informatiepagina van de gemeente Vlissingen KLACHTEN OVER AANBIEDEN HUISVUIL IN VLISSINGSE WIJKEN BUURTBEWONERS DENKEN MEE OVER TOEKOMST SPEELTUIN HET FORT VLISSinEGR KRUISPUNT NABIJ ZIEKENHUIS WORDT VEILIGER GEMAAKT GEMEENTE STELT VERORDENING OP VOOR REGELING SCHADE VERPLAATSING WEEKMARKT NAAR SPUISTRAAT COMMISSIES VERLICHTING ZEILMARKT ZAL GAAN SCHIJNEN ALS ELKE SECONDE TELT Woensdag 18 augustus 1993 DE VLISSINGER 5 IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL ende dagen in de volgende wij- gene Ren: Bij de wijlcbemiddelaars van de gemeente Vlissin- gen komen zeer regelmatig klachten binnen over het te vroeg buiten zetten van huisvuil door buurtbewo ners. In de Algemene Plaatselijke Verordening staat geschreven dat het verboden is afval op ande re dagen aan te bieden dan op de door b en w vastgestelde dagen. De vuilniszakken mogen pas op de ophaaldag zelf wor den buitengezet, dus niet de avond ervoor. TE VROEG AANBIEDEN Vuilniszakken en ander aange boden huisvuil dat de avond voor de ophaaldag buiten wordt gezet kan flink hinder veroorza ken. Niet alleen voor de buurtbe woners maar ook voor de men sen van de sectie Afvalver wijdering. Katten, maar ook an dere dieren, nemen de kans waar nog een maaltje te verorbe ren dat zich in een vuilniszak be vindt. Maar ook groepen jonge ren bijvoorbeeld, die 's nacnts nog over straat dolen, hebben er soms lol in met het buitengezette vuil te voetballen. Gevolg is dat het vuil door de buurt verspreid komt te liggen. Ook kan het ge beuren dat de vuilniszakken tij het optillen scheuren en dat de hele inhoud op straat terecht komt. Afval dat niet verpakt is kan door de sectie Afvalverwij dering niet worden meegeno men. NETJES AANBIEDEN Een veelgehoorde klacht is ook dat huisvuil niet netjes wordt aan geboden. Soms wordt er van al les los op een hoop geworpen. De sectie Afvalverwijdering neemt deze zaken veelal niet mee. Afval moet worden aange boden in vuilniszakken die niet zwaarder mogen zijn dan 12 kg. Takken moeten worden ge bundeld en ook voor het aanbie den van grof vuil gelden regels. Een stuk grof huisafval mag bij het overdragen niet langer of breder zijn dan 120 cm en niet zwaarder dan 25 ka. Zakken, bundels en grote stukken (grof vuil) kunt u buiten zetten op de wekelijkse ophaaldag in uw wijk.Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de straten in on ze stad schoon blijven door ons afval op de juiste dag en juiste plek buiten te zetten en door het afval op de juiste manier aan te bieden. Op deze manier houden we onze stad schoon. Bovendien is het voor de sectie Afvalverwij dering op deze wijze .een stuk prettiger werken. MILIEUVRIENDELIJK Er is ook veel afval dat niet thuis hoort in de vuilniszak of bij het grof vuil. Gebruikt glas bijvoor beeld hoort thuis in de glasbak ken die op eenentwintig verschil lende plekken in Vlissingen staan. Oud papier kunt u kwijt bij verschillende organisaties, bij voorbeeld scholen, kerken en sportverenigingen. Op de Gilde- weg en de Kanaalstraat staan bovendien papier- en blikcontai ners. Grote metalen voorwerpen zoals wasmachines, bedspiralen, fietsen, brommers, koelkasten en vrieskisten worden gratis door de gemeente bij u opgehaald. U kunt hiervoor bellen met de sectie Afvalverwijdering (telefoon 62291). U kunt allerlei oude spullen, zoals meubels en kle ding ook brengen naar Kring loopwinkel De Cirkel, J.l. San- dersestraat 2 in Oost-Souburg. Een voorbeeld van de manier waarop huis vuil dus niet moet aan geboden (foto: Ron Steenaert) Opknappen of repareren en op nieuw gebruiken is uit milieu-oog punt beter dan weggooien. Schadelijke stoffen, zoals verf, olie, batterijen en dergelijk horen ook niet thuis in de afvalbak. U kunt dit chemisch afval inleveren bij de chemokar die acht maal er jaar door Vlissingen rijdt. As- est mag u niet meer bij het huis vuil neerzetten. De voorwaarden waaronder u asbest moet aan bieden zijn verscherpt. Asbest moet u voortaan aanbieden in kunststofzakken van minimaal 0.2 mm dikte, verkrijgbaar bij de sectie Afvalverwijdering. Vervol gens maakt u een afspraak met deze sectie (tel. 622911 om het materiaal bij u thuis te laten op halen. Tenslotte is er nog de mo gelijkheid om een compostvat aan te schaffen waarin u groen te- tuin- en fruitafval tot compost kan omzetten. OPHAALSCHEMA HUISVUIL Het huisvuil en grof vuil wordt wekelijks opgehaald op de vol- Maandag:Paauwenburg; Rosen- burg II en III. Dinsdag: binnenstad; Schelde- buurt; boulevards; bedrijfsterrein; Baskensburg; Ritthem. Woensdag: Oost-Souburg; be drijfsterrein Edisonweg; bedrijfsterrein Buitenhaven. Donderdag: West-Souburg; Wes- terzicht; Papegaaienburg; Bos- senburgh; Rosenburg I; Hofwijk. Vrijdag: Bloemenbuurt- en Schil- dersbuurt; Bonediikebuurt; buurt Vredehof (dit zijn alle wij ken die liggen tussen de Singel en de Sloeweg). FOLDERMATERIAAL leder jaar wordt er in heel Vliss ingen huis-aan-huis een Afvalwij- zer verspreid. Hierin staat aan gegeven waar u terecht kunt met ae verschillende soorten afval. Er staan adressen in van oud pa pier verzamelaars, de plekken waar glas-, papier- en blikcontai ners staan, waar renveldjes voor honden liggen en er staat pre cies vermeld wanneer, waar en op welke tijden de chemokar bij u in de buurt komt. Wanneer u de Afvalwijzer kwijt bent of wan neer u deze niet hebt ontvangen, kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie van het stadhuis. Een andere belangrijke folder gaat over 'Wat wel en niet chemisch afval is'. Ook deze folder is ver krijgbaar bij de receptie van het stadhuis. U kunt ook even bellen, telefoonnummer 87295. KLACHTEN Wanneer u klachten hebt over rotzooi op straat van verkeerd aangeboden huisvuil of het te vroeg buiten zetten van huisvuil kunt u contact op nemen met de sectie Afvalverwijdering, telefoon 62291Wanneer u wilt dat er in uw buurt meer aandacht besteed wordt aan dit huisvuilprobleem dan kunt u contact opnemen met de wijkbemiddelaar in uw wijk. Hieronder volgen de namen en adressen van de verschillende wijkbemiddelaars: Middenqebied (Schildersbuurt, inbi Vredehof): Bloemenbuurt, Bonedijke en Ed de Held, wijkcentrum 'Het Woltershuis', Hogeweg 103- 105, tel. 17399. Telefonisch en mondeling spreekuur op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Binnenstad: zie wijkbemiddelaar Midden gebied. Paauwenburg: Ank Fondse, wijkcentrum 'Nieuw Paauwenburg', Ruys de Beerenbrouckstraat 121, tel. 62098. Telefonisch en mondeling spreekuur op maan dag en op woensdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Groot-Lammerenburg (Rosen burg, Papegaaienburg, Bos- senourgh, Westerzicht, West- Souburg, Vrijburg): Ricky Kersten, wijkcentrum 'Al- degonde', Westerzicht 386, tel. 62097. Telefonisch en mondeling spreekuur maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur. Oost-Souburg/Ritthem Lenny van Wallenburg, wijk centrum 'De Schuur', Middel burgsestraat 113, Oost-Sou burg, tel. 62568, telefonisch en mondeling spreekuur dins dag tot en met vrijdag van 09.00- 12.00 uur. foto: Ruben Oreel Het terrein en het gebouw van de speeltuin 'Het Fort' zijn sterk verwaarloosd en het geheel ligt er haveloos bij. In overleg met het be stuur van de speeltuinver eniging 'Het Fort' heeft de gemeente, om ongelukken te voorkomen en verdere vernielingen tegen te gaan, het gebouw dichtgetim merd. De bestuursleden van de vereniging hebben laten weten, om een veel voud van redenen, hun functies te willen neerleg gen. vraag om óf de speeltuin op te knappen en nieuwe bestuursle den te zoeken voor de vereni ging óf om de speeltuin op te neffen en te bezien of er een openbaar speelferreintje moet komen. Om een gedegen besluit hier voor te kunnen nemen is het van het grootste belang de mening van de buurtbewoners te horen. Om die reden houdt de gemeen te op maandag 6 september een bijeenkomst om met de buurtbe woners over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Zij heb ben daar allen een brief over De gemeente staat nu voor de ontvangen. Wethouder L.C. Pop- pe-de Looff zal de bijeenkomst voorzitten. Intussen doet de gemeente een dringend beroep op de direct omwonenden om er de komende tijd op toe te zien dat niemand het terrein van de speeltuin op gaat en dat er geen vernielingen worden aangericht. Voor klach ten met betrekking tot de omge ving van de speeltuin kan ieder een terecht bij de wijkbemid delaar van de gemeente, de heer Ed de Held, telefoon 17399, telefonisch en mondeling spreekuur van 09.00 tot 12.00 uur in 'Het Woltershuis', Hoge weg 103. In de commissie ruimtelijke ordening en verkeer, die vanavond om 19.30 uur in het stadhuis plaatsvindt, wordt een voorstel bespro ken over het verkeersveili ger maken van het kruis punt Koudekerkseweg/ Sottegemstraat, nabij het ziekenhuis. Het aanbod van auto's naar en van het streekziekenhuis Walche ren is aanzienlijk groter dan ooit tijdens ae bouw planontwikkeling van het ziekenhuis is voorzien. De verkeersdruk op het on overzichtelijke kruispunt is groot en vormt regelmatig een bron van ergernis en agressie. Hierdoor ont staan verkeersonveilige si tuaties. B en w willen aan de gemeente raad het voorstel doen om de overzichtelijkheid van het kruis punt Sottegemstraat/ Koudekerk seweg te verbeteren door het creëren van voldoende opstel ruimte tussen het fietspad en de rijbaan en voldoende uitzicht naar links en rechts. Hiervoor wordt het fietspad van de Koudekerkseweg gedeeltelijk verlegd, richting Sottegemstraat en zal één parkeervak op de Koudekerseweg verdwijnen. Door deze maatregelen zal er voor automobilisten meer zicht zijn op het verkeer op de Koude kerseweg. Op 2 september 1993 wordt dit voorstel voorgelegd aan de ge meenteraad. Het Fort, met onderaan de foto de plek waar de speeltuin 'Het Fort' is gevestigd (foto: Ruben Oreel) Deze week worden de ar maturen van de straatlan taarns op de Zeilmarkt vervangen. De T-vormige lantaarns, een variatie op de lucifers in de Wolstraat, werden afgekeurd door de Delta Nutsbedrijven omdat de lampen niet aan de gel dende normen voldeden. Volgens de Deltan deugden de armaturen van de lantaarns niet omdat wanneer iemand een schop teaen de lantaarns zou ge ven de Tamp in de binnenzijde van de armatuur zou loslaten. De Firma Marlin Lightning b.v. zorgt er deze week voor dat er nieuwe armaturen op de palen komen te staan zodat het voor taan op de Zeilmarkt ook 's avonds goed toeven is. De lan taarns behouden hun T-vormige uiterlijk. De gemeente Vlissingen heeft een schadevergoe dingsverordening opge steld. Regelmatig neemt een gemeente besluiten, waardoor een individuele burger of ondernemer in zijn belangen kan worden getroffen en daardoor schade kan lijden. Bijvoor beeld een besluit om een weg te onttrekken aan het openbaar verkeer, par keerverboden, intrekking van vergunningen en der gelijke. Soms bevat een formele wet een verplich ting tot het toekennen van schadevergoeding. Bijvoor beeld bij artikel 49 van de Wet op ae Ruimtelijke Or dening. De vraag of ook buiten de wet vattende ge vallen van schade worden vergoed staat momenteel volop in de belangstelling. Wanneer een gemeente een, op zich zelf gezien rechtmatig, be sluit neemt kan het toch zijn dat derden schade lijden als gevolg van dit besluit. Het besluit staat dan toch bloot aan vernietiging door de rechter. Dit om de een voudige reden dat de overheid niet of niet in voldoende mate aandacht heeft geschonken aan de nadelige gevolgen voor de betrokkenen om omdat d? over heid de schade in onvoldoende mate heeft vergoed. Een illustratief voorbeeld vormt een verkeersbesluit van een na burige gemeente, waarbij een wea voor motorvoertuigen werd gesloten. De exploitant van een nabij deze weg gelegen benzi nestation vocht de juistheid van dat besluit bij de Kroon aan. Hij bestreed daarbij de noodzaak van de maatregel en voerde te gelijk aan dat zijn omzet aan zienlijk zou dalen. De Kroon stel de vast dat de sluiting van de weg uit verkeersoogpunt terecht was maar zij vernietigde het be sluit tot afsluiting omdat burge meester en wethouders, door ver zuimd te hebben een onderzoek te doen naar eventuele schade bij derden, gehandeld hebben in strijd met het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Het bovenstaande wil niet zeg gen dat elke schade moet wor den vergoed. In het algemeen zullen scnadelijke gevolgen voor burgers en ondernemers, als ge volg van overheidsbesluiten, Blij ven behoren tot het normale maatschappelijke risico en zullen dus voor rekening van betrokke nen behoren te blijven. Het kan echter zijn dat een besluit of ver keersmaatregel een individuele burger of ondernemer zo zwaar treft dat de schade redelijkerwijs toch door de overheid moet wor den vergoed. De gemeente Vlissingen heeft nu een schadevergoeaingsverorde- ning opgesteld waarin de proce dure tot vaststelling van de scha de door een in te stellen commissie van tenminste drie on afhankelijke deskundigen, wordt beschreven. B en w willen met de verorde ning de schadevergoedingsrege ling loskoppelen van het schade- veroorzakende besluit. Zij hopen hiermee te voorkomen dat de rechter een besluit vernietigd om dat er onvoldoende aandacht be steed wordt aan het schade- aspect. Het concept van de verordening wordt vanavond, woensdag 18 augustus, in de commissie Alge mene Bestuurlijke Aangelegenhe den besproken. Op 2 september wordt de verordening voor vast stelling voorgelegd aan de ge meenteraad. Afgelopen maandag is in de commissie economische zaken, detailhandel en vis serij een ontwerp-raads- voorstel besproken over de eventuele verplaatsing van de weekmarkt naar de Spuistraat. De huidige loca tie op de Zeemanserve loopt niet naar wens en de marktkooplieden hebben met de ondernemers op de Spuistraat overleg ge- Bleegd over verplaatsing, eze stonden hier positief tegenover. De marktkoop lieden verwachten veel van de Spuistraat inclusief het niet overdekte gedeelte van de Lange Zelke als marktlocatie omdat deze in het zicht ligt en een recht streekse aansluiting heeft op het winkelgebied. De kooplieden zijn bereid de verplaatsingskosten voor eigen rekening te nemen. Deze zullen worden betaald uit verhoging van de marktgelden. De kosten voor het verwijderen van afval van de markt moeten nog nader bekeken worden. Deze zijn me de afhankelijk van enkele proe ven die hiervoor moeten plaats vinden. Wat betreft eventueel te lijden schade door derden als gevolg van de verplaatsing van de markt naar ae Spuistraat heeft de gemeente advies gevraagd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken in Rotterdam. Wanneer een ondernemer zwaar in zijn belang getroffen wordt, bijvoorbeeld in verband met parkeerplaatsen die tijdelijk niet gebruikt kunnen worden, zal hiervoor een vergoeding moeten worden vastgesteld. Om voldoende parkeerplaatsen te behouden is met de markt kooplieden overeengekomen dat de vrachtwagens en bestelwa gens na het lossen op de Kenau Hasselaarstraat zullen worden geparkeerd. Ook is als voor waarde gesteld dat de kramen met de voorzijde naar de win kels in de Spuistraat worden ge plaatst. INSPRAAK Aan de omwonenden van de Spuistraat is op 27 mei 1993 een inspraakbrief verzonden, le dereen kon tot 30 juni reageren op het voorstel de markt te ver plaatsen van het Zeemanserve naar de Spuistraat, Hierop zijn vijf reacties binnengekomen. De reacties zijn afkomstig van de sectie Nieuwe Werken en de sectie Beplantingen van de ge meente, van de Aldi Best B.V., het Loodswezen en van één be woner van de Spuistraat. Enkele insprekers merken op dat de af- valproblematiek van de markt en de periode van op- en afbouw van de markt het aanzien van de Spuistraat niet ten goede komt. Van de ondernemers aan de Spuistraat is slechts van één een bezwaar binnengekomen, de an dere ondernemers, zo is geble ken uit gesprekken, staan positief tegenover ae verplaatsing. De re actie van de gemeentelijke sec- tiés zijn in feite aanvullingen op het gedane voorstel. In de raadsvergadering van 2 september 1993 doet het college van b en w aan de raad een voorstel tot het wijzigen van de "verordening op ae weekmarkt" waarmee het marktterrein van de Zeemanserve e.o. verplaatst wordt naar de Spuistraat. De nieuwe locatie van de vrijdag markt op het parkeerterrein aan de Spuistraat (foto: Ruben Oreel) De voor vandaag, woens dag 18 augustus, aange kondigde vergaderingen van de commissie van al- gemene en bestuurlijke za- en en die voor welzijn, volksgezondheid, cultuur en accommodaties gaan niet door. Wel vergadert vanavond de ling uur in het commissie ruimtelijke ordening en verkeer om 19.30 stadhuis. Volgende week staan er ook een aantal commissievergaderingen op de agenda. Hieronder volgt het vergaderschema: maandag 23 augustus: - openbare werken, stadsbeheer en mi ilieu dinsdag 24 augustus: - sociale zaken, personeelsza ken en organisatie woensdag 25 augustus: - financiën - onderwijs - emancipatiecommissie (aanvang 20.00 uur) De vergaderingen van deze vas te commissies van advies en bij stand beginnen allen om 19.30 uur. Alleen de emancipatiecom missie wijkt hiervan af (zie verga derschema). Agenda's en bijbe horende stukken liggen enkele dagen tevoren ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken in het stadhuis, de bibliotheken van Vlissingen en Oost-Souburg en in het wijkcentrum "Open Hof". Commissievergaderingen zijn openbaar en bezoekers hebben spreekrecht. E M E E N T E informatiepagina van de gemeente vlissingen redaktie: sectie Communicatie, stadhuis Vlissingen, telefoon 01184-87335

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 33