informatiepagina van de gemeente Vlissingen nissiiici DIEFSTAL VAN EN UIT AUTO'S IS TE VOORKOMEN! GROOT SUCCES SPEELSTAD 1993 COMMISSIES HET STEDELIJK MUSEUM VLISSINGEN, HET BEZOEKEN WAARD HERBESTRATING EN ASFALTERING IN ROSENBURG SUBSIDIE ZUINIGE CV-KETELS DEFINITIEF GESTOPT HOUD JE KLEP DICHT! EVEN BUPRATEN MET BURGEMEESTER VAN DER DOE F WELLICHT TWEEDE RONDE SUBSIDIE EMANCIPATIE-ACTIVITEITEN HOE GEADRESSEERD DRUKWERK WEREN? Woensdag 11 augustus 1993 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL ïrcje zal het een tijdelijke oj din. niet anders omdat het vang zijn. Dat kan oo OPVANG ASIELZOEKERS In samenwerking met het ministerie van Defensie en het Rode Kruis heeft de gemeente Vlissingen gere geld dat er in het MOB- complex aan de Oostelijke Bermweg een noodopvang voor asiel zoekers is ingericht. Er zijn 300 bedden ge plaatst, de sanitaire voor zieningen zijn in orde ge maakt en er is gezorgd voor telefoonverbindin gen. De daadwerkelijke opvang wordt geregeld door de Centrale Opvang Asielzoekers (COS). Het is mogelijk om 300 asielzoe kers tijdelijk onder te brengen, maar het blijft een noodopvang en het is niet zeker of er ook daad werkelijk gebruik van ge maakt gaat worden. Wanneer er asielzoekers in worden ondergebracht geen accommodatie is om mensen voor langere tijd onder te brengen. De asielzoekers die eventueel in het militaire complex worden opgevangen zul len woningen toegewezen krij|gen op verschillende plekken in Nederland. Vlissingen voldoet meer dan volledig aan de op roep van de regering om woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers. Vluchtelingenwerk Vlissingen speelt een be langrijke rol bij de op vang en begeleiding van deze mensen. De moge lijkheden van een vrijwil ligerskorps en het aantal beschikbare woningen bepalen hoeveel extra asielzoekers er kunnen worden opgenomen. In bepaalde gevallen zullen deze mensen voorrang krijgen voor een woning. Deze mensen komen uit oorlogsgebieden en heb ben al hun bezittingen achter moeten laten, ledereen die van woning wil wisselen of zelfstan dig wil gaan wonen zal misschien eens een paar maanden langer moeten wachten op een woning. Ik hoop dat we daar met z'n allen begrip voor kun nen opbrengen. STRAATFESTIVAL Hoewel het Straatfestival nog niet helemaal is afge lopen kunnen we nu toch al terugkijken op een ge slaagd festival. Een festi val met grote kwaliteit, een festival waar massale belangstelling voor is ge weest en een festival aat probleemloos is verlopen. Natuurlijk zijn er een aan tal klachten geweest over geluidsoverlast maar dat waren uitzonderingen. Over het algemeen heb ben de binnestadbewo- ners bewezen dat ze we ten dat bij het wonen in de binnenstad ook hoort levendigheid en enige overlast van zomeractivi- teiten. Er is niet meetbaar sprake van meer crimina liteit. We kunnen met die wetenschap gelukkig zijn omdat we weten dat het mogelijk is om vele dui zenden mensen extra in de stad te kunnen ontvan gen zonder noemens waardige problemen. In het najaar zal worden bekeken wat de toekomst van het Straatfestival zal zijn, gezien de financiële situatie van de gemeente. De provincie zal boven dien volgend jaar de sub sidies voor deze evene menten verlagen. Voorop zal staan het verlangen om door te gaan met het festival vanwege de grote extra waarde voor de ei gen bewoners en voor de toeristen. Het Straatfesti val is een vitaal onder deel in het cultuurbeleid van de stad, maar het moet natuurlijk wel be taalbaar zijn. SAIL ANTWERPEN PASSEERT VLISSINGEN Volgende week dinsdag, 17 augustus, eindigt in Antwerpen een vierdaags Sail-evenement: Eurosail, in het kader van Antwerjaen Culturele Hoofdstad van Europa 1993. Vele tientallen zeil schepen (waaronder di verse Windjammers, driemasters en Tall ships), de bruine vloot en tiental len begeleidende schepen, varen deze dag in kon vooi de Westerschelde af. Op het programma staat dat de gigantische vloot zeilvaartuigen om 12.00 uur weer uit Antwerpen zal vertrekkken. In de loop van de middag, on geveer tussen 16.00 en 18.00 uur, afhankelijk van o.a. de weersomstan digheden, zal de hele konvooi Vlissingen passe ren. Verzekert u zich van een goed plekje op de Oranjedijk of de boule vards want zo'n schouw spel mag u natuurlijk niet missen! Overigens, no teert u vast in uw agenda dat er op 8, 9 en 10 juli 1994 een Sail Vlissingen zal plaatsvinden. De Commissievergaderin gen van de gemeente Vlis singen starten volgende week weer. Na een maand vakantiereces pakken de ambtenaren en de ge meenteraadsleden de draad weer op. Het verga derschema ziet er als volgt uit: maandag 16 augustus: - economische zaken, detailhan del en visserij dinsdag 1 7 augustus: - volkshuisvesting, stadsvernieu wing en monumenten woensdag 1 8 augustus: - ruimtelijke ordening en verkeer - welzijn, volksgezondheid, cul tuur en accommodaties - algemene bestuurlijke aangele genheden (aanvang lo.OO uur) De agenda's en bijbehorende stukken van de commissieverga deringen liggen ter inzaae in de gemeentelijke informatiehoeken. eze vindt u in het stadhuis (sec tie Communicatie), de bibliothe ken van Vlissingen en Oost- Souburg en in het wijkcentrum "Open Hof". De commissieverga deringen zijn openbaar en be zoekers hebben spreekrecht. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur, tenzij anders aanae- geven, en vinden plaats in net stadhuis. informatiepagina van de gemeente vlissingen redaktie: sectie Communicatie, stadhuis Vlissingen, telefoon 01184-87335 Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum Vlissingen? Het museum, gevestigd in een voormalig woonhuis aan het Bellamypark nummer 19, dat gebouwd werd in 1888, herbergt een schat aan informatie over het maritieme en stadshistori- sche verleden van de stad Vlissingen. Nu is Vlissingen vooral bekend als industrieplaats en als toeris tencentrum. In het verleden was zij meer bekend als handels plaats of marinesfad. In de acht tiende eeuw vertrokken er van de rede van Vlissingen de schepen naar Indië en vooral ook naar het vasteland van Amerika en de eilanden van het Caribische ge bied. OORLOGEN Vlissingen is ontstaan aan beide zijden van een tussen 1304 en lo08 gegraven haven. Deze ha ven lag waar nu Bellamypark is. De haven bleek strategisch te lig gen aan een diep water, zodat de stad snel groeide. Door deze strategische ligging is Vlissingen vaak betrokken geweest in oorlo gen. Ondanks de vele vernietigingen is er gelukkig veel bewaard ge bleven uit het Vlissings verleden en tentoongesteld op de eerste verdieping van het museum, zo als schilderijen en portretten van zowel bekende Vlissingers als Michiel de Ruyter, als van onbe kende Zeeuwen. Uiteraard zijn er ook veel voorwerpen die iets vertellen over de rijke Vlissingse geschiedenis. VLISSINGEN EN WATER Vlissingen ligt al sinds haar ont staan aan de rivier de Westerschelde. De relatie tussen de rivier en de stad is terug te vinden in de collectie van het mu seum. De rivier en zee zijn gril lig. In het verleden zijn veel sche pen vergaan die deels verstopt liggen in de zandbodem van ae Westerschelde. De afgelopen tien jaar wordt steeds meer aandacht geschon ken aan de berging van resten van deze schepen. Het museum heeft een unieke middeleeuwse zeemanskist, waarvan de inhoud grotendeels bewaard is geble ven. Daarnaast is een groot deel van de inhoud van de achttien- de-eeuwse Oost Indiëvaarder 't Vliegend Hert, waarvan dè berging nog in volle gang is, te zien in het museum. LOODSWEZEN Om te bereiken dat schepen vei lig de havens binnenlopen zijn er de welbekende loodsen be schikbaar, die de schepen langs de zandbanken leiden. Vlissin gen is een van de weinige plaat sen in Europa waar het belood- sen nog tot op de dag van vandaag te zien is. De geschie denis van het beloodsen wordt dan ook uitgebreid op de twee de verdieping van het museum belicht. Volgende week sfarten in Rosenburg verschillende wegwerkzaamheden. De sectie Nieuwe Werken van de gemeente begint op maandag 16 augustus met herbestratingswerkzaam- heden op de Rosenburglaan en de H. Roland Holstlaan. Aan de oostzijde van de water voor het aanbrengen van een asfaltdeklaag op een gedeelte van de Rosenburglaan. Deze dek laag wordt aangebracht op 26 of 27 augustus. gang wordt op 18 augus tus bega reidende tonnen met voorbe- werkzaamheden Naar verwachting zullen de werkzaamheden in totaal twee weken in beslag nemen. De be woners van de betreffende stra ten hebben over het werk een brief van de gemeente thuisge stuurd gekregen. Elk jaar worden er in Nederland meer dan 10.000 auto's gestolen. Enkele duizenden daarvan worden niet meer terug ge vonden. Bovendien wordt dagelijks voor kapitalen gestolen uit geparkeerd staande auto's. Vaak gaat het om kostbare geluids-, foto-en video- of film paratuur. ap- Het klinkt misschien ongeloof waardig, maar in veel gevallen van joy-riding of diefstal van en/of uit auto's was de auto niet of onvoldoende afgesloten. De politiemensen kunnen de veront schuldigingen zo langzamer hand wel dromen: "Ik dacht, Laat nooit kost bare spullen, open en bloot in uw auto achter (foto: Ruben Oreel) ach, ik ben zo terug" of "Het is hier toch een rustige buurt. Wist u dat een op de tien auto's gewoon "open" wordt gelaten? En dat in een op de vier auto's waardevolle spullen "geëtalleerd" worden op de zittingen of op de hoedenplank? Want de situatie zoals die op de foto in scene is gezet is echt geen uitzondering! GEEN KLUIS Maar ook al sluit men in zo'n si tuatie de auto wel goed af: het is geen kluis op wielen. Naast de schade aan de gestolen voorwer pen zorgen geforceerde portier en kofferdekselsloten (vaak heel simpel van uitvoering), kapotge slagen tochtraampjes, openge sneden linnen daken en dergelij ke nog eens voor gepeperde re paratienota's. Om van net onge mak maar te zwijgen Wat kunt u doen om diefstal uit uw auto zoveel mogelijk te voor komen? Denk eens aan het vol gende: - laat geen geld of kostbare (of kostbaar lijkende) zaken in uw auto achter; - gebruik de sloten op alle deu ren, het kofferdeksel en stuur mechanisme; - sluit ruiten en open dak als u de auto verlaat; - doe uw benzinetank "op slot"; - noteer de gegevens van uw autoradio, cassetterecorder en dergelijke en graveer uw ei gendommen met uw postcode en huisnummer; - parkeer uw auto in het zicht en s'avonds op een plaats waar licht brandt; - schuif zo mogelijk uw auto-an tenne in zoaat die niet kan worden afgebroken; - met zogenaamde wielmoerslo- ten wordt diefstal van wielen bemoeilijkt. MOEILIJK MAKEN U kunt een aantal dingen doen om diefstal van uw auto zo moei lijk mogelijk te maken: - gebruik de sloten op deuren, kofferdeksel, stuurmechanisme en benzinedop; - vervang paddestoelvormige deurgrendelknopjes door glad de, die men niet eenvoudig omhoog kan trekken; - is uw auto niet voorzien van een stuurslot, gebruik dan een stuurpedaal. Dat is een uit- schuifbare stalen stang, die het stuur met het gas/koppelings pedaal verbindt; - breng eventueel een brandstof afsluiter aan; - monteer een schakelaar die het startcircuit onderbreekt; - ets in alle ruiten van de auto (met een speciale etsset) het kenteken vari de auto; - denk in het uiterste geval aan een alarmsysteem. De politie let op geparkeerde au to's. Wanneer zij constateren dat van een auto de deuren niet goed zijn gesloten of dat er waardevolle spullen zichtbaar in het voertuig liggen laten zij dat de eigenaar van de auto weten door middel van een berichtje en een folder. Het berichtje geeft aan wat de politie bij de be treffende auto heeft geconsta teerd waardoor de eigenaar meer risico loopt om slachtoffer te worden van criminaliteit. De folder bevat een aantal waar schuwingen/tips. SOCIALE CONTROLE Sociale controle wil zeggen: een stuk oplettendheid van iedereen. Niet alleen op de eigen spullen, maar ook op die van een ander. Ziet u iets verdachts, waarschuw dan de politie (telefoon in Vlissingen 15050). Voorkoming van misdrijven is een zaak de politie, maar ook van u! van Met het goedkeuren van het weïzijnsprogramma 1993 heeft de gemeente raad geld beschikbaar ge steld voor emancipatie-ac tiviteiten. Organisaties die dergelijke activiteiten wil den organiseren konden in het begin van dit jaar sub sidie aanvragen. Onlangs heeft de gemeente de organisaties, die subsidie heb ben gekregen, aangeschreven met de vraag of ze a it jaar de activiteiten hebben ontplooid die ze van )lan waren te organise ren. Ook is hen gevraagd of zij de nog niet uitgevoerde plannen in de loop van dit jaar nog wil len uitvoeren. Geld dat niet ge bruikt wordt kan voor een ander doel op het gebied van emanci patie worden benut. De gemeen te wil hiervoor een tweede subsi dieronde houden. Wanneer u in aanmerking wil komen voor geld uit de tweede ronde kunt u voor 15 september 1993 een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders. Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met mevrouw. J. Kelholt, sectie welzijn, telefoon 87268. De subsidies voor de aan schaf van energiezuinige en emmissiearme cv-ketels is definitief gestopt. Voor iedereen die na 14 juni 1993 subsidie heeft aange vraagd is geen geld meer beschikbaar, de pot is leeg. De subsidiepot voor isolatie is nog niet helemaal op maar wan neer u hiervoor in aanmerking wil komen is het zaak niet lana meer te wachten. U wordt gead viseerd om de subsidie vooraf (niet achteraf) aan te vragen, om dat de pot hiervoor ook bijna leeg is en u anders grote kans maakt buiten de boot te vallen. De subsidie vraagt u aan bij de driiv< jgroi gen. N.V. Delta Nutsbedrijven, Bedrijfsweg 1Vlissingen, tele foon 65000. J'l Delta Nutsbedrijven. U kunt daar formulier verkrij- een aanvraac Het weren van ongeadresseerd drukwerk is zo langzamerhand aardig ingeburgerd. Veel men sen hebben al een sticker op hun brievenbus geplakt, hetzij om he lemaal geen ongeadresseerd drukwerk meer te ontvangen, het zij om reclamefolders te weren maar nog wel de huis-aan-huis- bladen te blijven ontvangen. Over het algemeen werken de stickers goed. Het tegenhouden van geadresseerde reclame daarentegen is minder eenvou dig. Daarom heeft de Vereniging Milieudefensie een handig pak ketje samengesteld. In dit pakket je zitten kant-en-klare antwoord kaarten. Als u die kaarten opstuurt wordt u uit allerlei adressenbestanden geschrapt. Hiermee bent u in een handomdraai verlost van al dat ongevraagde papier. Het infor matiepakket is gratis. Wanneer u een kaartje stuurt met uw naam en adres naar Vereniging Milieudefensie, Postbus 17.275, 1000 JG Amsterdam, onder vermelding van 'Houd je klep dicht' krijg» u het pakketje thuisgestuurd. Kinderen bouwen in Speelstad hun eigen Stad. Foto: Ruben Oreei. OPENINGSTIJDEN Kortom, een bezoek aan het Stedelijk Museum vlissingen is zeer de moeite waard. U kunt van maandag tot en met vrijdag terecht van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 1 3.00 tot 1 7.00 uur. En voor de entreeprijs hoeft u het zeker niet te laten. Volwassenen betalen f. 2.50; kinderen t/m 12 jaar, groepen onder begeleiding en 65-plus f. 1.50. foto: Ruben Oreel straties, onder andere schermen, judo en handbal. Een stripteke naar, die de kinderen leerde om stripfiguren en daarbij bepaalde gezichtsuitdrukkingen te tekenen, nad zijn handen meer dan vol. Verder was er een videoploeg die samen met de kinderen op names maakte van Speelstad om daar vervolgens een montage van te maken. In de naaihoek konden de kinderen kleding ma ken van zeer uiteenlopende ma terialen en er was dit jaar ook nog een superglijbaan neerge zet. Kortom heel veel leuke activi teiten voor de bezoekertjes van Speelstad. Voor Speelstad 1993 hebben ve le vrijwilligers en bedrijven zich voor de volle honderd procent in gezet. De Werkgroep Speelstad wil hen via deze pagina niervoor heel hartelijk danken. Zaterdag werd Speelstad Vlissingen feestelijk afge sloten. De vele vrijwilligers en natuurlijk de kinderen kunnen terugzien op een zeer geslaagde week. De opkomst was groot. Gemiddeld kwamen zo'n 400 tot 450 kinderen per dag Speelstad bezoeken. Vorig |aar waren dat er 200 tot 300. De activiteiten in Speelstad wa ren in vergelijking met vorige ja ren, dit jaar flink uitgebreid. De kinderen konden zich zoals ieder jaar uitleven met het bouwen van nutten maar er was meer. Op het gebied van muziek was veel te doen. Er was een karaoke-instal- latie opgesteld en de kinderen konden meedoen met een play- backwedstrijd. Daarnaast gaven verschillende sportclubs demon-

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 5