Doorstroom ervaringsproject naar arbeidsmarkt kan beter Minder verkeersdoden in Zeeland in 1992 L ZITCOMFORT NEDERLAND al onze showroommodellen nu vanaf 10 tot 40% korting W Eeuwfeest Caecilia Vlissingen wil aantal gokkasten terugdringen Langeweg 2, 's-Gravenpolder (bij Goes) tel. 01103-1891 Nieuwe programma's Zomeruniversiteit Puzzelen en winnen 1 1 Orgelconcert Nieuwe Kerk Expositie Timmermann Saxofonist Hans Dulfer in Middelburg Verkeer Buurt/wijk Sociaal Cursus DE FAAM DE VLISSINGER uw wMLU Jeugdband en poppentheater De winnaars KRUISWOORDPUZZEL \YA CURSUS CAFÉBEDRIJF295,- Stichting Horeca Onderwijs Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur. Zaterdags van 10.00-17.00 uur. 3x Zekerheid met Interieur Waarborg V&D fotowedstrijd Wie de oplossing van de puzzel goed heeft en op een briefkaart opstuurt kan één van de aantrekke lijke prijzen winnen. Het Zeeuws Museum en het Maritiem Restaurant Arsenaal zijn de gulle gevers van de prijzen. 16 28 29 66 6 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 11 augustus 1993 De doorstroming van langdurig werklozen uit Werk Ervarings Plaatsen (WEP) naar de arbeids markt verloopt niet optimaal. De intentie van de werkgevers om succesvolle WEP-ers bij vacatu res en bij gebleken geschiktheid als interne kandidaat te beschou wen, moet nader vorm en inhoud krijgen. Dat is de conclusie in het Jaarverslag Werkjaar 1992 van de Begeleidingscommissie Werk Ervarings Plaatsen Bejaardenoor den Zeeland. Doel van het in 1991 gestarte project is langdurig werkzoeken den ervaring te laten opdoen en reële perspectieven te ontwikke len op een vast dienstverband in de sector bejaardenoorden. Via scholing wordt gewerkt aan ver hoging van het kwalificatie niveau van de werkzoekende. De kandidaten kunnen tijdens het project verschillende cursussen volgen, waaronder Nederlandse taal, boekhouden en interne cur sussen op hun werkerva ringsplaats. Werkgevers kunnen via dit pro ject op korte termijn de werkdruk enigszins verlagen en op langere termijn beschikken over gekwali ficeerd en gemotiveerd perso neel. In 1993 worden twintig werkervaringsplaatsen gereali seerd, zo evenwichtig mogelijk verspreid over de provincie Zeeland. Van de 61 in 1992 door de regio nale arbeidsbureaus aangemelde werklozen zijn 23 mensen ge plaatst in een WEP in een Zeeuws bejaardenoord. Verder hebben vorig jaar 22 kandidaten het WEP-jaar afgerond. Twee van hen hebben nu een leerovereen komst bij zelfde instelling waar zij hun ervaring opdeden, twee zijn een opleiding begonnen en zes zijn binnen de instelling door gestroomd naar een vaste baan. Elf van hen hebben geen vast dienstverband door hun eigen functioneren of door gebrek aan formatieplaatsen. Ben van Oosten is de elfde uit voerende organist in de serie or gelconcerten die de Stichting Orgelcentrum organiseert in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Zijn concert op dinsdag 17 augustus begint om 20 uur. De in 1955 te Den Haag geboren Van Oosten studeerde orgel en piano aan het Sweelinckconser- vatorium te Amsterdam en be haalde in 1979 'cum laude' het solistendiploma voor orgel. Een jaar later haalde hij zijn pianodi ploma. Vervolgens studeerde hij 'interpretatie' bij André Isoir en Daniel Roth in Parijs. Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek is Van Oosten twee maal onderschei den door de Société Academique 'Arts-Sciences-Lettres' in Parijs. Zijn CD-opnamen van de comple te orgelsymphoniën van Vierne en Guilmant werden onderschei den met de Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Sinds 1990 is Ben van Oosten als hoofdorga nist verbonden aan de Grote Kerk in Den Haag. Van Oosten zal dinsdag een ge varieerd programma uitvoeren met onder meer Fantasie en Fuga in g van J.S. Bach, Sonate No. IV van F. Mendelsohn en Scherzo van W.T. Best. Het concert wordt besloten met Choral en Finale (al legro vivace) uit Symphonie No. VII van Ch.M. Widor. Na Middelburg gaat nu ook Vlis singen actie ondernemen om het aantal kansspelen te beteugelen. De gemeente heeft het voorstel gedaan om vanaf 1 juli 1995 de 'eenarmige bandieten' alleen nog toe te laten in de hoogdrempelige horeca - oftewel de kroegen. In elke bar mag slechts één gokau tomaat staan. De horecaonder nemers krijgen tot 8 oktober de tijd om op dit convenant te reageren. Vlissingen zou met deze regelge ving een strenger beleid gaan voeren dan Middelburg. Daar mo gen in de café's twee gokauto maten staan en in de laagdrempelige gelegenheden, zoals sporthallen en cafetaria, één. Dat de Vlissingse gemeente de 'geldwolven' niet meer wil toestaan in snackbarren en kanti nes, heeft ermee te maken dat jongeren er vaak op deze plaat sen voor het eerst mee gecon fronteerd worden. In de Scheldestad moet halverwege 1995, wanneer de nieuwe nor men van kracht worden, het aan tal gokkasten met 108 zijn teruggebracht. Dat is zeveptig procent van het huidige totaal van 155 (de speelautomatenhal- len niet meegerekend). Althans, dat zal dan voor de kansspelen moeten gaan gelden. Voor ande re speelautomaten, de zoge naamde behendigheidsspelen zoals flipperkasten, oppert de ge meenteraad hooguit drie speelau tomaten per horeca-gelegenheid. Daarbij worden de gokkasten ook meegerekend. Vlissingen volgt met het inperken van de gokmogelijkheden de lan- Gedurende de hele maand au gustus exposeert de Limburgse schilder Harry Timmermann zijn schilderijen in de expositieruimte van de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland in Kloetinge. Harry Timmermann (46) is opge leid tot manager/organisatie adviseur en is op dit moment werkzaam in de thuiszorg. Daar naast heeft hij zich jaren ge schoold in tekenen, handvaardigheid en grafische technieken en wordt hij sinds acht jaar begeleid door beeldend kunstenaar Fransz Witte. Timmermann is de laatste jaren overgestapt van pentekening en grafische technieken op acryl en oliekrijt op papier. Zijn objecten lopen uiteen van landschappen en modellen tot stillevens. Soms geeft hij slechts een snelle im pressie, dan weer gaat hij op zoek naar de structuur in een ob ject. Timmermann geeft de voor keur aan helder kleurgebruik. De expositie is te bekijken tijdens kantooruren. delijke tendens. De laatste jaren is de aandacht voor de negatieve kanten van het gokken, uiteinde lijk vaak uitmondend in een ver slaving, gegroeid. Uit de cijfers van het Zeeuws Consultatiebu reau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) blijkt dat zij in 1992 29 gokverslaafden onder behande ling had. In het raadsvoorstel wordt erop gewezen dat deze vorm van verslaving vaak ge paard gaat met schulden en cri minele handelingen om aan geld te komen. De raad stelt voor om het aantal gokkasten in de cafetaria en kan tines langzaam te laten uitster ven. Dat betekent dat er op 1 juli 1994 nog één mag staan en het jaar erop alles verdwenen moet zijn. Voor de andere gelegenhe den houdt dat in: volgend jaar hooguit twee kansspelen en in 1995 nog één. Verder wordt de suggestie gedaan om een sticker met waarschuwende tekst bij de inworpgleuf te plakken en om er naar toe te werken dat jongeren onder de achttien jaar niet op gokkasten spelen en dat er niet langer dan één uur gegokt wordt. Jazz, popmuziek, avantgar- de rock, freefunk en speed- metal zijn uiteenlopende muziekstromen waarin hij zich laat meevoeren. De saxofonist Hans Dulfer treedt vrijdag 13 augustus op in Middelburg. Vanaf 20 uur is hij te zien op het podium voor de café's Tympaan en Seventy Seven op de Markt. Parkeren - Met de opening van de parkeerkelder aan de Kousteensedijk in Middelburg, vrijdag 20 augustus, is ook de voetbrug over de Binnenhaven weer in gebruik. Deze verbindt de Kousteensedijk met de Turfkaai. Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda. Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost m totaal f 295.-. Men kan zich nog aanm'elden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 5 |anuari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant. Disco, Kantine, etc. beheren. De cursus mondelinq als schriftel te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Postbus 1161, Breda. 076-710078 OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF Al zijn er in 1992 minder ver keersslachtoffers gevallen dan in het 'rampjaar' 1991, de situatie biedt nog geen enkele aanleiding om nu maar een pas op de plaats te maken. Dat schrijft J.l. Henne- keij, voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ) in zijn jaarverslag over 1992. In het ROVZ zitten vertegen woordigers van rijk, provincie, ge meenten en organisaties als de ANWB, de fietserbond ENFB en Veilig Verkeer Nederland. Doel van het ROVZ is het bestrijden De Kubus - In de week van 16 tot 20 augustus begint de ge meente Vlissingen met de aanleg van een ontsluitingsweg ten be hoeve van de bouw van zes wo ningen op de lokatie van de voormalige De Kubusschool. De werkzaamheden zullen ongeveer een maand duren. Het pad tus sen de Zuiderzeestraat en de Vlissingsestraat (lersezeestraat) zal gedeeltelijk door de bestaan de groenvoorziening worden doorgetrokken. De weg zal in be ginsel als weg voor het bouwver- keer fungeren, maar zal na de realisatie van de woningen defini tief worden aangelegd. Autover keer kan De Kubus alleen via de nieuwe ontsluitingsweg bereiken. Zomeractiviteiten - Buurtvere niging 'Van Duyvenvoorde' in Oost-Souburg organiseert in de week van 14 tot 21 augustus in 'de Schuur' en in de Witte Wijk verschillende activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zater dag 14 augustus begint de zo merweek met een Braziliaanse optocht door de wijk en aanslui tend kinderbingo. Maandag han denarbeid en een zeskamp door de wijk, dinsdag een busreis naar de Efteling, woensdag speur tocht, donderdag handenarbeid en zeskamp, vrijdag kinderspelen en een prestatieloop en ter afslui ting zaterdag 21 augustus een kindermarkt, poppentheater, een mini-playbackshow, bingo en een tuinfakkeloptocht. Bij de spelen door de wijk worden alle kinde ren en volwassenen betrokken. Polen - Wie pakketten voor vrienden, kennissen en familie in Polen wil inleveren kan dat don derdag 19 augustus tussen 18 en 22 uur doen bij Joke Sedee, Sportlaan 18 in Middelburg. De pakketten mogen niet meer dan 25 kilo wegen. Zelfbezinning - Het Zeeland Studiecentrum in Aardenburg or ganiseert van vrijdag 20 augus tus tot zondag 22 augustus een weekend zelfbezinning voor man nen. Veel mannen blijken behoef te te hebben na te denken over de eigen identiteit, maar zijn min der dan vrouwen gewend steun te zoeken bij elkaar. In het week einde wordt door praten, maar ook door ontspanningsoefenin gen, persoonlijke reflectie en spel gezocht naar een de eigen identi teit tussen macho en softie. ~l ZOMEROPRUIMING INTERIEUR WAARBORG 3 jaar kwaliteitsgarantie veilige aanbetaling onpartijdige behandeling van geschillen. De Vlissingse Muziekvereniging Caecilia viert dit jaar haar hon derdjarig bestaan. Op 26 juni speelde de vereniging een jubi leumconcert en ontving ze uit handen van C.J. Schout de bijbe horende jubileumpenning. Caeci lia verzorgt tot het eind van dit jaai nog een aantal jubileumacti viteiten. Op 24 september brengt de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bezoek aan Vlissin gen voor een concert in de sport hal Baskensburg. Op 25 en 26 september volgt de Brassband Pro Rege. 's Zaterdags speelt deze band uit Heerenveen enige concerten samen met Cae cilia. De volgende dag verzorgt Pro Rege de muzikale omlijsting van een kerkdienst in de St. Ja- cobskerk te Vlissingen. Op 6 no vember organiseert Caecilia een muziekfestival met medewerking met zes andere korpsen uit de re gio. Ter afsluiting van het jubi leumjaar houdt de vereniging op 18 december een play-in. De van oorsprong katholieke, maar nu algemene muziekvereni ging Caecilia was in 1964 de eer ste harmonie in Zeeland die overstapte op een Brassband bezetting. Tijdens de receptie ter ere van het tachtigjarig bestaan in 1973 ontvangt de vereniging namens Koningin Juliana de Ere penning van Verdiensten. De Brassband is inmiddels gepromo veerd naar de Vaandelafdeling en won in 1991 Caecilia de eerste prijs op het Topconcours van Arnhem. De dagprogramma's van de zes de editie van de Zomeruniversi teit Zeeland worden dit jaar gehouden van 21 tot en met 27 augustus, in Hotel Britannia aan de Boulevard in Vlissingen. Eén programma-onderdeel. Natuur behoud zonder grenzen, wordt gehouden in de Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg. Naast de dagprogramma's organiseert de universiteit een aantal zomeravond-debatten in de Aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De dagprogramma's behandelen onder meer de volgende onder werpen: Preventie van arbeidson geschiktheid in de regio; Stedelijke kwaliteit en city- marketing: vriend of vijand?; Vier Zeeuwse schrijvers: een analyse van hun werk; Een tweede in dustriële revolutie: fictie of wer kelijkheid? De programma's duren over het algemeen van 10 tot 16.30 uur en bevatten ver schillende onderdelen, waar on der lezingen en discussies. De (gratis) zomeravond-debatten op maandag 23 tot en met don derdag 26 augustus gaan over de Provinciale kerntaken, met inlei ders D. de Graaff-Nauta en mr C. Rutten; Alternatieven voor het plan Mac Sharry, onder leiding van prof. L. Zachariasse; Vier Zeeuwse dichters, onder leiding van A. Oosthoek en Het mense lijk bestaan als probleem, onder leiding van prof. J. Sperna Wei land. De debatten beginnen om acht uur. van de verkeersonveiligheid op lokaal en regionaal niveau, afge stemd op het landelijke beleid. Het aantal verkeersdoden in Zee land daalde in 1992 met negen tien procent ten opzichte van 1991 van 58 naar 47. Over de laatste tien jaar is alleen in 1987 een lager aantal verkeersdoden geregistreerd (46). Zeer opmer kelijk noemt de ROVZ de sterke daling van het aantal slachtoffers in Zeeuwsch-Vlaanderen van 32 doden in 1991 naar zestien in 1992. De ontwikkeling in Zeeland over 1992 was zowel qua dodental als qua aantal gewonden gunstig te noemen, maar nog steeds is Zee land met 13 doden en 104 ge wonden per honderdduizend inwoners relatief de meest onvei lige provincie. Het landelijk ge middelde ligt op acht doden en 77 gewonden per honderddui zend inwoners. Van de verschillende Zeeuwse re gio's zijn Zeeuwsch-Vlaanderen en Noord-Zeeland het minst vei lig. Volgens de ROVZ is dit mede te wijten aan de wegenstructuur: relatief veilige autowegen ontbre ken vrijwel in deze regio's. Het snelle doorgaande verkeer komt daardoor vaker in aanraking met andersoortige weggebruikers, als fietsers en landbouwtrekkers. In West Zeeuwsch-Vlaanderen is in 1991 een uitgebreide campagne begonnen om door herstructure ring van het wegensysteem en voorlichting te komen tot meer veiligheid. Daarnaast is de ROVZ sinds vorig jaar betrokken bij acties rond het thema 'Slik op de weg'. Dit is een vervolg op gezamenlijke initiatie ven van gemeenten, waterschap, agrariërs en politie om verkeers- gevaarlijke situaties tijdens de bietencampagne tegen te gaan. De in 1992 begonnen campagne loopt tot 1994 en is vooral ge richt op de oogstperiode. Agra riërs is gevraagd stickers met het gevaarteken en het woord 'Slik' op borden te plakken, wanner zij werk doen waarbij slik op de weg komt. Met water gevulde gier tanks kunnen met een nieuw ontwikkeld spruitstuk de wegen in de Zeeuwse regio's schoonspuiten. Als steun in de rug bij het veiliger maken van de provincie noemt de ROVZ het strenge lik-op-stuk- beleid van justitie. Walcheren en Noord-Beveland waren in 1991 proefgebied, in 1992 gold het be leid voor de hele provincie. Niet minder dan 265 weggebruikers moesten wegens rijden onder in vloed hun rijbewijs inleveren. Slechts 93 kregen het document, vier door tussenkomst van een advocaat, terug. Op uitnodiging van de Ceremo niemeesters -de Evenementen commissie VVV Middelburg- musiceert op zaterdag 14 augus tus de Engelse Trowbridge Youth Band in Middelburg. Voor het Stadhuis spelen zij van 14.45 tot 16 uur. Diezelfde dag organiseren de Ce remoniemeesters tussen elf en 16 uur een poppenfestival in het centrum van Middelburg. Op de Lange Viele toont Cupido's Pop- pentejater om 11.30, 12.30, 14 en 15 uur meeslepende avontu ren voor de jeugd. Op de Lange Delft speelt Poppentheater Rob- hetty een repertoire afwisselende verhalen om 11, 12, 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Een eindje verder in dezelfde straat speelt Ome Har ry's Kindertheatertje onder het motto 'Laat de kindertjes tot mij kome...Jan KLaassen is nergens bang voor..'. Deze voorstelling duurt van 11.30 tot 16 uur, met doorlopend muziek. Op de Burg staat Poppenthea- ter/goochelshow Korvera in een speciaal ontworpen podiumwa gen met ingebouwde poppenkast en fantastische decors. Ook hier de spannende avonturen van Jan Klaassen, om 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Ten slotte bevindt zich op de Markt de Levende Kijkdoos, een unieke staattheaterproduktie die mini- theater biedt aan volwassenen en kinderen. Doorlopende 45 mi nuten durende optredens om 11.30, 12.45 en 14 uur. Het warenhuis Vroom en Drees- man heeft gedurende de hele maand juli een fotowedstrijd ge houden, met Middelburg als het centrale thema. Elke week moch ten drie succevolle inzenders een wegwerpcamera in ontvangst nemen. Uiteindelijk is M.P. Ge- schiere uit Grijpskerke door een deskundige jury beloond met de hoofdprijs, een Haking foto camera. Wie meer wil weten over de geschiedenis van Zeeland kan niet heen om het Zeeuws Mu seum. Daar is veel te zien. Lo gisch dus dat we met enige trots aan de winnaars kaartjes aanbieden voor een gratis be zoek aan de zalen die zijn on dergebracht in het Abdijcomplex in Middelburg. Overigens toont het museum momenteel een wel heel bij zondere tentoonstelling. Onder de titel 'In naam van Oranje - een Camer Tapijten' hangen er zes unieke wandtapijten die de strijd van de Zeeuwse water geuzen tegen de Spanjaarden verbeelden tijdens de Tachtig jarige Oorlog. Ze vormen - als trots van Zeeland - een histo risch document, ooit gemaakt in opdracht van de Staten van Zeeland. Ze dienden als opvro- lijker in de verblijven van de Prins van Oranje in het Abdij complex. Het Arsenaal complex her bergt niet alleen een Maritiem Attractie Centrum. Er is ook een restaurant gevestigd waar de gast zich tegoed kan doen aan kostelijke spijzen. Er wordt een lunch aangeboden en da gelijks heeft de chef een leuk menu samengesteld, waarvan ook de man of vrouw mét de smalle beurs kan genieten. De De oplossing van de puzzel dient maandag 16 augus tus in ons bezit te zijn. Het adres: PZC Weekbladen, t.a.v. de redactie (Postbus 5017, 4330 KA Middel burg). gastronoom kan er overigens zelf bepalen wat hij neemt en de drank wordt er eveneens op basis van zelfbediening aange boden. Het is wel de bedoeling dat de spijzen die bij het buffet zijn opgehaald nog even wor den afgerekend. Een winnaar van deze puzzel hoeft dat ove rigens niet. Hij of zij krijgt een tegoedbon thuisgestuurd om met twee personen een lekker menu te gaan verorberen bij het Maritiem Restaurant Het Arsenaal. Uiteraard hoort er een drankje bij. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65 67 68 PSP 1 201 58 9 44 13 5 53 47 12 43 49 38 20 65 12 69 De winnaars van vorige week zijn: 2 Kaartjes voor het Zeeuws Museum - G. den Elzen uit Middelburg. Etentje voor 2 personen in Maritiem Restaurant Ar senaal - E. Malidie uit Oost-Souburg. Omslag van het boek Overigens is van deze tapijten een boek uitgegeven. Dr. C.A. van Zwigchem verhaalt in het boek de geschiedenis van de wandtapijten die kortgeleden zijn gerestaureerd. Het boek is onder meer bij het Zeeuws Mu seum te koop en draagt de titel 'Zes unieke wandtapijten: strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576'. Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL; 1 weefsel; 4 bijna; 8 knaagdier; 12 plechtige ver klaring; 13 waterkering; 14 vaas; 15 ladder; 17 stof; 19 voertuig; 20 gebladerte; 22 vastomlijnd geloofsartikel; 24 niet scherp; 25 aanw. vnw.; 27 grondvlak; 29 zitplaats; 32 wijnsoort; 34 adreskaartje; 36 richtingslijn; 38 pl. op de Veluwe; 39 zoomtouw; 40 oogholte; 41 sprookjesfiguur; 43 inhoudsmaat; 45 verlangen; 46 afschrift; 48 bergkloof; 50 lage slee; 51 hoofddeksel; 53 specerij; 55 opkoper; 58 god van de liefde; 60 oor van een haas; 62 kleur; 64 landmaat; 65 laagte; 66 maand; 67 drank; 68 troep; 69 vogelhuis. VERTIKAAL: 1 afstammeling; 2 sierlijk dier; 3 praalziek; 5 bloedvat; 6 slangvormige vis; 7 mnl. beroep; 9 gehoorzaal; 10 vlaktemaat; 11 vlug; 16 mechanische mens; 17 vat met hengsel; 18 voorbeeld; 19 vette stof; 21 oude lap; 23 zwarte delfstof; 26 muziekdrama; 27 ge broken getal; 28 vetergat; 29 vaststaand; 30 weefsel; 31 pl. in Z.- Holland; 33 lofdicht; 35 gat in het ijs; 37 voorz.; 42 zeer matig; 43 insekt; 44 losgeraakte draad; 45 verstandiger; 47 speelgoed; 49 blad papier; 52 hartelijk; 53 stilstaand water; 54 toespraak; 55 dap pere; 56 stad in Italië; 57 zoogdier; 59 afgemat; 61 duinvallei; 63 telwoord. Lopend Buffet bij Maritiem restaurant het Arsenaal Oplossing Puzzel week 31 HORIZONTAAL: 1 stukadoor; 8 zee; 9 bui; 10 lam; 12 bodem; 13 zijtak; 15 roman; 16 hoi; 18 kelim; 20 Aken; 21 sober; 23 lila; 24 kleuter; 26 ek; 28 reu; 29 cel; 31 eg; 32 Livorno; 33 begonia; 34 km; 35 keg; 37 pit; 38 Sr.; 40 legatie; 44 Utah; 47 leges; 48 been; 50 sabel; 52 kam; 53 rente; 54 medoc; 55 xeres; 56 leg; 57 fijn; 59 dit; 60 negentien. VERTIKAAL: 1 Sedan; 2 teen; 3 KB; 4 autobus; 5 di; 6 olijk; 7 ratel; 8 zo mer; 11 malie; 12 bok; 14 kil; 15 ratel- kous; 16 hoe; 17 iet; 19 margarine; 21 slungel; 22 recepis; 24 kerel; 25 regie; 27 kim; 28 rok; 30 lot; 31 eis; 36 ma gazijn; 39 kabel; 41 gek; 42 t.e.m.; 43 renet; 45 tam; 46 heden; 48 berin; 49 ets; 51 loge; 53 rede; 57 Fe; 58 NT. Winwoord: AFLOSSINGSDATUM

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 6