Provincie Zeeland Draaipremie molens Onze inkoop- Uw YAMAHA FZR 600 op de muskusrat Jacht TEVEEL OM TE NOEMEN KOM KIJKEN EN PROFITEER! (M ?oizze st°e,°ZZra cow°* Milieutijdingen Autobedrijf Berbo, Gildeweg 21, Vlissingen, 01184-10220 IN BEROEP COMMISSIES normaal fl. 17.490,- nu voor fl. 14.950,- O Motoport De Regt En dacht n89"1'a'met z'n k° °n9el°oflijk 9 fens extra Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Muskusratten planten zich snel voort. Een vrouwtje zet in drie a vier worpen per jaar zo'n twintig nakomelingen op de wereld. Aan het eind van een warme zomer zijn de jongen van de eerste worp al geslachtrijp. Motoport Kocht van Yamaha Nederland een partij motoren. Door onze gezamenlijk inkoop kunnen wij U nu een zeer scherp aanbod doen. Zolang de voorraad strekt: reserveren mogelijk BOVAG Van de Spiegelstraat 60, 4461 LN Goes. Telefoon 01100-31640. Alles voor de verwende Motorrijder Woensdag 18 augustus 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 Nieuws \/an de 79 molens in Zeeland heb- oen er 46 vorig jaar hun wieken joor een bedrag van ruim 37.000 gulden laten ronddraaien. Dat blijkt uit de afrekening van de draaipremieregeling voor molens van de provincie. De provinciale premie is 1 gulden per 300 asomwentelingen. De re geling is in 1987 in werking getre den met als doel het gebruik van de molens te stimuleren. Sinds dien is in totaal zo'n anderhalve ton aan premie uitgekeerd. Koploper vorig jaar was molen De Hoop (foto) in Wolphaartsdijk. De premie kwam er op ruim 4.000 gulden. Het laagst scoorde De Ko renbloem in Scherpenisse met 51 gulden. Daarmee kon de molen van het voormalige eiland Tholen nog net van de premie profiteren, want de regel is dat uitbetaling achterwege blijft als de vijftig gul den per jaar niet wordt gehaald. Twaalf molens is dat lot voor 1992 beschoren. Niet alle molens in Zeeland heb ben een teller om de stand bij te houden. De 18 molens die een tel ler ontberen, zijn van de premie uitgesloten. De monumentenwacht Zeeland houdt de tellerstand bij. De kosten die daaraan zijn verbonden, be droegen in 1992 net 1.500 gul den. De monumentenwacht krijgt dat bedrag van de provincie ver goed. De Arob-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 24 augustus, 14.00 uur, zitting. Gedeputeerde staten hebben ge weigerd aan de gemeente Hulst verklaringen van geen bezwaar te verlenen voor de bouw van een winkel aan de Steensedijk 5-7 in Hulst. Tegen de weigering is be zwaar aangetekend door Alog On roerend Goed en Handelmaat schappij bv in Culemburg, Aldi Best bv in Best en de heer E. Wau- ters uit Hulst. Alle partijen worden gehoord. De derde kamer uit gedeputeerde staten heeft dinsdag 24 augustus twee zittingen. De eerste zitting begint om 14.40 uur. De heer M. Azzagari uit Goes heeft beroep aangetekend tegen de weigering van burgemeester en wethouders van Goes hem ont heffing van de drank- en horeca- verordening te verlenen. Zowel hij als een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur zijn ter zit ting uitgenodigd. De zitting die om 15.20 uur be gint, heeft ook de weigering van een ontheffing van de Goese drank- en horecaverordenmg tot onderwerp. Hier is de aanvrager de heer M.C. Baarends uit Goes, die bij de provincie beroep tegen de beslissing van zijn gemeente bestuur heeft aangetekend. Alle zittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het provincie huis, Abdij 6, Middelburg. Muskusratten ondermijnen de oe vers van watergangen, sloten, ka nalen en kreken. Hun graverijen kunnen ertoe leiden dat het vee langs de slootkant plotseling weg zakt. Doordat de gangen en holen ver het land in kunnen reiken, kun nen zich tot tien meter uit de oe ver verzakkingen voordoen. Ook landbouwmachines kunnen zo le lijk vast komen te zitten en er kan schade aan de wegen ontstaan. Muskusratten doen zich te goed aan de gewassen te velde. De jacht op de muskusratten is nodig om de schade binnen de perken te houden. Vorig jaar verdwenen er 15.659 exemplaren in de klemmen, fuiken en kooien van de provinciale mus kusrattenvangers in Zeeland. Het graven is van levensbelang voor de muskusratten: zo bouwen zij hun woning. De gangen, met een doorsnede van tien tot vijftien centimeter, zitten meestal net on der de waterlijn. Zij eindigen in een nestkom. De nestkom is de plek waar de vrouwtjes hun jongen ter wereld brengen. Naarmate het zomerseizoen vordert, ontstaat een heel netwerk van gangen. In het najaar maken de muskusratten in ondiep water een winterhut van riet, lisdodden, biezen en soortge lijk materiaal. De hut kan tot an derhalve meter boven het water uitsteken. Ook van daaruit worden gangen gegraven. In het voor- en najaar gaan de die ren trekken en op de nieuwe vesti gingsplaats wordt, al naar gelang het jaargetijde, een nestkom of een winterhut gemaakt. De muskusrattenbestrijders ma ken bij de vangst gebruik van de trek. Stalen fuiken en vangkooien worden uitgezet, waar de muskus ratten dan op hun tocht inzwem men en er niet meer uit kunnen. In de tussenliggende perioden gaan de bestrijders door gebieden waar de muskusratten zich ophouden. Zij zoeken dan naar de in- en uit gangen van de holen en die wor den voorzien van klemmen. Later wordt dan een rondje gemaakt om de dode exemplaren te verwijde ren. Muskusratten verraden hun aan wezigheid door platgetreden loop paden in de oeverbeplanting. De sporen lopen vaak door tot land- bouwpercelen, waar kale plekken aanduiden waar zij zich aan de ge wassen tegoed hebben gedaan. Plotselinge oeververzakkingen kunnen ook een aanwijzing zijn. De muskusratten laten zich overi gens overdag niet zien. Het zijn nachtdieren, die in de schemering actief worden. De bestrijders houden zich aanbe volen voor tips over de aanwezig heid van muskusratten. Hoe beter zij op de hoogte zijn, hoe effectie ver de vangst wordt. Er zijn twee meldpunten in Zee land, beide van de directie milieu en waterstaat van de provincie: Zeeuwsch-Vlaanderen, rayonamb tenaar H.M.M. de Vree, Axel, tele foon 01155-61366; overig Zeeland, rayonambtenaar J.J. Meijll, Middelburg, telefoon 01180-31784. Bij de provincie is een informatie blad over de muskusrattenbestrij- ding verschenen. De titel is Jacht op de muskusrat en het is verkrijg baar bij het provinciaal informatie centrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. Jacht op de muskusrat is ook voorradig bij de regiokantoren van de directie milieu en waterstaat: Zierikzee, Havenpark 8; Goes, Kloetingseweg 46; Middelburg, Het Groene Woud 1; Axel, Zuidsin gel 4. Het vijfde nummer van Milieutijdin gen is verschenen. Milieutijdingen is een tweemaandelijks verschij nend informatieblad, waarin onder werpen worden opgenomen over natuur en milieu, die te maken hebben met het provinciaal beleid. In dit nummer wordt aandacht be steed aan Stichting Landschaps verzorging Zeeland, het intentie programma bodembeschermings- gebieden Zeeland, een slibvergas- De statencommissie voor welzijn vergadert maandag 23 augustus, 9.30 uur. Agendapunten zijn on der meer de rekening over 1992 van de provincie, het regionaal ontwikkelingsplan Zeeuwsch-Vlaan deren, het Euregioproject voor de verbetering leefbaarheid kleine kernen, de IPO-mededelingen, het verlenen van subsidie aan SKOA, de herspreidingsgelden jeugdhulp verlening en gelden voor decentra le jeugdhulpverlening. Verder zal worden gesproken over een we tenschappelijk onderzoek naar thuiszorg voor gehandicapten en over het verstrekken van een een malige subsidie voor het woon zorgproject in Sint Philipsland. Ook op 23 augustus, maar dan om 13.30 uur, komt de staten commissie voor waterstaat en ver keer in vergadering bijeen. Aan de orde komen de jaarstukken en de begroting van de PSD, de provin cierekening van 1992, het kiesre- gelement waterschappen en de reactie op de voortgangsrapporta ge integraal waterbeheer. De statencommissie voor econo mie vergadert donderdag 26 au gustus, 15.30 uur. Belangrijke agendapunten zijn de jaarstukken en de begroting van NV Neeltje Jans, de financiering van een nieu- singsproject, de actie zwerfvuil en de activiteiten van het MICMEC- Walcheren. Milieutijdingen is te bestellen bij het Informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefonisch te bereiken onder nummer 01180 31400. Het is mogelijk kosteloos een abonnement op het blad te nemen. Het volgende nummer ver schijnt in oktober. we film over Zeeland, de nota re gionaal ontwikkelingsplan Zeeuwsch-Vlaanderen, de stand van zaken van projecten van de economische promotiegroep Zee land en de voortgang van het pro ject Rijn-Schelde-Delta. Verder wordt gesproken over het verlenen van financiële bijdragen voor Euregioprojecten plattelands- toerisme en Euregiosecretariaat, voor het instituut voor midden- en kleinbedrijf, SKOA, het project slib- vergassing (van Schelde Milieu Technologie) en het project Coal- trans 1993. Vrijdag 27 augustus, 9.00 uur, vergadert de statencommissie voor algemeen bestuur. De agen da wordt in het volgende Abdij- nieuws bekend gemaakt. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. De commissies wel zijn en economie vergaderen in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. De commissie waterstaat en verkeer vergadert in het ge bouw Het Groene Woud 1 in Mid delburg. De vergaderstukken liggen ter in zage in het provinciaal informatie centrum, Abdij 9, Middelburg. manaziinygrlioap Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 1 bij Cosmo en achter MTS en HTS Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur en maandag 13.30-17.00 uurj

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 37