Provincie Zeeland Molenstraat 5, Poortvliet-Tholen In Poortvliet gaat er een wereld voor je open. DORMILUX 795,- 59,- 1695,- daarna slaap je beter Verkeer en vervoer Recreatiebebouwing in kuststrook aan banden IN BEROEP COMMISSIES Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Koerswijzigingen in beleid kosten veelal tijd omdat in gang gezette ontwikkelingen niet zonder meer kunnen worden afgebroken. Langs de kust geen verdere toename van recreatieve bebouwing is de inzet. Zo'n vijftien plannen kunnen nog worden uitgevoerd. Ledikant Orion Grenen ledikant Klassika l_aat de wekker morged maar eens vroeg aflopen. 140x200 cm 1295,- 160x200 cm 1395,- 180x200 cm 1495,- OPRUIMING Schuifdeur linnenkast Nu kompleet bezorgd en geplaatst. Eiken ledikant ----- Delsey Senioren- ledikant Grenen hoogslaper Flexa Tienerkamer Turbo Bodem Duo de Luxe op=op Bedkombinatie Taiga Slaap kamer Erica STUNT 4 jaargetijden dekbed Rotanstoel Kurhaus Slaapkamer Christine 180x200 cm 2095,- Tegenover Bouman Potter. Telefonische informatie 01662-2445 Woensdag 11 augustus 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER Abdij Een vaste oeververbinding over of onder de Westerschelde (WOV); onderhouden, verbeteren en zo nodig uitbreiden van het wegennet om er voor te zorgen dat iedereen op een veilige ma nier kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten; veiligheid en doelmatigheid een grote rol laten spelen bij het instandhou den van het Kanaal door Walcheren: dat zijn het komend jaar de hoofdpunten van het beleid voor verkeer en vervoer. Gedepu teerde staten schrijven dat in hun toelichting op de begroting voor het volgend jaar. Gs zeggen er vertrouwen in te hebben dat in 1995 de eerste spade de grond in kan voor de bouw van een WOV. Ze gaan er van uit dat nog dit jaar de Kroon- procedure over de planologische inpassing van de WOV kan worden afgerond. 1994 wordt dan het jaar van de vergunningverlening en afsluiting van contracten. Van cruciaal belang is het sluiten van een overeenkomst tussen bouwer en exploitant. Aan de hand van een contract tussen exploitant en provincie zal de daadwerkelijke ex ploitatie van de WOV vorm moeten worden gegeven. Rijk en provincie zullen een overeenkomst moeten sluiten over vooral de financiële voorwaarden waaronder beide partijen meewerken aan bouw en exploitatie. Om echt wat te kunnen doen aan de verkeersveiligheid vraagt het dagelijks provinciebestuur aan provinciale staten ƒ350.000,- be schikbaar te stellen. Gladheidsbe- strijding zal op het hele provinciale wegennet gebeuren door preven tief nat zout te strooien: werd vroeger gestrooid als het al glad was, nu gaan de strooiwagens de weg op als gladheid is te verwach ten. De zouthoeveelheid wordt be perkt omdat strooien met nat zout minder zout vergt dan het gebrui ken van droog zout. Om een antwoord te geven op de vraag hoe het verder moet met het fietsverkeer komt er een apar te nota. Wel is al duidelijk dat bij het beoordelen van een voorstel voor de aanleg van een fietspad gekeken wordt naar de functie van de weg. Een alternatief voor het aanleggen van een fietspad zou kunnen zijn het weren van auto verkeer op bepaalde wegen. Gs zeggen dat door bezuinigingen bij het rijk de dienstregeling van het openbaar vervoer onder grote druk is komen te staan. Hierdoor komt met name de dienstverlening op het platteland in gedrang. Een deel van de problemen kan mis schien worden opgelost door af stemming tussen kleinschalige vervoerssystemen als schoolver- voer, ouderen- en gehandicapten- vervoer, ziekenfondsvervoer en bedrijfsvervoer. Ook de mogelijk heden van teletaxi en regiotrein- vervoer moeten daarbij worden betrokken. Maandag 16 augustus, aanvang 10.30 uur, behandelt de Commis saris der Koningin een bezwaar schrift van een inwoonster van Axel. De Axelse is het niet eens met de weigering van de commis saris haar spoedshalve bijstand te verlenen. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt dinsdag 17 augustus vijf beroepschriften te gen uitspraken in algemene bij standszaken. Het gaat om inwo ners van de gemeenten Hulst, Terneuzen, Tholen (2) en Wester- schouwen. De zittingen beginnen achtereen volgend om 14.00, 14.20, 14.40, 14.50 en 15.00 uur. De zittingen zijn openbaar en wor den gehouden in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. Nieuws De Zeeuwse kustgemeenten heb ben 24 recreatieve plannen op de plank liggen die ze willen uitvoe ren. Het gaat dan om de bouw van tenminste 1.052 recreatiewo ningen, 391 appartementen, 1.635 kampeerplaatsen, 740 ver- blijfseenheden (appartementen of bungalows), 6 studio's en 3 ho tels. Gedeputeerde staten hebben vooralsnog het standpunt ingeno men dat vijftien plannen in aanmer king komen voor uitvoering. Deze plannen staan voor 3 hotels, 6 studio's, 391 appartementen en 895 recreatiewoningen. In begin sel is er dus geen medewerking voor de 1.635 kampeerplaatsen en 740 verblijfseenheden, terwijl het aantal recreatiewoningen met 157 moet worden verminderd. De stellingname van gs is geba seerd op het provinciaal beleids plan Recreatie en toerisme in evenwicht. Dat plan is in novem ber 1992 door provinciale staten vastgesteld. Klip en klaar is door de staten aangegeven dat in het kustgebied uitbreiding niet is ge wenst. De nadruk moet komen te liggen op verbetering van de kwa liteit. Bouwen blijft ook dan nodig maar het moet te maken hebben met bijvoorbeeld inspelen op ver anderende behoeften, herstructu rering van bedrijven en behoud en verbetering van het aanbod. De af spraak is gemaakt dat projecten die in de pijplijn zitten nog wel kun nen worden uitgevoerd. Daarvoor gelden wel een aantal beleidslij nen. Het komt er op neer dat aller eerst moet worden geprobeerd het bestaande aanbod te vernieu wen of te saneren en dat te sane ren lokaties op de eerste plaats in aanmerking komen als plek voor het plegen van nieuwbouw. Op die manier wordt bereikt dat bouw activiteiten niet leiden tot verho ging van de capaciteit en dat geen verder beslag wordt gelegd op de beschikbare ruimte. Het dagelijks provinciebestuur heeft, met inacht neming van toezeggingen in het verleden, alle plannen langs de meetlat van het nieuwe beleid en eerder gemaakte afspraken ge legd. Zeeuwsch-Vlaanderen In Zeeuwsch-Vlaanderen is de meeste ruimte voorhanden voor het inpassen van bestaande plan nen. Dat moet dan wel gebeuren in samenhang met natuurbouw, onder meer de aanleg van 155 ha bos, en de aanleg van een stelsel van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Belangrijk is ook dat de recreatie sector van grote waarde is voor de werkgelegenheid in dit gebied. Verbreding van het aanbod is ook om die reden wenselijk. Van de acht ingediende plannen hebben er, wat gs betreft, zes een kans van slagen: 50 appartementen op boulevard De Wielingen, een hotel en recreatiewoningen in Kuuroord Cadzand-Bad en 220 appartemen ten voor het plan Waterfront in Breskens. Voor recreatiewoningen zijn er mogelijkheden in de Vla- minkpolder (28), Nieuwvliet-Bad (80) en Breskens-Bad (235). De discussie over het plan Versche- polder, 80 recreatiewoningen, is nog niet afgerond. Op Walcheren is de bouw van twee hotels toegestaan: in Vlissirv gen in combinatie met 81 apparte menten en in Domburg in samen hang met 40 appartementen. De zes studio's bij Sauna Westduin zijn inmiddels klaar. Het plan Kust licht II van de gemeente Valkenis- se biedt ruimte voor onder meer 190 recreatiewoningen. Wat Schouwen-Duiveland betreft komen drie van de acht plannen in aanmerking voor uitvoering. Van de gemeente Westerschouwen de plannen Burghstede II en Klein Poelland met respectievelijk 125 en 30 recreatiewoningen. Van de gemeente Midden-Schouwen valt het plan De Bout, dat met de bouw van 207 recreatiewoningen aansluit op de kern Scharendijke, binnen de criteria. Het dagelijks provinciebestuur heeft advies gevraagd aan de sta tencommissie voor ruimtelijke or dening en zal daarna met een de finitief standpunt komen. Vrijdag 24 september vergadert de sta tencommissie over dit onderwerp. Vrijdag 20 augustus vergadert de statencommissie voor ruimtelijke ordening. De vergadering begint om 9.30 uur en vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: het concept-ac- coord IPO/Kabinet over decentrali satie-impuls per 1 januari 1994, intentieprogramma bodembe- schermingsgebieden Zeeland, be groting 1994 en rekening 1992 van het natuur- en recreatieschap De Grevelingen, actualisering be stemmingsplannen buitengebie den, voorbereidingsschema land inrichting 1994, verstedelijkings- richting stadsgewest Vlissingen/ Middelburg, regionaal ontwikke lingplan Zeeuwsch-Vlaanderen. De statencommissie voor milieu komt 20 augustus om 14.00 uur bijeen in het gebouw van de direc tie milieu en waterstaat, Het Groe ne Woud 1 in Middelburg. Gespro ken wordt over het ontwerp-water- huishoudingsplan 1993-1997, de ontwerp-verordening waterhuis houding, de voortgangsrapporta ges waterschappen integraal wa terbeheer 1990-1991, de nota financiële tegenvallers, perso neelsuitbreiding als gevolg van de wet chemisch afval, legesverorde ning, het intentieprogramma bo- dembeschermingsgebieden en het subsidievoorstel interne bedrijfs- milieuzorg. De vergaderingen zijn openbaar en bezoekers kunnen gebruik ma ken van het spreekrecht. De ver gaderstukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg. DOOR DE PRIJZEN Degelijk ledikant in alpinewit MDF. Kompleet met geteste lattenbodem en kwaliteitsmatras SG-40. Formaat 90x200 cm, van 795,- voor Grenen slaapkamer+nachtkastjes in loogkleur. In diverse kleuren leverbaar o.a. alpine wit - wit essenstruktuur - blank eikenstruktuur -essen parelmoer enz. 152 cm breed, nu voor 795,- 182 cm breed, nu voor 845,- 202 cm breed, nu voor 895,- 226 cm breed, nu voor 995,- 251 cm breed, nu voor 1095,- 281 cm breed, nu voor 1175,- 301 cm breed, nu voor 1225,- Meerprijs spiegeldeur 100,- In blank of donker eiken. Nu met handverstelbare lattenbodem en SG 40 kwaliteitsmatras 90x200 cm. Kompleet voor ra- Puur massief met: speelgordijn, buro en trap. Kompleet: bodem en matras van 90x200 cm Leverbaar in honingkleur. Ledikant+nachtkastjes 140x200 cm 1195,- 160x200 cm 1295,- 180x200 cm 1395,- Een komplete inrichting voor een fantastische prijs. Eenvoudige zelfmontage. In wit essen. Ledikant 90x200 cm, bedkast, burokast en linnenkast voor Elektrisch verstelbaar met 2 motoren. Hoofd+ voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofdsteun en verstevigde middensector. 80x200 cm voor 650,- 90x200 cm voor 695,- In wit MDF, inklusief goedgekeurde hoofd-en voetverstelbare latenbodems en 2 SG-40 matrassen. 160x200 cm 895,-, 180x200 cm 995,-. 140x200 cm. Bijpassende bedtafeltjes 99,- per stuk. Slaapkamer in alpinewit MDF. Kompleet: ledikant, 2 hoofd-en voetverstel bare lattenbodems met verstelbare middensektor, 2 polyether SG-40- matrassen en 2 vierladenkastjes. Formaat 140x200 cm 's Winters warm en 's zomers koel. Vulling 65% dons. 140x200 cm normaal nu 250,- 200x200 cm normaal nu 350,- 240x200 cm normaal nu 395,- Nu meeneemprijs 160x200 cm 1795,- 180x200 cm 1895,- Wandvullende aanbouw slaapkamer in wit essen. Nu superscherp geprijsd. Ledikant-ombouw 140x200 cm 1995,- Diverse aanbouwkasten leverbaar Dormilux adviseert o.a. Acor, Auping, Velda, Normaflex, Pullman, Dunlopillo, Treco, Flexa, Zondag, Geha, Cinderella, Irisetfe, Texeler, Polydaun, Peters, Rawi en Pirelli. t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 9