ondernemers herinneren eind 1995 het gemeentebe stuur aan het in 1994 onderte kende convenant. Daarin staat dat zo spoedig mogelijk plan nen moeten worden gemaakt voor invulling van de lege vlakte. Dan schakelt het stads bestuur het Amersfoortse bureau SVP Architectuur en Stedebouw in. SVP-medewer- ker A. Trompert komt met een ontwerp. „De huidige Markt functio- Paasvieringen op de Markt anno 1900: het plein als ontmoetingsplaats. FOTO ZEEUWS DOCUMENTATIECENTRUM neert niet optimaal doordat de oorspronkelijke identiteit ver loren is gegaan", schrijft het Amersfoortse bureau als moti vatie bij de schets. „Daarnaast sluit het bestaande interieur van de Markt, zoals rode paal tjes, het sterk variërende pla veisel en de grote lichtmasten, niet aan bij de sfeer van de his torische ambiance. De Markt moet weer een eigen identiteit krijgen. Een plein dat bovenal functioneert als ontmoetings plaats". Het bureau wil dat doen door rondom de Markt - tegen de gevels - stoepen aan te leggen. Vervolgens wordt er een strook aangelegd die gebruikt kan worden door voetgangers en bevoorradingsverkeer. Dit gedeelte wordt afgescheiden van de rest van het plein door het plaatsen van een dubbele ZIE VERDER PAGINA 19 BY PETER CHRIST De Markt moet weer een eigen identiteit krijgen. FOTO ANDA VAN RIET Na aankomst neemt Sinter klaas plaats op het podium op de De Ruytermarkt. De Sint moet dan nog even kijken of alle pieten present zijn want tij dens de lange reis uit Spanje wil er nog wel eens eentje kwijt raken. Sinterklaas heeft dit jaar weer hoofdpieten, looppieten, een zwartepieten- band, paardenpieten en springpieten bij zich. Als alle zwarte pieten geteld zijn ver trekt de Sint in optocht naar de Vlissingse binnenstad. De drumband Blue Spirit bege leidt de stoet via de Nieuwen- dijk, Bellamypark, Spuistraat, Coosje Buskenstraat, Aagje Dekenstraat, Scheldestraat, Paul Krugerstraat, Badhuis straat, Coosje Buskenstraat, Spuistraat en Oude Markt naar de Lange Zelke. kleurplatenwedstrijd van de Vlissingse winkeliersvereni ging bekend maken. Kinderen van 4 tot en met 7 jaar hebben op school een kleurplaat gekregen. De platen hangen zaterdag in de etalages van de winkeliers en Sinterklaas beloont de inzenders van de leukste kleurplaten met een geschenk. Om 16.30 uur ver laat Sinterklaas de Lange Zelke en trekt hij zich terug om zijn verjaardag voor te bereiden. De Sint en zijn pieten moeten namelijk nog heel wat werk verzetten om voor alle kinde ren een passend cadeau te vin den. Lange Delft 3 - Middelburg LangeNooJds7a3t2 TeL 0iia«lÖ233 Mtdöe&rg De gebochelde klokkenluider is smoorverliefd op de bloedmooie zigeunerin Esmeralda. Maar die is weer stapel op de kapitein van de wacht Phoebus. Wie de bon elders in deze krant invult en opstuurt heeft kans om een van de genodigden te zijn tijdens de première met allerlei toeters en bellen. Cinema Alhambra in Vlissingen heeft ook dit jaar weer samenwerking gezocht met de PZC Weekbladen De Faam en De Vlissinger om de voorpremière van Walt Disneys 'De Klokkenluider van de Notre Dame' van Walt Disney aan te bieden. De totale opbrengst van de voorpremière gaat via de Walcherse serviceclub Kiwanis Middelbufg naar het jodium- project van Unicef. Kaarten a f 25,- kunnen uitsluitend via de bon elders in deze krant worden besteld. De Klokkenluider voor het goede doel wordt vertoond op woensdag 27 november, een dag later staat de landelijke première aange kondigd. ZIE VERDER PAGINA 1 Kunstenaar Hans van Hou welingen geeft in de ten toonstelling Blik zijn visie op Middelburg. Van Hou welingen is ondermeer bekend van de hagedissen op het Leidseplein in Amsterdam. De expositie in de Vleeshal is tot 16 december te zien. In Blik geeft Hans van Houwelin gen zijn visie op de stad Middelburg. Deze visie is een mengeling van com mentaar, kritiek, humor en betrokkenheid. Van de stad worden aspecten verbeeld die deel uitmaken van haar nog levende geschiedenis zoals het bombardement aan het begin van de twee de wereldoorlog, haar toe ristische presentatie en de worsteling met de eigen ontwikkeling. De middelen die Hans van Houwelingen hiervoor gebruikt zijn ont leend aan het idioom van de beeldende kunst, de reclame en de publieke voorlichting. De Vleeshal is geopend op dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. In de stoet rijdt ook een paar dentram mee die gevuld is met kinderen. In de Lange Zelke neemt Sinterklaas plaats op het podium voor de biblio theek. De Goedheiligman gaat daar de prijswinnaars van de HD® Oplage: 24.500 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage: 50.295. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 642077). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-hvisbladen in Zeeland. Totale oplage: 176.000 ex. In de Lange Zelke verrast de Sint de winnaars van de kleurwedstrijd met een cadeau. FOTO ANDA VAN RIET SENSATIONELE VOORVERKOOP VAN GROTE MERKEN! Alles fl.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1996 | | pagina 1