Geen subsidie voor expositieruimte Dorpen Borsele tentoongesteld Met het oog op school Orgelconcert Lutherse Kerk Orgelconcert Nieuwe Kerk 19 T/M 25 AUGUSTUS IN MIDDEN ZEELAND BIJENWASSCHILDERINGEN IN IMKERIJ Het is een techniek die al in de Oudheid werd gebruikt. Schilderen met bijenwas. De Beve- landse Janny Jonker exposeert haar kunst werken van bijenwas in de nieuwe expositieruimte van imkerij Poppendamme in Grijpskerke. De subsidie-aanvraag voor de verbouwing van de ruimte is door de provin cie afgewezen. Werkwijze Subsidie Ouderen KINDERBOEKEN ü- Verenigingen Woensdag 18 augustus 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 Ha De tentoonstelling van Janny Jonker hangt in de nieuwe expo sitieruimte van de imkerij. De vroegere bijenstal, de gang waar de korven staan, heeft daarvoor plaats moeten maken. „De ten toonstellingen die er komen moe ten alle te maken hebben met de doelstelling van de imkerij". Dat heeft de Stichting Ambrosius - Ambrosius was de beschermhei lige van de imkers -, die de zaak beheert, bepaald. Onder de doelstelling wordt verstaan 'het weergeven van de rol van de bestuivende insekten in de flora'. Voorzitter Cees Roelse denkt er over om het hommelvolk over te brengen naar de expositieruimte en om de vitrine waarin bijenwas met zonlicht wordt gesmolten te verplaatsen. Maar voorlopig han gen er de bijenwasschilderijen. Janny Jonker heeft zich de kunst van het bijenwasschilderen eigen gemaakt. „Het is weer eens iets anders als met olieverf en krijt werken", vindt ze. In Egypte en Griekenland werd, volgens haar, al voor onze jaartelling met bijen was geschilderd. De werkwijze is vandaag de dag uniek. „De bijen was wordt verwarmd", legt de kunstenaresse uit, „waarna door het toevoegen van plantenextrac ten zoals meeldraden, kleuren worden gevormd. Vervolgens doop je het penceel in de warme was en maak je schilderingen op een ondergrond". Jonker ge bruikt verschillende materialen als basis. Zo hangen er tegels met graveringen, schilderijen met applicaties, mozaï-eken en gewo ne schilderijen van bijenwas. De verbouwing is gefinancierd door imker Piet de Meester. De stichting wacht nog op de toe kenning van subsidie door de provincie om hem terug te kun nen betalen. Binnen de muren van het provinciehuis is echter anders besloten. „Er komt geen bijdrage uit het toeristisch recrea tief ontwikkelingsfonds", weet één van de ambtenaren in de Ab dij te melden. Enkele jaren gele den vroeg de stichting subsidie aan, die verdeeld zou worden over de verschillende ontwikke lingsstadia. „Nu wordt die kraan dichtgedraaid", zegt Roelse. Hij begrijpt die handelswijze van de overheid niet. „We staan tweede op de lijst van de meest bezochte attracties in Zeeland. Vorig jaar werden 70.000 bezoekers gere gistreerd en dit jaar, met het slechte weer, zitten we nu al op 50.000. Dat zijn bijna 450 men sen per dag". Roelse vraagt zich af waarom an dere attracties die minder volk trekken wel geld toegeschoven krijgen, en de imkerij buiten de Jx>ot valt. De ambtenaar van de provincie voert ter verdediging aan dat er nu één keer prioriteiten moeten worden gesteld. „Dat be tekent echter niet dat we het be lang er niet van inzien", voegt hij er aan toe, „maar de imkerij heeft twee jaar geleden al twintigdui zend gulden gekregen. Nu wordt aan anderen voorrang verleend. Bovendien moeten zij zich wel zelf kunnen bedruipen, bijvoor beeld met entreegelden". Wel is de subsidie-aanvraag voor de aanschaf van een ringleiding systeem voor gehoorgestoorden ingewilligd. Uit een ander fonds is f 1950,- vrij gemaakt voor dit doel. Naast de kosten van het ringleidingssysteem en het veref fenen van de rekening voor de expositieruimte heeft de stichting Ambrosius overheidsgeld nodig voor het plaatsen van een invali- denlift. Iedere maandag wordt in de imkerij een lezing gehouden voor lichamelijk gehandicapten. De apparatuur moet daarvoor van de eerste verdieping, waar normaal de voordrachten worden gehouden, naar beneden worden gesleept. Of er echter nog iets zal overschieten voor de lift is twij felachtig. De dorpen 's-Gravenpolder, 's- Heer Abtskerke, Hoedekenskerke en Kwadendamme staan centraal in de tentoonstelling 'Dorpen in de gemeente Borsele', die nog tot en met 18 september is te zien in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. De expositie bestaat uit tien pa nelen met foto's, prentbriefkaar ten en kranteknipsels uit het bezit van het Zeeuws Documen tatiecentrum. Zo is er een vlug schrift uit 1840 te zien waarin verslag wordt gedaan van een moord in Hoedekenskerke "aan twee oude lieden, zijnde broeder en zuster die te zamen in rust en vrede hunnen overigen leeftijd vermeenden te mogen zien vol einde, doch Helaas!" Verder foto's van de verdwenen veerdienst Hoedekenskerke- Terneuzen, de vier grenslinden bij 's-Gravenpolder en oude prent briefkaarten uit Kwadendamme. De tentoonstelling is te zien op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek tijdens de normale openingsuren. Kees van Houten geeft vrijdag 20 augustus om 20.30 uur een con cert op het Duyschot-orgel in de Lutherse Kerk in Middelburg. Van Houten studeerde orgel en j piano bij Huub Houët en Paul Niessing aan het Brabants Con servatorium. Sinds 1957 is hij or ganist van de St. Lambertuskerk in Helmond en van 1971 tot 1992 was hij hoofdleraar orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Samen met Marinus Kasbergen maakte Van Houten vanaf 1972 een diepgaande studie van de getallensymboliek in de muziek van J.S. Bach. In 1985 verscheen hun boek 'Bach en het getal'. Een tweede boek over Bachs Kunst der Fuge is onlangs uitgekomen. Van Houten geeft lezingen en workshops en treedt op als con certerend organist in binnen- en buitenland. Zeer recent versche nen van hem cd's met werken van Schumann en Brahms, het Orgelbüchlein van J.S Bach en pianomuziek van Mozart, Chopin, Grieg en Bartok. Op 20 augustus speelt Van Hou ten onder meer Dialogue en Ut majeur van Louis Marchand; Fan tasia in d (KV 397) van Mozart en verscheidene werken van J.S. Bach. Organist Sander van Marion speelt dinsdag 24 augustus het voorlaatste concert uit de zomer avondserie, die de Stichting Or gelcentrum organiseert in de Nieuwe Kerk van Middelburg. Het programma, door de concert gever getiteld 'Feest op feest' is samengesteld uit muziek rondom het kerkelijk jaar. Het is zeer ge varieerd en biedt een keur van werken van bekende compo nisten, onder wie Th. Dubois, A. Guilmant en Ch.F. Ruppe. Drie improvisaties completeren het geheel. Het concert begint om 20 uur. Nog maar net begonnen en al weer voorbij: De grote vakan tie. De school staat in veel gezinnen alweer centraal, en dat is de reden, dat ik deze keer gekozen heb voor een aantal boeken, waar de school een belangrijke plaats inneemt. Dat kan positief, maar ook ne gatief zijn. Sommige kinderen zullen naar de school uitgezien hebben, anderen zien er tegen op als tegen een berg. En dat komt bij mijn boekenkeuze ze ker naar voren. Maar beginnen bij het begin kan nooit kwaad, vandaar Margreet Meulmeester VOOR HET EERST NAAR SCHOOL van Vivian den Hol lander en Dagmar Stam. Voor het eerst naar school gaat een kind lang niet altijd na de grote vakantie, en ook bij Marije is dat niet het geval. Zij wordt vier in de paasvakantie, en mag daar vóór al een paar daagjes gaan kijken. Eerst is ze wel bang, maar als ze ontdekt dat Dorien, haar vriendinnetje van de peuterspeelzaal ook al in de nieuwe klas zit is het niet meer zo eng, en ze weet precies wat haar te wachten staat, als het écht zo ver is. Een boekje, om met peuters te lezen, voordat ze naar school gaan. Maar ook kleuters, die nog niet zo lang op school zitten zullen er veel in herkennen. Het is er één uit een serie, waarin allerlei be langrijke gebeurtenissen in het leven van een kleuter centraal staan: Sinterklaas, kerst, maar ook de herfst of de komst van een baby. Leuke boekjes voor een vriendelijke prijs. In IK SLA ZE TOT MOES van Mariska Hammerstein is Bowie bang om naar school te gaan, en vooral om uit school naar huis te gaan. Dan staan er al tijd drie jongens van groep zes hem op te wachten. Ze pesten hem vanwege zijn naam en vooral omdat hij in een oude trein woont. Maar Bowie besluit het niet langer te pikken en grijpt in. Als hij daarna ook nog een heldendaad verricht is het pesten helemaal afgelopen. Hij raakt niet alleen van de plaaggeesten af, maar vindt ook een aantal vrienden. Een boekje uit de "Eilandreeks" één van de reeksen van uitge verij Zwijsen, voor kinderen vanaf acht jaar. Voor een iets oudere groep le zers is HA/BAH*NAAR SCHOOL! "doorhalen wat niet gewenst wordt van Jaques Vriens ongetwijfeld een suc ces. Een achttal verhalen voor bovenbouwers. Over gebeurte nissen op en rond school. Na tuurlijk, zoals we van Jaques Vriens gewend zijn met veel humor geschreven. Vaak heb ben de verhalen een verras send einde. Zoals "Juffrouw Seelen in het water" over de invalster waarvoor de klas eigenlijk wel bang is. Jammer genoeg komt ze net op de dag dat groep acht voor de laatste keer zwemmen heeft. En dan mag de meester altijd in het water gegooid worden. Maar hoe moet dat nou met deze juf???? Of het verhaal "Naar de directeur" waarin de nieu we directeur van de basis school een echte gifkikker blijkt te zijn, die graag veel ge zag heeft. Als een paar kinde ren besluiten daar iets aan te doen blijkt dat de nodige angst en spanning tot gevolg te heb ben. En dan blijkt ineens die meester de nodige humor te bezitten en hij pakt ze terug op een wel heel onverwachte ma nier. Een fijn boek, ook voor kinderen die niet zo graag le zen, omdat ze meestal moeite hebben met één lang verhaal. Twee boeken van Dolf Verroen. Allereerst één voor de jongere kinderen, die pas kunnen lezen: JUF DOET HET IN HAAR BROEK. De korte verhaaltjes, die allemaal bestaan uit woord jes met één lettergeep spelen zich af in groep drie van de ba sisschool en draaien om de da gelijkse dingen, die in de klas gebeuren. Vaak is Ka, de "klas sevogel" het middelpunt. Hij i 5j Illustratie van Dagmar Stam uit "Voor het eerst naar school". vliegt uit zijn kooi, krijst en roept "koek" op de gekste momenten. En als juf de klas zal verlaten, omdat ze baas van de school wordt, vinden de kinderen dat heel erg. Niet zo zeer om de juf, maar vooral om Ka, die met haar mee zal gaan. En dat vindt juf weer niet zo leuk en daarom doet ze "het" in haar broek. En dat "het" is niet wat je verwacht bij het le zen van de titel. Wat wel? Lees maar. Een tweede boek van dezelfde schrijver is bestemd voor wat oudere kinderen en heet DE VERSCHRIKKELIJKE SCHOOLMEESTER. De hoofd persoon in dit boek geeft les op een leuke basisschool. Deze meester is beroemd om zijn kennis van de ruimtevaart, maar in de klas is hij onmoge lijk. Centraal in de klas hangt een kooi, die behalve voor zijn eigen dochtertje dient voor on gehoorzame kinderen. En ver der bedient hij zich van de meest sadistische strafmetho- des. Het ergste is nog, dat de ouders van de leerlingen het toejuichen en veel vertrouwen hebben in zijn "Plan voor de totale opvoeding van het kind". Maar de kinderen laten het er niet bij zitten. En ze krijgen een medestander in de oma van Sammie, de knapste van de klas, maar zwart en daarom extra gepest. En via de ouders van Sammie, wereldberoemde ruimtevaarders, lukt het de kin deren de meester voor altijd te laten verdwijnen. In AL HET WATER VAN DE ZEE van Greet Beukenkamp gaat het over een schoolklas die be slist niet de gemakkelijkste is. Pesten en gepest worden staat centraal in dit boek voor jonge ren. Op voorstel van één van de ouders gaat de klas op schoolkamp. Twee leraren en twee moeders gaan mee. Langzaam maar zeker komen de problemen en pesterijen tot een hoogtepunt. De climax is verrassend, maar een beetje voorspelbaar. Het bijzondere aan dit boek is de gekozen in valshoek. In elk hoofdstuk staat één van de leerlingen centraal en zo leer je de hele klas kennen. Je gaat zelfs voor de meest onsympathieke leer lingen begrip op brengen, en er komt naar voren hoe weinig een individuele leerling kan doen aan het gedrag van som mige "leiders". Als het dan ook werkelijk misgaat, voelt iedereen zich verantwoordelijk. Ik vond het een prachtig boek, dat ik in één adem uit las. In OOG OM OOG van Robbert Leeuw gaat het over Marja, die voortdurend gepest wordt. Ze slaapt slecht en gaat met steeds meer tegenzin naar school. Dan ontmoet ze Rolf, die een klas hoger zit en pre cies weer wat er aan de hand is. En hij geeft de oplossing: De grootste treiteraar "terug pak ken". Maar hij gaat daarin zo ver, dat zelfs Marja het niet meer in de hand heeft. Dwars door dit verhaal spelen de nachtmerries van Marja, waar in ze zich in een mysterieus landschap bevindt; een vreem de beangstigende wereld, die haar steeds banger maakt. Ze raakt ervan overtuigd dat haar vriend Rolf alles te maken heeft met deze dromen. Ze weet zich van hém, én van haar dromen los te maken en krijgt daardoor de moed om met haar eeuwige plaaggeest vrede te sluiten. VOOR HET EERST NAAR SCHOOL door Vivian den Hollander en Dagmar Stam (ill.), van Holkema en Warendorf, Houten, f 9,90 IK SLA ZE TOT MOES door Mariska Hammerstein, Zwijsen, Tilburg, f 12,90 HA/BAH* NAAR SCHOOL door Jaques Vriens en Juliette de Wit (ill.), van Holkema en Warendorf, Houten, f 17,50 JUF DOET HET IN HAAR BROEK van Dolf Verroen, met ill. van Philip Hopman, Leopold, Amsterdam, f 19,90 DE VERSCHRIKKELIJKE SCHOOLMEESTER door Dolf Verroen en Auke Herrema (ill.), Leopold, Amsterdam, f 19,90 AL HET WATER VAN DE ZEE door Greet Beukenkamp, uitg. Sjaloom, Amsterdam, vanaf 13 jaar, f 24,90 OOG OM OOG door Robbert Leeuw, uitg. Wildeboer, Amster dam, vanaf 13 jaar, f 22,50 ARNEMUIDEN Gemeentehuis, Historische collec tie, geopend 1e en 3e Wo. om 14.30 en 15.30 uur. DOMBURG De Poort, Jaap Donliek, keramiek, Renate Filius, aquarellen en olieverf, geopend t/m 21 augustus. GOES WAO - Het spreekuur 'Vrouwen in de WAO/AAW' is verhuisd van Breestraat 15 naar Dam 2 in Mid delburg. ledereen met WAO/AAW problemen kan nu op afspraak te recht bij 'Het WAO-Platform Zee- land' op Dam 2, in Middelburg. Chinees - De Stichting Wu Wei organiseert in samenwerking met de Stichting Welzijn voor Oude ren een cursus Chinese bewe gingsleer. Gratis introductielessen worden gege ven op maandag 6 september om 9 uur en donderdag 9 sep tember om 11 uur in de Molstraat in Middelburg. De oefeningen kunnen bij dagelijkse herhaling geheugen, concentratie en even wicht verbeteren. Zomerfestival - De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Ho moseksualiteit COC Midden- Zeeland houdt in het kader van het Zomerfestival op zaterdag 21 augustus een Rock and Roll- avond in het COC-pand in de Ei- genhaardstraat te Middelburg. Vanaf 21 uur kan iedereen gratis naar binnen. V.d Spiegelstraat, Ford Ad Hoe, kunstmanifestatie door 'Trechter 5'. Lunchcafe Stadhuis Goes, Netty Wilderom, aquarellen en pastelte keningen, geopend di. t/m za. van i 9-18 uur. Ambachtscentrum, cursisten van I Rinus Hoogerheide, stillevens en landschappen. Promo-Art Galerie 'Mi Parti', s- Heer Hendrikskinderen 'Hollands Zomers Buitenleven' zomerten- I toonstelling geopend di. t/m zo. van 11-16.30 uur. Gezondheidscentrum 'Magnolia', Louise van den Berge-Weenink, j olieverven, geopend ma. t/m vr. van 8-16.45 uur. Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, prenten uit het kabinet, gravures en tekeningen uit particu lier bezit, geopend di. t/m vr. van 13-17 uur, za. van 13-16 uur. Oosterscheldeziekenhuis, Chris Debet, Jac. de Man en Tony Outer- mans, foto's, dagelijks geopend. De Stadsschuur, Rie Baauw, schil- derijen, dagelijks geopend. KAMPERLAND Restaurant Papilion, Lydia Klop- Steendijk, aquarellen en portretten, geopend ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. v.a. 17 uur. KATTENDIJKE Galerie Nona, llona Schmit, naï-ve schilderijen, geopend za. van 14-17 uur. Galerie Bekenes, André Kramer, olieverven, potlood- en contré- tekeningen, geopend za. van 14-17 uur. MELISKERKE Gemeentehuis, R. van der Meer, expositie van foto's. MIDDELBURG NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie: Carto grafie, van en over kaarten. Winde nergie. tentoonstelling windenergie Ramp '53 expositie Watersnood ramp, dagelijks geopend van 10-17 uur. Delta Expo (koffieshop). Piet Vis- scher, schilderijen, dagelijks ge opend van 10-17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, cur sisten van het M.I.K.V. tentoonstel ling 'De natuur op zolder' Green White Hotel, buitenplaats lepenoord, Olga Westrate, kera miek, Ko van Driel, beelden. OOST-SOUBURG Verzorgingshuis De Zoute Viever, Josien Knoester-Buijs, poppen en wandkleden, geopend tijdens kan tooruren. VEERE Gemeente archief Veere, (Markt 5), Veerse verleden, De gilden, ar chiefstukken, geopend ma. t/m za. 12-17 uur. Grote Kerk, 'Het Gezicht', schilde rijen, tekeningen en klein werk. Kienhuis Keramiek, 'Keramiek om DONDERDAG 19 AUGUSTUS DONDERDAG 19 AUGUSTUS Medewerkers van Rekreatie- werk Zeeland, theatervoorstelling over natuur en milieu. Delta Ex po, Neeltje Jans, aanvang tussen 10-15 uur. Circus Renz, Hof van Tange, Middelburg, aanvang 15 en 19 Galerie 't Zeepaardje, expositie van oude en moderne kunst. Galerie het Gouden Briefke, Kees Slager, Gazen schalen. Liesbeth Muilemeister, keramiek. Barbara van der Waal en Cootje Ke- nemans, beschilderde zijden stof fen en kleding. Achter de Houttuinen 50, Martin Richardson, Hologrammen, geopend ma. t/m za van 10.30-17.30 uur Galery Vincent, (St. Janstraat 3), Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans. Rob de Haan, olieverfschil derijen, aquarellen, di. t/m za. van 10-17 uur, op afspraak. Galerie Willem Vader, (L. Noordstraat 56), schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Roosevelt Studiecentrum, (Abdij), permanente tentoonstelling over le ven en werk van drie Roosevelts. Ontmoetingsruimte Stichting Ba siseducatie, Ludmila Kalmaeva, posters. Roskam Kantoorefficiency, Anne ke Ruimschotel, staal- en touw- plastieken, expositie geopend tijdens kantooruren. L.C.M. Pottenmarkt 10, olieverf schilderijen met als thema 'India nen van Noord-Amerika'. Zeeuws Museum, Tentoonstelling 'In Naam van Oranje' 16e-eeuwse wandtapijten. Wandelkerk Lange Jan, ten toonstelling over diverse kerken in Middelburg. Multi Colour, Martin Kers, 'Europe se kunsten', fototentoonstelling Zeeuwse Bibliotheek, tentoonstel ling over dichter RC. Boutens. Zeeuwse Bibliotheek, Ko de Jon ge, 'arts/start'. Zeeuwse Bibliotheek, tentoonstel ling 'Dorpen in de gemeente Borse le', 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke en Kwadendamme centraal. Wandelkerk. Jeltje Hoogenkamp, schilderijen. Rabobank (hoofdkantoor), Beatrix Meindersma, schilderijen. ABN-AMRO Bank, Markt 7, David Heijgelaar, geopend op werkdagen van 9-17 uur. Delta Nutsbedrijven, Wopje van de Kamp, aquarel schilderijen, ge opend tijdens kantooruren. Stichting Beeldende Kunst Middel burg, Kuiperspoort 22, Kees van Gilst, schilderijen en tekeningen, geopend di. t/m za. van 13-17 uur. Huize 's-Hertogenbosch, Vlasmarkt 51, tentoonstelling 'Mid delburg in vogelvlucht', geopend vanaf 21 augustus. Beiaardconcert, Annemarie Dennissen, Grote Kerk, Goes, aanvang 19.30 uur. Goese Dolle Dagen, in het teken van jazz muziek. Grote Markt, Goes. VRIJDAG 20 AUGUSTUS Orgelconcert, Jaco Simons, St. Jacobskerk, Vlissingen, aanvang 12 uur. Circus Renz, Hof van Tange, Middelburg, aanvang 15 uur. Goese Dolle Dagen, in het te ken van jazz-muziek. Grote Markt, Goes. Jamsessie, De Piek, Hellebar- dierstraat, Vlissingen, aanvang 20 uur. Straatfestival Vlissingen, Ame rican Native Pow Wow, Dijkthea- ter, aanvang 20 uur. Orgelconcert, Kees van Hou ten, Lutherse Kerk, Middelburg, aanvang 20.30 uur. Joyrock, (hard) rock covers. Strandpaviljoen Neptunus, Zou- telande, aanvana 21.30 uur ZATERDAG 21 AUGUSTUS Circus Renz, Molenplein, Goes, aanvang 19 uur. Goese Dolle Dagen, in het teken van jazz-muziek, Gote Markt, Goes. Straatfestival Vlissingen, The Rosenberg Trio, Dijktheater, aan vang 20.30 uur. ZONDAG 22 AUGUSTUS~ Straatfestival Vlissingen, Gospelgroep Foundation, Dijk theater, aanvang 14.30 uur. Circus Renz, Molenplein, Goes, aanvang 15 en 19 uur. MAANDAG 23 AUGUSTUS Circus Renz, Molenplein, Goes, aanvang 15 uur. Theater Wolters Wolters, Theater De Parel, Domburg, aanvang 19 uur. DINSDAG 24 AUGUSTUS Carillonbespeling, Sjoerd Tam- minga. Grote Kerk, Goes, aan vang 13.30 uur. Orgelconcert, Sander Marion, Nieuwe Kerk, Middelburg, aan vang 20 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, aanvang 22 uur. Straatfestival Vlissingen, Tam tam met 'The Creators', Dijkthea ter, aanvang 22.30 uur. WOENSDAG 25 AUGUSTUS Slotconcert, Rien Balkenende (vleugel) en Cariene Messer (ho bo), Dorpskerk, Oostkapelle, aan vang 20 uur. Orgelconcert, Jos Vogel, Ca- tharinakerk, Zoutelande, aanvang 20 uur. Straatfestival Vlissingen, Anouman, Dijktheater, aanvang 20 uur. Straatfestival Vlissingen, Ka merorkest Litouwen, St. Jacobs kerk, aanvang 20.15 uur. Concert, Brassband 'Apollo', fluit, contrabas en klarinet, Ne derlands Hervormde Kerk, Dom burg, aanvang 20.30 uur. The Tom Acton Band, café The Duke, Middelburg, aanvang 21 't huis', geopend 20, 21 en 22 au- gustus van 11-17 uur. vlissingen Iguana, (Bellamypark 35), Levende reptielen, amfibieën en insekten, geopend zo. ma. en do. van 14-17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10-12.30 en 14-17.30 uur. Souterain Openbare bibliotheek, Martin Zwennis, twee x twee kwadraat. Stadhuis binnenplaats. Kees van Leeuwen, schilderijen. Veerboot Vlissingen/Breskens, Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie (beeld van Zeeland als vakantieland). Gemeentearchief, Het bedrijf der levende werktuigen. Watertoren, Hall of Fame, foto- instalatie. Bioscoop Alhambra Vlissingen, Hall of Fame, foto-instalatie 'Holly wood'. Stedelijk Museum Vlissingen, Hall of Fame, foto-instalatie 'Roddel'. Stedelijk Museum Vlissingen, Scheepsbouw bij de Schelde, ten toonstelling. Galerie Hannelore Meyaard, Lidy Hoewaer, tekeningen, beelden en sieraden, geopend vr. t/m zo. van 14-17 uur en op afspraak. Stadhuis (hal), werk van de cur sisten van Kunstzinnige Vorming Vlissingen. wemeldinge' Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen. Dagelijks geopend. wolphaartsdijk Galerie de Hoekweide, Regi van Driel, tekeningen, geopend do. en za. van 12-17 uur en vr. van 12-21 uur. Alhambra Vlissingen I, 'Last Ac tion Hero' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Dennis de Menace' 14 en 19 uur 'Inde cent Proposal' 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Dra gon' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots 2' 14 en 19 uur 'Guilty as Sin' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Hot Shots 2' 20 uur. Stichting Cinema Middelburg. 'The Story of Qui Yu' 20 uur. VRIJDAG 20 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen I, 'Last Ac tion Hero' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Dennis de Menace' 14 en 19 uur 'Inde cent Proposal' 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Dra gon' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots 2' 14 en 19 uur 'Guilty as Sin' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Hot Shots 2' 19 en 21.30 uur. Stichting Cinema Middelburg, 'The Story of Qui Yu' 20 uur 'C'est arrivé pres de chez vous' 22.30 uur. Cineburg 'De Parel' Domburg, 'Sneakers' 20.30 uur. ZATERDAG 21 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen I, 'Last Ac tion Hero' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Dennis de Menace' 14 en 19 uur 'Inde cent Proposal' 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Dra gon' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots 2' 14 en 19 uur 'Guilty as Sin' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Hot Shots 2' 19 en 21.30 uur. Stichting Cinema Middelburg, 'The Story of Qui Yu' 20 uur 'C'est arrivé pres de chez vous' 22.30 uur. ZONDAG 22 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen I, 'Last Ac tion Hero' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Dennis de Menace' 14 en 19 uur 'Inde cent Proposal' 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III 'Dragon' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots 2' 14 en 19 uur 'Guilty as Sin' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Hot Shots 2' 19 en 21.30 uur. Stichting Cinema Middelburg, 'The Story of Qui Yu' 20 uur. MAANDAG 23 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen I, 'Last Ac tion Hero' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Dennis de Menace' 14 en 19 uur 'Inde cent Proposal' 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Dra gon' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots 2' 14 en 19 uur 'Guilty as Sin' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Hot Shots 2' 20 uur. DINSDAG 24 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen I, 'Last Ac tion Hero' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Dennis de Menace' 14 en 19 uur 'Inde cent Proposal' 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Dra gon' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots 2' 14 en 19 uur 'Guilty as Sin' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Hot Shots 2' 20 uur. WOENSDAG 25 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen I, 'Last Ac tion Hero' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Dennis de Menace' 14 en 19 uur 'Inde cent Proposal' 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Dra gon' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots 2' 14 en 19 uur 'Guilty as Sin' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Hot Shots 2' 20 uur. Stichting Cinema Middelburg, 'The Story of Qui Yu' 20 uur. DONDERDAG 19 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen III, 'Bambi' 14 uur. VRIJDAG 20 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen III, 'Bambi' 14 uur. Cineburg 'De Parel' Domburg, 'Tweety Show' 19 uur. ZATERDAG 21 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen III, 'Bambi' 14 uur. ZONDAG 22 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen III, 'Bambi' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Teenage Mutant Ninja Turtles 3' 14 uur. MAANDAG 23 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen III, 'Bambi' 14 uur. DINSDAG 24 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen III, 'Bambi' 14 uur. WOENSDAG 25 AUGUSTUS Alhambra Vlissingen III, 'Bambi' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Teenage Mutant Ninja Turtles 3' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 35