Scheiden, ook tijdens de vakantie In Nederland bent u vrij om lid te worden. MBÜ Hardere aanpak stropers Geschiedenis trainer COMMISSIES IN BEROEP I I informatierubriek van Jl Kwetsbaar geb«; I Niets beschadig I Momntrusten SPORTDUIKERS OPGELET! HIER STAAN VISTUIGEN! 1 m 9 n§ Het gescheiden inzamelen van afval is een zaak die iedereen aangaat. Zorgvuldig met afval omgaan geldt niet alleen thuis, maar ook tijdens de vakantie. De recreatiesector haakt hier op in met een proef op een aantal campings. UW TOYOTA-DEALER AUTOBEDRIJF DE JONGE B.V. Word lid. Bel 06-32122 50. Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 7 juni 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 am M BL Abdii Nieuws is de Abdij NIguwsih 9 Stropers die visnetten en fui ken beschadigen en dan als regel ook nog wat vis meepak ken doen dat veelal vermomd als sportduikers. Het resultaat is dat ze niet alleen schade toebrengen aan de vissers, maar ook het blazoen van de sportduikers besmeuren. Die worden ten onrechte op het stropen aangekeken. Een aantal van de stropers is in het bezit van een duikvergunning. Worden ze betrapt bij het stropen, of een poging daartoe, dan mo gen ze in het vervolg rekenen op een steviger aanpak dan in het verleden. Raakten de lieden voor heen hun duikvergunning voor maximaal drie maanden kwijt, de provincie wil de strafmaatregel nu gaan verzwaren. Stropers lopen de kans hun duikvergunning kwijt te raken voor de rest van het seizoen en mogelijk ook nog het vol gende seizoen; zelfs als ze binnen een straal van 25 me ter van uitstaand vistuig ko men. Om sportduikers tegen deze har de maatregel te beschermen is op een van de drukste duiklokaties, Strijenham op Tholen, een bord geplaatst om hen te wijzen op aanwezig vistuig. Geschiedenis is iets van vroe ger, het is voorbij. Het valt niet altijd mee om aan informatie te komen over het verleden van een bepaalde streek; waar moet je het zoeken, hoe pak je iets aan. Of het nu gaat om het uitvlooien van een gebeurtenis, het opzetten van een lezing, een tentoonstelling of een lessenpakket, zowel ama teurs als deskundigen, studenten en docenten kunnen voor lastige vragen komen te staan. Vandaar dat de provincie de beurs heeft opengetrokken voor het indienst- nemen van een geschiedkundige vraagbaak, een consulent regiona le geschiedbeoefening. De consu lent, drs. A.P. de Klerk, gaat zich vooral bezighouden met deskun digheidsbevordering. ledereen kan voor gratis adviezen en hulp bij hem terecht. De Klerk is iedere maandag-, dinsdag- en woensdagochtend te bereiken in het rijksarchief, Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 01180 - 38920. Goede gewoonten thuis, moet je eigenlijk ook op je vakantie adres kunnen voortzetten: scheiden dus, ook op de cam ping. Dat zou vrij vertaald het motto kunnen zijn van de proef van het gescheiden inza melen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op een aantal campings in Zeeland. Van juni tot en met september vindt de proef plaats op zes cam pings: De Prinsenhoeve in Haam stede, De Roompot en de Schots man in Kamperland, Dishoek in Dishoek, De Paardekreek in Kort- gene en De Wijde Bliek in Renes- se. Als de gasten zich melden bij de receptie krijgen ze een folder uit gereikt met daarin informatie over de proef. Voor de kampeerterrei nen is het aanbieden van voorzie ningen voor GFT-afval nieuw. De meeste terreinen hebben al wel in zamelpunten voor glas, papier, blik en overig huishoudelijk afval. Er wordt proefgedraaid met ver schillende systemen voor kam peerders die lang op de camping verblijven. De langkampeerder kan een compostvat krijgen zodat bij de eigen tent of caravan gecom- posteerd kan worden. De tweede mogelijkheid is te kiezen voor een afvalemmertje. Dat emmertje moet de gast vervolgens legen in de grote containers die op ver schillende plekken op de cam pings komen te staan. Kampeerders die niet zo lang te gast blijven krijgen een biologisch afbreekbare zak. Het is de bedoe ling de volle zakken in de contai ners te deponeren. De gescheiden inzameling is inge voerd om de milieuzorg op de kampeerterreinen verder te verho gen en om de gasten extra servi ce te verlenen. Door de geschei den inzameling zal de zogeheten Milieustraat op kampeerbedrijven worden uitgebreid. De proef op de zes bedrijven is bedoeld om na te gaan hoe de in zameling het best kan werken. Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de voor- en nade len van de verschillende systemen zijn. De proef is een samenwer king van Recron Zeeland, Boon in Middelburg en de provincie Zee land. De provincie neemt een deel van de kosten voor zijn rekening om de proef mogelijk te maken. De statencommissie algemeen bestuur vergadert maandag 12 juni. De bijeenkomst begint om 13.45 uur. Op de agenda staan bij de ingeko men stukken de volgende onder werpen: voortgangsrapportage doelstelling 5B Zeeuwsch-Vlaande- ren '94, overzicht representatie kosten '94, notitie toezicht Natuur beschermingswet op de Oosterschelde en IPO-aangelegen- heden. Te bespreken punten zijn onder meer: 10e wijziging begro ting provincie '95, ontwerpbegro ting IPO '96, budget '95 PSD voor opleidingen en cursussen, ont werpbegroting '96 Recreatie schap Het Veerse Meer, uitvoering vierde fase netwerkorganisatie jeugdzorg en een proef met ge combineerde roodlicht- en snel heidsactie. De vergadering is openbaar en begint met spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan over een van de onderwerpen op de agenda het woord krijgen om op die manier de statenleden informatie te verschaffen. De bijeenkomst is in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de vergaderstukken lig gen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Dinsdag 13 juni krijgen ver schillende personen en instan ties de gelegenheid hun me ning te geven over door hen bij de provincie ingediende be zwaren of beroepschriften. Ook de tegenpartij is telkens uitgenodigd zijn/haar stand punt toe te lichten. Om 14.00 uur gaat het om het verleggen van een dam, een plan van het waterschap Het Vrije van Sluis. Het waterschap en de te genpartij zijn uitgenodigd hun me ning te komen te geven. Een bezwaar tegen de maximum snelheid op de provinciale weg Koudekerke-Vlissingen wordt om 14.30 uur behandeld. Om 15.00 uur komt een inwoner van de gemeente Middelburg aan het woord. Betrokkene is het niet eens met een eerder besluit van het gemeentebestuur van Middel burg over een uitkering. De Stichting Artemis is het niet eens met een besluit over subsi die. De zaak dient om 15.30 uur. Om 16.00 uur is het de beurt aan het waterschap Walcheren een toelichting te geven op het be zwaar dat het waterschap heeft tegen de legesverordening. 12 mnd. first-class garantie Toyota Celica LB STi '90 26.950,- Toyota Camry 2.0 GLi, 125 pk 7-'91 24.500,- Toyota Carina 2.0 GLi E '93 34.950,- Toyota Carina E 2.0 XL Diesel 10/'92 29.950,- Toyota Carina E XLi '92 26.950,- Toyota Carina II 1.6 LB XLi 10-'91 22.950,- Toyota Carina II 1.6 EXIV '91 19.950,- Toyota Corolla Liftback 1.6 GLi, 18.000 km....'93 32.950,- Toyota Corolla HB 2.0 XL diesel, nieuw model, 73.000 km 8/'93 27.500,- Toyota Corolla HB 1.3 XLi, nw. model... '92 23.950,- Toyota Corolla 1.8 Sedan Diesel stuurbekrachtiging '92 19.500,- Toyota Corolla 1.3 SD XLi '90 15.950,- Toyota Corolla HB 1.3 XL automaat, 46.000 km '89 15.950,- Toyota Starlet 1.3 XLi 5-drs '94 22.950,- Toyota Starlet 1.3 GLi '91 17.950,- Toyota Starlet 1.3 XLi vele extra's... '92 19.500,- Tovota Starlet 1 3 XLi '91 16.950,- Special Class 3 mnd. garantie Toyota Carina II 1 6 XL 16V '89 12.950,- Toyota Corolla 1.6 LB Sport '89 14.950,- Toyota Corolla 1.6 SD 16V '89 13.950,- Toyota Corolla 1.3 Sedan Sport '89 f 13.950,- Toyota Corolla 1.3 HB XL, 62 000 km ....11-'89 13.750,- Toyota Corolla 1.3 4-drs '87 8.750,- Toyota Starlet 1.3 XLi (nw model) '90 14.950,- Toyota Starlet 1.3i, nw model '91 13.950,- Toyota Starlet 1.3 Soleil ....10/'89 11.750,- Nissan Sunny Sedan 1.6 SLX '92 21.950,- Nissan Sunny Florida station diesel. '88 9.500,- Ford Escort 1.6 CLX vele extra's '91 18.950,- Mazda 626 2.2 GLX '90 18.950,- Mazda 626 2.0 GLX ...,10-'88 10.950,- Auto van de maand: Opel Vectra 1.8i GL, 1992, 57.000 km, alu. velgen, achter spoiler, etc., donkerrood metallic, 25.950,- Peugeot 205 1.4 XR '89 11.950,- Renault 5 GT Turbo '90 17.950,- Porsche 924 S 2.5, 170 pk '86 19.950,- Opel Corsa 1.4i '91 15.950,- Suzuki Alto 5-drs. GLS, 55.000 km '88 8.950,- Goedkopere auto's Toyota Corolla HB 1 8 diesel '87 7.950,- Toyota Corolla 1.3 Liftback GL '85 4.950,- Toyota Corolla 1.3 HB SXL '87 7.950,- Ford Fiesta 1.152.000 km '86 6.950,- Mazda 323 1.7 HB Diesel '87 f 5.950,- Ford Escort 1.4 LPG '88 f 7.450,- Volvo 340 Automaat, 87 000 km '86 5.500,- Ook voor uw APK-keuring voor slechts 55,- Van Hertumweg 7-13 Tel. 01100-14810 4462 EV Goes b.g.g. 01100-32795 Donderdag koopavond Tevreden rijders hebben De Jonge als dealer fcV wwi« amnesty Medelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo.: geen opgave. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo.: geen opgave. Volle Evangeliegemeente 'Immanuel'. Westdijk- straat 5-7, samenkomst do. 20 uur, zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1Zo. 9 uur: Hoogterp. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo.: geen opgave. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Zaterdag 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: E.V.E. Wijnands. Hervormde Kerk. Zo.: geen opgave. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: J.F. Enzinga, 19 uur: A.A.R. Kamermans (in de Herv. Kerk). Hervormde Gemeente. Zo. 19 uur: A.A.R. Kamer mans. HOOGELANPE Christengemeenschap. Kapel van St. Maarten. Zo.: geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: P.C. Schoonenboom. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31Zo. 9.30 uur: A.W. Riepma, 19 uur: E.V.E. Wijnands. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1Zo. 9.30 uur: B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Elke zondag om 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: R.G. van der Zwan (jeugddienst), 19 uur: G.P.R. Pennekamp. Hervormde Kerk. Zo. 10.15 uur: Hoogterp. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberds- land 11 Baptistengemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Evangelische Babtistengemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg. Segeersstraatkerk. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uür: leesdienst. Wo. 19.30 uur: C. de Jongste. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur: G. Drayer. Doopsgezinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo. 9.30 uur: dienst in Vlissingen. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Alle zondagen leesdiensten 9.30,14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo.: geen opgave. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo.: geen opgave. Ontmoetingskerk Oosterschelde- straat, Zo.: geen opgave. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk Groenmarkt, Zo.: geen opgave. Engelse Kerk Simpelhuisstraat, Zo.: geen opgave. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Getuigeniskerk) Zo.: geen opgave. Oostkerk. Zo.: geen opgave. Koorkerk. Zo. 10 uur: L.A. van Ketel. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: A. de Snoo. Ned. Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk) Zo. 9.30 en 17 uur: D.J.A. Brink. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjes straat 43. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo.: geen opgave. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: C. Kleij. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: L.A. van. Ketel. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur en elke tweede en vierde zaterdag van de maand om 17 uur. De Hoeksteen. Zo. 11.30 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noord straat 62. Zo.: geen dienst. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël gemeenschap Eleos Walcheren. Olmen laan 8. Zo. 9.30 uur. Jehova's Getuigen Gemeente Middelburg-Rey- ershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Jehova's Getuigen Gemeente Middelburg-Cen trum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 68. Zo. 10 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: P. Barmentlo. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo.: geen opgave. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.C. den Hol lander. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur: H. Paul. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: P. Bar mentlo. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner, 19 uur: P. Boekesteijn. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander, 19 uur: P. Boekesteijn (in de Geref. Kerk). ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: A.J. Bijl. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: P.J. Westerneng. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo. 9.30 uur: I. Vergeer. Oranje- pleinkerk. Zo. 9.30 uur: A.C. Verweij, 19 uur: J.F. Ezinga. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1Elke eerste en derde zaterdag van de maand om 9 uur. Zo. 19 uur: K. Walhout. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. VEEREL Hervormde Kerk. Zo. Geref. Kerk). 10 uur: J. Lukasse (in de VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1Zo. 11.30 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo.: geen opgave. Doopgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: P. v.d. Laarse. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoy- straat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Wal- straat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo. 10 uur: H.J. Hemstede. Petruskerk. Paul Krugerstraat 17. Zo. 9.30 uur: H. Koetsveld. Johanneskerk. Bonedijke- straat 165. Zo. 9.30 uur: N.H.J.E. Boomer. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: J.H. Meijer. Ter Reede. Zo. 19 uur: C M. Uijl. Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: J.P. de Causemaeker. Jehova's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534. Do. 19 uur. Zo. 15.30 uur. Jehova's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehova's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeck straat 534. Wo. 19 uur. Zo. 10 uur. Kerk.van Jezus Christus van de Heiligen der Laat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Iedere zondag 10 uur. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Bonedijkestraat 16. Za.. 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: leesdienst, 14.30 uur: Th. v. Stuyven- berg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo.: geen opgave. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1 Zo. 15 uur: M. Nieuwenhuize. Christelijk Centrum Zeeland. Faradayweg 1. Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwen straat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur. Wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61. Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand om 10.30 uur. Zo. 10.30 uur: J. van Leer dam. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: G. Pennekamp (in de Geref. Kerk). WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Duinen (dienst in 'Moria'), 19 uur: A. Spaans. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: P. Boekesteijn. Do. 8 juni t/m wo. 14 juni HUISARTSEN Middelburg: zaterdag tot 24 uur: De Vries-Prins, Herenstraat 18, tel. 39933. zondag tot 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 39933. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zon der afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. zondag tot 24 uur: W.N. Osterman, De Kempenaerstraat 2, tel. 79791. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemui- den. Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Vis ser): zaterdag tot 24 uur: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. zondag tot 24 uur: R.G.G. Groot, Stationsplein la, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Seroosker- ke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zater dag en zondag: G.C> M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudeker- ke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: F. van Eede, De Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag: A. Stutterheim. Rapenburg 4, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag: H. Boot, Roozenburglaan 14, Mid delburg, tel. 01180-15306. zondag: L. Slingen- berg, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 01180- 28420. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Ringe ling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Paauwenburg, Dreesstraat 2a, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur:: S. van der Kaaden, tel. 68791. Middelburg: van zaterdag 9 uur tot maandag 9 uur: K. Boot, tel. 39865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdieren): zaterdag en zondag: A.L. Hoogveld en R.B.M. Meesters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. 01180- 37077. Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huis dieren) tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8- 9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huis dieren): Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-3060. Zaterdag en zondag: dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, zaterdag en zondag: J. van Dam, Vronesteyn 21, Oostkapelle, tel. 01188- 3607. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele week end 01180-28288. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, 01180-28800. Kinder- en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 06-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 01100-49389. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten-) Alarm Zeeland. 01188-3404 Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland': 01184- 69869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 01180-84000, Vlissingen, 01184- 86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. 01180- 36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. 01180-15551. Vereniging tegen seksuele kindermishande ling binnen het gezin, telefonisch spreekuur: van 8.30-9 uur, 01180-13362. Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. 01100-49200. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 01180-37320 en 01184-13240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming. 01180-35015. Thuiszorg Walcheren, afdeling Kruiswerk, alarmnummer 01184-11877. Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzor ging. alarmnummer 01184-14444 (pieper 168). Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 06-11, overige assistentie aanvragen 01180-33333.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1995 | | pagina 9