Nationale Autopas om procedure te voorkomen Opel Vectra Sportive Dummy's kennen geen pijn EVO wil meer aandacht voor landbouwverkeer bij Rijksweg 57 I PZC WEEKBLADEN Aan deze Autokrant Extra werken mee: Vierde jaargang, nummer 16 Woensdag 11 augustus 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER Volgens de BOVAG heeft de uitspraak van de Hoge Raad over het terugdraaien van kilome tertellers geen gevolgen voor de BOVAG- autobedrijven. De Hoge Raad bepaalde dat een koper de koop kan vernietigen als blijkt dat de kilometertellerstand is teruggedraaid, ook als het autobedrijf dat niet kon weten. Eerder namelijk heeft de geschillencommissie die dit soort zaken behandelt al soortgelijke uitspraken gedaan. Veel beter is het er voor te zorgen dat je als koper van een gebruikte auto je er voor de koop al van verzekert dat de kilometertel lerstand klopt. Dat kan met behulp van de door BOVAG, RAI en ANWB opgezette Natio nale Autopas. Bij een BOVAG-autobedrijf en een ANWB-technostation kan namelijk voor de meeste auto's het Autopas-systeem wor den geraadpleegd waarmee de juistheid van de kilometertellerstand kan worden aange toond. Daarmee voorkom je ingewikkelde juri dische procedures achteraf. Inmiddels zijn er in de databank van de Natio nale Autopas al 13.000.000 km-tellerstanden van 4,6 miljoen auto's opgenomen. Het regiobestuur Zeeland van de EVO, Onder nemersorganisatie voor logistiek en transport, vindt dat er in de nieuwe plannen van Rijks waterstaat voor de aanleg van Rijksweg 57 op Walcheren, onvoldoende rekening wordt gehouden met het landbouwverkeer. De nieu we weg dreigt een obstakel te vormen voor de landbouwvoertuigen als niet genoeg onge lijkvloerse kruisingen worden opgenomen. Het regiobestuur stelt dit in een brief aan het Secretariaat Overlegorgaan Verkeersin frastructuur. De EVO pleit voor meer mogelijkheden voor landbouwvoertuigen om de weg te kunnen oversteken. De locatie van de ongelijkvloerse kruisingen zal in overleg met de betrokken on dernemers besproken moeten worden. Het re giobestuur van de EVO is verder tegenstander van het afsluiten van de Stationsbrug in Mid delburg zonder dat eerst is nagegaan wat de consequenties zijn van de doorstroming op het lokale wegennet. Ook hier vraagt de EVO speciale aandacht voor het landbouwverkeer, dat bij een afsluiting van de Stationsbrug al leen nog maar via de Schroebrug het kanaal kan oversteken. Het aquaduct wordt immers verboden terrein voor landbouwvoertuigen. Het regiobestuur stemt in met de voorstellen voor het nieuwe combinatie-tracé ten noor den van Middelburg. Er is genoeg rekening ge houden met de perceelscheiding van de landbouwgronden. Bovendien is gekozen voor een autoweg met één rijstrook per rijrichting en ter hoogte van het aquaduct met twee rijstroken per rijrichting. De EVO is de ondernemersorganisatie voor lo gistiek en transport en vertegenwoordigt circa 40.000 ondernemingen in handel, industrie en de land- en tuinbouw. In Zeeland heeft de organisatie 1.200 leden. Binnen het Opel-programma hebben de mo dellen met de toevoeging "Sportive" een bij zondere naam opgebouwd. Centraal staat een sportief getinte uitrusting tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Naast de Astra Sportive, Calibra Sportive en Omega Sportive maakt nu ook de gelijknamige Vectra zijn entree. De nieuwste uitvoering van de Opel Vectra vindt zijn plaats in het programma naast de zojuist gelanceerde Vectra Expression, die kan bogen op een uitgebreid comfort-pakket. Bij de Sportive ligt de nadruk, zoals de naam al aangeeft, op een sportieve uitrusting tegen een bijzonder scherpe prijs. De loopbaan van de Opel Vectra mag zonder gevaar voor overdrijving een succesverhaal worden genoemd. Hij is reeds jaren de meest- gekochte auto in zijn klasse, zowel in Neder land als in geheel Europa. De nieuwe Vectra Sportive is leverbaar in zo wel 4- als 5-deurs uitvoering. Er zijn vier mo tor/versnellingsbak combinaties: Vectra 1.6i met 5-bak; Vectra 1.8i met 5-bak of viertraps- automaat; Vectra 2.0i met close-ratio 5-bak of viertrapsautomaat en de Vectra 1.7 Turbo Die sel met 5-bak. Elke Vectra Sportive is direct herkenbaar aan de speciale "softline" lichtmetalen wielen op brede 195/60 x 15 banden. Op bumpers en flanken is een glanzend zwarte bies aange bracht. De sedanversie heeft bovendien een achterspoiler op het kofferdeksel. Er zijn een aantal bijzondere kleuren leverbaar, waaron der High Voltage Blue en Neptune Turquoise. Van binnen doet de Sportive zijn naam extra eer aan, met zijn sportstoelen voorin, fris ge nopte "Petit Point" bekleding, een leeromrand sportstuurwiel en een in delen omklapbare achterbank. Net als in elke andere Vectra ligt de veiligheidsuitrusting op bijzonder hoog ni veau. Standaard aanwezig zijn onder meer dubbele beschermingsbalken in de portieren, gordelspanners op de voorstoelen en in hoog te verstelbare veiligheidsgordels voor en ach ter. ABS en een full-size airbag in het stuurwiel zijn tegen meerprijs leverbaar. De Vectra Sportive staat nu bij de Nederland se Opel-dealers. Zelfs zijn prijs mag sportief worden genoemd: de lijst begint bij f 38.950,— incl. bpm en btw. Kreukelzones, veiligheidsgordels, deurverste vigingen, airbags, veiligheidsstuurwielen met een energie-absorberend stootoppervlak, dashboards; in moderne auto's worden veel maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. Aan al deze ontwikkelingen gaan uitgebreide tests vooraf en zonodig volgt daarna een aanpassing: een taak voor dum my's ofwel testpoppen. Testrijders, zou men veronderstellen, kunnen alleen echte mensen zijn. Niets is echter min der waar: in de veiligheidstest van Volkswa gen bijvoorbeeld hebben zo'n 200 dummy's de VIP-status verworven en worden zeer be langrijk gevonden. Het zijn met meetinstru menten uitgeruste poppen die worden ingezet zodra de situatie in de testauto's voor mensen gevaarlijk wordt. Zij worden met name ge bruikt om nieuwe veiligheidsontwikkelingen in de praktijk te testen. Dit betekent over het al gemeen een "crash" - het plotseling krachtig afremmen van carrosseriestructuren tijdens een proef, waarbij de gehele auto een beton- wand of een andere barrière raakt. Wolfsburg laat de poppen niet dansen maar rijden. Toen zo'n 20-30 jaar geleden de eerste veiligheidsstructuren in de autocarrosserie werden ingebouwd, moesten daarvoor beoor delingscriteria, testmethoden en vergelij kingsmaatstaven worden opgesteld. Honderden carrosserieën worden sindsdien jaarlijks alleen op de Volkswagen proefbaan in Ehra-Lessien gecrasht; voor andere autofabri kanten gelden vergelijkbare aantallen. Omdat de mens niet als proefpersoon bij het simule ren van ongelukken kan worden gebruikt, werd de dummy ontwikkeld. Zijn meetappara tuur geeft optredende krachten en versnellin gen door aan computers. Deze zetten de testgegevens om in grafieken en tabellen. Daaruit kan door de specialisten de belasting op het lichaam worden afgelezen, alsmede de eventueel optredende verwondingen. Het be langrijkst is evenwel het meten van verbete ringen en het analyseren van de resultaten hiervan. Tegenwoordig beschikken alle grote autofabri kanten over grote aantallen testpoppen. In Eh- ra staan meer dan 160 zeer verschillende dummy's klaar in een ruimte met een speciaal aangepast klimaat, zodat de kunststoffen, waaruit de dummy's bestaan, over nauwkeu rig bekende materiaaleigenschappen beschik ken. Zo is er bijvoorbeeld een "5 procents-vrouw", klein en sierlijk, met een ge wicht van 47 kg. Slechts 5% van de vrouwen is lichter dan deze testpop. Er is ook een "95 procents-man"; hij is 1.87 m lang en weegt 98 kg. Slechts 5% van de mannen is zwaarder. De "50 procents poppen" worden het meest frequent gebruikt en voldoen aan de Amerikaanse veiligheids voorschriften. De percentages gelden als standaard voor de Amerikaanse bevolking, waar de poppen het eerst werden ingevoerd. De gemiddelde lengte in de rest van de wereld wijkt hier niet veel van af. Er zijn zelfs dum my's van kinderen en zuigelingen. Ook zij ne men steeds weer deel aan de crash-tests, zittend in hun speciale kinderzitjes. De resulta ten van deze tests worden daarna gebruikt bij het produceren van de Volkswagen Bobsy- kinderzitjes. Wat belangrijker is dan grootte en uiterlijk, de poppen zijn ook anatomisch gezien een dupli caat van de mens. Zij beschikken zoveel mo gelijk over hetzelfde zwaartepunt, een gelijke massatraagheid en elasticiteit. De biologische overeenkomst moet zo groot mogelijk zijn, volgens de vakman. De Amerikanen beschikken inmiddels over 3 generaties dummy's; de "Hybrid I" uit de be ginperiode, de "H II" die in hoofdzaak werd gebruikt voor de huidige generatie auto's en sinds kort de "H III" die nog meer overeen komt met de werkelijkheid. Dit komt onder meer doordat hij zo "slap" achter het stuur zit als de meeste mensen in de auto. "H II" zat daarentegen enigszins onnatuurlijk rechtop. Geheel nieuw is de Side-lmpact-Dummy (SID), speciaal ontwikkeld om het effect van aanrijdingen tegen de zijkant van de auto te testen. Naast de versie voor de Verenigde Staten (US- SID) zijn er ook in Europa dergelijke dummy's ontworpen (EURO-SID). Samen vertegenwoordigen de Wolfsburgse testpoppen een waarde van vele miljoenen Marken. Eén enkele pop kost, afhankelijk van het aantal meetinstrumenten zo'n 50.000 D- mark. Bij een crash is er voor de meettechniek zo'n 150.000 D-Mark nodig en tenslotte moet er voor een half miljoen D-Mark per jaar aan vervangingsonderdelen worden uitgegeven. Niet alleen de ingewikkelder carrosseriestruc turen maken moderne auto's duurder, maar ook deze testpoppen, de crashtests en de specialisten die aan deze tests werken vragen om grote investeringen. Het geld is evenwel goed besteed; met moderne auto's worden zware ongelukken veel beter doorstaan dan in de voorgaande jaren, toen dergelijke ongeluk ken vaak fataal waren voor de inzittenden. De kans op een dodelijke afloop is tegenwoordig aanzienlijk verminderd. Dummy zij dank. Jacobus Bosselaar van Bosselaar Auto schade in Koudekerke, Karei Hofman van Garage Hofman in Vlis- singen Johan Murre van Garage Joh. Murre in Vlis- singen Dirk van der Net van AOC Redactie en eindredactie Ad Hanneman Volkswagens ontwikkelingschef prof.dring. Ulrich Seiffert met een aantal dummy's. Dankzij het gebruik van test poppen in crashtests kan de veiligheid voor de inzittenden van een auto worden vergroot.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 7