m Bi Allerlei Sport Gezondheid Sociaal Politiek Buurt/wijk PSYCHOtONSULT in Woensdag 18 augustus 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 Molens - De tentoonstelling 'Molens in Zeeland' is van 16 au gustus tot en met 27 augustus te zien in Ter Reede en van 30 au gustus tot en met 6 september in de Scheldehof in Vlissingen. In Oost-Souburg in de Zoute Viever is de tentoonstelling te zien van 7 september tot en met 14 sep tember. 'Molens in Zeeland' was eerder te zien in het Zeeuws Do cumentatiecentrum en geeft een gevarieerd beeld van het wind- molenbezit, waarbij alle regio's aan bod komen. Wandtapijten - Kunsthistorica en conservator van het Zeeuws Museum Hester van den Donk houdt naar aanleiding van de ten toonstelling 'In naam van Oranje, een earner tapijten,' op maandag 30 augustus een lezing met de zelfde titel in de aula van de Zeeuwse Biblioteek in Middel burg. De lezing begint om 20 uur. Vogelvlucht - Van 21 augustus tot en met 11 september staat in Huize 's-Hertogenbosch in Mid delburg de tentoonstelling 'Mid delburg in vogelvlucht', over de stedebouwkundige ontwikkeling van Middelburg in de loop der eeuwen. De tentoonstelling, ge organiseerd door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen, geeft aan de hand van foto's, plattegronden, pren ten en tekeningen een overzicht van de stad van de zestiende tot de twintigste eeuw. Olieverf - Willemien van Nassau- Damen en let Schutte-Wiersma exposeren van 22 augustus tot en met 30 september hun olie verfschilderijen en aquarellen in het Francois Ryckhalshuis in Middelburg. Reddingsbrigade - De Van Dix- hoornbrigade houdt donderdag 19 augustus vanaf 19 uur in sa menwerking met de Nederlandse en Belgische luchtmacht, de Dr. A. Stavermanbrigade en de KNRM een reddingsdemonstratie voor het strand van Zoutelande. In tegenstelling tot wat in de Faam/Vlissinger van 11 augustus stond vermeld, wordt de brigade niet gesubsidieerd door de VVV Middelburg, maar door de VVV Valkenisse. Lampionoptocht - De VVV Domburg organiseert op donder dag 26 augustus om ongeveer 20 uur een lampionoptocht, voor verklede deelnemers. De tien mooiste en origineelste creaties worden beloond met een kleine prijs. De optocht wordt vergezeld door de muziekkorpsen Voor waarts uit Koudekerke en de O.K.K. uit Westkapelle. Deelne mers kunnen zich alleen of in groepen inschrijven en zich tus sen 19 en 19.30 uur verzamelen op het parkeerterrein van de VVV. Na de jurering zet de stoet zich rond 20 uur in beweging. Collecte - De Nederlandse Lever Darm Stichting houdt in de week van 22 tot en met 28 augustus haar jaarlijkse collecte. De stich ting zet zich in voor de bestrijding van spijsverteringsziekten. Chinees - De Stichting Wu Wei organiseert een cursus Chinese gezondheidsoefeningen voor minder validen. De cursus is on der anderen bedoeld voor men sen die minder mobiel en snel zijn en voor mensen met beperkingen in het bewegingsapparaat, leder kan de oefeningen, die in China tot op hoge leeftijd worden uitge voerd, naar eigen vermogen mee doen. Dinsdag 7 september om 10.30 uur is er in het Zuiderbaken in Middelburg een gratis intro ductieles. Open middag - Het Activiteiten Centrum Middelburg houdt sa men met andere onderdelen van het Sociaal Kultureel Werk Mid delburg een open middag waarop de activiteitenprogramma's 1993/1994 worden gepresen teerd. Tijdens de presentatie, op dinsdag 31 augustus tussen 13.30 en 16.30 uur in Ontmoe tingscentrum Dauwendaele in Middelburg, kan hierover infor matie worden verkregen. Verder zijn er een tentoonsteling, de monstraties en een loterij. Democraten - Zaterdag 11 sep tember houdt D66 een algemene regiovergadering in Hotel Termi nus in Goes. De vergadering be gint om 11 uur; een gastspreker spreekt rond 11.30 over het the ma Europa. Waterschappen - Een werk groep van het Platform Zeeuwse Vrouwenraad organiseert in sa menwerking met de steunfunc- tionarissen emancipatiewerk een cursus voor vrouwen die zich verkiesbaar willen stellen voor de verkiezingen voor de water schappen in maart 1994. De cur sus wordt gehouden op 6 en 13 september in Terneuzen en 7 en 14 september in Goes. Atletiek - IJsclub de Poel en at letiekvereniging AV'56 organise ren op 21 augustus hardloop- en skeelerwedstrijden op industrie terrein de Poel in Goes. De atle tiekwedstrijden gaan over een mijl (1610 meter) in de catego rieën junioren A, B, C en D en se nioren. Start en finish liggen bij de tennishal aan de Verrijn Stu- artweg, waar deelnemers zich ook kunnen inschrijven, verkle den en douchen. De eerste loop serie start om 17 uur. De skeelerwedstrijden beginnen om half zes op dezelfde startplaats. Het parcours beslaat een ronde van 1000 meter. Jeugd en dames starten tegelijk. Zij rijden 30 mi nuten en drie ronden. De heren starten een uur later en rijden 40 minuten en drie ronden om het Open Zeeuws Kampioenschap. Vanaf 16 uur kan het publiek on der deskundige leiding zelf op oe fenskeelers kennismaken met deze sport. Toertocht - Toerclub Toreador uit Goes houdt zondag 22 augus tus voor de tweede maal de Jo de Roo-toertocht. De tocht is ge noemd naar de Goesenaar Jo de Roo die in zijn hoogtijdagen me nig wielerklassieker op zijn naam schreef en is bedoeld voor indivi duele fietsers en voor clubs. De deelnemers, onder wie Belgische en Nederlandse oud- wielervedetten, kunnen veertig of honderdtwintig kilometer af leggen. Op zestig kilometer is een koffiepauze ingelast. De rou tes zijn met pijlen uitgezet. Deel nemers kunnen zich zondag vanaf 8.30 inschrijven bij Mid- City aan de Grote Markt in Goes. Voor iedere deelnemer is er een aandenken en er zijn trofeeën be schikbaar voor onder andere de oudste, jongste en verstkomende deelnemer. Beachvolleybal - Op het strand van Zoutelande wordt op 21 au gustus voor de derde keer de Open Cosmo 3-3 Beachvolleybal- wedstrijden gehouden. Er wordt, met een nog groter deelnemers veld dan voorgaande jaren, gestreden in de categorieën da mes en heren Ere klasse, Natio naal en Regionaal. De wedstrijden worden gespeeld op 26 velden. Onder de deelnemers is onder anderen Belgisch Kampi oen Quinten de Vrie uit Goes. Voetbal - Ajax, PSV, FC Twente, Nottingham Forest en Borussia Dortmund zijn enkele van de deelnemende teams aan het Zil veren Ganze UEFA Toernooi, dat op 20 en 21 augustus wordt ge houden in Kloetinge. Op zaterdag wordt ook de finale van de Sport- punt Zeeland Penalty Bokaal af gewerkt. De kruisfinales en de finale van het UEFA-toernooi worden gespeeld op 22 augustus in Terneuzen. Prestatieloop - Buurtvereniging Van Duyvenvoorde organiseert samen met Atletica op vrijdag 20 augustus een prestatieloop op de buitenwegen van Oost-Souburg. De wedstrijden gaan over afstan den van 2,5, 5, 10 en 15 kilome ter en beginnen om 19.30 uur. Deelnemers kunnen zich vanaf 18.30 uur inschrijven in Wijkge- bouw de Schuur in Oost- Souburg. Basketball - De B.C. Vlissingen organiseert op 4 september de fi nales van de Flanders Internatio nal Basketball Trophy in de Sporthal Baskenburg in Vlissin gen. Deelnemende teams aan dit Basketball-gala zijn de Finse kam pioen Kotka, de Amerikaanse Minnesota University, Nederlands kampioen Canoe Jeans Den Bosch en de winnaars van vorig jaar Bobcat Gent. Het gala duurt van 17 tot 22 uur. Erasmuswijk - Maandag 23 au gustus wordt begonnen met de aanleg van het Erasmuspark in de Erasmuswijk in Middelburg. Om ongeveer vier uur zal wet houder G. Schoenmakers de eer ste handeling verrichten. Vanaf 16.15 is er een feestelijke bijeen komst in het Zuiderbaken, waar bewoners van de Erasmuswijk door de wethouder zullen wor- den toegesproken. Herbestrating - De gemeente Vlissingen is op 16 augustus be gonnen met herbestratingswerk- zaamheden in de Rosenburglaan (rabatstrook en stoep) en de H. Roland Holstlaan (stoep). Het werk zal naar verwachting twee weken duren. Vanaf 18 augustus begint de gemeente met de voor bereiding voor het aanbrengen van een asfaltdeklaag op een ge deelte van de Rosenburglaan. Dit zal naar verwachting uiterlijk 26 augustus klaar zijn. De reparaties van de asfaltdeklaag bij de bus halten op de Bossenburghweg en op de aansluiting met de Rosen burglaan vinden op 25 en 26 au gustus plaats. De asfaltdeklaag op de Rosenburglaan zal op 26 of 27 augustus worden aange bracht. MEER KORTE INFORMATIE ELDERS IN DEZE KRANT Twee monniken die van het ene klooster naar het andere trekken, komen bij een rivier die buiten haar oevers is getre den. Door de kolkende stroom is het gevaarlijk de rivier over te steken. Een jong meisje staat aarzelend aan de oever, bang dat ze door het water wordt meegesleurd als ze probeert de rivier te doorwaden. Drs. Henk C.M. Hermans Zonder een woord te zeggen bukt één van de monniken zich en neemt haar op de schou ders. Niet zonder moeite berei ken ze de andere oever, waar hij haar op de grond neerzet en zijn reis vervolgt. De tweede monnik haalt hem in, maar loopt in stilte verder; hij gaat niet in op de pogingen van zijn reisgenoot om een gesprek te beginnen. Maar na een poosje kan hij zich niet meer inhou den, en barst hij uit: "Je weet dat onze gelofte het verbiedt zelfs maar naar vrouwen te kij ken. Jij raakte dat meisje niet alleen aan, maar je droeg haar op jouw schouders!" "Aha", zegt de eerste monnik, "dus dat hield je bezig. Ik zette dat meisje neer zodra we de rivier waren overgestoken. Jij draagt haar nu nog met je mee". Erva ringen uit het verleden kunnen ons huidige leven sterk beïn vloeden. De reden daarvoor moeten we allereerst zoeken in de unieke mogelijkheden van onze hersenen. De goed ont wikkelde neocortex (het "denkgedeelte" van de herse nen) stelt ons in staat om erva ringen op te slaan. Tijdens ons leven vullen we onze geestelij ke "hard disk" met positieve en negatieve ervaringen. Ge woonlijk hebben we echter het gevoel, zelf te kunnen bepalen in hoeverre deze "soft ware" ons huidige gedrag bepaalt. Het verleden is voor de meeste mensen daardoor niet allesbe palend. We hebben dan wel een verleden, maar zijn het daarom nog niet. Daar tegen over staat de neiding van ande re mensen, om zich voortdurend met negatieve er varingen uit hun verleden bezig te houden. Te pas - en vooral - te onpas keren ze terug naar ervaringen uit hun verleden, en soms gaan ze daarmee voorbij aan het feit dat ze in het heden leven. Welke psychologische overwegingnen kunnen hierbij een rol spelen? Het voortdu rend bezig zijn met het verle den kan samenhangen met de weigering om bepaalde voor vallen te accepteren. We stui ten hiermee op de paradox van onze psyche. Als we ons tegen een bepaalde ervaring verzet ten, maken we haar daarmee juist sterker. Een bekend voor beeld van deze psychologische wetmatigheid is het zgn. "wit te beren experiment" van Wegner. Als u de opdracht krijgt om niet aan een witte beer te denken, zult u er juist aan denken. Het advies om iets te vergeten ("Daar moet je ge woon niet aan denken'') werkt om dezelfde reden vaak ave rechts. Als we ergens niet aan denken, denken we er juist aan. Andere mensen koesteren hun verleden, omdat dit hen een bepaalde winst oplevert. Deze winst is vooral gelegen in aandacht van anderen of be paalde voorrechten. Als u in gezelschap praat over allerlei negatieve ervaringen in het verleden, zullen anderen daar op reageren. De meest gebrui kelijke reactie is medelijden. Op die wijze wordt u beloond voor het denken aan, en praten over negatieve ervaringen uit het verleden. De winst kan ook ge legen zijn in bepaalde voor rechten. Als u een vervelende jeugd heeft gehad, kunt u daar bepaalde voorrechten aan ont lenen. U heeft recht op extra verwennerij, of u mag zich ook vervelend gedragen ten opzich te van andere mensen. Voor sommige mensen vormt het verleden een machtig excuus om zich in het heden te (blij ven) misdragen. Als u steeds bezig bent met uw verleden, is dat bovendien een prima ma nier om uw huidige verant woordelijkheden te ontlopen. Er blijft geen tijd meer over voor beslissingen die nu geno men moeten worden, en din gen die nu gedaan moeten worden. U heeft het te druk met uw verleden, en komt niet meer toe aan allerlei normale verantwoordelijkheden in het gezin, op het werk, etc. De na tuur heeft ons de beschikking gegeven over een omvangrijk verleden. Dit kan een lust, maar ook een last betekenen. Zoals de Engelse politicus Ha rold Macmillan ooit opmerkte:" Veel mensen leven teveel in het verleden. Laat het verleden een springplank zijn, geen sofa." Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: C. Simons, 19 uur: A.C. den Hollander. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: M. Gou- driaan en 15 uur: M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: A.O. Poppe en 19 uur: H.J. v.d. Laan. Volle Evangelie-gemeente 'Immanuel', West- dijkstraat 5-7, samenkomst Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: A.E. de Bruyn. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: G.J. Butse- laar en 19 uur: Blokland. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur en Zo. 10 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: W.P. Jansen en 19 uur: F.A. Petter. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: W.A. van den Berg en 19 uur: W.A. van den Berg (in Herv. Kerk). Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: C. de Boon, 19 uur: W.A. van den Berg (gezamelijke dienst). HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: J. Pannekoek. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: B. de Haan. Emmaus-Toeristenkerk in Dishoek. Zo. 10 uur. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente Valkenburgstraat 25. iedere zondag om 9.30 uur en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: R.G. van der Zwan en 19 uur: F.C. van Dijke. Hervormde Kerk Zo. 9 uur: A.E. de Bruyn. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op Do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Centrum Middelburg. Segeerstraatkerk, Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: J.G. Schenau en 16.30 uur: J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Boomer. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. alle zondagen leesdiensten 9.30 uur, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lau- werijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: zie Ontmoetings- kerk en 19 uur: geen dienst. Hofpleinkerk, Zo. 9.30 uur: P.J. Rebel en 14.30 uur: P. Paulus. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: P. Paulus (SOW), 17 uur: geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75, Zo. 9.30 en 16.30 uur: A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Evangelisatie- dienst 'Zondag half twaalf', De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. bijbelstudie, Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. S.O.W. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 19 uur: K. Hendrikse. Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 9.30 uur: B.J.W. Schelhaas. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: zie Koorkerk. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: zie De Hoeksteen. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: P. Sluijter. Wijkgemeente Geref.Bond, (in de Nieuwe kerk) Zo. 11 uur: J. Vroegindeweij en 18.30 uur: ds. Wüllschleger. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62, Za: P. Sol, 10 uur: Bij belstudie en 11 uur: Eredienst. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: R. Pippel. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: Chr.J. Kleij. Nederlands Gereformeerde Kerk, Gebouw Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: J.D. Houtman en 17 uur: J.D. Houtman. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk Zo. 19 uur: K. Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, Zondag 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Za. 19 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Evangeliegemeente 'de Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur: J. v. Barneveld. NIEUWLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: L. Wüllsch leger. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: F.C. van Dijke en 19 uur: R.G. v.d. Zwan. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: A.C. den Hollander en 19 uur: A.E. de Bruyn. Gereformeerde Gemeente Oostkapelle. Saron- kerk. Zo. 10 uur: leesdienst en 15 uur: J. Baayens. Rooms-katholieke kerk. Za. 19 uur. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: L. Wüllschleger. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner, 19 uur: B. de Haan,(gezamelijke dienst). Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: P. Schoonenboom en 19 uur: B. de Haan (in Gerf. Kerk). ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: A. Gootjes en 19 uur: P. Melse. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk, Zo. 9.30 uur: J. van Wattem (gezamelijke dienst). Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: geen dienst, 19 uur: J.H. de Koe. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever', Dongestraat 1, Zo. 19 uur: H. Hondius. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1. elke 1e en 3e zaterdag om 9 uur. Martinuskerk. Kerklaan 19. elke Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: J. Lukasse en 19 uur: F.A. Petter. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: J. Pannekoek. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, Vr. 19.30 uur en Zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: leesdienst en 15 uur: M. Dijkstra. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Boomer. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: H. Mostert en 16.30 uur: W.F. Wisselink. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur, Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: J.D. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: M.J. van Reenen. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: M.C. Baart. Open Hof, Alexan der Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel en 19 uur: C.A. Schoorel. De Schaapskooi, Pape gaaienburg, Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. Zieken huis Walcheren Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: G.J. van der Linde. Ter Reede, Zo. 19 uur: J.D. de Boer. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, Zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534, Zo. van 10 tot 12 uur. Di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. iedere Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za.: P. Sol, 9.30 uur: Ere dienst, en 10.30 uur: Bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: W. Silfhout en 16 uur: W. Silfhout. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: C. Vader. Pinkstergemeente. Open Hof, Alexander Gogel weg 57. Zo. 14.15 uur, Wo. 19.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, Wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr.Stavermanstraat 61. Zo. diensten om 10 en 17 uur. Der Boede. Babbelaar, elke 2e, 4e en 5e zaterdag v.d. maand om 10.30 uur. Zo. 10.30 uur: H.J. Schoenmaker. Lieve Vrouwe Kerk, Singel (nabij stadhuis). Za. 19 uur en Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Koudekerkseweg 81. Za. 17 uur Open Hof (Paauwenburg). A. Gogelweg 59. Zo. 11.15 uur VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A. Grootjens, (in Gerf. Kerk). Rooms-katholieke kerk, Zo. 10 uur. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Bezemer en 19 uur: ds. Dekker, (in Gerf. Kerk). ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur en Zo. 10 uur. Do. 19 augustus t/m wo. 25 augustus Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24 uur: F.L. Berghauser- Pont, Herenstraat 18, tel. 39933. zondag tot 24 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: W.M. Osterman, de Kempenaerstraat 2, tel 79791. zondag tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St Joosland, Arnemuiden, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid(praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost- Souburg, tel. 01184-61212. zondag: P. Kodde, Oude VIissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Aagtekerke, Domburg en Westkapelle:van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: F. van Eede, Casem- brootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke en Zoutelan de: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag: A. Stutterheim, Va/kenisseweg 14, Bigge kerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: 'zaterdag en zondag: A.E.B. Schotel, Korte Geere 27, Middelburg, tel. 01180-24169. Apotheken Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek L. v.d. Boogert, Vrijlandstraat 79, tel. 01180-27471. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, Vlissingen, tel. 01184-70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur: H. Klompe, tel. 01184-71140. Middelburg: van zaterdag 9 uur tot maandag 9 uur: J. Drijdijk, tel. 01180-26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: A.J. Diender en L.J.J. Scho- faerts, Dr. Stavermanstraat 57, Vlissingen, tel. 01184-10910. (dag en nacht). Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11- 12 uur en 17-18 uur. Kleine huisdieren (gezelschapsdieren) zaterdag en zondag A. Hoogveld en R. Meesters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. 01180-37077 (dag en nacht). Spreekuur zonder afspraak: Za. van 10 tot 11 uur, de rest van het weekend alleen op afspraak. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum 'Court Oxhooft', Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Anti Discriminatie Buro Zeeland. Brouwe- naarstraat 4, 4382 LK Vlissingen, tel. 01184-86427. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9-11 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10-24 uur, weekends van 20-24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, 'Jan Matens- huis', Noordbolwerk 33, Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Noordbolwerk 33, iedere werkdag van 9-10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Bedrijfsgezondheidszorg, Noordbolwerk 33, tel. 01180-34085. Jeugdgezondheidszorg, Noordbolwerk 33, tel. 01180-35664. Regionale Indicatiecommissie Walcheren, Nord- bolwerk 33, tel. 01180-24740, tel. sprekuur op werkdagen van 8.30-10 uur. Huurdersvereniging Middelburg (HVM), voor be langenbehartiging van huurders en woningzoe kenden. Spreekuur elke donderdagavond van 19.30-20.30 uur, p.a. Stichting Thuiszorg Walcheren, Breestraat 15, Middelburg, tel.01180-84252 (alleen tijdens spreekuur) en elke vrijdagavond van 19.30-20.30 uur. p.a. Wijk Ondersteunings Punt (W.O.P.) in Winkelcentrum Dauwendaele. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14-20 uur, ook in het weekend en de va kantie, tel. gratis 06-0432. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10-22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, Goes, Postbus 2054, 4460 MB Goes, tel. 01100-49389. Centraal adres voor vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties, on dersteuning patiëntenorganisaties, belangenbe hartiging patiënten/consumenten in de gezondheidszorg. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten) Alarm Zeeland. Domburgseweg 49, 4357 NG Domburg. Voor in lichtingen over aansluitingen etc. is het kantoor op werkdagen van 9-12 uur bereikbaar onder tel. 01188-3404. Stichting 'blijf van m'n lijf Zeeland': Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding en verhuur elektrisch kolfap- paraat, tel. 01189-1691 en 01180-16812. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01100-32924, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzorging, Algemeen Maatschappelijk Werk, Voedingsvoor lichting, Cursussen. Middelburg, Breestraat 15, tel. 01180-84000 (ma. t/m vr. 8-17 uur). Vlissingen, Brouwenaarstraat 4, tel. 01184-86400 (ma. t/m vr. 8-17 uur). Spreekuren Algemeen Maatschappelijk Werk: Arnemuiden Gemeentehuis ma. 9.30-10.30 uur, tel 01182-1553, Serooskerke, Het Wijkgebouw, iedere 1e, 3e, 4e do. v.d. maand van 9-10 uur, tel. 01189-1226. Bureau Sociaal Raadslieden, Thuiszorg Walche ren. Spreekuur Middelburg, Breestraat 15, tel. 01180-84000, ma. en wo. van 14-16 uur en di. en do. van 9-12 uur. spreekuur Vlissingen, Brouwenaarstraat 4, tel. 01184-86400, ma., di., do. en vr. van 9-12.30 uur, di. van 13.30-15.30 uur. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en rpet vrijdag tijdens kantooruren: 9-12.30 en 13.30-17.30 uur. Dage lijks Telefonisch spreekuur: vaft 8.30-9 uur. Tel. 01180-13362. Telehulp (Alarmeringssysteem voor ouderen en gehandicapten in Vlissingen) uitgevoerd door Stichting Huisvesting en Verzorging voor Oude ren Vlissingen en Kruisvereniging Walcheren. In formatie en inlichtingen over aansluiting bij: Stichting H.V.O.V., Koudekerkseweg 81, 4382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820 op ma t/m vr van 8.30-17 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184 68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30-12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14 tot 16 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind). tel.nr. 01180-38132 en 01180-38169. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14-16 uur, p.a. Stichting Maatschappelij ke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. De Gezondheidswijzer. Voor informatie en docu mentatie over gezondheid en ziekte. Bezoekadres ma. t/m vr. tijdens kantooruren: Magnolia 2, Goes. Telefonisch iedere werkdag bereikbaar op tel. nr. 01100-49434 49435. Thuiszorg Walcheren, Afdeling Kruiswerk Voor verpleegkundige hulp, consultatiebureau en infor matie zangerschapsgym: Middelburg, Roozen burglaan 18, tel. 01180-14366. Vlissingen, Rosenburglaan 1, tel. 01184-63700. Uitleen verplegingsartikelen, centraal magazijn, tel. 01184-63700 (ma. t/m vr. 9-12 uur). Bereikbaarheid avond- en weekenddiensten via alarmcentrale, tel. 01184-11877. Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. Mag nolia 55, Postbus 79, 4460 AB Goes, tel. 01100-49200. Tijdens kantooruren zijn de vol gende diensten bereikbaar: gezondheidsvoorlich ting en -opvoeding, ent-administratie, specialistische zorgverlening, jeugdgezondheids zorg, voedingsvoorlichting tel. spreekuur iedere dinsdag van 10.00-11.00 uur tel. 01100-49218, meer bewegen voor ouderen. Kraamcentrum rondom de Oosterschelde en Walcheren. Magnolia 65, Goes. Voor directe kraamhulp tel. 01100-49222. Aanmelden kraam zorg via centraal inschrijfbureau tel. 01100-49249. Openingstijden centraal inschrijf bureau maandag t/m vrijdag van 9-16 uur. Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland. Secre tariaat Postbus 79 4460 AB Goes, tel. 01100 49200. Stichting aanvullende thuiszorg Zeeland. Secre tariaat Postbus 79, 4460 AB Goes, tel. coördina tor 01100-49204 (dag en nacht). Hartezorg voor- en nazorg bij hartziekten Midden- Zeeland, Secr. Noordweg 317, Middelburg, tel. 01180-12502. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD),Brakstraat 30, Middelburg, tel. 01180 37320. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17 uur. Gokspree- kuur iedere donderdag van 16.30-18.30 uur. Be reikbaarheid buiten kantooruren tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 9-22 uur via de alarm centrale 01180-15551. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs. Badhuisstraat 25-29, Vlissingen, tel. 01184-13240. Spreekuur op maandag- en vrijda gochtend van 9-12.30 uur. Gehandicapten Adviesburo Zeeland. Herengracht 52, tel. 01180-23592. Advisering/begeleiding ge handicapten voor voorzieningen (woon- en leef- voorzieningen) en hulpmiddelen. Bereikbaar 9-12 uur, 14-16 uur. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kin derbescherming tel.nr. 01180-35015.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 39