VAN DE kortingen van Él GEMEENTE VLISSINGEN V VEGSCHAPWALCHEREN GEMEENTEVALKENISSE GEMEENTE VEERE Hg GEMEENTE ARNEMUIDEN INFORMATIE VAN DE OVERHEID INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN GEMEENTE MIDDELBURG Kanaalstraat 7 Oost-Souburg Tel. 01184-61263 INFORMATIE OVERHEID VOORBEREIDINGSBESLUIT Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeen teraad in zijn vergadering van I juni 1995 heeft verklaard dat wordt voorbereid het bestem mingsplan Beschermd Stadsgezicht Dit voorbereidingsbesluit ligt met bijbehorende tekening, waarop het gebied is aangegeven waar voor het besluit geldt, met ingang van 8 juni 1995 tijdens kantooru ren voor een ieder ter inzage in het stadhuis, sektor stadsontwik keling (in de hal op de tweede verdieping). Het besluit treedt in werking op 9 juni 1995. BOUWPLANNEN - VRIJ STELLINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat de volgende bouwplannen is ingeko men, die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestem mingsplan: Bouwaanvraag (art 19 WRO/50, lid 5 Woningwet): M. Koets voor het verbouwen van een tweetal woningen op lokatie Achter de Kerk 7 en 7A Burgemeester en wethouders overwegen positief te beslissen op de ingediende bouwaanvraag waartoe de artikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of 50, lid 5 van de Woningwet de mogelijkheid opent Melding (art 18a WRO): H. Franken voor de bouw van een afdak voor houtopslag op de lokatie Van Borsselestraat 6; Burgemeester en wethouders overwegen positief te beslissen op de ingediende melding, waartoe artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de mogelijk heid opent Alvorens een beslissing te nemen op de ingediende plannen liggen de bouw- en situatietekeningen, ingaande 8 juni 1995 gedurende 2 weken (derhalve tot en met 21 juni 1995 voor een ieder op het stadhuis ter inzage bij de sector Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen (in de hal op de 2 e verdieping). Gedurende bovengenoemde ter mijn wordt een ieder in de gele genheid gesteld schriftelijk zijnlhqar eventuele bedenkingen hiertegen in te dienen bij het col lege van burgemeester en wet houders, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen van: - K. Hau voor het bouwen van een schutting op lokatie Dreesstraat 20 - A.L Maas voor het aanbrengen van een balkon op lokatie Boulevard Bankert 46 - J.J. van der Linden voor het ver bouwen van een berging op lokatie Meijlandstraat 5 - W. Houmes voor het uitbreiden van een woning op lokatie Ritthemsestraat 35 - R.H.R. Bax voor het uitbreiden van een woning op lokatie Ritthemsestraat 78 Deze plannen zijn pas in te zien bij bouw- en woningtoezicht nadat de gevraagde vergunning is verleend. WET MILIEUBEHEER Terinzaggelegging ontwerpbesluiten Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer zijn ingediend door: - Handelsonderneming Magnifikat voor het oprichten en in werking hebben van een poezenpension op het perceel Hobeinstraat 99-101 te Vlissingen; - de heer A. Kepil voor het oprichten en in werking hebben van een wasserette op het per ceel Scheldestraat 38 te Vlissingen; - de heer Ph. van der Est voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het vervaardigen van elektroni sche en fijn mechanische appa ratuur op het perceel Middelburgsestraat 98, Vlissingen; - Van Bon Koel- en Vriesveem Vlissingen B.V. voor het uitbrei den van een opslagplaats voor het bewaren, verwerken en ver zenden van consumptiegoede ren, met een verwarmingsketel en twee propaantanks op het perceel Denemarkenweg 20, Vlissingen-Oost Aan de vergunningen zullen voor schriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. De aanvragen, de ontwerpbeslui ten en bijbehorende stukken lig gen van 8 juni tot en met 5 juli 1995 ter inzage bij de sector Stadsontwikkeling (2e verdieping van het stadhuis). Op aanvraag kunnen de stukken ook op woensdagavond van 17.15 uur tot 20.15 uur ingezien worden, telefoon 01184-87204. In bovengenoemde periode kan een ieder schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbe sluiten. Wanneer u daar een schriftelijk verzoek toe indient, gelijk met uw bedenkingen, wor den uw persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt Voor mondelin ge inbreng of gedachtenwisseling kunt u kontakt opnemen met de sectie Milieu. Alleen wanneer u tijdig bedenkin gen hebt ingebracht tegen een ontwerpbesluit, kunt u later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aange toond dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) bezwa ren in te brengen, of de besluit vorming straks afwijkt van het voornemen. Burgemeester en wethouders van Vlissingen 7 juni 1995 Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen ook de gemeentelijke infor matiepagina 'In den Blauw Geruiten Kiel' in De Vlissinger van vandaag. BOUWPLAN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepas sing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet vergunning te verle nen voor het uitbreiden van een veestal op het perceel aan de Eendrachtsweg 14. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 9 juni 1995 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bedenkingen heeft tegen de voorgenomen uitvoering, deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn binnen gekomen: a. op 24 mei 1995 voor het maken van een bergruimte boven de garage op het per ceel Amnestylaan 86; b. op 24 mei 1995 voor het uit breiden van de stal op het per ceel Eendrachtsweg 14; c. op 29 mei 1995 voor het uit breiden van de woning op het perceel Prooyenseweg 7. Zie ook de informatiepagina van de gemeente Middelburg in de Faam van vandaag. WEGSCHAP WALCHEREN In verband met de rekonstruktie van een gedeelte van het rijwiel pad gelegen aan de Zoutelandseweg te Biggekerke (gemeente Valkenisse) waarbij de bestaande tegelverharding vervan gen zal worden door een (brede re) asfaltbetonverharding dienen weggebruikers in de periode van 12 juni tot 3 juli rekening te houden met (brom-)fietsers op de rijbaan van de Zoutelandseweg. Daartoe zal in bovenvermelde periode een maximum snelheid van 50 km/uur worden ingevoerd. De eigenaren en/of gebruikers van aanliggende percelen van de Zoutelandseweg dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat hun percelen gedurende een bepaalde periode niet bereikbaar zullen zijn. Getracht zal worden zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Het dagelijks bestuur van het wegschap Walcheren, Mr. B.J. van Putten, voorzitter. J.J. Engelvaart, administrateur. VERGADERING COMMISSIE VROM Op dinsdag 13 juni 1995 verga dert de commissie vrom. De agenda vermeldt o.a. de volgende punten: - inspraakreacties herinrichtings plan Kerkplein en parkeerter rein Schuitvlotstraat Biggekerke; - opstellen parkeerbeleidsplan Zoutelande; - overname rioolpersgemaal Noordendolfer Zoutelande; - delegatiebesluiten Wegenverkeerswet 1994; - meerjarenplanning restauratie monumenten 1996 -2001 - vaststelling diverse voorberei- dingsbesluiten. VERGADERING COMMISSIE BESTUURSZAKEN EN WELZIJN Op donderdag 15 juni 1995 vindt een vergadering van genoemde commissie plaats. De agenda omvat o.m. de volgende zaken: - verhoging tarief toeristenbelas ting; - voorjaarsnota 1995; - besteding sociale vernieuwings gelden 1995; - krediet opstelling parkeerbe leidsplan Zoutelande; - krediet voorbereiding instelling dorpsraden Koudekerke en Zoutelande - investeringssubsidie LTC De Stoof Koudekerke voor de bouw van een kantine annex kleedgebouw. Valkenisse maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeen teraad in zijn vergadering van 18 mei 1995 het bestemmingsplan "Recreatie- en Zomerhuizen- terrein Kustlicht II" ongewijzigd heeft vastgesteld. De gronden in het plan zijn in hoofdzaak bestemd voor recrea tieve doeleinden, centrumvoorzie ningen en landschappelijke doel einden. Het plan voorziet in een realisatie van 230 zomer huizen, een elk-weer-voorziening, een short-golfbaan en een landschap pelijke inpassing van Kustlicht I en II. Het bestemmingsplan bestaat uit een bestemmingsplantekening, een aantal voorschriften en een toelichting op het plan. Het vastgestelde bestemmings plan ligt met ingang van 9 juni 1995 gedurende een periode van vier weken ter gemeentesecreta rie, afdeling algemene zaken, Dorpsplein 28 te Koudekerke ter inzage. Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van gedeputeerde staten van Zeeland schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingekomen van: - dhr. F. Schroder te Grevenbroich (D) voor het ver anderen en vergroten van het zomerhuis De Zandput 21 te Zoutelande; - Bouwbedrijf Kambier B.V. te Koudekerke voor het vergroten van de woning Blinkertlaan 2 te Koudekerke; - dhr. P. Melse te Goes voor het bouwen van een zomerhuis op het perceel Galgewei 9 te Koudekerke; - dhr. H. Wilbrand te Ubach-Palenberg (D) voor het plaatsen van een carport/ber- ging op het perceel Westduin 14 te Koudekerke. BOUWVERGUNNING Door burgemeester en wethou ders van Valkenisse zijn de vol gende bouwvergunningen ver leend aan: - dhr. B.A. de Graaff te Koudekerke voor het vergroten van de woning Kerkstraat 9 te Koudekerke; - A.W. Roose Onroerend Goed B.V. te Zoutelande voor het bouwen van 6 woningen op het perceel Timmermansstraat 31 te Zoutelande; - dhr. A.W. Roose te Zoutelande voor het bouwen van een woning op het perceel Randduinhof 7 te Zoutelande. Beide commissievergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis en zijn, met de mogelijkheid van spreek recht, voor het publiek toeganke lijk. Beleid aankondigingsborden Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat zij een nieuw beleid ten aanzien van het aanbrengen van aankondi gingsborden voor evenementen hebben vastgesteld. Het nieuwe beleid houdt in dat bij burgemeester en wethouders een schriftelijke aanvraag inge diend kan worden om, door mid del van het aanbrengen van een aankondigingsbord onder één of meer welkomstborden in de gemeente, bekendheid te geven aan een plaatselijk, in principe niet commerciële evenement dat een toeristisch, sociaal of cultureel karakter heeft De beleidscriteria waaraan aan vragen voor het mogen aanbren gen van een aankondigingsbord worden getoetst liggen met ingang van 9 juni 1995 voor ieder ter inzage op de gemeente secretarie (afdeling algemene zaken). VASTSTELLING BESTEM MINGSPLAN RECREATIE- EN ZOMERHUIZENTER- REIN KUSTLICHT II ZOUTELANDE Burgemeester en wethouders van Goedkeuring Ie herziening Bestemmingsplan "Kom Oostkapelle" Burgemeester en wethouders van Domburg maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedepu teerde Staten van Zeeland bij besluit van 16 mei 1995, nr. 953614/26, goedkeuring hebben verleend aan het Bestem mingsplan "Kom Oostkapelle", Ie herziening. Deze herziening heeft groten deels tot doel de uitbreiding van de kern Oostkapelle met een 'nieuwe woonwijk Halve Maan II mogelijk te maken. Daarnaast zijn een aantal bestemmingen in de bebouwde kom herzien. Het besluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 8 juni 1995 geduren de zes weken voor een ieder tij dens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis (dependance Schuitvlotstraat 32 te Domburg). Aangezien tegen het plan bij Gedeputeerde Staten geen bedenkingen zijn ingebracht kan tegen het besluit van dat college slechts beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest bedenkin gen tegen het plan bij Gedeputeerde Staten in te bren gen. Het beroep moet gedurende bovengenoemde termijn schrifte lijk worden ingesteld bij de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking op de dag na afloop van de beroepster mijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorzie ning bij de voorzitter van de afde ling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat ver zoek is beslist Artikel 18a Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders van Domburg maken bekend dat bij hen is binnengekomen een mel ding bouwvoornemen van de heer H. Krijger, voor het uitbreiden van de slaapkamer van de woning aan de Domburgseweg 38 te Domburg, kadastraal bekend gemeente Domburg, sektie G, nr. 596. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Zuiverseweg". De overschrijding is van dien aard dat toepassing gegeven kan worden aan artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op grond van dit artikel kunnen burge meester en wethouders vrijstelling verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Zij achten vrijstelling voor boven genoemd bouwplan aanvaardbaar en zijn voornememens de gevraagde vrijstelling te verlenen. In verband hiermee ligt bedoeld plan tot en met 21 juni 1995 ter gemeentesecretarie (dependance Schuitvlotstraat 32) te Domburg op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoem de termijn kan een ieder hierte gen schriftelijke bedenkingen inbrengen bij het college. Bouwaanvragen Burgemeester en Wethouders van Domburg maken ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend dat is binnengekomen de aan vraag om bouwvergunning van: - P. Overmeen, voor het bouwen van een woning in het plan Halve Maan II te Oostkapelle; - H.J. de Witte, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning en een overdekte per gola, serre aan de woning aan de Dunoweg 7 te Oostkapelle. Verleende bouwvergunningen in de periode 24 t/m 30 mei 995 - VW-Domburg-Oostkapelle, voor het vergroten van het VW-kan- toor aan de Duinweg 2a te Oostkapelle; - M. Nokielski, voor het vernieu wen van de achtergevel van de woning aan de Schuitvlotstraat 8 te Domburg; - de SBD, voor het plaatsen van een warmte-terugwin-installatie op de elkweervoorziening "De Parel" aan de Babelweg 2 te Domburg. Akkoord bevonden meldin gen in de periode 24 t/m 30 mei 1995 - A. van Maldegem, voor het ver bouwen van de zomerwoning aan de Duinweg 74 te Oostkapelle. Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken na het tijd stip waarop u van het besluit kennis heeft kunnen nemen. Een bezwaarschrift moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders van Domburg worden ingediend en voorts worden ondertekend en gemotiveerd. U kunt hierover mondelinge infor matie krijgen bij de heer Maas (afdeling Ontwikkeling, Schuitvlotstraat 32), telefonisch bereikbaar onder nummer 01188 2710, toestel 45. Domburg, 7 juni 1995. Sluiting gemeentesecretarie Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in verband met een te houden personeelsreis de gemeentesecretarie op vrijdag 9 juni 1995 voor het publiek gesloten zal zijn. Voor dringende zaken betreffen de de burgerlijke stand kunt u tij dens kantooruren bellen: 01181 - 1951. Bouwaanvragen Burgemeester en wethouders van Veere maken, gelet op artikel 41 van de Woningwet bekend, dat de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengeko men voor Serooskerke - het bouwen van een serre Laan van Wervenhove 19 Veere - het vernieuwen van een brug in het Veerse Bos (Landschuur- weg) Wij wijzen u erop, dat tegen deze aanvragen om een bouwver gunning geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist Voorbereidingsbesluit De burgemeester van Arnemuiden maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij zijn besluit van 29 mei 1995 heeft verklaard dat een wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied", wordt voorbereid voor de op de bij het besluit behorende tekening gearceerd, alsmede met een "V"' aangegeven gedeelten. Het betreft hier het volledig maken van de aansluiting van Arnemuiden op Rijksweg A58 en de realisatie van een volkstuinen complex aan de Kanaaldijk. Het voorbereidingsbesluit dat heden in werking treedt de teke ning en overige bescheiden liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage op de secretarie, afd. alg. zaken. Goedkeuring belastingveror deningen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnemuiden maken bekend, dat aan de vol gende belastingverordeningen Koninklijke goedkeuring is ver leend: de eerste wijzigingsverordening onroerende zaakbelastingen, de verordening op roerende woon- en verblijfsruimten 1995 en de wijzigingsverordening onroerende zaakbelastingen 1991. Voorts is goedkeuring verleend aan de ver ordening tot 2 e wijziging van de tarieventabel 1994 behorende bij de Legesverordening. De verordeningen treden in wer king op 15 juni 1995. Bouwaanvraag Ingekomen is een aanvraag om bouwvergunning van het gemeen tebestuur van Arnemuiden tb.v. de verbouwing en uitbreiding van het verenigingsgebouw "De Arne". Arnemuiden, 7 juni 1995. Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden, de wnd.secretaris, P.JA. Korstanje de burgemeester, drs. H. Visser ARNEMUIDEN I DOMBURG IMARIEKERKE I MIDDELBURG I VALKENISSE I VEERE I VLISSINGEN I WESTKAPELLE I WATERSCHAP WALCHEREN I WEGSCHAP WALCHEREN - CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN WIJ SLAAN DE PRIJZEN OMLAAG 10% tot 50% l—ia

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1995 | | pagina 6